آوریل 14, 2021

تحقیق رایگان با موضوع مري، ميکرون، Genus:

1 min read
<![CDATA[]]>

در نرها شكل آلت تناسلي (Spicules)، شكل گوبرناكولوم ونحوه قرار گرفتن آن، وجود يا عدم وجود بورسا، وجود يا فقدان ساير ضمائم و زوائد در منفذ دفعي – تناسلي و يا در انتهاي آلت تناسلي و گوبرناكولوم مثل Hypoptygma ، Titillae و غيره.
ط- دم (Tail) – شكل و طول دم، وضع انتهاي دم، شياردار يا صاف بودن انتهاي دم، وجود يا فقدان ضخامت كوتيكولي درانتهاي دم، مخرج و نحوه اتصال آن به راست روده (Rectum).
ي- فاسميدها (Phasmids) و محل قرار گرفتن آنها روي بدن.
3-5-2-شاخصها و كلمات اختصاري مرفومتري استفاده شده در پايان نامه
پارامترهايي كه براي اندازه گيري انتخاب شدند عبارتند از:
L = طول بدن به ميكرون.
a = نسبت طول بدن به بزرگترين عرض بدن.
b = نسبت طول بدن به طول مري (از سر تا محل اتصال مري به روده).
?b = نسبت طول بدن به فاصله سر تا انتهاي غده هاي مري (درحالت هم پوشاني مري و روده).
c = نسبت طول بدن به طول دم (از مخرج تا انتهاي بدن).
?c = نسبت طول دم به عرض بدن در ناحيه مخرج.
v = نسبت فاصله بين سر تا فرج به طول بدن برحسب درصد.
?v = نسبت فاصله بين سر تا فرج به فاصله سرتا مخرج برحسب درصد.
T = نسبت فاصله بين ابتداي لولة تناسلي نر تا منفذ دفعي – تناسلي، به طول بدن برحسب درصد.
Spear = St يا Stylet طول استايلت به ميكرون.
m = نسبت طول قسمت مخروطي استايلت (Conus) به طول استايلت برحسب درصد.
o = نسبت فاصله بين محل ريزش غده پشتي مري تا زيرگره هاي استايلت به طول استايلت برحسب درصد.
MB = نسبت فاصله بين سر تا مركزحباب مياني مري به طول مري برحسب درصد (درحالت Offset).
Tail = طول دم به ميكرون (از مخرج تا انتهاي بدن).
Spicules = Sp – طول آلت تناسلي نر به ميكرون.
Gubernaculum = Gub – طول گوبرناكولوم به ميكرون در نرها.
G1 = نسبت طول تخمدان جلويي به طول بدن برحسب درصد.
G2 = نسبت طول تخمدان عقبي به طول بدن برحسب درصد.
R = تعداد حلقه ها در كل بدن.
Roes = تعداد حلقه هاي بدن در ناحيه مري.
Rex = تعداد حلقه هاي بين ابتداي بدن و روزنة ترشحي.
Rv = تعداد حلقه هاي بدن بين فرج تا انتهاي بدن.
Ran = تعداد حلقه هاي بدن در ناحية دم (از مخرج تا انتهاي بدن).
Rvan = تعداد حلقه هاي بين فرج تا مخرج.
VL/VB = نسبت فاصله بين روزنه تناسلي ماده تا انتهاي بدن به عرض بدن در ناحيه روزنه تناسلي.
همچنين از کليد هاي چن و همکاران (1997) استفاده شد که اين شاخص ها عبارتند از:
A: طول ادونتواستايلت
1. زير 60 ميکرون
2. 61-80 ميکرون
3. 81-100 ميکرون
4. 110-120 ميکرون
5. 121-140 ميکرون
6. 141-160 ميکرون
7. بيشتر از 160 ميکرون
B: عرض ناحيه سر
1. زير 12 ميکرون
2. 12-15 ميکرون
3. 20-23 ميکرون
4. بيشتر از 23 ميکرون
C: فاصله حلقه هادي از سر
1. 17 -20 ميکرون
2. 21-30 ميکرون
3. 31-40 ميکرون
4. 41-50 ميکرون
5. 51 ميکرون يا بيشتر
D: شکل ناحيه سر
1. بدن باريک ، ناحيه لبي گرد و پيوسته
2. بدن باريک، ناحيه لبي گرد، فرورفته به همراه فشردگي
3. بدن باريکع ناحيه لبي صاف، پيوسته با فرورفتگي کم
4. بدن باريک و سيلندري، ناحيه لبي به طور واضح داراي فشردگي
E: شکل آمفيد
1. کمابيش کيسه اي شکل بدون لوب
2. کمابيش کيسه اي شکل، کم ارتفاع بدون لوب و متقارن(طول دو لوب مساوي)
3. کمابيش کيسه اي شکل، دولوبي، يک لوب از ديگري کوچکتر و يا وجود ندارد.
4. کشيده و قيفي شکل، بدون لوب
5. کوتاه، قيفي شکل تا رکابي شکل
F: طول بدن
1. کمتر از 3 ميليمتر
2. 3.1-5 ميليمتر
3. 7.1-9 ميليمتر
4. بيشتر از 9 ميليمتر
G: فاکترو a
1. 80 و يا متر از آن
2. 81-120
3. 121-160
4. بيشتر از 160
H: شکل دم
1. نيمه کروي تا مخروطي بدن نوک c´<1
2. گرد تا مخروطي بدون نوک=1-1.5 c´
3. گرد تا مخروطي بدون نوک c´=1.6-2
4. مخروطي c´=1-1.5
5. مخروطي c´=1.6-2
6. مخروطي c´> 2
I: وجود و يا عدم وجود جنس نر
1. نر وجود ندارد
2. نر وجود دارد
3. در بعضي جمعيت ها نر وجود دارد ودر بعضي جمعيت هاي ديگر وجود ندارد.
علاوه بر مشخصات فوق، موارد ديگري نيز، بسته به درجه لزوم در برخي گونه ها اندازه گيري شد: بلندي سر و عرض آن در قاعده، عرض و بلندي گره هاي استايلت، طول وعرض حباب مياني مري، فاصله دو شيار عرضي بدن از هم، عرض شيارهاي سطوح جانبي نسبت به عرض بدن، فاصله بين فرج تا مخرج، فاصلة منفذ ترشحي از ابتداي سر، طول كيسة عقبي رحم، طول كيسة ذخيره اسپرم، طول بورسا.
6-3- اندازه گيري مشخصات و رسم تصاوير :
براي اندازه گيري، رسم تصاوير قسمتهاي مختلف بدن نماتدها از ميکروسکوپ دو چشمي
Olympus BH -2 که مجهز به لوله ترسيم (Drawing tube) که از قبل براي اندازه گيري تنظيم شده بود، استفاده گرديد.
تعداد افراد اندازه گيري شده، بسته به فراواني جمعيت هاي جمع آوري شده متغير است. پس از اندازه گيري و تشخيص گونه، ابتدا اشکال مقدماتي نماتدها به صورت خام توسط لوله ترسيم روي کاغذ معمول ترسيم گرديد. سپس جهت تکميل و نشان دادن جزئيات، شکلهاي ترسمي روي صفحه کاغذ کالک منعکس گرديدند
مشخصات راسته Tylenchida (Orley, 1880) Thorne, 1949
اين راسته به شاخه Nematoda يا Nemata و رده Secernentea تعلق دارد. پوست بدن داراي شيارهاي عرضي است كه معمولاً در سطوح جانبي بوسيله شيارهاي طولي قطع ميگردند. آمفيدها به اشکال مختلف منفذي (روزنهاي)، شكاف عرضي، طولي يا مورب در روي لبهاي جانبي قرار دارند. دايريدها معمولاً مشخص است. سيستم دفعي- ترشحي لولهاي نامتقارن (Asymmetry) است كه در سطح شكمي از طريق يك منفذ به بيرون راه مييابد. فاسميدها به دو صورت جوشي شکل، يا بزرگ (Scutella) وجود دارند که اغلب در ناحيه دم و مقابل يكديگر قرار گرفتهاند. استايلت از نوع Stomatostylet و معمولاً از سه قسمت تشكيل شده است. قسمت ابتداي آن مخروطي و نوك تيز (Conus)، قسمت مياني استوانه اي شكل (Shaft) و قسمت انتهايي داراي سه گره (Knob) است. البته استايلت در بعضي از جنسها فاقد گرههاي انتهايي ميباشد. استايلت در افراد نر بعضي از جنسها تحليل رفته است. مري عموماً از چهار قسمت: لوله اوليه مري (Procorpus)، حباب مياني مري (Median oesophageal bulb)، لوله ثانويه مري (Isthmus) و حباب انتهايي مري (Basal oesophageal bulb) تشكيل شده است. حباب مياني مري معمولاً خوب رشد کرده و اغلب داراي دريچه مياني مشخص است هر چند در تعدادي از افراد ممکن است حباب مياني مري فاقد دريچه باشد. لوله ثانويه مري باريك بوده و بوسيله حلقه عصبي احاطه مي شود. حباب انتهايي مري به صورت چسبيده به روده است يا از سطح شكمي، پشتي و يا شكمي- جانبي با روده حالت همپوشاني دارد. ماده ها داراي يك يا دو تخمدان ميباشند که در حالت اول تخمدان به طرف ابتداي بدن (Monodelphic Prodelphic) كشيده شده و اغلب همراه با كيسه عقبي رحم بلند تا كوتاه است، البته بعضي فاقد آن ميباشند. نرها داراي يك بيضه (Testis)، يك جفت اسپيكول همراه با گوبرناكولوم و گاهي فاقد آن مي باشند. ممکن است يک يا چند پاپيل دمي نيز وجود داشته باشد (Kheiri, 1971; Maggenti, 1991).
طبقهبندي راسته Tylenchidaو جايگاه گونههاي شناسايي شده
طبقه‌بندي‌هاي مختلفي در مورد راسته Tylenchida ارائه شده است، که مهمترين آنها مربوط به مگنتي و همکاران (Maggenti et al., 1987) و صديقي (Siddiqi, 2000) است. ديلي و بلاکستر (De Ley and Blaxter, 2002) بر اساس مطالعات فيلوژنتيکي طبقه بندي جديدي از راسته Tylenchida در سطح خانواده به بالا ارائه نموده است که Decraemer and Hunt در سال 2006 همان را ملاک قرار داده ولي براي طبقهبنذي در سطح خانواده و جنس از طبقهبندي صديقي، (Siddiqi, 2000) استفاده نمودهاند. در اين بررسي نيز از طبقهبندي ارائه شده توسط دکرامر و هانت (Decraemer & Hunt, 2006) پيروي شده است.
در اين تحقيق 18 گونه از 12 جنس، كه متعلق به راستههاي Tylenchida و Dorylaimida و Triplonchida هستند، شناسايي گرديد. جايگاه تاكسونوميكي گونه هاي شناسايي شده به شرح زير مي باشد:
ORDER: RABDITHIDA
Suborder: TYLENCHINA
Superfamily: Tylenchoidea
Family: Dolichodoridae
Genus: Tylenchorhynchus
Tylenchorhynchus ebriensis
Genus: Merlinius
M. brevidens
Genus: Scutylenchus
S. rugosus
Family: Hoplolaimidae
Genus: Helicotylenchus
H. pseudorobostus
Genus: Rotylenchus
R. glabratus
Family: Pratylenchidae
Genus: Pratylenchus
P. thornei
P. neglectus
Genus: Zygotylenchus
Z. guevarai
Family: Meloidogynidae
Genus: Meliodogyne
M. incignita
M. javanica
Superfamily: Criconematoidea
Family: Criconematidae
Genus: Criconema
C. mutabile
Family: Tylenchulidae
Genus: Paratylenchus
P. arculatus
ORDER: DORYLAIMIDA
Family: Longidoridae
Genus: Longidorus
L. africanus
L. sp.
Genus: Xiphinema
X. basilgoodeyi
X. diversicaudatum
X. index
ORDER: TRIPLONCHIDA
Family: Trichodoridae
Genus: Paratrichodorus
Paratrichodorus.sp.
شرح جنسها و گونههاي شناسايي شده
4-1- جنس Tylenchorhynchus Cobb, 1913
اين جنس متعلق به خانواده Dolichodoridae و زيرخانواده Telotylenchinae مي باشد. نماتدهاي كرمي شكلي هستند با اندازه متوسط (كمتر از يك ميليمتر)، سطوح جانبي آنها داراي دو تا پنج شيار طولي بوده و گاهي خطوط مورب اضافي در اين ناحيه ديده مي شود. در برخي گونه ها شيارهاي طولي وجود دارد. ميكروسكوپ الكتروني نگاره (SEM) نشان مي دهد كه ديسك سر با اولين حلقة آن تركيب شده و بخش هاي كناري- مياني حالت چهارگوش دارند. پاپيلها معمولاً در قسمتهاي كناري-مياني لبها قرار دارد. سر همطراز بدن و گاهي نسبت به آن كمي حالت فرورفتگي دارد. استايلت 15 تا 30 ميكرون، نازك تا سيلندري، طول قسمت مخروطي آن برابر طول بخش استوانه اي بوده و گاهي سوزني شكل است. دايريدها ديده نمي شوند. حباب مياني مري كروي تا بيضوي و داراي دريچه مشخص است. حباب انتهايي مري، نسبت به روده بصورت اتصالي يا چسبيده قرار داشته و گاهي كمي حالت پيشرفتگي بر روي روده مشاهده مي شود. دريچه بين مري و روده مشخص، شكاف تناسلي تقريباً در وسط بدن (54-50 = V)، كيسة ذخيرة اسپرم كروي و در امتداد محور تخمدان قرار دارد. داراي دو تخمدان كه در دو طرف شكاف تناسلي كشيده شده اند. دم نيمه سيلندري با انتهاي گرد، تقريباً چماقي و گاهاً مخروط كند. انتهاي دم صاف و بندرت شيار دار و طول آن حدود سه برابر عرض بدن در ناحيه مخرج است. اندام تناسلي نر از نوع Tylenchoid، داراي انتهاي باريك]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.