ژانویه 22, 2021

پایان نامه ارشد – رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                      صفحه


چکیده 1


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1) مقدمه. 3


1-2) بیان مساله. 4


1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6


1-4) مدل مفهومی تحقیق.. 7


1-5) هدف تحقیق.. 8


1-6) فرضیه های تحقیق.. 8


1-7) تعریف متغیرها 9


1-8) قلمرو تحقیق.. 10


فصل دوم: مبانی نظری تحقیق


2-1) مقدمه. 12


2-2) مفهوم عملکرد سازمانی.. 13


2-3) ارزیابی عملکرد سازمانی.. 14


2-4) ابعاد عملکرد سازمانی.. 15


2-4-1) عملکرد مشتری.. 16


2-4-2) عملکرد مالی. 16


2-5) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی.. 17


2-5-1) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی. 17


2-5-2) بازارگرایی و عملکرد سازمانی. 18


2-5-3) عوامل محیط خارجی. 18


2-6) مدیریت کیفیت جامع. 18


2-7) تاریخچه مدیریت کیفیت جامع. 23


2-8) مدیریت کیفیت جامع در بخش خدمات.. 24


2-9) ابعاد مدیریت کیفیت جامع. 25


2-10) عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. 27


2-11) بازارگرایی.. 30


2-12) دیدگاه های مربوط به بازارگرایی.. 33


2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) 33


2-12-2) دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی (1990) 34


2-12-3) دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر (1990) 35


2-12-4) دیدگاه کانون استراتژیک از نظر روکرت (1992) 35


2-12-5) دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند (1993) 36


2-12-6) دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و هالت (1999) 37


2-12-7) رویکرد قابلیت های سازمانی از دیدگاه دی (1994) 37


2-12-8) رویکرد فرهنگ سازمانی چند لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر (2000) 38


2-13) نتایج بازارگرایی.. 38


2-14) محیط خارجی.. 39


2-15) پیشینه تجربی.. 40


2-15-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور. 40


2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 45


فصل سوم: روش تحقیق


3-1) مقدمه. 49


3-2) روش تحقیق.. 49


3-3) جامعه آماری.. 49


3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 49


3-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 51


3-6) ابزار گردآوری اطلاعات.. 51


3-7) اعتبار یا روایی ابزار تحقیق.. 53


3-8) اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق.. 53


3-9) معرفی تکنیک های آماری.. 54


فصل چهارم: تجزیه تحلیل و اطلاعات


4-1) مقدمه. 56


4-2) آمارتوصیفی متغیرها 56


4-2-1) فراوانی جنسیت پاسخگویان. 56


4-2-2) فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 57


4-2-3) فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 57


4-2-4) خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 58


4-3) آمار استنباطی.. 59


4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها 59


4-3-2) آزمون مدل اندازه گیری.. 60


4-3-3) آزمون مدل ساختاری.. 63


4-3-4) بررسی فرضیه های تحقیق. 68


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1) مقدمه. 72


5-2) بحث در نتایج توصیفی داده های تحقیق.. 72


5-2-1) توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 72


5-2-2) توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 72


5-2-3) توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 73


5-3) نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج.. 73


5-3-1) نتیجه گیری از فرضیه اول. 73


5-3-2) نتیجه گیری از فرضیه دوّم 74


5-3-3) نتیجه گیری از فرضیه سوّم 75


5-3-4) نتیجه گیری از فرضیه چهارم 76


5-3-5) نتیجه گیری از فرضیه پنجم 76


5-3-6) نتیجه گیری از فرضیه ششم 77


5-4) جمع بندی و پیشنهادات.. 77


5-5) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده 79


5-6) محدودیت های تحقیق.. 79


منابع و مأخذ 80


پیوست 86


 


فهرست جداول


عنوان                                                                                                           صفحه


جدول 2-1: روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع. 23


جدول 2-2: ابعاد مدیریت کیفیت جامع در برخی از پژوهش های انجام شده 25


جدول 3-1 : نحوه توزیع پرسشنامه ها در بین نمایندگی های بیمه در استان گیلان. 51


جدول 3-2 : ساختار پرسشنامه. 52


جدول3-3 پایایی پرسشنامه. 54


جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 57


جدول 4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 57


جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 58


جدول 4-4: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 58


جدول 4-5: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. 59


جدول 4-6: بارعاملی و آماره t متغیر مدیریت کیفیت جامع. 60


جدول 4-7: بارعاملی و آماره t متغیر بازارگرایی. 61


جدول 4-8: بارعاملی و آماره t متغیر عملکرد سازمانی. 61


جدول 4-9: بارعاملی و آماره t متغیر عوامل محیط خارجی. 62


جدول 4-10: مقادیر پایایی سازههای تحقیق. 62


جدول 4-11: بررسی روایی سازه‌های تحقیق. 63


جدول 4-12: ضرایب مسیر سازه های تحقیق. 64


جدول 4-13: آزمون معنی‌داری مسیرها 64


جدول 4-14: واریانس تبیین شده 65


جدول 4-15: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق. 68


جدول 4-16: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق. 68


 


 


فهرست اشکال


عنوان                                                                                                           صفحه


شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق. 8


شکل 4-1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق. 66


شکل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها 67


شکل 4-3: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی. 69


شکل 4-4: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی. 70

دانلود متن کامل :


پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.