می 14, 2021

تحلیل وضعیت انبارداری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391- قسمت 4

1 min read

– شركت كه برنده مناقصه می شود ، ممكن است در تحویل كامل دارو مشكل داشته باشد.
– در صورت عدم تحویل منقسم دارو ، نیاز به فضای بیشتری برای انبار دارو وجود دارد .
– تأمین اعتبار برای خرید دارو به شكل سالیانه، بخصوص در مواقعی كه بازار راكد است سخت­تر است .
–  حجم كاری در واحد خرید و انبار در طی سال غیر یكسان خواهد بود.
3-2-خرید براساس جدول زمان بندی
یک روش دوره ای است كه در آن سفارشات عادی فقط در فواصل زمانی مشخص ( برای مثال ماهیانه ، هر سه ماه ، هر 6 ماه و غیره ) انجام گرفته و در صورت لزوم در فواصل بین آن نیز سفارش خرید داده می شود . یک راه برای انجام این روش آن است كه یک دارو یا گروه دارویی را از یک شركت در فواصل زمانی مشخص و گروه دارویی دیگر را در فواصل زمانی دیگر از شركت متفاوت خرید می كنند . به این صورت حجم كاری خرید دارو و امور وابسته به آن در تمام طول سال پخش شده و در ضمن سفارش كوچك خواهد بود . بر اساس طبقه بندی ABC می توان فواصل سفارش را تنظیم كرد . به این صورت كه اقلامی كه بیشتر نسخه شده و گرانترند را در دفعات بیشتر و سایر اقلام را در دفعات كمتر سفارش می دهند .
مزایای خرید بر اساس جدول بندی
–  میزان سفارش بیشتر بر اساس محاسبات است نه یک مقدار ثابت
– منابع محلی ممكن است این نوع سفارش را ترجیح دهند زیرا تقاضا در طی تمام سال ارائه می­شود .
–   نسبت به خرید سالیانه ، هزینه های انبار داری كمتر است .
– در خرید عمده دارو به شكل دوره ای نسبت به خرید سالیانه به انبار كوچكتری احتیاج داریم .
– اقلام با میزان متغیر تقاضا را می توان در دفعات بیشتر و در مقادیر متفاوت خرید در نتیجه احتمال تجمع دارو در انبار و افزایش هزینه های ناشی از سفارش اورژانسی كاهش می یابد .
– واحد تهیه دارو ، بهتر و سریعتر می تواند از بودجه های اندك دارویی استفاده كند .
–   در بیشتر كشورها خرید به شكل دوره ای با نتایج بهتری همراه است .
معایب خرید بر اساس جدول بندی :
– چنانچه سفارشات در طی سال مالی دیر فرستاده شود ، سیكل خردی تا پایان سال تكمیل نخواهد شد .
– بستن قراردادهای مجزا برای هر یک از سفارشات دارویی، باعث افزایش هزینه­ های خرید می­شود .
– مهمترین وسیله برای اداره كردن سیستم سفارش ، وجود سیستم اطلاع رسانی است كه بتوان اطلاعات قابل اعتمادی در مورد میزان مصرف ، مقدار ذخیره دارویی و سفارش هایی كه به شكل كامل تحویل نشده ، چگونگی انجام و پشتیبانی مالی از خرید را بدست بدهد .
3-3-خرید مداوم
در این روش هرگاه میزان موجودی به كمتر از حد معینی برسد سفارش خرید داده می شود . این سیستم سفارش با سفارش مقادیر ثابت دارو همخوانی ندارد . این روش معمولاً در ممالك صنعتی كه مدت تحویل دارو در آنجا یک تا دو روز است كارآیی دارد . چنانچه مدت تحویل دارو نامعین باشد ، كف موجودی را باید آنقدر بالا آورد تا احتمال اتمام دارو و بروز بحران دارویی ممكن نباشد و این حالت با افزایش هزینه ها همراه است .
مزایا:
–       امكان پاسخ سریع به تغییرات ناگهانی در مقدار مصرف دارو
–       كم شدن هزینه های انبار داری
معایب :
–       امكانپذیر نبودن اجرا در صورت متغییر بودن مدت تحویل دارو و میزان مصرف
–       افزایش هزینه های مربوط به سفارش مكرر دارو
–       نیاز به گزارشات دقیق و به روز در مورد موجودی انبار
–       نیاز به دسترسی سریع به منابع مالی
3-4- الگوهای مختلط سفارش و خرید دارو
هرچند انتخاب یک الگوی خرید و اجرای آن راحت تر است اما راه حل مقرون به صرفه ای نیست . بر این اساس بهتر است برخی داروها ؛ برای مثال داروهایی كه كمبود آنها با مشكلات اساسی همراه بوده یا داروهایی كه قیمت پایین و بندرت نسخه می شود ؛ را به شكل سالیانه سفارش داد . سایر داروهایی را كه در نسخ ، با تعداد كمتر نسخه شده اما مراجعه برای آن همیشگی است را بر اساس الگوی سفارش و طبق جدول بندی تهیه شود . داروهایی را كه به تعداد زیاد نسخه شده و قیمت بالایی دارند ،‌ در صورت امكان به شكل مداوم سفارش داده شود . از آنالیز ABC می توان برای مطالعه اثرات تغییر در دفعات سفارش اقلام دارویی مختلف استفاده كرد[21،22].

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

فصل اول

1 – مقدمه
اگر چه اطلاعات دقیقی از تاریخچه ساخت بیمارستان بوعلی سینا در دسترس نیست امــا بر اساس كاشی نوشته هایی كه در بـــرخی از سر دربها موجود است حاكی از ان است كه این مركز از سال 1331 هجری شمسی بعنوان یک بیمارستان مورد استفاده بوده است و در طی حدود شصت(60) سال گذشته با توجه به ضرورت و نیاز منطقه بیمارستان بتدریج توسعه یافته و هم اكنون با 250 تخت فعال و مساحت تقریبی 29 هزار متر مربع با زیر بنای 23 هزار متر مربع آماده ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی می باشد.
بخشهای تخصصی و فوق تخصصی موجود در بیمارستان شامل 3 بخش داخلی، 2 بخش قلب و عروق، 2 بخش آی سی یو و یک بخش سی سی یو می باشد. همچنین دارای بخش های مجزا عفونی ،اعصاب،چشم پزشکی، آنژیوگرافی و دیالیز می باشد.
این مرکز دارای واحدهای پاركلینیكی اكو،اندوسكوپی ،تست ورزش، نوار مغز،نوار عضله،الكتروكاردیوگرافی،آزمایشگاه،اپتومتری است.
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان نیز از جمله مراکز فعال درمانی در استان می باشد .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در اﻳﻦ مرکز از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎ
دی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺑﺨﺶ داروﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ بالایی از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﮔـﺮدش دارو در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﻣـﻮر ﺣـﺴﺎس و ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـد [3].
لذا با انبارداری صحیح می توان با تغییرات عرضه و تقاضای دارو مقابله نمود و همچنین با بهره گرفتن از روش های آنالیز ABC می توان سفارش دارو و موجودی را مدیریت نموده تا گردش مالی داروخانه مدیریت شود.
2- جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری (Sampling Procedures):
جامعه مورد مطالعه اقلام دارویی تجویز شده برای بیماران بستری در سال 1391 در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین است که از سیستم نرم افزاری HIS بیمارستان گزارش گیری و استخراج شده است. بر اساس گزارش استخراج شده از سیستم نرم افزاری HIS در سال1391 تعداد425 قلم دارو تجویز شده است.

4-روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

بر اساس گزارش سیستم نرم افزاری HIS در سال 1391 تعداد425 قلم دارو استخراج شده است. از سیستم HIS تعداد تجویز شده از هر قلم دارو و قیمت ریالی آن نیز استخراج شد. سپس در برنامه Excel در هر ستون ابتدا نام داروی مورد نظر و در ستون بعد در همان ردیف تعداد مصرفی در سال 1391و پس از آن در ستون بعدی مبلغ ریالی دارو نوشته می شود. در ستون بعدی ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه می­گردد. ارزش ریالی مصرف سالیانه هر یک از اقلام دارویی، از حاصل ضرب مقدار مصرف سالیانه قلم دارویی مزبور در ارزش ریالی هر واحد به دست می­آید.
در مرحله بعد اقلام به ترتیب ارزش ریالی مصرف سالیانه از بالا به پایین به صورت نزولی مرتب می­شوند.
در ستون بعدی ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه می­گردد.
ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه هر یک از اقلام، از جمع ریالی مصرف هر قلم دارویی و داروهای ردیف­های بالاتر به دست می­آید.
پس از محاسبه ارزش تجمعی، درصد تجمعی ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه می گردد.
این رقم برای هر دارو عبارت است از:
(ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه هر كالا تقسیم بر كل ارزش ریالی مصرف سالیانه) ضربدر عدد 100 .
پس از آن درصد تجمعی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه شد .
در مرحله آخر براساس شاخص طبقه بندی آنالیز A، B ، C [7و8] و با بهره گرفتن از درصدهای به دست آمده در مرحله آخر، هر یک از اقلام در یكی از طبقه ­های A، B و یا C تفكیک می شوند.
اقلام طبقه A : اقلام با ارزش ریالی حدود 70 درصد از كل ارزش خروجی های دارویی در سال 1391.
اقلام طبقه B : اقلام با ارزش ریالی حدود 20 درصد از كل ارزش خروجی های دارویی در سال 1391.
اقلام طبقه C : اقلام با ارزش ریالی حدود 10 درصد از كل ارزش خروجی های دارویی در سال 1391.
پس از این تفكیك، می­توان برای تعیین بازه زمانی كنترل موجودی و میزان دقت لازم در خرید و ذخیره سازی این اقلام دارویی تصمیم ­گیری نمود.

فصل چهارم

 

یافته ها

 

آنالیز ABC

بر اساس گزارش سیستم نرم افزاری HIS در سال 1391 تعداد425 قلم دارو استخراج شده است. از سیستم HIS تعداد تجویز شده از هر قلم دارو و قیمت ریالی آن نیز استخراج شد. سپس در برنامه Excel ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه گردید. پس از محاسبه ارزش تجمعی، درصد تجمعی ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه شد و نهایتاً در مرحله آخر براساس شاخص طبقه بندی آنالیز A، B ، C [7و8] و با بهره گرفتن از درصدهای به دست آمده هر یک از اقلام در یكی از طبقه ­های A، B و یا C تفكیک شدند. (جدول شماره یک)
جدول شماره (1):روش آنالیز ABC مصرف یکساله دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

 

 

 

 

 

 

ردیف نام اقلام دارویی مقدار مصرف سالیانه قیمت هر واحد ارزش ریالی مصرف سالیانه ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.