پایان نامه ارشد – رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

چطور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مساله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4) مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-5) هدف تحقیق.. 8

1-6) فرضیه های تحقیق.. 8

1-7) تعریف متغیرها 9

1-8) قلمرو تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) مفهوم عملکرد سازمانی.. 13

2-3) ارزیابی عملکرد سازمانی.. 14

2-4) ابعاد عملکرد سازمانی.. 15

2-4-1) عملکرد مشتری.. 16

2-4-2) عملکرد مالی. 16

2-5) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی.. 17

2-5-1) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی. 17

2-5-2) بازارگرایی و عملکرد سازمانی. 18

2-5-3) عوامل محیط خارجی. 18

2-6) مدیریت کیفیت جامع. 18

2-7) تاریخچه مدیریت کیفیت جامع. 23

2-8) مدیریت کیفیت جامع در بخش خدمات.. 24

2-9) ابعاد مدیریت کیفیت جامع. 25

2-10) عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. 27

2-11) بازارگرایی.. 30

2-12) دیدگاه های مربوط به بازارگرایی.. 33

2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) 33

2-12-2) دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی (1990) 34

2-12-3) دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر (1990) 35

2-12-4) دیدگاه کانون استراتژیک از نظر روکرت (1992) 35

2-12-5) دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند (1993) 36

2-12-6) دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و هالت (1999) 37

2-12-7) رویکرد قابلیت های سازمانی از دیدگاه دی (1994) 37

2-12-8) رویکرد فرهنگ سازمانی چند لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر (2000) 38

2-13) نتایج بازارگرایی.. 38

2-14) محیط خارجی.. 39

2-15) پیشینه تجربی.. 40

2-15-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور. 40

2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 45

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه. 49

3-2) روش تحقیق.. 49

3-3) جامعه آماری.. 49

3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 49

3-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 51

3-6) ابزار گردآوری اطلاعات.. 51

3-7) اعتبار یا روایی ابزار تحقیق.. 53

3-8) اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق.. 53

3-9) معرفی تکنیک های آماری.. 54

فصل چهارم: تجزیه تحلیل و اطلاعات

4-1) مقدمه. 56

4-2) آمارتوصیفی متغیرها 56

4-2-1) فراوانی جنسیت پاسخگویان. 56

4-2-2) فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 57

4-2-3) فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 57

4-2-4) خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 58

4-3) آمار استنباطی.. 59

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها 59

4-3-2) آزمون مدل اندازه گیری.. 60

4-3-3) آزمون مدل ساختاری.. 63

4-3-4) بررسی فرضیه های تحقیق. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 72

5-2) بحث در نتایج توصیفی داده های تحقیق.. 72

5-2-1) توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 72

5-2-2) توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 72

5-2-3) توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 73

5-3) نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج.. 73

5-3-1) نتیجه گیری از فرضیه اول. 73

5-3-2) نتیجه گیری از فرضیه دوّم 74

5-3-3) نتیجه گیری از فرضیه سوّم 75

5-3-4) نتیجه گیری از فرضیه چهارم 76

5-3-5) نتیجه گیری از فرضیه پنجم 76

5-3-6) نتیجه گیری از فرضیه ششم 77

5-4) جمع بندی و پیشنهادات.. 77

5-5) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده 79

5-6) محدودیت های تحقیق.. 79

منابع و مأخذ 80

پیوست 86

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1: روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع. 23

جدول 2-2: ابعاد مدیریت کیفیت جامع در برخی از پژوهش های انجام شده 25

جدول 3-1 : نحوه توزیع پرسشنامه ها در بین نمایندگی های بیمه در استان گیلان. 51

جدول 3-2 : ساختار پرسشنامه. 52

جدول3-3 پایایی پرسشنامه. 54

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 57

جدول 4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 57

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 58

جدول 4-4: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 58

جدول 4-5: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. 59

جدول 4-6: بارعاملی و آماره t متغیر مدیریت کیفیت جامع. 60

جدول 4-7: بارعاملی و آماره t متغیر بازارگرایی. 61

جدول 4-8: بارعاملی و آماره t متغیر عملکرد سازمانی. 61

جدول 4-9: بارعاملی و آماره t متغیر عوامل محیط خارجی. 62

جدول 4-10: مقادیر پایایی سازههای تحقیق. 62

جدول 4-11: بررسی روایی سازه‌های تحقیق. 63

جدول 4-12: ضرایب مسیر سازه های تحقیق. 64

جدول 4-13: آزمون معنی‌داری مسیرها 64

جدول 4-14: واریانس تبیین شده 65

جدول 4-15: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق. 68

جدول 4-16: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق. 68

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق. 8

شکل 4-1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق. 66

شکل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها 67

شکل 4-3: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی. 69

شکل 4-4: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی. 70

دانلود متن کامل :

پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

]]>