ژانویه 16, 2021

تحقیق – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

1 min read

۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان
هر کدام از متغیرهای سنجیده شده در این تحقیق از طریق آزمون H به منظور تعیین مقایسه میزان این عوامل در بین صنایع شرکتهای شهرکهای صنعتی بر اساس تعداد کارکنان شرکت مورد آزمون قرار گرفته و نتایج به ترتیب از چپ به راست بر مبنای از کم به بیشتر تنظیم شده است:
۱-۹-۵ هوش سازمانی
۵۰-۹۹ <100-199< 200-499 <کمتر از۱۰< 10-49
بالاترین میزان هوش سازمانی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که تعداد کارکنانشان ۵۰-۹۹ است وکمترین میزان هوش سازمانی مربوط به شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها ۱۰-۴۹ است.
۲-۹-۵ هوش عاطفی
۵۰-۹۹ <200-499< کمتر از ۱۰<10-49< 100-199
بالاترین میزان هوش عاطفی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که تعداد کارکنانشان ۵۰-۹۹ است وکمترین میزان هوش عاطفی مربوط به شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها ۱۰۰-۱۹۹ است.
۳-۹-۵ هوش رقابتی
۵۰-۹۹ <100-199< 200-499 <کمتر از۱۰< 10-49
بالاترین میزان هوش رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که تعداد کارکنانشان ۵۰-۹۹ است وکمترین میزان هوش رقابتی مربوط به شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها ۱۰-۴۹ است.
۴-۹-۵ بازارگرایی
۵۰-۹۹ <200-499< 100-199<کمتر از ۱۰<10-49
بالاترین میزان بازارگرایی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که تعداد کارکنانشان ۵۰-۹۹ است وکمترین میزان بازارگرایی مربوط به شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها ۱۰-۴۹ است.
۵-۹-۵ مزیت رقابتی
۵۰-۹۹ <100-199< 10-49< 200-499 <کمتر از۱۰
بالاترین میزان مزیت رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکتهایی است که تعداد کارکنانشان ۵۰-۹۹ است وکمترین میزان مزیت رقابتی مربوط به شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۱۰است.
۶-۹-۵ عملکرد
۵۰-۹۹ <100-199< 200-499 < 10-49 <کمتر از۱۰
بالاترین میزان عملکرد بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به شرکت
هایی است که تعداد کارکنانشان ۵۰-۹۹ است وکمترین میزان عملکرد مربوط به شرکت
هایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۱۰است.
۱۰-۵ نتایج حاصل از اجرای مدل در شرکت توان مهر
میانگین هوش رقابتی در شرکت توانمهر ۳۴/۳ به دست آمده یعنی سطح این متغیر در شرکت توانمهرنسبتا خوب میباشد. در بین ابعاد هوش رقابتی مفروضات اصلی کمترین مقدار (۹۴/۲) وآسیبهای اصلی بیشترین مقدار (۴۲/۳) را دارا میباشند.
میانگین هوش عاطفی ۵۳/۳ به دست آمده که نشاندهنده این است که شرکت توانمهر بعد هوش عاطفیاش در سطح تقریبا خوبی قرار دارد. در بین ابعاد هوش عاطفی ، خودآگاهی کمترین مقدار(۵۰/۳) و مدیریت رابطه بیشترین مقدار(۶۵/۳) میباشند.
میانگین بازارگرایی دراین شرکت ۸۷/۳ میباشد که نشاندهنده این است که شرکت از یان بعد در سطح خوبی قرار دارد. در بین ابعاد بازارگرایی، رقیبگرایی کمترین مقدار(۵۰/۳) و مشتریگرایی بیشترین مقدار (۳۱/۳) را دارا میباشند.
میانگین مزیت رقابتی برابر ۸۸/۳ می باشد که در نسبتا خوب قرار دارد. در بین ابعاد آن تمایز بازاریابی کمترین مقدار(۵۰/۳) و رهبری هزینه بیشترین مقدار(۳۳/۴) را دارا میباشند.
میانگین به دست آمده برای استراتژی رقابتی ۶۸/۲ میباشد، که نشان دهنده این است که استراتژی رقابتی شرکت توانمهر استراتژی تدافعی و تا حدی هم به استراتژی تحلیلگر گرایش دارند.
میانگین به دست آمده برای سطح عملکرد شرکت ۹۶/۲ میباشد که نشاندهنده این است که عملکرد شرکت در سطح متوسطی قرار دارد. میزان کارایی ۵۰/۲ و اثربخشی برابر ۴۲/۳ میباشد.
میانگین هوش سازمانی ۴۴/۳ به دست آمده که نشان دهنده این است که هوش سازمانی شرکت در سطح نسبتا خوبی قرار دارد.
در شرکت توانمهر متغیرهایی که نسبت به بقیه در سطح بهتری قرار دارند عبارتند از مزیت رقابتی و بازارگرایی که به ترتیب ۸۸/۳ و ۸۷/۳ میباشند، با توجه به این که مقادیر سطح خوب این متغیرها را در شرکت توان مهر نشان میدهد.
کمترین میانگین مربوط به متغیر عملکرد، ۹۶/۲ میباشد.
بیشترین میانگین ابعاد فرعی متغیرهای تحقیق عبارتند از:
مشتریگرایی(از ابعاد بازارگرایی) و رهبری هزینه(از ابعاد فرعی مزیت رقابتی) که به ترتیب برابر ۳۱/۴ و ۳۳/۴ میباشند و این مقادیر نشاندهنده این است که شرکت براساس این ابعاد فرعی در سطح خوبی قرار دارد.
کمترین میانگین مربوط به بعد فرعی کارایی(از ابعاد فرعی عملکرد) برابر ۵۰/۲ میباشد.
۱۱-۵ نتایج حاصل از اجرای مدل در شرکت حروف باران
میانگین هوش رقابتی در شرکت حروف باران ۹۰/۲ به دست آمده یعنی تقریبا متوسط میباشد. در بین ابعاد هوش رقابتی فرصتهای موفقیت بازار و تهدیدات رقیب کمترین مقدار (۲۰/۳) و مفروضات اصلی بیشترین مقدار (۴) را دارا میباشند.
میانگین هوش عاطفی ۶۲/۳ به دست آمده که نشاندهنده این است که شرکت حروف باران بعد هوش عاطفیاش در سطح تقریبا خوبی قرار دارد. در بین ابعاد هوش عاطفی ، خود مدیریتی کمترین مقدار(۳۳/۳) و مدیریت رابطه بیشترین مقدار(۲۰/۴) میباشند.
میانگین بازارگرایی دراین شرکت ۹۰/۳ میباشد که نشاندهنده این است که شرکت از این بعد در سطح خوبی قرار دارد. در بین ابعاد بازارگرایی، رقیبگرایی کمترین مقدار(۱۷/۳) و مشتریگرایی بیشترین مقدار (۵۰/

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۴) را دارا میباشند.
میانگین مزیت رقابتی برابر ۰۹/۳ می باشد که در سطح متوسط قرار دارد. در بین ابعاد آن رهبری هزینه کمترین مقدار(۶۷/۲) و تمایز بازاریابی بیشترین مقدار(۴) را دارا میباشند.
میانگین به دست آمده برای استراتژی رقابتی ۰۹/۳ میباشد، که نشان دهنده این است که استراتژی رقابتی شرکت حروف باران استراتژی تدافعی میباشد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.