ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کدگذاری محوری

1 min read
<![CDATA[]]>
دانش آموزان نیز تمایل زیادی برای شرکت در مصاحبه از خود نشان دادند. به دانش آموزانی که از آنها مصاحبه شده بود، دعوت نامه هایی به منظور حضور مادرانشان در مدرسه برای انجام مصاحبه داده شد. لازم به ذکر است که نمونه گیری از دانش آموزان و مادران، در جریان مصاحبه و با توجه به میزان اشباع پاسخها مشخص شد. در پژوهش حاضر تعداد دانش آموزانی که با آنها مصاحبه صورت گرفت، 23 نفر و تعداد مادرانی که با آنها مصاحبه شد، 17 نفر بود.
ابزار جمع آوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه(نیمه ساختاری) می باشد. هدف مصاحبه پی بردن به آنچه در ذهن مردم است، می باشد. این نوع مصاحبه بین مصاحبه های ساخت دار و اکتشافی قرار دارد و شامل سوالهای خاص است ولی پرسیدن آنها به صورت باز پاسخ می باشد. از همه مصاحبه شوندگان سوالهای یکسانی پرسیده می شود ولی آنها در پاسخ گویی به سوالات آزادی دارند. مصاحبه مورد نظر با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور توسط محقق نوشته شد. مصاحبه بصورت آزمایشی با سه نفر از دانش آموزان اجرا شد و مصاحبه های ضبط شده روی ورق پیاده شدند و به اساتید ارائه شد. ایرادات توسط آنها برطرف شد و پس از آماده نمودن کامل سوالات مصاحبه و تایید نهایی توسط اساتید، به مجتمع آموزشی شهید قرچه لو در شهرستان پاکدشت مراجعه شد. محقق چون در این مجتمع آموزشی مشاور است ، با همکاری کامل مدیر و دانش آموزان مواجه شد. دانش آموزان پایه اول که با آنها در مورد تحقیق در زمینه انتخاب رشته صحبت شده بود به صورت داوطلبانه به محقق مراجعه کرده و مصاحبه با آنها صورت گرفت. در ضمن دعوت نامه هایی به دانش آموزان جهت حضور مادرانشان ارائه شد. در این پژوهش بدلیل اینکه امکان مصاحبه با پدر نبود، نظر پدر را از مادر پرسیدم. اگردر طول مصاحبه پاسخهای داده شده از سوی مصاحبه شوندگان کافی نبود، مصاحبه گر با طرح سوالات لازم اطلاعات کافی و روشنی بدست می آورد. در طول مصاحبه یادداشت برداری نمی شد و مصاحبه ها با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط می شد. سپس مصاحبه های ضبط شده یادداشت برداری شدند.
روش اجرای تحقیق :
روش پژوهش حاضر کیفی است و از الگوی نظریه زمینه ای استفاده شده است.
نظریه زمینه ای (بنیادی)، از اهمیت قابل توجهی در میان انواع روش شناسی کیفی برخوردار است. این نظریه، عنوان نوعی نظریه کلان قابل طرح است که محقق می تواند بر اساس آن، اقدام به تولید یک تبیین عام (یک نظریه ) از یک فرایند، کنش یا تعامل کند که بر اساس دیدگاه تعداد بسیاری از مشارکت کنندگان شکل گرفته است. سه خصوصیت کلیدی در زبان روش شناختی نظریه بنیادی وجود دارد که کمک جدی به مطالعات کیفی نموده است. این خصوصیت ها عبارتند از : حساسیت نظری، نمونه گیری نظری و اشباع نظری. در طراحی مدل پارادایمی نظریه بنیادی، محقق به طور مداوم، میان تفکر استقرایی ( ایجاد مفاهیم، مقولات و روابط بین آنها ) و تفکر قیاسی ( آزمون مفاهیم، مقولات و روابط بین آنها ) در رفت و برگشت قرار می گیرد. نظریه زمینه ای به عنوان مسیر و بستری سازمان یافته برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات با هدف تولید نظریه معرفی گردید (ایمان،1391).
نظریه زمینه ای یک نظریه مسئله – محور است و بر ارتباط دادن مراحل و گام هایی استوار است که به تعیین ساختار نظری مسئله کمک می کند. در فرایند ساخت این نظریه، داده های گردآوری شده در سه مرحله کد بندی شده و به هم متصل می شوند که عبارتند از کد گذاری باز، کد بندی محوری و کد بندی گزینشی یا انتخابی (محمد پور،1390).

روش تجزیه و تحلیل داه ها:
پژوهش حاضر از نوع کیفی(مصاحبه نیمه ساخت یافته) بود و برای تجزیه و تحلیل مصاحبه به روش تحلیل محتوا، ابتدا با شیوه کدگذاری اقدام به طبقه بندی داده ه به صورت کلی و در مرحله بعد کدگذاری به صورت جزئی تر انجام شد. بدین منظور محتوای داده ها بررسی و کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت. در کدگذاری باز، متن هر مصاحبه چندین بار خوانده شد و جملات اصلی آن استخراج و به صورت کدهایی ثبت شد. سپس کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، در دسته های مشترک قرار گرفتند. در کدگذاری محوری کدها و دسته های اولیه که در کدگذاری باز ایجاد شده بودند با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه، دسته هایی که به یکدیگر مرتبط بودند حول محور مشترکی قرار گرفتند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده

مقدمه :
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین بوده است. برای دسترسی به این هدف کلی، سؤالاتی برای پژوهشگر مطرح بوده است (میزان همسویی گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین به چگونه است؟ میزان همسویی گرایشات شغلی دانش آموزان با والدین چگونه است؟)، که در این فصل داده های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه ابتدا جداول جمعیت شناختی و سپس جداول حاصل از کدگذاری و فراوانی مربوطه ارائه می گردد.
یافته ها :
جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان)
ردیف
معدل
تحصیلات پدر
شغل پدر
تحصیلات مادر
شغل مادر
1
88/18
لیسانس
بخشدار
سیکل
خانه دار
2
17
فوق دیپلم
نظامی
دیپلم
خانه دار
3
64/19
لیسانس
کارمند دانشگاه
سیکل
خانه دار
4
18/19
دیپلم
کارمند
دیپلم
کارمند
5
14
ابتدایی
مکانیک
سیکل
خانه دار
6
48/19
دیپلم
مغازه دار
سیکل
خانه دار
7
80/19
فوق دیپلم
دامدار
فوق دیپلم
خانه دار
8
79/19
سیکل
فروشنده
دیپلم
خانه دار
9
50/19
فوق لیسانس
معاون سیاسی
دیپلم
خانه دار
10
17
ابتدایی
کابینت ساز
دیپلم
خانه دار
11
95/19
دیپلم
کارمند
دیپلم
خانه دار
12
17
سیکل
کارگر
سیکل
خانه دار
13
50/19
سیکل
آزاد
دیپلم
خانه دار
14
80/18
سیکل
آزاد
دیپلم
خانه دار
15
80/19
دیپلم
بازنشسته ارتش
دیپلم
خانه دار
16
50/17
سیکل
کارمند
ابتدایی
خانه دار
17
56/19
دیپلم
آزاد
دیپلم
خانه دار
18
20/18
سیکل
مشاور املاک
ابتدایی
خانه دار
19
50/19
سیکل
آپاراتی
دیپلم
خانه دار
20
16/19
ابتدایی
کارگر
سیکل
خانه دار
21
90/18
سیکل
ویزیتور
دیپلم
خانه دار
22
78/19
فوق دیپلم
کارمند
سیکل
خانه دار
23
66/17
دیپلم
آزاد
دیپلم
خانه دار
جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر اعضای گروه نمونه در وضعیت تحصیلی خوبی قرار دارند. بیشتر والدین از سطح تحصیلات پایینی قرار دارند و هیچ کدام از مادران شاغل نمی باشند. 3 نفر از اعضای گروه نمونه، پدرانشان فوت کرده است.
جدول 2- 4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران)
ردیف
تحصیلات
شغل
تحصیلات همسر
شغل همسر
1
سیکل
خانه دار
لیسانس
بخشدار
2
دیپلم
خانه دار
دیپلم
کارمند
3
دیپلم
خانه دار
فوق لیسانس
معاون سیاسی وزارت دفاع
4
دیپلم
خیاط
سیکل
آزاد
5
سیکل
خانه دار
ابتدایی
کارگر
6
فوق دیپلم
خانه دار
فوق دیپلم
دامدار
7
سیکل
خانه دار
لیسانس
کارمند دانشگاه
8
دیپلم
خانه دار
دیپلم
بازنشسته ارتش
9
ابتدائی
خانه دار
سیکل
کارمند ایران خودرو
10
دیپلم
خانه دار
سیکل
فروشنده
11
دیپلم
خانه دار
فوق دیپلم
نظامی
12
سیکل
خانه دار
فوق دیپلم
کارمند صنایع دفاع
13
دیپلم
خانه دار
ابتدائی
کابینت ساز
14
دیپلم
خانه دار
سیکل
آپاراتی
15
ابتدائی
خانه دار
سیکل
مشاور املاک
16
سیکل
خانه دار
دیپلم
آزاد
17
سیکل
خانه دار
دیپلم
ویزیتور مواد غذایی

جدول 2 –4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، همه مادران خانه دار می باشند و بالاترین سطح تحصیلات آنها، فوق دیپلم می باشد. اکثر همسران آنها نیز از سطح تحصیلات بالایی برخوردار نیستند.
جدول 3-4 میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد

 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید


رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد


در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اندکد گذاری محوری
رشته ها در حد اسم می شناسم.
رشته ها را در حد اینکه ریاضی، تجربی و انسانی است می شناسم.
در حد تجربی، انسانی،ریاضی و انسانی.
شناخت در حد اسم
11
47.82
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دبیرستان
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان
شناخت خاصی ندارم.عدم شناخت
15
65.21
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دانشگاه
نمی شناسم.
عدم شناخت
6
26.08
کم می شناسم، در حد اسم و اینکه رشته های مرتبط با آن کدامند.
فقط رشته های مرتبطش را در حد اسم می شناسم.
زیاد نمی شناسم، می دانم رشته های مرتبطش کدامند.
خیلی کم می شناسم، در حد رشته های مرتبط با آن.
فقط می دانم رشته های مرتبطش کدامند.
فقط می دانم رشته های مرتبطش چیست.
شناخت سطحی
7
30.43
رشته ها را زیاد نمی شناسم در حد اینکه چه درسهایی دارد.
در حد اینکه درسهایش چیست و من چه درسهایی را دوست دارم.
شناخت در حد اطلاع از دروس رشته ها
5
21.73
در حد متوسط می شناسم، برنامه ای از اینترنت در مورد آن دانلود کردم .
شناخت در حد متوسط
1
4.34
در حد متوسط می شناسم. قبلا در موردشان خوانده بودم وپیش مشاور رفته بودم.
شناخت
1
4.34
نتایج جدول 3-4 نشان می دهد که 47.82 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، شناخت در حد اسم، 26.08% عدم شناخت، 21.73% شناخت در حد اطلاع از دروس رشته ها، 4.34% شناخت متوسط را در مورد رشته های تحصیلی در دبیرستان اظهار نموده اند و همچنین 65.21 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم شناخت، 3.43 % شناخت سطحی و 4.34% شناخت در حد متوسط از رشته های تحصیلی در دانشگاه را اظهار کرده اند.
جدول 4-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
شغلهای آینده انسانی کم است.

محدود بودن گزینه های شغلی
1
4.34
نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
سطح رشته انسانی نسبت به رشته های دیگر پایین تر است.
انسانی در آینده شغلهای خوبی ندارد و من شغلهایش را دوست ندارم.
نگرش منفی
2
8.69
با انسانی می توانی به سمت وکالت و حقوق بروی که اصلا دوست ندارم.
در انسانی می توانی وکیل و روان شناس شوی.
در انسانی معمولا وکیل می شوی.
در انسانی وکیل و معلم می شوی.
مشاغل مربوط به رشته انسانی
3
13.04
انسانی را دوست ندارم چون همش حفظیات است.
انسانی حفظیاتش زیاد است.
انسانی بیشتر حفظیات است و ریاضی ندارد.
انسانی حفظیات زیاد دارد.
انسانی فقط حفظیات است.
انسانی بیشتر خواندنی است.
در انسانی باید حفظیاتت خوب باشد.
رشته حفظیات
7
30.43
به نظر من رشته انسانی از همه رشته بهتر است چون راحتر است.
آسان بودن
7
30.43
متقاضیان کنکور در رشته انسانی نسبت به تجربی کمترند.
کم بودن متقاضان در کنکور

1
4.34
جدول 4-4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی را نشان می دهد. نتایج جدول نشان می دهد که 4.34 % محدود بودن گزینه های شغلی، 8.69 % مشاغل مربوط به انسانی، 30.43% رشته حفظیات و آسان بودن، 4.34% کم بودن متقاضیان در کنکور را عنوان نموده اند.
جدول 5-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
ریاضی تقریبا مثل تجربی است ولی تجربی فیزیک و شیمی بیشتر دارد.
مشابه بودن رشته تجربی و ریاضی
2
8.69
نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
ریاضی را دوست ندارم.
ریاضی را دوست ندارم، ریاضی خوب نیست چون من هیچ وقت نمره بالایی نگرفتم.
ریاضی خوب نیست و من دوست ندارم.
اول ریاضی را دوست داشتم ولی دوستانم حرفهایی زدند که بدم آمد و گفتند سخته.
عدم علاقه
4
17.39
ریاضی شغلهای زیادی ندارد.
محدویت در گزینه های شغلی
1
4.34
ریاضی از همه رشته ها بهتر است چون از لحاظ شغلی بهتر است.
دارا بودن گزینه های شغلی بهتر
2
8.69
رشته ریاضی برای دخترها مناسب نیست.
مناسب نبودن برای دخترها
2
8.69
ریاضی رشته سختی است.
ریاضی سخت است.
ریاضی سخت است و من نمی توانم.
دشوار بودن
3
13.04
متقاضیان کنکور در رشته ریاضی کمترند
کم بودن متقاضیان کنکور
2
8.69
همه شغلهای ریاضی مهندسی است.
محدود بودن به شغل مهندسی
4
17.39
کسانی می توانند رشته ریاضی بخوانند که ریاضی و فیزیکشان قوی باشد.
توانمندی لازم برای رشته ریاضی
3
13.04
جدول 5- 4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص رشته ریاضی فیزیک را نشان می دهد. نتایج این جدول نشان می دهد که8.69 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی مشابهت رشته تجربی و ریاضی، 117.39% عدم علاقه، 4.34% محدودیت گزینه های شغلی، 8.69 % دارا بودن گزینه های شغلی بهتر و مناسب نبودن برای دخترها، 13.04% دشوار بودن، 8.69% کم متقاضیان در کنکور، 17.34%محدود بودن به شغل مهندسی،13.04% توانمندی لازم برای رشته ریاضی را عنوان نمود ه اند.
جدول 6-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
در رشته تجربی می توانی پزشک شوی.
تجربی شغلهایش پزشکی است.
علوم تجربی همه شغلهایش پزشکی است.
در تجربی بیشتر افراد پزشک می شوند.
شغلهای تجربی پزشکی است
محدود بودن گزینه های شغلی به پزشکی
5
21.73
نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
تجربی از همه رشته ها بهتر است چون از نظر شغلی بهتر است.
تجربی از همه رشته ها بهتر است چون اگر بخوانی به جاهای بهتری می رسی.
آینده شغلی مناسب
2
8.69
تجربی رشته خیلی سختی است و بیشتر بچه ها از آن می نالند.
تجربی سخت است.
تجربی رشته سختی است و کنکورش هم سخت است.
دشوار بودن
3
13.04
متقاضیان کنکور تجربی بیشتر از همه رشته ها هستند.
زیاد بودن متقاضیان در کنکور

1
4.34
از تجربی خوشم نمی آید چون حفظیات هم دارد و حفظیاتش هم سختر از انسانی است.
تجربی حفظیاتش زیاد و سخت است.
داشتن حفظیات دشوار
2
8.69
شغلهای آینده رشته تجربی زیاد است.
فراوانی گزینه های شغلی
3
13.04
نتایج جدول 6-4 نشان می دهد که 21.73% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، محدود بودن گزینه های شغلی به پزشکی، 8.69% آینده شغلی مناسب، 13.04% دشوار بودن، 4.34% زیاد بودن متقاضیان در کنکور، 8.69% داشتن حفظیات دشوار، 13.04 % فراوانی گزینه های شغلی را در مورد رشته علوم تجربی عنوان کرده اند.
جدول 7-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی و حرفه ای و رشته های نظری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
فنی کلا کارهای عملی است.
رشته یدی
1
4.34
نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی وحرفه ای
رشته های دبیرستان محدودند.
محدود بودن تعداد رشته ها
1
4.34

نظر دانش آموزان در مورد رشته های نظری
اگر نظری را انتخاب کنی آخرش مهندس می شوی، اگر فنی هم انتخاب کنی مهندس می شوی ولی نظری سخت تر است.
آینده شغلی مشابه با رشته ریاضی
2
8.69
رشته های نظری سخت هستند ولی اگر بخوانی می توانی.
رشته ها کلا سختند و باید یکجوری کنار بیاییم.
رشته های نظری از فنی سخت تر است.
همه رشته های نظری

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may have missed