ژانویه 21, 2021

دانلود پایان نامه رشته الهیات هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه


تکه ای از متن پایان نامه :

-6-1-2-2. شناخت بشر

تحقق زندگی متعادل و تکاملی بدون عدالت، وشناخت بشر میسر نیست. زیرا اگر نسبت به بشر،  شناختی وجود نداشته باشد ،  مسیر راه و تعالی  و زندگی او نیز ناشناخته می گردد .


لذا پرداختن به نیازهای اساسی بشر و برطرف کردن، محرومیتها گویای بشر شناسی وعدالت می باشد. عدالتی که بر مبنای شناخت ایجاد می گردد، راه رسیدن به تقوا را فراهم می کند . « (#qä9ωôã$#uqèdÜ>tø%r&3“uqø)­G=Ï9»[1] در نتیجه  كسی می تواند تقوا گزیند كه نسبت به بشر معرفت داشته باشد.


شناخت بشر، مقام و ارزش و کرامت انسانی در راه تحقق تربیت و عدالت در جامعه، تأثیر اساسی دارد . و نحوه ی رفتارعادلانه همان می باشد که علی علیه السلام در عهدنامه ی خود به مالک اشتر به آن تأكید می كنند : «انسانها دو گونه اند: برادران دینی (همکیشان) و برادران نوعی (همنوعان) و پس هیچ یک نباید تحقیر شوند یا ستم ببینند.»


حتی بشر خود را بی ارزش تصورنكند، زیرا که بایستی از عهده ی بار امانتی كه خدا بر گردن اونهاده  می باشد بر آید، اگر این طور نباشد، نسبت به خودش بسیار ستم نموده می باشد.[2] لذا  شناخت ارزشهای وجودی بشر لازم می باشد.  امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام والای بشر می فرمایند :


اتزعم انک جرم صغیر                        و فیک انطوی العالم الاکبر[3]


ای بشر گمان می کنی که موجودی خرد و کوچکی هستی؟ و حال آنکه جهان بزرگی در وجود تو نهفته می باشد.


«به عنوان مثال «احساس» ناامنی و نگرانی نسبت به شغل در آینده و نیز دغدغه ی خاطر نسبت به موضوع ازدواج و عدم غلبه بر این عوامل می تواند جوانان را به دامن اعتیاد یا فحشا پناه دهد، زیرا که به طور طبیعی و فطری، بشر به کسانی که عامل امنیت خاطر او را فراهم می سازند گرایش و تمایل دارد، هر چند که فرهنگ فحشا و فساد و اعتیاد نمی تواند تأمین کننده ی امنیت برای فرد باشد، اما می تواند موقتا او را از ناامنی و نگرانی دور کند. پس فرهنگی لازم می باشد که بتواند برای شخص پناهگاه و امنیت بخش باشد.»[4]


به طورکلی اگر فرهنگ مبتنی بر اسلام باشد ودر جهت فراهم کردن امنیت حرکت کند، می تواند بر همهجوانب اثر گذارد،   مایه ی آسایش و راحتی فکر مردمان گردد.[5] از طرفی اگر مرزهای امنیت معنوی و فرهنگی سست و بی بنیاد گردد، سایر امنیت ها نیز آسیب پذیر خواهد گردید واز جمله بدترین و ناهنجار ترین شهرها محسوب گردد.[6]


از این روحضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به این امر  اهتمام داشتند و ظهور نشانه های دین و برپایی مرزهای شریعت را، در گرو امنیت در ابعاد مختلف معنوی، فرهنگی و… معرفی می کنند.[7] و از


[1] سوره مائده ، آیه 8


[2]سوره ی   احزاب ، آیه 72 « $¯RÎ)$oYôÊttãsptR$tBF{$#’n?tãÏNºuq»uK¡¡9$#ÇÚö‘F{$#urÉA$t6Éfø9$#uršú÷üt/r’sùbr&$pks]ù=ÏJøts†z`ø)xÿô©r&ur$pk÷]ÏB$ygn=uHxqurß`»|¡RM}$#(¼çm¯RÎ)tb%x.$YBqè=sßZwqßgy_  »


[3] ابوالحسن محمدبن الحسین الکیدری،«دیوان المنسوب الی الامام علی (ع) »ترجمه ابوالقاسم امامی، نشر اسوه ، تهران.


[4] مقاله،  «  اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی» ، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 42، سال سیزدهم، تابستان، 1388، ص 172.


[5]نهج البلاغه، نامه ی 53« هیچگاه صلحی را که دشمن پیشنهاد می کند و خدای متعال از آن رضا و خشنود می باشد رد مکن؛ زیرا” آسایش سپاه و راحتی فکر و خیال تو و امنیت شهرها “در صلح و آرامش نهفته می باشد.»


[6]غررالحکم و دررالکلم آمدی، ج 1، ص 168، «شر البلاد بلد لاامن فیه و لاخصب» ؛ بدترین شهرها شهری می باشد که در آن نه امنیت می باشد و نه آبادانی وبدترین وطن ها جایی می باشد که ساکنانش در آن ایمن نباشند ؛شر الاوطان مالم یامن فیه القطان»


[7] رک: نهج البلاغه، خطبه 131


هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه91برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.