می 14, 2021

تحقیق درباره مزايده، كارشناس، ارزيابي

1 min read
<![CDATA[]]>

ج- ارزيابي، مزايده و تخليه:
پس از ابلاغ اجرائيه و بازداشت اموال متعهد در اسناد بدون وثيقه و فقط ابلاغ اجرائيه در اسناد با وثيقه، از اموال بازداشت شده يا مورد وثيقه ارزيابي به عمل خواهد آمد انتخاب كارشناس و هزينه مربوطه با تعيين اداره ثبت صورت مي‌گيرد هزينه كارشناسي به عهده متعهدله خواهد بود. و پس از ابلاغ نظريه كارشناس به طرفين، ظرف مدت 5 روز مهلت دارند به نظر كارشناس اعتراض نمايند. اجراي ثبت موظف است پس از حصول اعتراض هر دو طرف يا يك طرف به هزينه معترض يا معترضين، مجدداً كارشناس تعيين و ارزيابي بعمل آورد. و چنانچه حداكثر تا دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، وضعيت بدهي متعهد تعيين تكليف نگردد (ماده 34 اصلاحيق.ث) با برگزاري مزايده و فروش مال متعهد مطالبات متعهدله به ميزان طلب قانوني پرداخت خواهد شد و مازاد به راهن مسترد خواهد گرديد و اگر پيشنهادي براي خريد اموال در جريان مزايده واصل نگردد چنانچه مبلغ ارزيابي مال مورد مزايده كمتر يا مساوي با طلب بستانكار باشد در اين صورت مالكيت مال مورد مزايده پس از دريافت حق الاجراء و حق مزايده به قيمتي که مزايده از آن شروع مي‌شود بنام بستانکار منتقل خواهد شد ولي اگر قيمت ارزيابي بيش از طلب ذينفع باشد مازاد بر طلب از بستانکار اخذ و عين مال به وي منتقل مي‌گردد(ماده 126 آيين‌نامه)و چنانچه بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب نباشد، در صورت تقاضا نسبت به طلب، از مال مورد مزايده بصورت مشاعي به وي واگذار ميگردد.(تبصره ماده 126 آيين‌نامه)
در صورتي که يکسال از تاريخ قطعيت ارزيابي‌مال غير منقول گذشته باشد و عمليات اجرايي منجر به تنظيم صورتمجلس مزايده نگردد به درخواست هر يک از طرفين، ارزيابي‌تجديد ميگردد.]]>

More Stories