ژانویه 25, 2021

دانلود پایان نامه درباره نوسانات نرخ ارز، صنعت مواد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

1 min read
<![CDATA[]]>

در فصل حاضر روش شناسي تحقيق را بيان مي كنيم. براي اين كار ابتدا به تشريح مساله تحقيق و سپس فرضيه هاي تحقيق مي پردازيم. در ادامه روش آزمون فرضيه ها، تعريف متغيرهاي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري و ساير موضوعات مربوط بيان مي گردد.
3-2-مساله تحقيق
مسائلي كه به صورت سؤال مطرح مي شوند، قابليت تجزيه و تحليل و تبيين علمي بيشتري دارند. اگر مسئلهاي را به صورت پرسش مطرح كنيم، ميتوانيم فرضيههاي جالب تر و علميتري را براي مطالعه آن تهيه كنيم و در مدت كوتاه تري نيز به نتيجه برسيم. لذا سؤالات زير را به عنوان مسالههای تحقيق حاضر بيان ميكنيم.
1) آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟
2) آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد ومحصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
3) آیانوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد ومحصولات دارویی با درنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
4) آیا نوسانات نرخ ارزبر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟
5) آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
6) آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
7) آیا تاثیرنوسانات نرخ ارز بر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از صنعت محصولات چوبی است؟
3-3- فرضيه تحقيق
پس از بررسي مساله تحقيق و مطالعات مقدماتي درباره پاسخ هاي احتمالي، جهت ارائه پاسخي منطقي به سؤال فوق، فرضيه های ذيل تدوين گرديد.
فرضیه اول :
نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
فرضیه دوم :
نوسانات نرخ ارزبر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثرگذار است .
فرضیه سوم :
نوسانات نرخ ارزبر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه اثرگذاراست .
فرضیه چهارم :
نوسانات نرخ ارزبرشاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادارتهران اثرگذاراست
فرضیه پنجم :
نوسانات نرخ ارزبرشاخص صنعت محصولات چوبی بادرنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثرگذاراست .
فرضیه ششم :
نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی بادرنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه اثر
گذاراست .
فرضیه هفتم :
تاثیرنوسانات نرخ ارزبرشاخص صنعت موادومحصولات دارویی بیش ازشرکت های صنعت محصولات چوبی است .
3-4-روش تحقيق
از نظر هدف، يكي از انواع تحقيق، تحقيق دانشگاهي يا كتابخانهاي29 است كه به طور عمده از طريق مطالعه كتب، نشريات، اسناد و مدارك و تجزيه و تحليل و مقايسه و ارزيابي آنها پيش مي رود. با توجه به ويژگي هاي مذكور، تحقيق حاضر در حيطه تحقيقات توصيفي – رگرسيوني است و داده هاي مورد نياز آن از مشاهده اسناد مربوط به صورت هاي مالي شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري مي شود.
3-5-جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق شامل تمامي شركتهاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه انتخاب شده شامل صنعت مواد و محصولات دارویی است که جزء کم کشش ترین صنایع بورس و محصولات چوبی است که جزء پر کشش ترین صنایع بورس اوراق بهادار می باشد .
باتوجه به زمان انجام پژوهش حاضر (نیمه دوم سال 1392)؛و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، دورة زماني تحقيق حاضر یک دوره شش ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391، در نظرگرفته شده است.
فهرست شرکت های صنایع دارویی وچوبی بورس اوراق بهادار تهران
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
1
Top of Form
داروسازي‌ سينا
15
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
2
داروسازي‌ اسوه‌
16
تهران‌ شيمي‌
3
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
17
داروسازي‌ امين‌
4
كيميادارو
18
داروسازي‌ فارابي‌
5
دارويي‌ رازك‌
19
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌)
6
داروسازي‌ كوثر
20
البرزدارو
7
دارويي‌ لقمان‌
21
داملران‌
8
سرمايه گذاري دارويي تامين
22
كارخانجات‌داروپخش‌
9
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
23
ايران‌دارو
10
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
24
پارس‌ دارو
11
توليدمواداوليه‌داروپخش‌
25
داروپخش‌ (هلدينگ)‌
12
داروسازي‌ روزدارو
26
داروسازي‌زهراوي‌
13
گروه دارويي سبحان
27
صنایع کاغذ سازی کاوه
14
داروسازي‌ اكسير
28
کارتن ایران 3-6- روش جمع آوري اطلاعات
اطلاعات و داده هاي مورد نياز اين تحقيق با استفاده از روش های جمع آوري شدهاند:
اطلاعاتي كه مربوط به مباحث نظري تحقيق بودهاند از منابع مختلف مانند كتب و نشريات معتبر داخلي و بين المللي كه يا به صورت مستقيم در پايگاه هاي اينترنتي موجود بودهاند يا از طريق مراجعه به كتابخانه هاي معتبر، جمع آوري گرديدند.
3-7- قلمرو تحقيق
3-7-1-قلمرو موضوعي
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی
3-7-2- قلمرو مكاني
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-7-3- قلمرو زماني
قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پا
یان سال 1391 می باشد.
3-8- ابزار تحقيق
در اين تحقيق براي برآورد آماره هاي توصيفي و پارامترهاي مدلهاي موجود در تحقيق و تجزيه و تحليل و استنباط آماري از نرم افزارهاي EXCEL و EVEIWS استفاده گرديده است. براي پردازش، دستهبندي و آماده نمودن دادهها براي ورود به نرم افزار آماريEVEIWS از نرم افزار EXCEL استفاده گرديده است. و نهايتا براي برآورد مدل هاي تحقيق از نرم افزار EVEIWS استفاده گرديده است.
3-9- تصريح مدل تحقیق
مدل آزمون فرضیه اول به صورت زیرمی باشد:
RDt=β0+ β1FX + β2 Poil+εit
که درآن :
RDt :شاخص صنعت موادومحصولات دارویی در دورهt
FX :تغییرات نرخ ارز
Poil :تغییرات قيمت نفت سنگین ایران
ومدل آزمون فرضیه های دوم وسوم به صورت زیرمی باشد:
RDt =β0+ β1FXt-j + β2 Poilt-j+εit
که درآن :
RDt :بازده سرمایه سهام شرکتiام دردورهtاست
FXt-j :تغییرات نرخ ارزباوقفهj
Poilt-j :تغییرات قيمت نفت سنگین ایران باوقفهj
مدل آزمون فرضیه چهارم به صورت زیرمی باشد:
RWt=β0+ β1FX + β2 Poil+εit
که درآن :
RWt :شاخص صنعت محصولات چوبی دردورهt
FX :تغییرات نرخ ارز
Poil :تغییرات قيمت نفت سنگین ایران
ومدل آزمون فرضیه های پنجم وششم به صورت زیرمی باشد:
RWt =β0+ β1FXt-j + β2 Poilt-j+εit
که درآن :
RWt: شاخص صنعت محصولات چوبی دردورهt
FXt-j :تغییرات نرخ ارز باوقفهj
Poilt-j :تغییرات قيمت نفت سنگین ایران باوقفهj
3-10- آمار توصیفی
آمار توصیفی ارائه شده در این تحقیق شامل آماره های گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد می باشد. همچنین همبستگی دو متغیره نیز ارائه می شود که بر حسب کلیه متغیرهای تحقیق دو به دو محاسبه می شود. ضرایب همبستگی نشان دهنده میزان ارتباط دو متغیر است. این آزمون بشکلی است که قبل از اجرا، داده های پرت که منجر به نتایج غیرواقعی می شود را حذف می نماید و یک رابطه خطی را نشان می دهد. هر چند باید توجه داشت ضریب همبستگی معیاری از همبستگی خطی است و برای سنجش روابط غیر خطی بین متغیرها مناسب نیست. با این تفاسیر جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در ضمیمه ارائه شده است.
3-11- تحلیل رگرسیون
چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد می توان با محاسبه ضریب همبستگی30، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمی توان رابطه علت و معلولی در مورد متغیر ها را استنتاج نمود. در صورتیکه علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیر های دیگر است نیز مد نظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده می شود. استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاک پیش بینی آینده قرار گیرد به عبارتی از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده بر اساس آن قابل استخراج باشد. در این تجزیه تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی می توان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هر یک از متغیر های توصیفی به چه میزان بر متغیر وابسته اثر می گذارد. ضریب تعیین R2 معرف میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می شود تحلیل های رگرسیون به مطالعه ی وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی ) می پردازد که با تخمین یا پیش بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم معلوم و معین شده باشند صورت می پذیرد.
در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیر ها بررسی می شود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند پردازش کامل بدست می آید اما این حالت به ندرت اتفاق می افتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت ضریب تعیین R2 در رگرسیون مرکب معیار خلاصه ای خواهد بود که بیان می نماید چگونه خط رگرسیون نمونه داده ها را به خوبی پردازش می دهد. این ضریب بین صفر و 1 قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمی دهد هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد پردازش مدل بهتر است.
برای تحلیل های تجربی عموما سه نوع داده قابل بررسی است:
سریهای زمانی
مقطعی
ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی (تابلویی یا تلفیقی)
داده های سری زمانی داده هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند و بر حسب زمان مرتب شده اند.
داده های مقطعی داده هایی هستند که در یک مقطع مشخصی از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند. برای مثال داده های مربوط به 100 شرکت در مقطع خاصی از زمان مثلا سال 1385 را داده های مقطعی می نامند.
داده های ترکیبی31 یا تابلویی از ترکیب این دو دسته حاصل می شود.
در برآورد مدل هاي فوق، از داده هايترکیبی استفاده شده است. بالتاجي32 مزاياي استفاده از داده هاي ترکیبی را به شرح زير عنوان مي دارد:
از آنجا كه داده هاي ترکیبی به افراد، بنگاهها، ايالات، كشورها و از اين قبيل واحدها طي زمان ارتباط دارند، وجود ناهمساني واريانس در اين واحدها محدود مي شود.
با تركيب مشاهدات سري زماني و مقطعي، داده هاي ترکیبی با اطلاعات بيشتر، تغيير پذيري بيشتر، همخطي كمتر ميان متغيرها، درجات آزادي بيشتر و كارايي بيشتر ارائه مي نمايند.
با مطالعه مشاهدات مقطعي تكراري، داده هاي ترکیبی به منظور مطالعه پ
وياي تغييرات مناسب تر و بهترند.
داده هاي ترکیبی تاثيراتي را كه نمي توان به سادگي در داده هاي مقطعي و سري زماني مشاهده كرد، بهتر معين مي كنند.
داده هاي ترکیبی ما را قادر مي سازند تا مدل هاي رفتاري پيچيده تر را مطالعه كنيم.
داده هاي ترکیبی با ارائه داده براي هزاران واحد، ميتوانند تورشي را كه ممكن است در نتيجه لحاظ افراد يا بنگاهها حاصل شود حداقل سازد.
يك مدل هيچگاه قادر به توصيف دقيق واقعيت نميباشد و اين بدان معنا خواهد بود كه براي دريافتن اساسي پديده تحت مطالعه، تنها متغيرهاي كليدي را در تحليل وارد مينمائيم و بدين وسيله تمام اثرات تصادفي و جزئي را به جزء اخلال محول مينمائيم.
3-12-تخمين OLS در صورت وجود ناهمساني در واريانس
چنانچه ناهمساني با درنظر گرفتن E(〖u_i〗^2)〖σ_i〗^2 به وجود آيد ولي ساير فروض مدل كلاسيك همچنان تأمين شده باشند براي تخمين زنهاي OLS و واريانسهايشان چه پيش مي آيد؟
براي پاسخگويي به سوال فوق به مدل دو متغيره بر ميگرديم.
Y_i=β_1+β_2 X_i+u_i
با استفاده از فرمول معمول، تخمين زننده OLS براي β_2 چنين است:
β ̂_2=(Σx_i y_i)/(Σ〖x_i〗^2 )=(NΣX_i Y_i-ΣX_i ΣY_i)/(NΣ〖x_i〗^2-(ΣX_i )^2 )
حال، واريانس آن به عبارت زير مي باشد:
var(β ̂_2 )=(Σ〖x_i〗^2 〖σ_i〗^2)/((Σ〖x_i〗^2 )^2 )
همچنانكه مشاهده مي شود با فرمول معمول واريانس كه در حالت همساني به دست آمده بود، متفاوت است. يعني
var(β ̂_2 )=σ^2/(Σ〖x_i〗^2 )
همچنين لازم به تذكر است كه اگر فروض مدل كلاسيك كه شامل همساني نيز است پابرجا بمانند، β ̂_2 بهترين تخمين زن خطي بدون تورش 33(BLUE) مي باشد. آيا اگر فقط فرض همساني را حذف و فرض ناهمساني را جايگزين آن كنيم، β ̂_2 باز هم BLUE خواهد بود؟ براي بدون تورش بودن β ̂_2 الزامي به همسان بودن واريانس اجزاء اخلال (u_i) نيست. در حقيقت، واريانس u_i همسان باشد يا نباشد، نقشي در تعيين ويژگي بدون تورش بودن ندارد.
نظر به اينكه β ̂_2 هنوزهم بدون تورش خطي است، آيا «كارآ» يا «بهترين» مي باشد؟ يعني آيا در گروه تخمين زنهاي بدون تورش خطي داراي حداقل واريانس است؟ جواب هر دو سوال منفي است.
β ̂_2 ديگر «بهترين» نيست و نيز داراي حداقل واريانس نيست پس در اين صورت چه تخمين زني خصوصيات BLUE بودن را در صورت وجود ناهمساني دارد؟ پاسخ اين سوالات در قسمت بعدي است.
3-12-1-روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS)
چرا تخمين زن β_2 از طريق OLS معمولي با آنكه هنوزهم بدون تورش است، بهترين نيست؟ روش OLS معمولی از «اطلاعاتي» كه حاكي از تغييرپذيري نامساوي متغير مستقل Y هستند، استفاده نمي كند. OLS معمولي، وزن يا اهميت مساوي به هر يك از مشاهدات مي دهد. اما روش تخميني معروف به حداقل مربعات تعميم يافته (GLS)، اطلاعات فوق را دقيقاً به حساب آورده و بنابراين، قادر است تخمين زني را به دست آورد كه BLUE هستند. براي اثبات چگونگي انجام اين روش، با مدل آشناي دو متغيره ادامه مي دهيم:
Y_i=β_1+β_2 X_i+u_i
كه براي رفع نقص جبري آن مي توان نوشت:
Y_i=β_1 X._i+β_2 X_i+u_i
كه در آن براي هر i ، X._i=1 است. به راحتي مي توان ملاحظه نمود كه اين دو فرمول مساوي هستند.
حال فرض كنيد كه واريانسهاي ناهمسان σ_i^2 معلوم باشد؛ خواهيم داشت:
Y_i/σ_i =β_1 ((X._i)/σ_i )+β_2 (X_i/σ_i )+u_i/σ_i
كه براي رفع مشكل چنين مي نويسم:
Y_(i^* )=〖β_1〗^* 〖X._i〗^*×〖β_2〗^* 〖X_i〗^*+〖u_i〗^*
كه متغيرهاي ستاره دار يا تبديل شده، متغيرهاي اصلي هستند كه بر σ_i (معلوم) تقسيم شده اند. از علامت 〖β_1〗^* و 〖β_2〗^* ، (يعني]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.