ژانویه 17, 2021

تحقیق رایگان درمورد افغانستان

1 min read
<![CDATA[]]>

D : فاصله طي شده بر فراز ايران بر حسب كيلومتر مي باشد.
W : وزن هواپيما برحسب تن مي باشد. 3-1-2- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور افغانستان
براي هر پرواز بين المللي كه بدون توقف از هوا فضا كشور استفاده مي كند بدون درنظر گرفتن مسافت و زمان پرواز مبلغ 400 دلار آمريكا درنظرگرفته مي شود. از طرفي براي هر پرواز بين المللي كه داراي توقف باشد، مبلغ 100 دلار آمريكا درنظر گرفته مي شود. تعرفه هاي مذكور برمبناي آخرين تغييرات جزئي در قوانين در ماه سوم سال 1992 ميلادي مي باشد. 3-1-3- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبري در كشور ارمنستان مبلغ پرداخت شده توسط خطوط هوايي جهان به كشور ارمنستان كه از فراز اين كشور استفاده مي كنند بدين شرح مي باشد. ابتدا به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز و همچنين وزن هواپيما بر حسب تن نرخ پايه محاسبه و سپس هزينه هدايت و كنترل به ازاء هر تن وزن هواپيما محاسبه مي شود و به مبلغ پايه افزوده مي شود. مبلغ دريافتي به ازاي هر100 كيلومتر مسافت طي شده بر اساس حداكثر وزن برخاست هواپيما1 در جدول (4-1 ) نشان داده شده است. همچنين هزينه هدايت و كنترل هوايي به ازاي هر تن وزن هواپيما مبلغ9/3 دلار آمريكا مي باشد. جدول (3-1) : مبلغ دريافتي به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز براساس وزن هواپيما در كشور ارمنستان
مبلغ دريافتي به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز (USD )
وزن هواپيما (Tonne )
35
W 50
45
W 100 51
55
W 200 101
60
W 300 201
70
W 400 301
75
W > 400 قابل توجه اينكه به ازاي هر نشست وبرخاست در خاك ارمنستان 20 كيلومتر از كل مسير عبوري كاسته مي شود، لازم به ذكر است كه تعرفه هاي مذكور بر اساس آخرين تغييرات جزئي در قوانين مربوط به ژانويه سال 2001 ميلادي مي باشد.
3-1-4- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري دركشور آذربايجان
هزينه هدايت وكنترل هوايي به ازاء هر تن وزن هواپيما همانند كشور ارمنستان برابر با 9/3 دلار آمريكا مي باشد . چنانچه پرواز عبوري توقفي را در كشور آذربايجان انجام دهد و اين توقف درحد فاصل زماني 16 الي 6 صبح باشد 20 درصد افزايش هزينه در بند فوق محاسبه خواهد شد .
همچنين به ازاي هرتوقف در شهر باكو كه انجام شود 20 كيلومتر ازكل مسير عبوري كاسته مي شود . درضمن هزينه اي نيز به ازاي هر 100 كيلومتر پرواز دقيقاً همانند تعرفه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.