ژانویه 18, 2021

دانلود تحقیق در مورد توسعه منطقه

1 min read
<![CDATA[]]>

36
1-7-3-2- اهميت خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………………………………
36
2-7-3-2- اهميت و تاثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن …………………………………………………………………………………
37
8-3-2- کارکرد خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
38
1-8-3-2- كاركرد خوشه هاي صنعتي در تعامل با بازار كار …………………………………………………………………………………………..
39
4-2- خوشه هاي صنعتي، تعريف و عناصر تشکيل دهنده آن ………………………………………………………………………………………..
40
1-4-2- تعريف خوشه صنعتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
40
2-4-2- خوشه هاي صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن …………………………………………………………………………………………………
41
3-4-2- آيا مي توان خوشه صنعتي را ايجاد كرد؟ …………………………………………………………………………………………………………..
45
4-4-2- مزايا و فوايد حاصل از ايجاد خوشه صنعتي ……………………………………………………………………………………………………….
45
5-4-2- وجه تمايز خوشه هاي صنعتي با صنايع كوچك سازمان نيافته و منفرد …………………………………………………………..
49
6-4-2- چرا خوشه ها (كلاسترها) براي رقابت حياتي هستند؟ ………………………………………………………………………………………
50
7-4-2- خوشه بندي صنعتي و بهره وري نيروي کار ………………………………………………………………………………………………………
51
5-2- انواع خوشه از ديدگاه صاحب نظران ……………………………………………………………………………………………………………………….
52
6-2- مدلهاي اقتصادي تحليل خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….
55
1-6-2- اقتصاد مبتني بر خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
57
7-2- برنامه توسعة خوشهاي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
57
1-7-2- پروژه توسعه خوشهاي ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
58
2-7-2- مسئوليت اجرائي يک پروژه توسعة خوشهاي …………………………………………………………………………………………………….
59
3-7-2- گامهاي اصلي پروژه توسعه خوشهاي ………………………………………………………………………………………………………………….
59
4-7-2- زمان مورد نياز براي اجراي يک پروژه توسعه خوشهاي …………………………………………………………………………………….
60
8-2- بررسي توسعه خوشه هاي صنعتي در کشور و چالشهاي مربوطه ………………………………………………………………………….
60
1-8-2- مسايل و معضلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
60
2-8-2- الزامات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
62
3-8-2- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت ……………………………………………………………..
66
4-8-2- ترکيب مديريت زنجيره تأمين و خوشه صنعتي …………………………………………………………………………………………………
66
5-8-2- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت ……………………………………………………………..
67
6-8-2- تفاوت توسعه منطقه اي و توسعه خوشه اي………………………………………………………………………………………………………..
67
9-2- پروژه توسعه خوشه هاي صنعتي و نقش نهادها در راستاي توسعه ……………………………………………………………………….
68
1-9-2- رويكرد بنيادي در توسعه خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………
68
2-9-2- انواع روش هاي توسعه خوشهاي……………………………………………………………………………………………………………………….
68
3-9-2- پروژه توسعه خوشه اي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
69
4-9-2- مسئوليت اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي …………………………………………………………………………………………………….
69
5-9-2- مشخصات عامل توسعه خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………
70
6-9-2- گام هاي اصلي در فرايند توسعه يك خوشه صنعتي ………………………………………………………………………………………….
70
7-9-2- ا زمان مورد نياز براي اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي ………………………………………………………………………………….
71
8-9-2- توسعه خوشه صنعتي از ديدگاه صاحب نظران …………………………………………………………………………………………………..
71
10-2- توسعه خوشه هاي صنايع کوچک و متوسط از نگاه يونيدو …………………………………………………………………………………
74
1-10-2- ويژگي هاي كليدي و مهم رويكرد يونيدو ……………………………………………………………………………………………………….
75
2-10-2- مراحل رويکرد يونيدو …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..
77
3-10-2- مراحل تفضيلي فاز مطالعه شناختي بر اساس رويکرد يونيدو …………………………………………………………………………
80
11-2- ضرورت هاي توجه به توسعه خوشه اي در ايران …………………………………………………………………………………………………
84
12-2- تنگناهاي توسعه خوشههاي صنعتي در کشور ……………………………………………………………………………………………………..
89
13-2- تدابير و راهبردهاي توسعه خوشههاي صنعتي در کشور ……………………………………………………………………………………..
92
14-2- توجه به خوشه هاي صنعتي در برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران …………………………………………………………..
95
15-2- خوشه هاي صنعتي درافق برنامه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………..
97
16-2- پروژه هاي توسعه خوشه اي در استان گيلان ………………………………………………………………………………………………………
105
1-16-2- خوشه فرآوري و بسته بندي زيتون گيلان ………………………………………………………………………………………………………
105
2-16-2- خوشه فرآوري چاي گيلان ……………………………………………………………………………………………………………………………….
106
3-16-2- خوشه ادوات شاليکوبي گيلان ………………………………………………………………………………………………………………………….
109
17-2- آشنايي با محصول کشاورزي برنج ………………………………………………………………………………………………………………………..
110
18-2- چهارچوب مطالعه شناختي خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………..
114
1-18-2- الگوي ساختاري خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
19-2- مروري بر مطالعات انجام شده در ادبيات خوشه صنعتي ……………………………………………………………………………………..
119
1-19-2- مطالعات شناختي خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….
119
1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه در کشور هاي ديگر ……………………………………………………………………………………………….
119
1-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا ……………………………………………………………………………………………………
120
2-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه سراميک موربي هند ………………………………………………………………………………………….
123
3-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه پلاسيتک لاهور پاکستان ………………………………………………………………………………….
124
4-1-1-19-2- امکان ايجاد خوشه صنعتي جديد با استفاده از سازما]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.