ژانویه 27, 2021

پایان نامه ارشد: درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


فصل اول کلیات تحقیق. 1


1-1مقدمه. 2


1-2 بیان مسأله. 3


1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5


1ـ4 اهداف تحقیق. 6


1-4-1 اهداف اصلی.. 6


1- 5 چارجوب نظری تحقیق. 6


1-6 فرضیه های تحقیق. 9


1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 9


1-7-1تعاریف مفهومی متغیرها 9


1-7-2 تعارف عملیاتی متغیرها 11


1-8  قلمرو تحقیق. 11


1-8-1 قلمرو موضوعی.. 11


1-8-2 قلمرو مکانی.. 12


1-8-3 قلمرو زمانی.. 12


1-9 جمع بندی.. 12


فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 13


2-1 مقدمه. 14


2-2 ماهیت و تعریف ریسک… 14


2-3 تعریف ریسک ادراک شده 15


2-4 انواع ریسک ادراک شده 16


2-4-1  ریسک مالی.. 16


2-4-2 ریسک اطلاعات شخصی.. 16


2-4-3  ریسک عملکردی.. 17


2-5  فلسفه مدیریت ریسک… 17


2-6 اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک… 18


2-7 نظریه اقدام مستدل. 19


2-8 مروری بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن. 19


2-9 مدیریت ریسک یکپارچه. 21


2-10 ریسک ادراک شده و اهمیت آن. 28


2-11 گردشگر و ریسک ادراک شده 34


2-12 ابعاد ریسک ادراک شده 35


2-13 متغیرهای جمعیت شناختی و ریسک ادراک شده 41


2-14  تعریف گرشگری.. 45


2-15  تاریخچه گردشگری در جهان. 46


2-16  تاریخچه گردشگری در ایران. 47


2-17  اهمیت صنعت گردشگری.. 48


2-18  آثار گردشگری.. 49


2-18-1  اثرات اقتصادی.. 49


2-18-2  شهر و گردشگری.. 50


2-19  ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری.. 53


2-20 پیشینه مطالعاتی.. 55


2-20-1 مطالعات داخلی.. 55


2-20-2  مطالعات خارجی.. 57


2-21  جمع بندی و ارائه مدل مطالعاتی.. 63


فصل سوم روش اجرای تحقیق. 65


3 ـ 1 مقدمه. 66


3 ـ 2 روش تحقیق. 67


3 ـ 3  جامعه و نمونه آماری.. 67


3 ـ 4  حجم نمونه. 68


3 ـ 5  روش و ابزار گردآوری داده ها 69


3-5-1 روش جمع آوری داده ها 69


3-5-2 ابزار جمع آوری داده ها 69


3 ـ 6  روایی ابزار تحقیق. 69


3 ـ 7 پایایی ابزار تحقیق. 70


3 ـ 8  روش تجزیه و تحلیل داده ها 71


3-9 جمع بندی.. 71


فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها 72


4  -1 مقدمه. 73


4-2آمار توصیفی.. 74


4-3 آمار استنباطی.. 85


4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها 85


4-3-2 بررسی مدل اندازه گیری.. 85


4-3-2-1 بررسی پایایی.. 86


4-3-2-2 بررسی روایی سازه 92


4-3-3 مدل کلی.. 92


4-3-3-1 ضرایب مسیر. 93


4-3-3-2 آماره t 94


4-3-3-3 ضریب تعیین (R2) 95


4-3-4 بررسی فرضیه ها 98


4-4 جمع بندی.. 99


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100


5-1 مقدمه. 101


5-2 نتایج آمار توصیفی.. 101


5-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 101


5-2-2 توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… 102


5-2-3 توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده 102


5-2-4 متغیر هنجار خدمات درک شده 102


5-2-5 توصیف متغیر باورها در مورد خدمات.. 102


5-2-6 توصیف متغیر کنترل رفتار درک شده 102


5-2-7- توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده 103


5-3 نتایج آزمون فرضیه ها 103


5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 105


5-5 محدودیت های تحقیق. 106


5-6 پیشنهاداتی برای محققین آینده 107


منابع و مآخذ. 108


الف)منابع فارسی.. 108


الف)منابع انگلیسی.. 112


پیوست و ضمائم. 115


 


 


فهرست جداول


جدول 2-1: مطالعات انجام شده در خصوص انواع ریسک های ادراک شده 24


جدول4-1 : جنسیت پاسخگویان. 74


جدول 4-2 : سن پاسخگویان. 75


جدول 4-3 : تحصیلات پاسخگویان. 76


جدول 4-4 : سابقه پاسخگویان. 77


جدول 4-5 : تعداد پرسنل پاسخگویان. 78


جدول4-6: توصیف متغیر رفتار مقابله با ریسک.. 79


جدول4-7: توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده 80


جدول4-8: توصیف متغیر هنجار خدمات درک شده 81


جدول4-9: توصیف متغیر باورها درمورد خدمات.. 82


جدول4-10:توصیف متغیر کنترل درک شده 83


جدول4-11: توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده 84


جدول 4-12: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. 85


جدول 4-13: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک.. 86


جدول 4-14: بارعاملی متغیر ریسک خدمات درک شده 87


جدول 4-15: بارعاملی متغیر رفتار هنجار های خدمات درک شده 88


جدول 4-16: بارعاملی متغیر باورها در مورد خدمات.. 88


جدول 4-17: بارعاملی متغیر کنترل درک شده 89


جدول 4-18: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر  ریسک درک شده 89


جدول 4-19: مقادیر آلفای کرونباخ  و پایایی ترکیبی سازه های مدل. 90


جدول 4-20: گزارش معیار روایی همگرا (AVE) 91


جدول 4-21: بررسی روایی سازه‌های تحقیق. 92


جدول 4-22: ضرایب مسیر سازه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد 93


جدول 4-23: آزمون معنی‌داری مسیرها 94


جدول 4-24: ضریب تعیین. 95


جدول 4-25: بررسی فرضیه ها تحقیق. 98


 


 


شکل 4-3: مقدار آماره t در مدل پژوهش…. 98

دانلود متن کامل:


پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.