ژانویه 17, 2021

تحقیق رایگان با موضوع افغانستان

1 min read
<![CDATA[]]>

16302,6
49726
20427,7
6629,1
113798,6
4322
258,8
4063,2
آذربايجان غربي
23130,1
2532,7
2532,7
41,5
41,5
اردبيل
35
34664,2
5817,8
14
5803,8
431,4
6
425,4
اصفهان
2,3
2113,5
225,3
1,6
223,7
294
1,8
292,2
ايلام
12,9
2
2
1,5
1,5
بوشهر
22309,2
2368,8
2368,8
153,2
153,2
تهران
58185,1
4672,4
4672,4
447
447
چهارمحال و بختياري
1825,8
7890,8
3235,1
1309,1
1925,9
338,3
78,5
259,9
خراسان جنوبي
3881,3
80539
33964,9
10642,1
23322,8
1848,5
36,5
1812,1
خراسان رضوي
13010,3
33881,5
15710,4
5533,2
10177,2
378,9
66,4
312,6
خراسان شمالي
2086,5
270,8
270,8
1578,5
1578,5
خوزستان
464
167758
19311,3
115
19196,3
758,2
1,5
756,7
زنجان
60504,4
3467,4
3467,4
662,8
662,8
سمنان
9982,6
1100
1100
482,7
482,7
سيستان و بلوچستان
61891,7
147297,9
57843,6
41366,7
1647,9
3913,5
2642,2
1271,4
فارس
175,3
251295,9
30967,4
220,8
30746,9
1643,2
1643,2
قزوين
2908,6
749,2
749,2
749,2
0769,1
69,3
قم
22776,4
33291,8
12366,9
6761,9
5604,9
604,9
176,7
کردستان
18192,3
2574,5
2574,5
2574,5
416,9
57,8
کرمان
315,7,9
65228,8
7362,5
1129,9
6232,6
6232,6
145,4
843,1
کرمانشاه
13980,2
17523,9
2757,8
2185,8
572
572
0,1
94,5
کهکيلويه و بويراحمد
33,6
143,7
37,6
5,3
32,2
32,3
2,6
2,7
گلستان
356,1
138,5
42,5
29,2
13,3
13,3
گيلان
32672,1
3945,9
3945,9
3945,9
305,1
لرستان
28,7
83,9
8,2
2,9
5,3
5,3
0,2
0,8
مازندران
386,7
77844,3
10309,2
50,2
10259
10259
3,1
1452
مرکزي
482
551,6
249,8
117,8
132
132
3
41,2
هرمزگان
2106,5
145590,4
16987,6
796
16191,5
16191,5
168,2
157,5
همدان
22089,7
1872,2
1872,2
1872,2
140.3
يزد
1095
180,5
180,5
180,5
1,5
منطقه جيرفت و كهنوج
140930,4
1598572,7
277746,5
76919,8
200826,7
200826,7
4603,1
19379,9
جمع کل کشور
انگور ميوه‌اي است بهشتي كه شامل ويتامين‌هاي آ، ب و ث مي‌باشد هم چنين داراي مقداري منيزيم، كلسيم، آهن،‌ فسفر، پتاسيم و آلبومين است.امروزه در طب درمان‌هاي طبيعي (نتروپت) از رژيم‌هاي مختلف انگور استفاده مي‌كنند.
ميزان مواد غذايي موجود در هر 100 گرم انگور تازه و کشمش از مهمترين مواد قندي موجود در حبه ي انگور تازه،ساکاروز1، گلوکز2، دکستروز3 و از اسيدهاي آلي، اسيد فرميک4،‌ اسيد ماليک 5،‌ اسيد سيتريک 6و اسيد تارتاريک7 را مي توان نام برد. در آب انگور،‌ علاوه بر آب،‌ قند و اسيدهاي مختلف، 5/3 تا 4 گرم بي تارتارات پتاسيم و همچنين نمکهاي کاني مانند آهک، منيزيم،‌ آهن،‌ منگنيز و سيليس وجود دارد . مقدار انر‍ژي موجود در هر 100 گرم انگور تازه، ‌67 کيلو کالري و در هر 100 گرم کشمش برابر با 268 کيلو کالري
مي باشد(تفضلي، 1370)
جدول 1-4: ميزان مواد غذايي موجود در 100 گرم انگور تازه و کشمش
نام عنصر
انگور
کشمش
آب
81.6 گرم
24.0 گرم
مواد قندي(گلوسيدي)
16.7 “
71.3 “
مواد سفيده اي(پروتئيني)
0.8 “
2.3 “
مواد چربي(ليپيدي)
0.4 “
0.5 “
انواع ويتامين
80 واحد بين المللي
50 واحد بين المللي
ويتامين B1
0.05 “
0.15 “
ويتامين B2
0.03 “
0.08 “
ويتامين C
4 “
بسيار ناچيز
اسيدماليک
650 “
بسيار ناچيز
سديم
2 “
30 ميلي گرم
پتاسيم
25 “
708 “
کلسيم
17 “
78 “
منيزيم
7 “
6 “
آهن
0.6 “
3.3 “
فسفر
21 “
129 “
1-2-5- ارقام انگور و مشخصات آن:
در دنيا تاکنون حدود 10000 رقم مختلف انگور شناسايي شده و اگر هيبريدهاي انگور هم در نظر گرفته شود اين رقم بسيار زياد خواهد بود. در ايران نيز در مورد شناسايي ارقام انگور فعاليتهاي پراکنده و مختلفي صورت گرفته است. بطوريکه ارقام مناسب در مناطق ورامين،‌ اروميه،‌ سردشت،‌ مراغه‌، کرمانشاه‌، شيراز،‌ شاهرود،‌ مشهد،‌ بجنورد،‌ قوچان، قزوين، ‌زنجان،‌ کاشمر و غيره شناسايي شده است. اصلاح تاک داري در هر کشور منوط به شناسايي ارقام موجود و بررسي صفات و مشخصات مورفولوژي و بيولوژي آن مي باشد(زمردي، 1384).
مهم ترين گونه مو، V .vinifera است که گونه غالب يا تنها گونه اي است که در اکثر نواحي جهان به استثناي نواحي شمال غربي و شرق اقيانوس آرام در آمريکاي شمالي، برزيل، اروگوئه، ژاپن و شمال چين کشت مي شود. در نواحي اخير اکثر بوته هاي مو، ارقام حاصل از دو يا چند گونه Vitia بومي آمريکاي شمالي و يا دورگهاي بين آنها (دو رگهاي آمريکايي) گونه هاي اصلي عبارتند از:V.labrusca,V.aestivalis,V.riparia,V.cineria در حالي که در دورگهاي فرانسوي – آمريکايي گونه هاي اصلي آمريکاي شمالي عبارتند از: V.rupestris,V.riparia,V.aestivalis. گونه هاي اخير به منبع مقاومت در برابر آفات و عوامل بيماريزا مورد استفاده قرار مي گيرند. در حال حاضر چندين دورگ جديد بر V. amurenisis نيز توليد مي شوند که با به کارگيري گونه V. amurensis که خاص ناحيه منچوري است، تحمل در برابر سرما تامين شده و با به کارگيري چندين گونه بومي نواحي جنوبي آمريکا، مکزيک، آمريکاي مرکزي و جنوب چين، سازگاري با شرايط اقليمي گرم و مرطوب را بالا مي برند. اکثر گونه هاي موجود در نواحي جنوب شرقي آمريکا که انگور موسکاد ناميده مي شوند از گونه V. rotundifolia گرفته شده اند .از گونه هاي Vitis آمريكاي شمالي منحصراً‌ براي توليد پايه براي پيوند ارقام V. vinifera‌استفاده ميشود . در اكثر مناطق كشت تجاري انگور، بوته هاي مو بايد به پايه هاي مناسب پيوند زده شوند. نزديك به 15000 واريته نام گذاري شده وجود دارد كه اكثر آنها براي توليد شراب به كار مي روند و اين خود بيانگر كاربرد اصلي اين ميوه است. از ميان ارقام مختلف انگور كه در سطح وسيعي كشت مي شوند تنها چند رقم در كشورهاي اسپانيا، كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آمريكاي جنوبي به طور گسترده اي كشت مي شود که به دليل عدم عرضه شراب به كار مي روند. اين ارقام عبارتند از: كابرنت ساوويكنن، چاردوني، پينوت نوآ، ريزلينك و سيره (شيراز).
1-3- پسته:
1-3-1- تاريخچه و مبدأ:
پسته، يکي از جديدترين دستاوردهايي است که در قرن بيستم به آمريکا وارد شده است پسته درختي است که به گفته اي بومي آسياي مرکزي و به گفته ديگر بومي آسياي غربي و آسياي صغير شناخته شده است. چنانکه هم اکنون گونه هاي خودروئي از آن در اغلب مناطق گرم و خشک بدون بارندگي با زمستانهاي ملايم (لبنان، فلسطين،‌ سوريه،‌ ايران،‌ عراق، ترکيه،‌ هند، جنوب اروپاي و در نواحي کويري آسياي مرکزي و آفريقاي شمالي)، کم و بيش ديده مي شوند. پسته در آغاز عصر مسيحيت،‌ ابتدا به حوزه مديترانه و سپس در سال 1856 به اروپا و در سال 1890 به کاليفرنيا رسيده است و در سال 1904 اولين درخت آن در ايستگاه تحقيقاتي “چيکو” کاشته شده است (درويشيان،1374).
1-3-2- اظهارنظر متأخران در مورد منشأ درختان پسته:
در مورد مبدأ اصلي درختان پسته در منابع متأخر اظهار نظرهاي متفاوتي شده است. در اين منابع سرزمينهاي بسياري به عنوان رويشگاه اصلي اولين درختان پسته معرفي مي گردند. در برخي از اين منابع از سرزمينهايي با اسامي آسياي مرکزي، خاورميانه، خاور نزديک،‌ به عنوان مبدأ اوليه درختان پسته ياد مي شود؛ در حالي که اسامي فوق محدوده جغرافيايي کاملا دقيق را مشخص نمي کند. در بعضي از منابع از يک يا چند سرزمين به عنوان خاستگاه اوليه درختان پسته نام برده مي شود، از جمله نام ايران، افغانستان، ترکستان، آسياي صغير و سوريه (شام) و فلسطين ذکر مي گردد . پاره اي هم سواحل مديترانه و مخصوصاً کرانه هاي شرقي اين دريا را مبدأ نخستين درختان پسته معرفي کرده اند (ابريشمي، 1373).
شايد كهنترين سند درباره پيشينه تاريخي كشت پسته در ايران را بتوان سفرنامه هرودت تاريخ دان نامي يونان دانست كه درباره توليد پسته و جايگاه آن در ايران جستاري را نوشت (محمدخاني، 1376).
کلمه پسته يک واژه ايراني بسيار کهن است. منشأ و اصل اين کلمه به سرزمين مبدأ و گهواره اولين درختان پسته جهان مربوط مي شود. بنابراين کلمه پسته از گويش مردمان مستقر در محدوده پسته خيز ايالت خراسان اخذ شده است (ابريشمي، 1373).سابقه کشت و کار اين محصول در ايران مربوط به 4-3 هزار سال قبل است و در شهرهاي دامغان و قزوين پيشينهايي طولاني دارد، ولي در مناطق کرمان، اصفهان و يزد سابقه کشت و کار آن بصورت باغداري به 250 سال قبل ميرسد ( شيباني و همكاران، 1374).
1-3-3- طبقه بندي گياهي:
پسته اي که هم اکنون در دسترس است به نام pistachia VERA.L. از خانواده Anacardiaceae، تنها گونه تجارتي و قابل خوردن است که بين يازده گونه ديگر شناسايي شده است. مشخصات عمده اين ژانر توليد سقز (تربانتين) است.
. گياهان اين خانواده داراي حدود 75 جنس و 600 گونه هستند كه اکثـرا در نواحـي گرمسيري و نيمه گرمسيري8 جهان پراکـندهاند. واژه Pistaهمان جنس پسته است ،از ريشه کلمه فارسي پسته Pista يا Psta است و اصطلاح لاتين Pistacia نيز از آن مشتق شده است (سميع وهمكاران، 1384).
گياهان ديگري مانند (casHeu ) آکاژوي برزيلي،‌ (Mango) (انبه) (poison oak) سماق وحشي، (poison ivy) ميخک سم ،‌ فلفل درختي و سماق وابسته به همين خانواده اند که در اغلب نقاط گرمسيري پيدا مي شوند(درويشيان،1374).
درخت پسته دو پايه (مانند خرما) است يعني داراي گلهاي نر و ماده روي پايه هاي جداگانه است که بهر حال توليد محصول در آن بسته به همراه بودن هر دو پايه با هم است. گلهاي ماده بدون گلبرگ و شهد (نکتار) است که برعکس ساير گلها زنبور عسل را به خود جذب نمي کند و در نتيجه بايد به وسيله گلهاي نر تلقيح بشود و گرده گل نر به کمک باد پراکنده مي شود و گلهاي ماده را تلقيح مي کند. درخت پسته مانند ساير درختان ميوه سردسيري خزان کننده است که در اثر ريزش برگ در پاييز به خواب زمستانه نياز دارد تا در بهار آينده مجدداً بيدار شود و تجديد حيات کند.
سيستم ريشه بندي درخت پسته از آن دسته ريشه هايي است که به اصطلاح “آب ياب” است به اين معنا که در عمق زمين تا جايي فرو مي روند که خود را به آب يا به سقف سفره آب زيرزميني برسانند و به همين دليل است که تا مدت مديدي قادر به تحمل تشنگي هستند (درويشيان،1374).
درخت پسته قبل از پنج سالگي ثمر مي دهد و در 10-12 سالگي به بار اصلي مي نشيند. پسته درختي است طويل العمر (400 ساله آن در رفسنجان و کهنسال تر از آن در آرامگاه احمد جامي در تربت جام هنوز پابرجا است(.
1-3-4- گونه هاي جنس پسته:
جنس پسته داراي 11 گونه است (ابريشمي، 1373). مشخصات اصلي در تفکيک و شناسايي گونهها، خصوصيات برگ مثل وجود يا عدم وجود بال در قاعده برگ9 متناوب بودن، شانهايي بودن، خزان کننده يا هميشه سبز بودن در درجه اول و خصوصيات ميوه و گل در درجه دوم اهميت ميباشد. نامگذاري گونههاي پسته داراي تنوع زيادي بوده و شرح کاملي از گونهها و صفات اساسي و کلي در تفکيک و شناسايي آنها بطور يکجا منتشر نشده است و اطلاعات موجود فقط بر اساس فلور کشورهاي مختلف ميباشد، بنابراين احتمال اين وجود دارد که گياه شناسان مختلف، گونه هاي يکساني را تحت اسامي متفاوتي انتشار داده باشند و يا بالعکس. در هر حال گونهها و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.