ژانویه 27, 2021

پایان نامه ارشد: دانلود پایان نامه ارشد تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

2 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه فهرست مطالب


عنوان                                                                                                              صفحه


چکیده 1


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1- مقدمه. 3


1-2- بیان مسأله. 3


1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 6


1-4- فرضیه‌های پژوهش…. 8


1-5- اهداف پژوهش…. 8


1-6- قلمرو پژوهش…. 9


1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش…. 9


1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش…. 9


1-6-3- قلمروزمانی پژوهش…. 9


1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 9


فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق


2-1- مقدمه. 15


2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت… 15


2-3-  تصویر قیمت… 19


2-4 برند. 20


2-4-1 مفهوم برند. 20


2-4-2 ارزش ویژه برند. 21


2-4-2-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر. 23


2-4-2-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر. 23


2-4-2-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند. 23


2-4-2-4 رویکردهای ارزش ویژه برند. 23


2-4-2-5 رویکرد بازاریابی (ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 24


2-5- رضایت… 25


2-5-1- رضایت مشتری.. 25


2-5-2- رضایت از برند. 28


2-6 اعتماد 29


2-6-1- اعتماد به برند. 30


2-7- وفاداری.. 31


2-8-  نگرش… 34


2-8-1- تعریفهای نگرش… 34


2-8-2- اجزای نگرش از دیدگاه پژوهشگران. 36


2-9- رفتار خرید مصرف کننده 36


2-9-1- عوامل مؤثر بر رفتار خرید. 37


2-9-2- فرآیند تصمیم گیری خرید. 38


2-9-3-  قصد خرید. 38


2-10- پیشینه تحقیق.. 39


2-10-1- پژوهش‌های داخلی.. 39


2-10-2- پژوهش‌های خارجی.. 41


فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق (مواد و روش‌ها)


3-1- مقدمه. 50


3-2- روش‌شناسی پژوهش…. 50


3-2-1- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف… 50


3-2-2- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 51


3-3- جامعه آماری.. 52


3-3-1- تعریف جامعه آماری.. 52


3-3-2- نمونه‌گیری.. 52


3-3-3 برآورد حجم نمونه. 53


3-4- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه. 53


3-5- روش‌ها وابزار جمع‌آوری اطلاعات… 54


3-5-1- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات… 54


3-5-2- ابزار سنجش و نحوهی طراحی آن. 54


3-6-  بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش…. 59


3-6-1- تعیین روایی(اعتبار) پرسشنامه. 59


3-6-2- پایایی پرسشنامه. 59


3-7- نرمال بودن جامعه. 61


3-8- متغیرهای پژوهش…. 61


3-9- روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 62


3-10- تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 62


3-10-1- معیارهای برازش مدل. 63


3-10-1-1- معیار کای اسکوئر. 65


3-10-1-2- کای اسکوئر هنجار شده یا نسبی.. 65


3-10-1-3- معیار نیکوئی برازش (GFI) و نیکوئی برازش اصلاح شده (AGFI) 65


3-10-1-4- معیار برازش هنجار شده بنتلر- بونت (NFI) 66


3-10-1-5- معیار توکر- لوئیس (TLI) 66


3-10-1-6- معیار برازش تطبیقی (CFI) 66


3-10-1-7- معیار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) 66


3-10-1-8- معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) 67


3-11- تحلیل همبستگی پیرسون. 67


3-12- تحلیل رگرسیون. 68


3-12-1- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی.. 69


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق


4-1- مقدمه. 72


4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 72


4-2-1- سن.. 73


4-2-2-جنسیت… 73


4-2-3- تحصیلات… 74


4-3- تحلیل توصیفی.. 74


4-4- بررسی الگو و فرضیه‌های تحقیق.. 75


4-4-1-  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش…. 75


4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «مسئولیت اجتماعی شرکت» 76


4-4-1-2-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «تصویر قیمت» 78


4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «ارزش ویژه برند» 79


4-4-1-4-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «رضایت» 81


4-4-1-5-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «اعتماد» 83


4-4-1-6-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «نگرش» 85


4-4-1-7-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «وفاداری» 87


4-4-1-8-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «قصد خرید» 89


4-4-2- آزمون مدل و فرضیه ها 90


4-4-3- جمع بندی نتایج آزمون فرضیه‌ها 95


4-5- آزمون های تکمیلی.. 96


4-5-1-  بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق.. 96


4-5-2- «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 97


4-5-2-1- مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق در مردان و زنان. 98


4-5-3- «آزمون تحلیل واریانس یک عامله» جهت مقایسه میانگین بیش از دو جامعه. 99


4-5-3-1- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در گروه‌های سنی مختلف… 99


4-5-3-2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در سطوح تحصیلی مختلف… 100


4-6- جمع‌بندی.. 100


فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات


5-1- مقدمه. 102


5-2- خلاصه پژوهش…. 102


5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش…. 103


5-4- پیشنهادات پژوهش…. 105


5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 106


5-4-2-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 108


5-5- محدودیت‌های پژوهش…. 108


منابع. 111


پیوست… 118


چکیده لاتین.. 125


 


 


 


 


 


فهرست جداول


عنوان                                                                                                           صفحه


جدول 2-1 خلاصه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی  45


جدول 3-1- نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه  54


جدول3-2- ترکیب سؤالات عمومی پرسشنامه. 55


جدول 3-3- ارزش گذاری طیف لیکرت… 55


جدول3-4- ترکیب سؤالات اختصاصی پرسشنامه. 56


جدول 3-5- محاسبه پایایی پرسشنامه. 60


جدول 3-6- نتایج آزمون‌های سنجش نرمال بودن داده‌ها 61


جدول 3-7 معیارهای برازش و تفسیر برازش قابل قبول  64


جدول 3-8- نتایج آزمون همبستگی.. 68


جدول 4-1- پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 73


جدول 4-2- پراکنش جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 73


جدول 4-3- پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 74


جدول 4-4- شاخص‌های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی  74


جدول 4-5- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت… 77


جدول 4-6- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت   79


جدول 4-7- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند  81


جدول 4-8: شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت   82


جدول 4-9- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد 84


جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش    86


جدول 4-11- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری   88


جدول 4-12- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر قصد خرید  90


جدول 4-13- شاخص‌های برازندگی.. 94


جدول 4-14- نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای فرضیه‌ها 95


جدول 4-15- نتایج آزمون T یک نمونهای برای متغیرهای مکنون تحقیق  96


جدول 4-16- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق  98


 فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                           صفحه


نمودار 1-1 مدل تحلیلی تعدیل شده 6


نمودار 2-1- مدل مسئولیت های اجتماعی شرکت… 17


نمودار 2-2- مدل رفتار خرید. 37


نمودار 2-3- مراحل تصمیم گیری خرید. 38


نمودار 4-1- مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت تخمین استاندارد 76


نمودار 4-2- مدل اندازه‌گیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت معناداری.. 76


نمودار 4-3- مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت در حالت تخمین استاندارد 78


نمودار 4-4- مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت در حالت معناداری.. 78


نمودار 4-5- مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد 79


نمودار 4-6- مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری.. 80


نمودار 4-7- مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت در حالت تخمین استاندارد 81


نمودار 4-8- مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت در حالت معناداری.. 82


نمودار 4-9- مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد در حالت تخمین استاندارد 83


نمودار 4-10- مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد در حالت معناداری.. 83


نمودار 4-11- مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش در حالت تخمین استاندارد 85


نمودار 4-12- مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش در حالت معناداری.. 85


نمودار 4-13- مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری در حالت تخمین استاندارد 87


نمودار 4-14- مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری در حالت معناداری.. 87


نمودار 4-15- مدل اندازه‌گیری متغیر قصدخرید در حالت تخمین استاندارد 89


نمودار 4-16- مدل اندازه‌گیری متغیر قصدخرید در حالت معناداری.. 89


نمودار 4-17- مدل مطالعاتی پژوهش…. 92


نمودار 4-18- مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد 93


نمودار 4-19- مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری.. 94


متن کامل :


 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)


دانلود پایان نامه 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.