ژانویه 25, 2021

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : فرهنگ سازمانی

1 min read
<![CDATA[]]>
موفق مدیریت دانش در سازمان مخابرات استان خوزستان پرداختند. این پنج عامل عبارتند از: راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، تیم مدیریت دانش، حسابرسی دانش و نقشه دانش. بدین منظور پرسشنامهای پیمایشی در سازمان مخابرات اهواز توزیع شد. یافتهها نشان میدهد که مدیران سازمان مخابرات اهواز بهطور متوسط از اهمیت عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش آگاه هستند، اما با این وجود این عوامل از لحاظ استقرار عملی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
شیرزادکبریا و خوشنظر (1388) تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی دبیران دوره دبیرستان از دیدگاه مدیران شهر سقز را در سال تحصیلی 1388-1389 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان میدهد که بین مدیریت دانش و عملکرد پژوهشی دبیران رابطه مسقیم وجود دارد، بهطوریکه با افزایش مدیریت دانش عملکرد پژوهشی دبیران افزایش مییابد.
حقیقت منفرد و هوشیار (1389) در تحقیقی روابط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران بررسی کردند. در این پژوهش برای بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی، الگوی دنیسون و برای بررسی ابعاد مدیریت دانش، الگوی کنراد و نیومن انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها نمونهای با حجم 70 نفر از بین مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد. از یافتهها میتوان نتیجه گرفت که ضعیف بودن وضعیت شاخصهای ابعاد فرهنگی باعث ضعیف بودن شاخصهای مدیریت دانش در جامعه آماری است و نشاندهنده رابطه معنادار بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران است که این رابطه مثبت است.
سیدجوادین و همکاران (1389) در مقالهای رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش را در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش به بررسی مؤلفه های فرهنگی مرتبط با این نظام بر اساس الگوی فرهنگی دنیسون پرداخته شد و همچنین برای بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش از الگوی پایه های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیر ارتباط معنادار وجود دارد و وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در جامعه مذکور ضعیف ارزیابی شد.
میرغفوری و همکاران (1389) به ارزیابی ابعاد فرآیند مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد در سال 1387پرداختند. یافتهها نشان میدهد که فرایند مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد با میانگین 85/2 کمتر از حد متوسط است، ولی به کارگیری دانش با میانگین 14/3 دارای بهترین عملکرد میباشد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که به کارگیری دانش در بین کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یزد در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی در سایر ابعاد فرآیند مدیریت دانش مطلوب نیست و همچنین بین هر یک از ابعاد فرآیند مدیریت دانش نیز تفاوت معناداری وجود دارد.
نیکپور و سلاجقه (1389) طی مطالعهای به تعیین رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده که تعداد آنها در زمان تحقیق 310 نفر میباشد. این تحقیق توصیفی به روش پیمایشی انجام شده است و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای فرهنگسازی و مدیریت دانش استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که رسالت سازمانی دارای بالاترین ضریب همبستگی و تولید دانش کمترین ضریب همبستگی را داشتهاند.
بیدختی و همکاران (1390) رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان مورد بررسی قرار دادند. نوع پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیشدانشگاهی در سطح دولتی بوده است. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین و مدیریت دانش لاوسون استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
قلتاش و همکاران (1390) رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش را در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بررسی کردند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد مرودشت بودهاند. جهت جمعآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
نیازآذری و همکاران (1390) نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه استان گلستان را بررسی کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 350 نفر دبیر و بر اساس روش نمونهگیری خوشهای طبقهای به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که بین مدیریت دانش، پالایش دانش، سازگاری دانش، کاربرد دانش و اشاعه دانش با خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد و بین برداشت دانش و خلاقیت دبیران رابطه وجود ندارد و همچنین تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران زن و مرد متفاوت نیست.
انصاری (1390) در مقاله خود تحت عنوان مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل تربیت بدنی استان تهران به سنجش میزان خلاقیت و مد
یریت دانش در اداره کل تربیت بدنی تهران و همچنین سنجش ارتباط این دو متغیر پرداخته است. روش این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که از لحاظ زمانی، تحقیق مقطعی به حساب میآید. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل مزبور به تعداد 252 نفر است که 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه مدیریت دانش بود. نتایج نشان داد مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و خلاقیت وجود دارد و از بین ابعاد چهارگانه مدیریت دانش، برونیسازی و اجتماعیسازی ارتباط معناداری با خلاقیت دارند.
صمدیان و سیدعلوی (1390) تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران را در سال 1389 بررسی کردند. این پژوهش از نوع زمینهیابی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در صورتی که مشارکت در دانش در یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت نیز به میزان 499% افزایش خواهد یافت، در صورتیکه سازماندهی دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 396% افزایش خواهد یافت، در صورتیکه کاربرد دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 351% افزایش خواهد یافت، در صورتیکه ارزیابی عملکرد یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 488% افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کشف و خلق دانشآموزان یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 317% افزایش خواهد یافت و در نتیجه مشارکت در دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش، ارزیابی عملکرد دانش و کشف و خلق دانش بر خلاقیت کارکنان تأثیرگذار است.
طالقانی و همکاران (1390) درمقالهای رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه را در سال 1390 بررسی کردهاند. روش تحقیق از نوع توصیفی و اجرای آن از نوع پیمایشی است. در این تحقیق از الگوی ویگ و نیومن برای سنجش مدیریت دانش و از الگوی مقیمی و شاه حسینی و کاووسی برای سنجش نوآوری سازمانی استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن نشان داد که شاخصهای خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنیداری دارند.
امینایی و ابیلی (1390) به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان پرداختهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که وضعیت مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی معنیدار است و بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.
نیر و جوکار (1391) رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز را بررسی کردند. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود که جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، 120 کتابدار زن و مرد کتابخانههای دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال 1389 بود. هدف از این پژوهش عبارت از شناسایی رابطه بین مدیریت دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز با خلاقیت آنان در سال 1389 بوده است. نتایج حاکی از آن است که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیرهسازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش خلاقیت در کتابخانهها به کار میگیرند و هر چقدر خلاقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز بالاتر باشد، مدیریت دانش نیز بیشتر می باشد.
صفرزاده و همکاران (1391) به بررسی تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی و درمانی پرداختهاند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که شخصیسازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی میگذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
2-3-2-2. کارآفرینی سازمانی
علیمردانی و همکاران (1388) رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که دارای مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بودند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطهای معنادار وجود دارد و بین مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح (عمودی، افقی، جغرافیایی) و تمرکز سازمانی بالاتر باشد، کارآفرینی سازمانی کمتر میشود و بین تخصصگرایی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
شهرکیپور و همکاران (1389) طی پژوهشی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی را در بین کارکنان دانشگاه لرستان مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه لرستان است که تعداد آنها 300 نفر میباشد. در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج حاکی از آن است که بین سه م
ؤلفه از فرهنگ سازمانی (یکپارچگی و انسجام، حمایت مدیریت و سیستم پاداش) با کارآفرینی سازمانی رابطه معنیدار وجود دارد. ولی در مورد مؤلفه احساس، هویت سازمانی و کارآفرینی سازمانی از لحاظ آماری رابطه معنیدار مشاهده نشده است.
قهرمانی و همکاران (1389) در مقاله خود به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیر هیأت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار وجود دارد.
ترابی (1389) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران پرداخت. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری تمامی کارکنان سازمان فنی و حرفهای شهرستان گچساران میباشد. نتایج نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی با خلاقیت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و همچنین بین ابعاد کارآفرینی سازمانی با خلاقیت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد که این نتایج با نتایج یافتههای قبلی هماهنگ و همسو است.
حیدری و همکاران (1390) رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه را بررسی کردند. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و پیمایشی میباشد. جامعه مورد پژوهش را تمامی کارمندان ستادی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل میدهند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه کارآفرینی سازمانی محقق ساخته و پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر فرهنگ سازمانی با مؤلفه های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ حاکم بر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه فرهنگ سلسله مراتبی است.
شمسنیا و همکاران (1390) رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات را در کارکنان پارکهای علم و فنآوری شهرستان شیراز مورد مطالعه قرار دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد نظر کارکنان پارکهای علم و فنآوری شهرستان شیراز بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش خصوصیات کارآفرینان و پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین کارآفرینی و خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط از نوع مستقیم و خطی می باشد.
کمالیان و فاضل (1390) در تحقیقی به بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان پرداختند. سنجش هوش هیجانی بر اساس پنج بعد الگوی هوش هیجانی گلمن و برای سنجش میزان کارآفرینی از پرسشنامه اسکاربوروف استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کارآفرینی رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.
2-3-3. پژوهش های خارجی
2-3-3-1. مدیریت دانش
پاولین و ماسون (2002) در مقالهای تحت عنوان مدیریت دانش در زلاندنو: موانع و محرکها، پرسشنامهای را بین 71 متخصص مدیریت دانش توزیع کردند. 65 درصد پرسشنامههای توزیع شده تکمیل گردید. یافتهها نشان داد که 45 درصد افراد، فرهنگ سازمانی را به عنوان مانع اصلی اجرای مدیریت دانش بیان کرده بودند، 22 درصد شیوه مدیریت، 16 درصد فقدان درک درست از مدیریت دانش، 9 درصد فقدان سازوکارهای تشویقی، 7 درصد کمبود فنآوری و یک درصد پیچیدگی مفهوم دانش را به عنوان عامل پیش روی تحقق مدیریت دانش معرفی کرده بودند.
نوناکا و تاکوچی (1995) مطالعهای را با عنوان کارخانه مولد دانش بر روی 15 شرکت ژاپنی انجام دادند و مطالعه خود را بر روی این متمرکز ساختند که چگونه سازمانها به خلق و تولید دانش میپردازند و اهمیت فرهنگ سازمانی را در تولید دانش مورد بررسی قرار دادند و فرهنگ سازمانی را به عنوان عاملی مؤثر در تبادل دانش نهان مورد تأکید قرار دادند.
اسکیرم (1999) در تحقیق خود در رابطه با مدیریت دانش و خلاقیت منابع انسانی در سازمان دو راهبرد اساسی را مطرح میکند: 1- استفاده بهینه از فنآوری موجود در سازمانها و 2- زمانیکه کارکنان از ارزشها و معیارهای سازمان شناخت کافی داشته و قادرند اندیشه های خلاقانه خود را در جهت تولید محصول و خدمات ارزشمند به کارگیرند.
وارد و لاد (2002) عوامل محیطی مؤثر بر مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند و به این امر پرداختند که آیا میان نوع فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی در انتقال دانش ارتباطی وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی بر انتقال دانش مؤثر است.

 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید


رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد


در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اندکروزو و همکاران (2003) طی پژوهشی به شناسایی رویکردهای موجود در سازمانهای دارای برنامه مدیریت دانش در 127 شرکت کوچک و متوسط ایتالیایی پرداختهاند. آنها به این نتیجه رسیدند که برای مدیریت دانش در ارتباط با نوآوری سه رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از: رویکرد فنی، رویکرد ارتباطی و رویکرد پیشرفته. رویکرد فنی به دنبال توجیه سرمایهگذاری در زیرساختهای فیزیکی مدیریت دانش میباشد. در رویکرد ارتباطی روابط انسانی مورد توجه قرار میگیرد. رویکرد پیشرفته بر استفاده از زیر ساختهای فنی تأکید دارد.
راس (2003) در


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may have missed