ژانویه 20, 2021

تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی -فروش فایل

1 min read
<![CDATA[]]>

جدول (2-1-) : مولفه های مدیریت دانش از نگاه صاحبنظران مختلف


( (Alazmi & Zairi, 2003, pp.199-204 (نقل از مدهوشی ونیازی،1390)


 


دانلود پایان نامه ارشد :


دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی


لینک در ایران داکنویسنده مولفه های مدیریت دانش
Wiig (1996) فرایند های مربوط به دانش:ایجاد-سازماندهی-انتقال-تبدیل-به کارگیری ونگهداری دانش
Davenport (1998) زیراساختارهای سازمان وفنی-ساختاردانش-حاکمیت فرهنگ وجو دوستانه در سازمان-هدف های روشن وزبان مشترک-وجودمسیرچندگانه برای انتقال دانش-حمایت مدیریت عالی-رفع موانع انگیزش
Davenport &Prusak(1998) تکنولوژی-ایجاددانش-توزیع دانش-مخازن الکتریکی دانش-آموزش-فزهنگ ورهبری-اعتماد
Morey (1998) در دسترس بودن دانش-درست بودن-اثربخش بودن-قابل استفاده بودن
Trussler (1998) وجودزیرساختارهای مناسب در سازمان-تعهدمدیریت-ایجادانگیزه برای تقسیم دانش-یافتن افراد واطلاعت درست-فرهنگ-تکنولوژی-تبدیل وانتقال دانش-آموزش ویادگیری
Finneran(1999) ایجادفرهنگ مناسب-توزیع اطلاعات ودانش-ایجاد دانش
Liebowitz(1999) راهبردمدیریت دانش مبتنی برحمایت مدیریت عالی-ایجادفرهنگ حمایت ازمدیریت دانش-تشویق کارکنان به توزیع دانش-(تکنولوژی)ابزاروسیستم مدیریت دانش-(مخازن دانش)حافظه سازمانی مولفه های مدیریت دانش
Manasco(1999) گروه های دانشی-ایجادزمینه باشرایط مناسب-کارگروهی-توانمندسازی کارکنان-حمایت مدریت عالی-اجبارسازمانی-بنج مارکینگ-ساختاردانش
Bassi(2000) یادگیری-توزیع-اجراوبه کارگیری دانش
Choi (2000) آموزش-درگیرکردن کارکنان درفرایندهای مدیریت دانش-کارگروهی-توانمندسازی کارکنان-حمایت مدیریت عالی-اجبارسازمانی-بنج مارکینگ-ساختاردانش
Skyrme (2000) حمایت مدیریت عالی-آگاهی ازفرایند های دانش-رهبری دانش-فرایندهای نظام منددانش-توسعه زیرساختارهای دانش-ایجادفرهنگ نوآوری،یادگیری ودانش-زیرساختهای تکنولوژی
Skyrme & Amidon(2000) داشتن یک چشم اندازالزام آور-ارتباط قوی بافرایندهای تجاری-رهبر دانش-ایجاددانش وفرهنگ توزیع آن-یادگیری هوشمندانه- -فرایندهای سیستماتیک
Heising (2001) وجودفرهنگ مناسب-حمایت مدیریت عالی-حمایت تکنولوژی-انسجام فرایندهای مدیریت دانش-ترکیب وظایف مدیریت دانش باوظایف روزمره
Steele (2001) ساختاردانش-سازماندهی دانش-ارتباط باز-توزیع اطلاعات-به روزبودن دانش-حمایت مدیریت

 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.