مارس 7, 2021

تحقیق رایگان با موضوع the، and، species

1 min read
<![CDATA[]]>

1.
Tylenchorhinchus ebriensis
Merlinius brevidens
Scutylenchus rugosus
Helicotylenchus psudorobustus
Rotylenchus glabratus
Pratylenchus neglectus
P. thornei
Zygotylenchus guevarai
Meloidogyne incognita
M.javanica
Criconema mutabile
Paratylenchus arculatus
Longidorus africanus
Longidorus sp.
Xiphinema basilgoodeyi
X. diversicaudatum
X. index
Paratrichodorus sp
Among the identified species, Xiphinema basilgoodeyi and X. diversicaudatum were reported from Iran for the second time. The genus longidorus show the most variation in species than the others and the genera Longidorus, Xiphinema, Criconema, Merlinius, and Pratylenchus were dominant genera and the most frequently observed with rather high population in the region, respectively.
Key words: Iran-Identification- Nematode- Pistachio trees- Qom- Vine yard
1 – Saccarose
2 – Glucose
3- Dextrose
4- Formic acid
5 -Malic acid
6 – Citric acid
7- Tartaric acid
8 Tropical & sub tropical
9 Leaf Rarachis
10 Perineal Pattern
11 Finger type
—————
————————————————————
—————
————————————————————
166
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.