می 14, 2021

دانلود همه پایان نامه ها درباره تاثیر موسیقی

1 min read
<![CDATA[]]>

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استفاده از موسیقی بر یادداری و یادگیری زبان انگلیسی با بهره گرفتن از روش شبه آزمایشی شده است؛ در این نوع روش تحقیق هدف نزدیک شدن به تحقیق تجربی حقیقی است، اما چون شرایط تجربه و تحقیق به نحوی است که کنترل یا دستکاری همه متغیرهای بازیگر در حوزه تحقیق مقدور نیست، آن را نیمه تجربی می نامند. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی فراگیران در مؤسسه های آموزش زبان شهر تهران را شامل می شود. حجم نمونه­ی آماری در این پژوهش شامل 52 نفر می باشد که که به طور تصادفی در دو کالس 25 نفره، یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل گمارده شدند؛ دو گروه آزمودنی در نظر گرفته شد که تعداد هر گروه 25 نفر بود. یک گروه به طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین شدند. گروه آزمایش از طریق استفاده از موسیقی و گروه کنترل به روش متداول بدن استفاده از موسیقی آموزش دیدند. به منظور تحلیل داده های پژوهشی از روش های آماری توصیفی نظیر محاسبه میانگین، میانه، انحراف استاندارد و …. استفاده شد؛ روش های آمار استنباطی به کار رفته هم شامل آزمون لوین، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل کوواریانس و … می باشد.  کاربندی آزمایشی در این پژوهش معنادار به دست آمد. یعنی اینکه استفاده از موسیقی در آموزش منجر به پیشرفت یادگیری بیشتر می شود. به طوری که میانگین تعدیل شده برای گروهی که با بهره گرفتن از موسیقی آموزش دیده بودند 5/28 و برای گروهی که بدون استفاده از موسیقی آموزش دیده بودند 63/22 به دست آمد. همچنین نتایج نشان می دهد، آموزش با بهره گرفتن از موسیقی نسبت به روش متداول بدون استفاده از موسیقی منجر به یادداری بیشتر شده است. به طوری که میانگین تعدیل شده برای گروهی که با بهره گرفتن از موسیقی آموزش دیده بودند 56/29 و برای گروهی که به روش معمولی آموزش دیده بودند 16/23 به دست آمد.
لینک مطلب کامل:

پایان نامه تأثیر استفاده از موسیقی بر یادگیری و یادداری زبان انگلیسی


images (1)


پیوند خوردن موسیقی با بسیاری از عرصه های اجتماعی و فردی زندگی روزمره انسان در هیچ دوره‌ای به اندازه عصر حاضر نبوده است. امروزه حضور بیش از پیش موسیقی بعنوان ابزار یا کانال ارتباطی و یا نمادی برای برقراری ارتباط وخلق و دریافت معنا،واقعیتی انکار ناپذیر است .همچنین موج جدید رشد ابزار های تکنولوژیک بر مصرف موسیقی تاثیر شایان توجهی داشته است،به طوری‌که «افراد قادرند موسیقی را از اینترنت،حامل های صوتی مختلف،ودرحجم های زیاد روی دستگاه های بسیار کوچکی که ساعات زیادی از الحان موسیقی را در خود جای می‌دهند،گوش کنند» (فاضلی،1385 :1) در اهمیت مصرف موسیقی آنتونی استور معتقد است که «حتی ممکن است شنوندگانی که قادر به خواندن نت موسیقی نیستند یا هیچ وقت برای یادگیری یک ساز نکوشیده اند،چنان عمیقا تحت نفوذ موسیقی باشند که برای آنان روزی که به هرشکل بدون درهم آمیختگی جدی با آن سپری گردد،روزی تلف شده محسوب می‌شود»(استور،5:1388).همزمان با قرن بیستم موسیقی با گستردگی هرچه بیشتر وارد زندگی روزمره مردم شده است.بطوری‌که مصرف موسیقی در ساعات اولیه صبح از امواج رسانه های مختلف برای افراد، امری عادی و گاه پراهمیت به شمار می‌رود.همچنین پس از آن در فضاهای شهری،متروها،بازارهای محلی،مراکز خرید وغیره صدای موسیقی با اهداف و کاربرد های متفاوتی همچون اقناع مخاطب،فروش کالا،ایجاد همبستگی،تبلیغات،حفظ نظم،آرامش روانی،هویت بخشی و خاصیت ارتباطی و انتقالی پیام و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد .درواقع موسیقی به افراد، توانمندی بیان عاطفه ،تلطیف احساسات زیباشناختی و کسب لذت و آرامش می‌بخشد،همچنین بوسیله موسیقی افراد همواره به جهان بیرون و درون خود در حال رفت و آمد هستند و با معنا بخشی به زندگی روزمره موسیقی را بعنوان پناهی برای فرار از واقعیات( بعضا تلخ)زندگی‌شان بر می‌گزینند.به عبارت دیگر با مصرف موسیقی واقعیت زندگی روزمره‌شان را آنگونه که مناسب خود می‌دانند، معنا ورمزگشایی می‌کنند.بنابرین موسیقی می‌تواند در افراد روحیه مثبت ایجاد کند،خلاقیت را در آنان برانگیزاند،و با دورکردن اضطراب و تنش از افراد به آرامش روانی آنان کمک کند و نهایتا پتانسیل های شناختی را در افراد بهبود بخشد (فاضلی،1385) . درواقع«مطالعه موسیقی هم پدیده‌ای اجتماعی و هم پدیده‌ای تاریخی است که از زاویه تاریخ شناسانه می‌تواند شناخت ما را از بنیان های ملودی و معنوی گذشته اعتلا دهد.(حجاریان،161:1387) با این توضیح درمورد موسیقی ایرانی بالاخص موسیقی محلی باید گفت که این نوع موسیقی با گذر کردن از تاریخ اجتماعی و فرهنگی اقوام ایران به نوعی با شعر و ادبیات و رسوم وزبان ها و لهجه های ایرانی و جغرافیا و