می 14, 2021

پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

1 min read

پ) توجه و تمرکز به واحدهای کسب وکاری شرکت که تعیینکننده فرصتها یا مسائلی هستند که ما اخیرا با آنها روبرو شدیم.
د) توجه به توسعه وبهبود محصولات وخدمات جدید وتوسعه به درون بازار یا بخش های جدید بازار را مد نظر قرار دارند.

۲۵

در مقابل بسیاری از رقبایمان سازمان ما برای آینده آماده است به وسیله :
الف ) تشخیص بهترین راه حل ممکن برای آن مسائل وچالش هایی که به توجه فوری نیاز دارند .
ب) تشخیص روندها وفرصت هایی در موقعیت بازار که به ایجاد محصول یا خدمات پیشنهادی که برای موقعیت بازار جدید هستند ویا بازار های جدید را به دست می آورند،منجر می شوند . پ ) تشخیص آن مسائلی که اگر حل شوند محصول فعلی و خدمت پیشنهادی و موقعیت بازار را حفظ وبهبود خواهند داد .
د) تشخیص آن روند هایی در صنعت که دیگر شرکتها اثبات کردهاند دارای اثرات بالقوه طولانی مدت میباشند درحالی که حل مسائل مرتبط به محصول فعلی وخدمات پیشنهادی ونیازهای مشتریان فعلیمان باید صورت بگیرد.

۲۶

در مقایسه با رقبایمان سازمان ما:
الف) ماهیتا وظیفه ای ( به صورت دپارتمانی سازماندهی میشود – بازاریابی, حسابداری , و پرسنلی و غیره) است.
ب) بازار یا محصول محور است ( برای مثال واحد های کسب وکار به واسطه محصول یا بازار سازماندهی شدهاند و وظایفی مثل بازاریابی و حسابداری را به صورت داخلی اداره میکنند) .
پ) عمدتا ماهیتا وظیفهای میباشد اگرچه یک ساختار بازار یا محصول محور در بخش هایی از خدمات یا محصول پیشنهادی وجود دارد.
د) بسیار منعطف است و با ایجاد تغییرات مداوم قادریم در برابر فرصت هایی که با آنها مواجه می شویم و یا به مسائلی که بر سر راهمان قرار میگیرند به خوبی عکسالعمل نشان دهیم.

۲۷

در مقایسه با بسیاری از رقبایمان، رویهها و روشهایی که سازمان ما استفاده میکند تا عملکرد را ارزیابی کند بهتر توصیف شود به صورت:
الف ) تشویق به عدم تمرکز و مشارکت به منظور اینکه بسیاری از اعضا متعهد و پایبند به سازمان باشند.
ب ) در رابطه با خواستهها و نیازهایی که گزارش شده است، تمایل بسیار زیادی وجود دارد تا به عنوان تقاضای فوری مورد توجه واقع شوند.
پ ) در رابطه با انجام امور، تمرکز قدرت در دست مدیریت ارشد است و مدیریت ارشد مسئولیت پذیری بالایی در سازمان دارد.
د ) بیشتر در بخش های خدماتی ایجاد شده, متمر کز شده است و در بیشتر بخشهای مربوط به محصول یا خدمات جدید مشارکتی نمی باشد.

۲۸

Abstract

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.