ژانویه 17, 2021

تحقیق با موضوع نفت و گاز، استان فارس

1 min read
<![CDATA[]]>

گروه‌هاي عمده سني
شهرستان
شهري
روستايي
مرد
زن
مرد
زن
6ـ24 ساله
07/64
25/75
2/67
55/62
25/47
6ـ10 ساله
45/92
32/94
25/96
53/93
43/91
11ـ14 ساله
27/75
17/93
32/87
42/82
72/54
15ـ25 ساله
03/29
4/35
47/32
20/17
41/9
جدول شماره (13) درصد باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب گروه هاي سني به تفكيك سن و جنس به درصد (فرمانداري شهرستان مُهر، 1380)
گروه‌هاي عمده سني
جمع
مرد
زن
باسواد
بي‌سواد
باسواد
بي‌سواد
كل
100
2/79
8/20
4/67
6/32
6ـ10 سال
100
35/95
65/4
5/93
5/6
11ـ14 سال
100
2/97
8/2
43/95
57/4
15ـ24 سال
100
42/89
58/10
54/87
46/12
25ـ64 سال
100
23/65
77/34
21/38
9/6
65 به بالا
100
02/22
98/77
62/1
38/98
5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـيـب سـنـي و جـنـسـي
از جمعيت 46461 نفر شهرستان در سال 1380، 23309 نفر مرد و 23152 نفر زن بوده‏اند كه در نتيجه، نسبت جنسي برابر با 101 به دست مي‏آيد. به عبارتي ديگر در اين شهرستان در مقابل هر 100 زن 101 مرد وجود داشته است. اين نسبت براي مناطق روستايي 101 و براي مناطق شهري 100 عنوان شده است. از جمعيت اين شهرستان 17/50 درصد را مردان و 83/49 درصد را زنان تشكيل مي‌داده اند كه اين ميزان براي مناطق روستايي، 2/50 درصد براي مردان و 8/49 درصد براي زنان در سال 1380 بوده است.
همچنين از كل جمعيت اين شهرستان 46 درصد در گروه سني كمتر از 15 سال، 50 درصد در گروه سني 15ـ64 سال و 4 درصد در گروه سني 65 سال و بيشتر قرار داشته است.
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـاد و انـرژي
بخش انرژي (نفت و گاز) به عنوان مهمترين عامل در پيشرفت توسعه، ترقي و رونق اقتصادي هر كشور مي‌باشد كه در اين شهرستان با وجود ذخائر و بخش منابع عظيم چهار گانه گازي به نام‌هاي “هما، وراوي، شانول و تابناك” و پالايشگاه عظيم پارسيان آينده روشن دارد. در سال‌هاي اخير با اكتشافات حوزه‏هاي گازي، شانول، تابناك، وراوي و هما و تأسيس پالايشگاه گاز پارسيان در بخش مركزي و 11 كيلومتري شرق شهر مُهر به منظور استحصال و بهره‏برداري از منابع گازي شهرستان رونق اقتصادي و توسعه را در شهرستان چند برابر سرعت بخشيده است.
عكس شمارة (11)بخش انرژي شهرستان مُهر
پالايشگاه گاز پارسيان در 11 كيلومتري شرق مُهر، 34 كيلومتري غرب شهرستان لامرد، جنوب شرقي استان فارس واقع شده است. يكي از امتيازات پالايشگاه پارسيان نزديكي به منطقه عظيم نفت و گازي پارس‌جنوبي به خليج فارس و آب‌هاي آزاد جهت صادرات مي‌باشد. طراحي اين پالايشگاه به منظور تصفيه گاز شيرين ـ تفكيك ميعانات گازي به محصولات با ارزش تر شامل “اتان، پروتان، بوتان و بنزين طبيعي” مي‌باشد كه در چندين فاز طراحي و برنامه‌ريزي گرديده كه بخش اول پالايشگاه در تاريخ 25/6/1382 با حضور رياست جمهوري، جناب آقاي خاتمي، با ظرفيت 21 ميليون متر مكعب گاز و 12 هزار بشكه ميعانات گازي در روز فعاليت خود را آغاز نموده است. گاز مورد نياز اين پالايشـگاه توسط يك لولـة 30 اينچي و با طول 28 كيلومتر از ميدان گازي تابناك تامين مـي‌گردد. عكس شمارة (12)پالايشگاه در حال ساخت
3ـ2ـ عـشـايـر مورد مطالعه
عشاير به عنوان گونه‏اي خاص از اجتماعات، پس از شهر و روستا، قرار دارند و بايستي زواياي گوناگون حيات اجتماعي آنان به طور مجزا مورد مطالعه قرار گيرد ولي تاكنون در اكثر مطالعات و برنامه‌ريزي‌هاي مملكتي، عشاير را به عنوان جامعه روستايي محسوب مي‏كردند. در صورتي كه از لحاظ فعاليت، عشاير به دام و مرتع وابسته‏اند ولي روستائيان به آب و زمين و اگر بخواهيم اين دو جامعه را با هم مورد مطالعه و به صورت يكسان مورد مقايسه قرار دهيم از ذكر برخي از ويژگي‏هاي خاص زندگي عشاير باز مانده‏ايم.
در نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادي، عشاير حدود 25 درصد الي 50 درصد جمعيت ايران را تشكيل مي‏دادند و در شرايط خاص نيز نقش مهمي در حيات اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي به عهده داشتـند. در دوران اخير به دليل فروپاشـي جامعة سنتي و فراينـد شتابان جامعة شهر‏نشينـي، جامعه عشايري ايران دستخوش يك تحول و دگرگوني گسترده و عميق شد. به‏طوري كه جمعيت آن به صورتي چشمگير كاهش يافت. به عنوان مثال در فاصله كمتر از نيم قرن، از 25 درصد به14 درصد جمعيت در سال 1355 تنزل يافت. اين سير نزولي جمعيت با ورشكستگي فاحش اقتصاد دامداري كشور همراه بود، به نحوي كه سهم دامداران در توليد ناخالص ملي از 7/11 درصد در سال 1352 به 3/3 درصد در سال 1354 كاهش يافت.
اين روند سير نزولي زندگي عشيره اي هنوز هم به قدرت خود باقي است و عشاير ميل به يكجانشيني را به كوچندگي ترجيح مي‏دهند. البته اين امر شامل همه آنها نمي‏شود، ولي يك روند فراگير و در حال گسترش، در ميان اين اقوام مخصوصاً جوانان وجود داشته است كه البته عوامل گوناگوني اين روند را موجب شده‏اند. از آن جمله مي‏توان به محدوديـت‏ها و سختي‏هاي سفر و امكانات زندگي در يكجانشيني و شهرها را نام برد.
با توجه به نياز شديدي كه جهت شناسايي و پي بردن به نحوة زندگي عشاير، با به كارگيري از اصول و روش‏هاي علمي به چشم مي‌خورد ضرورت پرداختن به اين مهم نمايان مي‏شود.
تحولات اجتماعي و اقتصادي نيم قرن اخير در ايران زندگي كوچندگي را تحت تأثير قرار داده است و به پيدايش اشكال جديدي از كوچ در انطباق با شرايط اجتماعي و ا
قتصادي جديد انجاميد. امروزه اكثريت ايلات و عشاير ايران يا كاملاً اسكان يافته‏اند و يا داراي مسكن مي‏باشند. روي آوردن بخش توجهي از عشاير به يكجانشيني و زندگي زراعي، در اكثر موارد سبب گسست پيوند عشاير با دامداري و مراتع سنتي آنها شده و بخشي از آنها هم‌چنان كاركرد كوچ و جابجايي و حفظ حقوق ساير از اعضاء طايفه را بر ايل راه‏ها و مراتع ييلاقي و قشلاقي به عهده دارند.
يكي از مآخذي كه اين آمارها را در آستانه قرن اخير جمع‏آوري كرده است كتاب گنج شايگان نوشته سيد محمد علي جمال‏زاده است. به استناد اين اثر، دسته‎بندي جمعيتي ايران و منابع تخمين زننده همراه با سال تخمين بشرح جدول ذيل مي‏باشد:
جدول شماره (14)
بنابه تخمين راپرت 10
بنا به تخمين هوتم شيندلر در سال 1302
بنا به تخمين لوتارو 11
بنا به تخمين لردكرزن در سال 1309
بنا به تخمين لريني در سال 1317
منابع دسته بندي
000/850
800/963/1
؟
000/063/2
؟
در شهر
تخته‏ قاپو
000/150
000/780/3
؟
500/978/3
؟
در دهات 000/000/1
800/743/5
000/000/3
500/041/6
770/193/7
جمع 000/400/3
800/909/1
000/000/3
000/014/2
0230/138/2
چادرنشين
000/400/4
600/653/7
000/000/6
500/055/8
000/332/9
كل جمعيت
3/77
25
50
25
23
درصد چادرنشيني به كل جمعيت
بنا به منابع فوق نسبت جمعيت عشاير كوچنده از سال 1285 تا سال 1317 هـ . ش بين3/77 تا 23 درصد تخمين زده شده است.
كميسيون ملي يونسكو نيز در سال 1342 جمعيت ايران را 21 ميليون نفر ثبت كرده است كه از اين تعداد حدود 2 ميليون نفر (5/9 درصد جمعيت كل كشور) كوچنده و بالقوه كوچنده بوده‌اند.
كتاب آشنايي با جامعه عشايري ايران تاليف منوچهر تركمان كه دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش آن را منتشر كرده است در صفحه 41 و 42 جمعيت ايران و جامعه عشايري را در 100 سال منتهي به سال 1366 به شكل ذيل آورده است. جدول شماره (15)
سال (هجري شمسي)
جمعيت كل كشور
جمعيت عشاير كوچنده درصد نسبت به كل كشور
1260
000/645/7
000/900/1
25
1290
000/000/10
000/500/2
20
1311
ــــ
000/300 خانوار
ــــ
1319
ــــ
000/300 خانوار
ــــ
1342
000/000/21
000/000/2 خانوار
5/10
1342
ــــ
000/220 خانوار
ـــ
1345
000/780/25
000/500/2 خانوار
10
1345
000/780/25
000/700 خانوار
7/2
1350
000/020/30
000/800 خانوار
7/2
1354
000/818/32
000/410/2 خانوار
2/7
1355
000/700/33
000/400/2 خانوار
7
1366
000/000/50
000/150/1 خانوار
3/2
گرچه برخي از پژوهشگران مسائل عشايري سرشماري‏هاي سال‏هاي 1335 ، 1345 و 1355، كه عشاير كوچنده را به ترتيب 2/1 ، 7/2 و 1 درصد كل جمعيت برآورد نموده‏اند مواجه با كم شماري و نداشتن تعريف درست از عشاير مي‏دانند ولي سرشماري سال 1366 كه از ويژگي و دقت بيشتري براي شمارش جامعه عشاير برخوردار بود و شواهد عيني ديگر نشان مي‏دهد كه : قطعاً نسبت عشاير كوچنده در كل جمعيت كشور به شدت كاهش يافته و به‏ ندرت از 2/2 درصد تجاوز كرده است.
1ـ3ـ2ـ وضعيت موجود در جامـعه عـشـايـري بـر اساس سـرشـمـاري 1377
جمعيت عشايري كشور در سرشماري سال 1377 معادل 089/304/1 نفر بود كه بالغ بر 200 هزار خانوار بوده است.
از كل جمعيت لازم‏التعليم عشايري كشور جمعي معادل 516/ 555 نفر با سواد بوده‏اند كه 50 درصد از كل جمعيت لازم‏التعليم عشايري را شامل مي شوند. جدول شمارة(16)خانوار و جمعيت ايل‌ها و طايفه‎هاي مستقل بيش از 20 خانوار و استان‌هاي محل استقرار آنها
خانوار
جمعيت
طايفه مستقل
استان محل استقرار(زيست‎بوم) مرد و زن
مرد
زن
311
1790
906
884
طايفه مستقل جشني گشني
فارس
139
846
450
396
طايفه مستقل چهارراهي
فارس
166
1155
581
574
طايفه مستقل جبل‎النارويه
فارس
2309
14919
7520
7399
ايل ممسني
فارس – كهگيلويه بويراحمد
17449
110975
56735
54240
ايل قشقائي
فارس-كهگيلويه ‏و ‏بويراحمد- بو شهر ـ خوزستان-اصفهان‌ـ چهارمهال و بختياري
574
3178
1660
1518
ايل جرقويه
فارس – اصفهان – چهارمحال و بختياري
6108
38522
19592
18930
ايل خمسه
فارس ـ يزد
2376
16721
702
8019
ايل بويراحمد عليا سردسير
فارس – كهگيلويه و بويرا حمد عشاير كشور داراي 033/427/22 راس دام و 367/449 هكتار زمين كشاورزي هستند . كل اراضي ديم عشاير معادل 198/294 هكتار و اراضي آبي متعلق به ايشان معادل 169/155 هكتار بوده است.
طبق نتايج سرشماري عشاير در سال 1377، از كل عشاير كشور 461/40 خانوار معادل 20 درصد مايل به اسكان نبوده و 357/148 خانوار يعنـي معادل 74 درصـد داوطلب اسكان بوده‏اند. از 357/148 خانوار داوطلب اسكان، تعداد 161/86 خانوار مايل به اسكان در شهرك‏هاي عشايري و مابقي مايل به اسكان در آبادي‏ها و يا شهرها بوده اند. 2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاري عـشـايـر كـوچـنـده سال 1377
1ـ2ـ3ـ2ـ‏تـوزيـع جمـعيت 6 سـالـه و بيـشـتـر عشـايـري كـشور بـر حـسـب وضـع سـواد
واحد : نفر
جدول شماره (17)
بي سواد
باسواد
نامشخص
جمع
درصد باسواد
عنوان
30944
23054
438
54436
42
عشاير كوچ نكرده
144569
132938
1770
279277
6/47
كوچ كمتر از 30 كيلومتر
374500
399524
4721
778745
3/51
كوچ بالاتر از 30 كيلومتر
550013
555516
6929
1112458
50
جمع كل
2ـ2ـ3ـ2ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـايـر
واحد : رأس
جدول
جدول شماره (18)
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گاو و گوساله
گاوميش و بچه گاوميش
جمع
عنوان
413405
486107
7389
285
908186
كوچ نكرده
2100757
2424227
64383
1434
4590801
كوچ زير 30 كيلومتر
10656782
6106135
157625
7504
16928046
كوچ بالاتر از30 كيلومتر
13170944
9016469
230397
9223
22427033
جمع
3ـ2ـ3ـ2ـ اراضـي زراعـي مـتـعـلـق بـه عـشـايـر1
واحد : هكتار
جدول شماره (19)
زير كشت
آيش
باغ و مرتع
جمع كل
4429
8611
879
2580
783
74
17356
27090
54559
3831
14168
4904
823
105375
82712
167351
17932
44863
12609
1169
326636
114231
230521
22642
61611
18296
2066
449367
4ـ2ـ3ـ2ـ آمـار جـمـعـيـتـي عـشـايـر داوطـلـب اسـكـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـراي اسـكـان1
واحد : خانوار
جدول شماره (20)
كانون‏هاي هدايتي
كانون‏هاي خودجوش
ساير نقاط
جمع
عنوان طول مسير كوچ
16573
18245
821
35639
عشاير كوچنده با مسير كوچ كمتر از 30 كيلومتر
69588
39495
2850
111933
عشاير كوچنده با مسير كوچ بيشتر از 30 كيلومتر
86161
57740
3671
147572
جمع
6ـ2ـ3ـ2ـ آمـار جـمـعـيـتـي عـشـايـر بـر حـسـب عـلاقـه بـه اسـكان يـا كـوچ2
واحد : خانوار جدول شمارة (21)
كل جمعيت
مايل به ادامه كوچ
داوطلب اسكان
اظهار نشده
عنوان
طول مسير كوچ
49366
13489
35639
238
عشاير كوچنده با مسير كوچ كمتر از 30 كيلومتر
139452
26972
111933
547
عشاير كوچنده با مسير كوچ بيشتر از 30 كيلومتر
188818
40461
147572
785
جمع
جدول شماره(22) جمعيت عشايري در استان هاي كشور به ترتيب تعداد خانوار ييلاقي و قشلاقي
ييلاق
قشلاق
استان
تعداد خانوار
جمعيت
استان
تعداد خانوار
جمعيت
فارس
23031
145988
فارس
26334
169554
كرمان
21935
129904
خوزستان
25983
174993
چهارمحال و بختياري
19561
132331
كرمان
20692
122586
خراسان
16718
99576
سيستان و بلوچستان
15819
92964
لرستان
15933
106606
آذربايجان غربي
14448
114617
سيستان و بلوچستان
14499
84205
خراسان
13773
80486
آذربايجان شرقي
13572
84184
كهكيلويه و بوير احمر
11740
80404
آذربايجان غربي
13809
109717
لرستان
11351
76167
كهكيلويه و بوير احمر
13479
92951
اردبيل
10778
72213
كرمانشاه
10898
73879
كرمانشاه
9976
67526
ايلام
8124
62112
ايلام
9858
74255
اصفهان
7604
50135
آذربايجان شرقي
8633
52001
خوزستان
6923
43894
چهارمحال و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.