ژانویه 25, 2021

دانلود همه پایان نامه ها درباره تاثیر موسیقی

1 min read
<![CDATA[]]>

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استفاده از موسیقی بر یادداری و یادگیری زبان انگلیسی با بهره گرفتن از روش شبه آزمایشی شده است؛ در این نوع روش تحقیق هدف نزدیک شدن به تحقیق تجربی حقیقی است، اما چون شرایط تجربه و تحقیق به نحوی است که کنترل یا دستکاری همه متغیرهای بازیگر در حوزه تحقیق مقدور نیست، آن را نیمه تجربی می نامند. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی فراگیران در مؤسسه های آموزش زبان شهر تهران را شامل می شود. حجم نمونه­ی آماری در این پژوهش شامل 52 نفر می باشد که که به طور تصادفی در دو کالس 25 نفره، یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل گمارده شدند؛ دو گروه آزمودنی در نظر گرفته شد که تعداد هر گروه 25 نفر بود. یک گروه به طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین شدند. گروه آزمایش از طریق استفاده از موسیقی و گروه کنترل به روش متداول بدن استفاده از موسیقی آموزش دیدند. به منظور تحلیل داده های پژوهشی از روش های آماری توصیفی نظیر محاسبه میانگین، میانه، انحراف استاندارد و …. استفاده شد؛ روش های آمار استنباطی به کار رفته هم شامل آزمون لوین، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل کوواریانس و … می باشد.  کاربندی آزمایشی در این پژوهش معنادار به دست آمد. یعنی اینکه استفاده از موسیقی در آموزش منجر به پیشرفت یادگیری بیشتر می شود. به طوری که میانگین تعدیل شده برای گروهی که با بهره گرفتن از موسیقی آموزش دیده بودند 5/28 و برای گروهی که بدون استفاده از موسیقی آموزش دیده بودند 63/22 به دست آمد. همچنین نتایج نشان می دهد، آموزش با بهره گرفتن از موسیقی نسبت به روش متداول بدون استفاده از موسیقی منجر به یادداری بیشتر شده است. به طوری که میانگین تعدیل شده برای گروهی که با بهره گرفتن از موسیقی آموزش دیده بودند 56/29 و برای گروهی که به روش معمولی آموزش دیده بودند 16/23 به دست آمد.
لینک مطلب کامل:

پایان نامه تأثیر استفاده از موسیقی بر یادگیری و یادداری زبان انگلیسی


images (1)


پیوند خوردن موسیقی با بسیاری از عرصه های اجتماعی و فردی زندگی روزمره انسان در هیچ دوره‌ای به اندازه عصر حاضر نبوده است. امروزه حضور بیش از پیش موسیقی بعنوان ابزار یا کانال ارتباطی و یا نمادی برای برقراری ارتباط وخلق و دریافت معنا،واقعیتی انکار ناپذیر است .همچنین موج جدید رشد ابزار های تکنولوژیک بر مصرف موسیقی تاثیر شایان توجهی داشته است،به طوری‌که «افراد قادرند موسیقی را از اینترنت،حامل های صوتی مختلف،ودرحجم های زیاد روی دستگاه های بسیار کوچکی که ساعات زیادی از الحان موسیقی را در خود جای می‌دهند،گوش کنند» (فاضلی،1385 :1) در اهمیت مصرف موسیقی آنتونی استور معتقد است که «حتی ممکن است شنوندگانی که قادر به خواندن نت موسیقی نیستند یا هیچ وقت برای یادگیری یک ساز نکوشیده اند،چنان عمیقا تحت نفوذ موسیقی باشند که برای آنان روزی که به هرشکل بدون درهم آمیختگی جدی با آن سپری گردد،روزی تلف شده محسوب می‌شود»(استور،5:1388).همزمان با قرن بیستم موسیقی با گستردگی هرچه بیشتر وارد زندگی روزمره مردم شده است.بطوری‌که مصرف موسیقی در ساعات اولیه صبح از امواج رسانه های مختلف برای افراد، امری عادی و گاه پراهمیت به شمار می‌رود.همچنین پس از آن در فضاهای شهری،متروها،بازارهای محلی،مراکز خرید وغیره صدای موسیقی با اهداف و کاربرد های متفاوتی همچون اقناع مخاطب،فروش کالا،ایجاد همبستگی،تبلیغات،حفظ نظم،آرامش روانی،هویت بخشی و خاصیت ارتباطی و انتقالی پیام و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد .درواقع موسیقی به افراد، توانمندی بیان عاطفه ،تلطیف احساسات زیباشناختی و کسب لذت و آرامش می‌بخشد،همچنین بوسیله موسیقی افراد همواره به جهان بیرون و درون خود در حال رفت و آمد هستند و با معنا بخشی به زندگی روزمره موسیقی را بعنوان پناهی برای فرار از واقعیات( بعضا تلخ)زندگی‌شان بر می‌گزینند.به عبارت دیگر با مصرف موسیقی واقعیت زندگی روزمره‌شان را آنگونه که مناسب خود می‌دانند، معنا ورمزگشایی می‌کنند.بنابرین موسیقی می‌تواند در افراد روحیه مثبت ایجاد کند،خلاقیت را در آنان برانگیزاند،و با دورکردن اضطراب و تنش از افراد به آرامش روانی آنان کمک کند و نهایتا پتانسیل های شناختی را در افراد بهبود بخشد (فاضلی،1385) . درواقع«مطالعه موسیقی هم پدیده‌ای اجتماعی و هم پدیده‌ای تاریخی است که از زاویه تاریخ شناسانه می‌تواند شناخت ما را از بنیان های ملودی و معنوی گذشته اعتلا دهد.(حجاریان،161:1387) با این توضیح درمورد موسیقی ایرانی بالاخص موسیقی محلی باید گفت که این نوع موسیقی با گذر کردن از تاریخ اجتماعی و فرهنگی اقوام ایران به نوعی با شعر و ادبیات و رسوم وزبان ها و لهجه های ایرانی و جغرافیا و موقعیت فرهنگی این سرزمین پیوند خورده است . و در همه دوره های تاریخی نوع زندگی مردمان آن جامعه به نوعی در موسیقی و منظومه های محلی منعکس ومتبلور شده است . در این زمینه شومان معتقد است : «اگر به ترانه های ملی گذشته،گوش فرا دهید،نه تنها سرچشمه‌ی زیباترین آهنگ های بشری را درمی‌یابید،بلکه،صفات بارز و صفحات تاریخ درخشان ملل جهان را نیز مطالعه و درک خواهید کرد ». (انصاری ،1390: 70)بنابر این با توجه به اهمیت رابطه موسیقی و جامعه تحقیق حاضر تلاش می‌کند .با متمرکز شدن بر موسیقی محلی مازندران و انواع مخاطبانش دریابد که مصرف کنندگان این نوع از موسیقی اساسا چه درک و دریافتی از موسیقی محلی مازندران دارند و به عبارتی شهروندان (قائمشهری) چگونه به معنا سازی و رمزگشایی این نوع از موسیقی محلی می‌پردازند. روشی که در این تحقیق برای تحلیل دریافت مخاطبان از موسیقی محلی انجام شده است ،روش تحقیق کیفی است وبرای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه های پدیدارشناختی استفاده شده است.

لینک پایان نامه:


دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران فصل اول


images (1)
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله  موسیقی آموخته  و نیاموخته بود.
روش: روش پژوهش حاضر از  نوع علی- مقایسه­ای  یا  پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از50 دانش­آموز موسیقی آموخته(با حداقل 2 سال آموزش)و50 دانش­آموز موسیقی نیاموخته 10و11 ساله که از میان دانش­ آموزان مدارس شهر تهران به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده بودند. گروه گواه از نظر سن،میزان تحصیلات پدر و مادر،سطح اقتصادی خانواده و نمره هوش­بهر(با بهره گرفتن از آزمون ریون)با گروه مورد بررسی همتاسازی شد. ابزار پژوهش برای گردآوری نمره­های حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس،خرده مقیاس­های آزمون وکسلر بود.
یافته­ها: نتایج نشان داد،با کنترل نمره هوش کلی،توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دانش­ آموزان موسیقی آموخته بیش از دانش­ آموزان موسیقی نیاموخته است. بر این اساس تقریبا 5/6 درصد از واریانس “حافظه کوتاه مدت” آزمودنی ها،توسط انتساب به گروه­ها تبیین می­شود. این رقم در مورد “دقت و تمرکز حواس” به 5/11 درصد افزایش یافته است.
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که آموزش موسیقی و داشتن مهارت موسیقی می ­تواند در رشد برخی توانایی­های شناختی کودکان مؤثر باشد. لذا در کنار سایر دروس،آموزش موسیقی می ­تواند باعث توسعه کاربرد قوای شناختی در دانش­ آموزان و راهبردی برای افزایش پیشرفت تحصیلی آنها باشد.
 

لینک پایان نامه:


دانلود پایان نامه:مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته


 
images (1)
چیکده :
سالمندی دوره ای از زندگی است که از65 سالگی شروع می شود.فرآیند سالمندی عبارت است از کاهش تدریجی عملکرد سیستمهای بدن از جمله قلب و عروق-تنفس-دستگاه ادراری تناسلی-غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن- استرس –اضطراب و افسردگی  می باشد.سالمندی یک فرد بالغ سالم را به فردی ضعیف با کاهش در ظرفیتهای مختلف فیزیولوژیک و افزایش استعداد ابتلا به بسیاری از بیماری ها ومرگ تبدیل میکند ..از اختلالات شایع روان پزشکی در دوران سالمندی اختلالات خلقی به ویژه افسردگی است که شیوع آن در پیران ساکن در خانه سالمندان 30 تا 50 درصد گزارش شده است. یکی از روش های تاثیر گذار بر کاهش افسردگی سالمندان استفاده از موسیقی درمانی می باشد . بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرات موسیقی درمانی بر  میزان افسردگی سالمندان ساکن خانه سالمندان است.در این پژوهش از روش سرشماری استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام با(تفکیک جنسیت)است که طبق نمونه گیری 30نفر از نمونه را زنان سالمند  و18 نفر از افراد نمونه را مردان سالمند تشکیل میدهند. ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر مقیاس  15 سوالی افسردگی سالمندان ملکوتی میباشد.نتایج بدست آمده نشان داد که بین موسیقی درمانی و افسردگی سالمندان ارتباط معناداری وجود دارد.                                                           .
کلیدواژگان:افسردگی-موسیقی درمانی-سالمندان-شهر ایلام.
لینک :

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام


images (1)
درمانهای طب مکمل و جایگزین، شامل مجموعه اعمال و عقایدی است که توسط بیماران برای پیشگیری و درمان بیماری ها و یا بالا بردن سطح سلامتی و بهتر شدن وضعیت کلی در کنار درمان های مرسوم بکار می روند (1). با توجه به اختلاف دیدگاه ها و زمینه های فرهنگی هر قوم و ملیت، نحوه استفاده از روش های طب مکمل بسیار متفاوت است (2, 3). برخی از صاحب نظران معتقدند که تمامی روش های طب مکمل و جایگزین، برخلاف تصور عموم بی خطر نیستند و بسیاری از روش های درمانی و داروهای تجویز شده، دارای عوارض جانبی خطرناک و بعضاً کشنده می باشند (4). عده ای دیگر نیز استفاده از این روش ها را موجب تاخیر بیمار در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی می دانند. از سوی دیگر بسیاری از بیماران، پزشک معالج خود را از انجام اقدامات درمانی طب مکمل مطلع نمی سازند و در نتیجه خطر عوارضی چون تداخلات دارویی و خطا در تفسیر نتایج آزمایشات افزایش می یابد (5).
استفاده از روش های طب مکمل بعنوان روش های درمانی رو به افزایش بوده، اما همچنان استانداردهای این روش ها و چگونگی ارتباط آنها با اصول طب رایج مبهم است (6). میزان شیوع استفاده از حداقل یکی از روش های طب مکمل در دنیا عبارتند از؛ انگلستان (33درصد)، استرالیا (46درصد)، آمریکا )34درصد)، بلژیک (66-75درصد)، فرانسه (49درصد)، هلند (18درصد) و آلمان (20-30درصد) (5).
نیاز به استانداردسازی طب مکمل امری ضروری هست زیرا تقاضا برای استفاده از طب مکمل رو به افزایش است (6). طب مکمل توسط مرکز ملی طب مکمل و جایگزین این چنین تعریف شده است، گروهی از انواع مختلف طب و سیستم های مراقبتی سلامت و تجربیات و فن آوریهایی می باشد که در حال حاضر به عنوان  بخشی از طب مرسوم تعریف نشده اند (7). طب جایگزین یا طب مکمل شامل انواع روش های درمانی یا پیشگیری از بیماری است که روش و اثربخشی آن با طب مرسوم یا بیولوژیک متفاوت است. در طب جایگزین، پزشک بیمار را به عنوان یک کل، درمان میکند نه اینکه روی اختلال یا بیماری خاصی تاکید نماید (7).
درمان با طب جایگزین روز به روز مقبولیت بیشتری پیدا میکند و تخمین زده میشود که از هر سه نفر، یک نفر در طول عمر خود از این درمانها برای بیماریهای شایعی نظیر مشکلات کمر، سردرد، اضطراب وافسردگی استفاده میکند (8). بسیاری از پرستاران و  پزشکان اطلاع زیادی در مورد این طب نداشته و یا اعتقادی به آن ندارند و در مقابل، بسیاری از پزشکان و حتی غیرپزشکان از این  روش در درمان بیماریها سود می جویند (8). بنابراین علاوه بر استقبال مردم از این روشها، اطلاعات و نگرش  پرستاران و  پزشکان به این موضوع از اهمیت ویژه ای  برخوردار است (9).
برخی از شاخه های طب مکمل که بین مبتلایان استفاده بیشتری دارد عبارتند از طب سوزنی، طب سنتی، هومیوپاتی، استوپاتی، رفلکسولوژی، کایروپراکتیک، هیپنوتیزم، انرژی درمانی، ورزش درمانی، حرکت درمانی، موسیقی درمانی، ماساژ درمانی، تصویر درمانی، گیاه درمانی، رایحه درمانی[1]،  یوگا، استفاده از ویتامین ها، مدیتیشن، مشاوره حضوری یا تلفنی، گروه های حمایتی و …است (10, 11).
هر سال ده ها میلیون بیمار در جهان تحت عمل جراحی قرار می گیرند جراحی یک استرس است که واکنش های فیزیولوژیک (آندوکرین)، استرس روانی ( ترس و اضطراب(  ایجاد می کند (12). اگر اضطراب ناشناخته بماند اضطراب بطور طولانی، موجب استرس می شود که پیامدهای مضر، موجب به تأخیر افتادن بهبودی بیماران می شود (13). بیماری که وارد بیمارستان میشود به میزان خفیف، متوسط و یا شدید می تواند مضطرب شود که با شناخت و تعیین سطح اضطراب می توان جهت اجرای مراقبت های طبی و پرستاری وی برنامه ریزی کرد (14).
متن کامل:

پایان نامه:تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی یک کارآزمایی بالینی تک سوکور


images (1)
از آنجا که  یادگیری اساس رفتار انسان را تشکیل می دهد، فرد از طریق یادگیری است که با محیط خود آشنا می شود. زندگی در هر مرحله ای از رشد و برای ادامه ی آن مستلزم یادگیری است زیرا قسمت عمده رفتار انسان آموختنی است. زبان و بیان احتیاجات خود، بروز عواطف، کنترل احساسات، معاشرت با همنوعان و رشد قوه ی تفکر از طریق آموختن امکان پذیر است. بنابراین توجه به یادگیری و لحاظ موضوع مربوط به آن در فعالیت های تربیتی شرط اساسی موفقیت مربیان است(شریعتمداری، 1390، ص314). اصطلاح اختلال یادگیری را اولین بار ساموئل کرک در سال 1963 در انجمنی از والدین که در شهر نیویورک تشکیل شده بود، پیشنهاد کرد(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از شهیم و هارون رشیدی، 1386). این اختلال به طور عمده در کودکان 7تا 10 ساله دیده می شود(کاپلان، سادوک و گرب، 2002 و ترجمه پورافکاری، 1382). با توجه به این که پردازش موسیقی در مغز در مناطقی متفاوت از مناطق درگیر در ادراک سایر اصوات از جمله گفتار، صورت می‌پذیرد امروزه از موسیقی درمانی در توانبخشی ذهنی و جسمی و نیز کمک به رشد دقت شنیداری و بهبود توجه و تمرکز و در نهایت رشد مهارتهای گفتاری استفاده می‌شود. این امر در مورد مبتلایان به اختلال یادگیری بیشتر صدق می‌کند(زاده محمدی، 1384).
 
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
یکی از روش های مفید برای یادگیری مطالب به ویژه برای دانش آموزان، جایگزینی مطالب و مفاهیم جدید به جای اشعار و ترانه های موسیقی است. زمانی که فرد مطالب و اندیشه ها و کلمات را با موسیقی تنظیم و هماهنگ می نماید، ضمن اینکه مناطق مختلفی از مغز فعال می گردند، مطالب  در شاهراه های متفاوت حافظه ذخیره شده و به این ترتیب ، قدرت یادگیری مطالب تقویت می گردد(همان،ص 129).
کودکان مبتلا به اختلال یادگیری کودکانی هستند که دارای الگوهای غیر معقول در درک این جهان می باشند. الگوهای عصب شناختی آنان به نظر می رسد تا اندازه ای از کودکان هم سنشان که این اختلال ها را ندارند، متفاوت می باشند. افراد مبتلا به اختلال یادگیری در نوعی ناکامی تحصیلی و اجتماعی مشترک هستند. آنان آنچه را که دیگران در همان سطح هوشی به انجام می رسانند قادر نیستند انجام دهند(کالاگر و همکاران، 1387). در بروز اختلالات یادگیری عوامل مختلف آموزشی، محیطی، روانشناختی و حتی ژنتیکی دخیل اند و شامل نقایص نورولوژیک (عصب شناختی)، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و سازشی می شوند(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از رومن، 1998).
در حوزه روانشناسی، موسیقی را همچون زبان های رایج دنیا نوعی زبان دانسته اند که مناطق خاص خود را در مغز دارد و همچون زبان، درک آن نیازمند آموزش است(کیهانی و شریعت پناهی،1387). یک تجربه لذت بخش می تواند بیماران را در برابر شرایط ناامید کننده یا ناخوشایند زندگی تامین و حمایت کند. باتوجه به اینکه بسیاری از دیدگاه ها به تاثیر موسیقی به مثابه یکی از روش های درمان در بهبود عملکرد کودکان دارای اختلال ویژه معتقدند و با نظر به اهمیت موسیقی درمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه بر کاهش اختلال یادگیری کودکان  انجام می شود.
متن کامل:

پایان نامه ارشد:بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92


 
images (1)
5 اصل اساسی در اجرای موسیقی درمانی در بیمارستانها شامل موارد زیر می گردد:
1- موسیقی به اشکال مختلف بر افراد اثر می گذارد که باتوجه به سن، تواناییهای تطابقی، روحیه، حالت فیزیکی و روحی و تجربه های زندگی آنها متفاوت می باشد لذا در انتخاب نوع موسیقی می بایست دقت خاصی مبذول شود.
2- موسیقی آشنا و موسیقی که توسط فرد انتخاب شده باشد، تاثیر مثبت بیشتری بر او خواهد داشت.
3- انتخاب و استفاده از موسیقی در بیمارستان می بایست آگاهانه صورت گیرد.
4- موسیقی پس زمینه می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر صدای زمینه داشته باشد.
5- کیفیت نامناسب اجرای موسیقی، مزیتهای آن را محدود می کند.
در اجرای این طرح می بایست به نکات زیر توجه شود:‌
در نظر گرفتن تنوع موسیقی و ترجیحات بیماران، قراردهی منابع پخش صدا در مکانهای مختلف اتاقها، سنجش مرتب وضعیت موسیقی و قطع آن در صورت نامناسب بودنع توجه به نتایج مضر شنیدن موسیقی با صدای بلند برای بیماران نظیر بیماران بخش تومور و خون.

اجرای موسیقی درمانی-طراحی مرکز درمانی بارویکرد معماری سبز

موسیقی و پرورش اجتماعی کودکان


انواع اختلالات یادگیری و تاثر موسیقی بر انها


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب و دلهره


نتایج درمانی موسیقی درمانی]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.