آوریل 14, 2021

تحقیق رایگان با موضوع Agriculture

5 min read
<![CDATA[]]>

Evans, K., Trudgill, D. L. and Webster, J. M. (1993). Plant Parasitic Nematodes in Temperate Agriculture. London, Academic Press, 565 pp.
Firoza, K. and Maqbool, M. A. (1994). A diagnostic compendium of the Genus Helicotylenchus Steiner, 1945 (Nematoda: Haplolaimidae). Pakistan Journal of Nematology, 12: 11-50.
Fortuner, R. (1977). Pratylenchus thornei. C. I. H. Description of Plant-Parasitic Nematodes. Set 7, No. 93. Farnham Royal, UK: Common Wealth. Agric. Bur.
Fortuner, R. (1982). On the genus Ditylenchus Filipjev, 1936 (Nematoda: Tylenchida). Revue de Nématologie, 5: 17-38.
Fortuner, R. (1985). Helicotylenchus pseudorobustus. C. I. H. Description of Plant-Parasitic Nematodes. Set 8. No. 109. Farnham Royal, UK: Common Wealth. Agric. Bur.
Fortuner, R. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nemata). 8. The family Hoplolaimidae Filipjev, 1934. Revue de Nématologie, 10: 219-232.
Fortuner, R. and Luc, M. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nemata). 6. The family Belonolaimidae whitehead, 1960. Revue de Nématologie, 10: 183-202.
Fortuner, R. and Maggenti, A. R. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nemata). The family Anguinidae Nicoll, 1935 (1926). Revue de Nématologie, 10: 163-176.
Fotedar, D. N. and Kaul, V. (1985). A revised key to the speceis of the genus Helicotylenchus Steiner, 1945 (Nematoda: Rotylenchinae). Indian Journal of Nematology, 15: 138-147.
Franklin, M. T. (1957). Aphelemchoides composticola n.sp. and A. saprophilus n.sp. from mushroom compost and rotting plant tissues. Nematologica, 2: 306-313.
Geraert, E. (1968). The genus Basiria (Nematoda : Tylenchina). Nematologica, 14: 459-481.
Geraert, E. (1976). The genera of Anguinidae (Nematoda : Tylenchida). Revue de Nématologie, 3: 21-32.
Geraert, E. and Raski, D. J. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nematoda). 3. The family Tylenchidae Orley, 1880. Revue de Nématologie, 10: 143-161.
Goodey, J. B. and Hooper, D. J. (1965). A neotype of Aphelenchus avenae Bastian, 1985 and the rejection of Metaphelenchus Steiner, 1943. Nematologica, 11: 55-65.
Goodey, T.(1928). The species of the genus Aphelenchus. Journal of Helmintology, 6: 121-160.
Handoo, Z. A. and Golden, A. M. (1989). A key and diagnostic compendium to the species of the genus Pratylenchus Filipjev, 1963 (lesion nematodes). Journal of Nematology, 21: 202-218.
Hashim, Z. (1980). Description of the male and observation on the female of Merlinius rugosus (Siddiqi, 1963) Siddiqi,
Hashim, Z. (1984). Descrption of Tylenchorynchus teeni n. sp. and observation of Rotylenchus cypriensis Antonio, 1980 (Nematoda : Tylenchida) from Jordan. Systematic Parasitology, 6: 33-38.
He, Y., Li, H., Brown, D. J. F., Lamberti, F., and Moens, M. 2003. Isolation and characterization of microsatellites for Xiphinema index using degenerate oligonucleotide primed PCR. Nematology, 5:809-819.
Hechler, H. C. and Taylor, D. P. (1965). Taxonomy of the genus Seinura (Nematoda: Aphelenchoididae), with description of Seinura celeris n.sp. and S. steineri n.sp. Proceedings of the Helminthological Society of Washington, 32(2): 205-219.
Hesling, J. J (1977). Aphelenchoides composticola .C.I.H. Description of plant Parasitic Nematodes. Set7, No. 92. Farham Royal, UK: Commonwealth Agricultural Bureaux.
Hooper, D. J. (1958). Aphelenchoides dactylocercus n.sp and A. sacchari n.sp. (Nematoda: Aphelenchoidea). Nematologica, 3, 229-235.
Hoshino, S. and Togashi, K. (1999). A Simple method for determinating Aphelenchoides besseyi infestation level of Oryza sativa seeds. Journal of Nematology, 31, 641-643.
Hunt, D. J. (1993). Aphelenchida, Longidoridae and Tricodoridae: Their Systematics and Bionomics. CAB International, Wallingford, UK, 352 pp.
Ivanova, T. S. (1967). Paraziticheskie nematody rastenii Tadzhikistana (Plant-parasitic nematodes of Tadzhikistan). In Nematodnye Bolezni sel Skokozyaistrennykh Rastenii. Moscow, 188-191.
Jairajpuri, M. S. (1968). Description of Aphelenchus avenae (Aphelenchidae: Tylenchida). from soil about the roots of onions, Allium cepa L. Z. F. Parasitenkunde, 26: 114-117.
Jepson, S.B. (1987) Identification of root-knot nematodes (Meloidogyne species). C.A.B.
Jepson, S.B. (1987) Identification of root-knot nematodes (Meloidogyne species). C.A.B.
Karegar, A. (1994). Taxonomic study on some species of family Tylenchidae from Iran. Ms. Thesis. Gent University, Belgium. 50 pp.
Karegar, A. (1998). Some Terrestrical Nematodes From Iran. Ph.D. thesis. Gent University, Belgium, 248 pp.
Karegar, A. and Geraert, E. (1998a). The genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nemata: Tylenchidae) IV. General discussion, genus diagnosis and key to the species. Nematologica, 44: 1-13.
Karegar, A. and Geraert, E. (1998b). The genus Filenchus Andrassy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran. Journal of Nematode Morphology and Systematics, 1: 1-22.
Karegar, A. Geraert, E. and Kheiri, A. (1995). Tylenchs associated with grapevine in the province of Hamadan, Iran. Med Fac. Landbodww. University Gent, 60: 1063-1086.
Khan, E. (1965). Three new species of Nothotylenchus (Nematoda: Nothotylenchidae) from India. Indian Journal of Nematology, 2: 123-137.
Kheiri, A. (1970). Two new species in the family Tylenchidae (Nematoda) from Iran, with a key to Psilenchus de Man, 1921. Nematologica, 16: 359-368
.
Kheiri, A. (1970). Two new species of Nothotylenchus Thorne, 1941 from Iran and a redescription of N. affinus Thorne, 1941 (Nematoda: Neotylenchidae) with a key to the species of the genus. Nematologica, 16: 591-600.
Kheiri, A. (1971). A Taxonomical and Morphological Study of Tylenchida (Nematoda) from Iran. Ph. D thesis: 264 pp.
Kheiri, A. (1972). Plant parasitic nematodes (Tylenchida) from Iran. Biol. Jb. Dodonaea, 40: 224-239.
Krall, E. L. (1990). Root Parasitic Nematodes (Family: Hoplolaimidae). PaulesPress, New Delhi, 580 pp.
Krall, E. L. (1991). Wheat and grass Nematodes: Anguina tritici, Subanguina and Related Genera. pp.721-761. In Nickle W. R. (Eds.). Manual of Agricultural Nematology . Marcel Dekker Inc, New York. U. S. A.
Loof, P. A. A. (1960). Taxonomic studies on the genus Pratylenchus (Nematoda). LEB Fonds. Publ, 39: 29-90.
Loof, P. A. A. (1968). Taxonomy of Hemicycliophora species from west and central Europe (Nematoda:Criconematidae). Mededlingen landbouwhogeschool Wageningen., 68 : 1-43.
Loof, P. A. A. (1976). The genera Hemicycliophora De Man, 1921 and Caloosia Siddigi & Goodey, 1963 (Criconematoidea). Mededlingen Van den Faculteit landbouwweten schappen Rijks universiteit Gent., 41: 1023-1029.
Loof, P. A. A. (1978). Merlinius rugosus (Siddiqi) distinct from M. quadrifer (Andrassy). Nematologica, 24: 331-340.
Loof, P. A. A. (1978). The genus Pratylenchus Filipjev, 1930 (Nematoda: Pratylenchidae): A Review of Its Anatomy, Morphology, Distribution, Systematic and Identification. Vax. Jb, 5: IV + 50P.
Loof, P. A. A. (1984). Hemicycliophora species from Iran (Nematoda: Criconematoidea). Nematologica, 30: 22-41.
Loof, P. A. A. (1991). The family Pratylenchidae Thorne, 1946. pp.363-423. In Nickle W. R. (Eds). Manual of Agricultural Nematology. Marcel Dekker Inc, Newyork. U. S. A.
Loof, P. A. A. and Hooper, D. J. (1993). Redescription of Seinura demoni (T. Goodey, 1928) J. B. Goodey, 1960 (Nematoda: Seinuridae) and designation of a neotype. Fundam. Appl. Nematol., 16 (2), 163-169.
Loof, P. A. A., and Luc, M. (1990). A revised polytomous key for the identification of species of the genus Xiphinema Cobb, 1913 (Nematoda: Longidoridae) with exclusion of the X. americanum-group. Systematic Parasitology, 16: 35-66.
Loof, P. A. A., and Luc, M. (1993). A revised polytomous key for the identification of species of the genus Xiphinema Cobb, 1913 (Nematoda: Longidoridae) with exclusion of the X. americanum-group: Supplement 1. Systematic Parasitology, 24:185-189.
Loof, P. A. A., Luc, M., and Baujard, P. (1996). A revised polytomous key for the identification of species of the genus Xiphinema Cobb, 1913 (Nematoda: Longidoridae) with exclusion of the X. americanumgroup: Supplement 2. Systematic Parasitology, 33:23-29.
Luc, M. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nemata). 7. The family Pratylenchidae Thorne, 1949. Revue de Nématologie, 10: 203-218.
Luc, M. and Raski, D. J. (1981). Status of the genera Macropostonia, Criconemoides, Criconemella and Xenocriconemella (Criconematidae: nematoda). Revue de Nématologie, 4: 3-21.
Luc, M., Maggenti, A. R. and Fortuner, R. (1988). A reappraisal of Tylenchida (Nemata). 9. the family Heteroderidae Filipjev and Schuurmans Stekhoven, 1941. Revue de Nématologie, 11: 159-176.
Luc, M., Maggenti, A. R., Fortuner, R. Raski, D. J. and Geraert, E. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nemata). 1. for a new approach to the taxonomy of Tylenchina. Revue de Nématologie, 10: 127-134.
Luc, M., Sikora, R. A. and Bridge, J. (1990). Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CAB international, Walling ford. UK. 629 pp.
Madzhidov, A. R. (1981). Bidera filipjevi n.sp. (Heteroderinae: Tylenchida) in Tadzhikistan. Izvestiya Nauk Tadzhikskio SSR, Biologicheskikh Nauki, No. 2 (83), 40-44.
Madzhidov, A. R. (1985). Description of the male of Bidera filipjevi Madzhidov, 1981. Izvestiya Nauk Tadzhikskio SSR, Biologicheskikh Nauki, No. 1, 86-88.
Maggenti, A. R. (1991). Nemata : Higher classification. In : Nickle, W. R. (ed.). Manual of Agricultural Nematology,. Marcel ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.