ژانویه 23, 2021

پایان نامه ارشد: خانواده هارا ازمنظر برخورد والدین با فرزندان

1 min read
<![CDATA[]]>

الگوهای  تربیت فرزندان


خانواده  هارا ازمنظر  برخورد  والدین با فرزندان  میتوان  به سه گروه  کلی تقسیم نمود :


1) خانواده مستبد  ( خودکامه )   2) خانواده  مداراگر  3) خانواده  آزادمنش


1- خانواده  مستبد ( خودکامه ) دارای ویژگی های خاص هستند  ازجمله :


– بررعایت  انضباط  سخت ومقررات  تاکیددارند .


– تنبیه  بدنی را مجاز  می دانند .


– فرزندان را درتصمیم گیریهای مسائل  جاری خانواده  مشارکت نمی دهند .


– اجرای دستورات  رابدون درنظر گرفتن شرایط  ازفرزندان  انتظار دارند .


– احترام به شخصیت  فرزندان راموجب  کاهش سلطه  والدین  می پندارند .


– به احساسات  وعواطف فرزندان توجهی  نمی نمایند .


– اجازه اظهار  نظر به  فرزندان  رانمی دهند .


این گروه  خانواده ها  فرزندانی که پرورش  می دهند عموما  دارای ویژگیهای  زیر هستند .


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.