رفتار مشکل‎آفرین: تأثیر عوامل درون‎شخصی(هویت)

علمی

یـک دستـه از ایـن تعیین‎کننده‎ها رو می‎تـوان زیر عنـوان عوامـل بافتـی (خانـواده،گـروه همسـال، مـدرسه)

تقسیم‎بندی کرد. به این عوامل در بخش نوجوونی : بافت‎های اثر گذار همین تحقیق می پردازیم.  گروه دیگری از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشکل‎آفرین، عوامل درون‎شخصی هستن. تعدادی از این عوامل که در بعضی تحقیق‎ها بررسی شده‎ان عبارت‎ان از: معنی خود (مثلا، شوارتز و بقیه، ۲۰۰۶)، احترام خود (مثلا، موران۳[۱]و دوبوئا۴، ۲۰۰۲ )، درک خود (رضاییان و بقیه، ۱۳۸۵)، خودنظم‎جویی (مثلا، دیسهیون و پترسون، ۲۰۰۶)، هویت قومی (مثلا، یاسی۵، دورهام۶و دیسهیون، ۲۰۰۴) و هویت شخصی (مثلا، شوارتز و بقیه، ۲۰۰۵).

از نظر اریکسون، هویت یه جنبه مهم عمل‎وری سازش‎پیدا کرده. تحقیق‎ها نشون داده‎ان که انسجام هویت عامل حفاظت‎کننده در مقابل نتیجه های رفتار مشکل‎آفرینه و پریشونی و گیجی هویت، آمادگی نوجوون رو به خشونت، گناه کاری و دیگه اشکال رفتار انحرافی افزایش می‎دهد (جونز و هارتمن۷، ۱۹۹۲، ۱۹۹۴، نقل از شوارتز و بقیه، ۲۰۰۵).

جونز و هارتمن (۱۹۸۸) در نمونه ۱۲۹۸۸ نفری از نوجوانان پایه‎های هفتم تا دوازدهم آمریکایی که پرسشنامه‎های تجربه مصرف مواد و هویت منو پر کردن، به این نتیجه رسیدن که زیادی تجربه مصرف مواد واسه جواب‎دهندگان دارای پایگاه پراکنده به‎طور ثابتی بالاتر از جواب‎دهندگان دارای پایگاه موفق و معوقه و در نوجوانان دارای پایگاه بازداشته، زیادی کمتری داره.

در پژوهشی دیگه که وایرز۱، باروکاس۲ و هالنبک۳در سال ۱۹۹۴ در نمونـه‎ای از ۱۹۷ نفر نوجـوان پسـر

۵,۱۴ تا ۹,۱۸ سال انجام دادن، به رابطه قوی بین رفتار مشکل‎آفرین و سطوح پایگاه هویت رسیدن. یعنی، رفتار مشکل‎آفرین بیشتر در نوجوانان دارای پایگاه پراکنده هویت، یافت شد. اونا گزارش کردن که نمره هویت موفق در نوجوانان کم‎سن‎تر در مقایسه با نوجوانان بزرگ‎تر، پایینه و نمره‎های هویت پراکنده در نوجوانان بزرگ‎تر بیشتر از نوجوانان کم‎سن‎تره.

آدامز و بقیه (۲۰۰۱) در نمونه‎ای تشکیل شده از ۲۰۰۱ نفر علم‎آموز دختر و پسر پایه هفتم تا دوازدهم در آمریکا با بهره گرفتن از پرسشنامه، به بررسی رابطه سه سبک هویت و اختلاف (مشکلات رفتار ارتباطی، بیش فعالی و هیجانی) پرداختن. یافته های تحلیل‎ها نشون داد که نوجوانان دارای سبک پراکنده ـ اجتنابی بیشتر احتمال داره که مشکلات رفتار ارتباطی و بیش‎فعالی رو نشون بدن. در مقابل، نوجوانان دارای سبک هنجاری هویت یا سبک اطلاعاتی، کمتر این دو نوع رفتار مشکل‎آفرین رو به نمایش گذاشتن.

مشکلات

آدامز، مونرو۴[۲]، مونرو۵، دوهرتی ـ پویرر۶ و ادواردز۷(۲۰۰۵) در نمونه‎ای تشکیل شده از ۱۴۵۰ نفر علم‎آموز دختر و پسر ۱۲ تا ۱۹ ساله (پایه هفتم تا دوازدهم) در کانادا مطالعه‎ای رو انجام دادن تا در‎پیدا کنن نظریه هویت در تشخیص رفتار بزهکارانه خود‎گزارش‎ده خوبه. اونا رابطه سبک‎های هویت و رفتار بزهکارانه رو بررسی کردن. براساس یافته های این تحقیق، سبک هویت پراکنده ـ اجتنابی با رفتار بزهکارانه خود‎گزارش‎دهِ بیشتر و سبک هویت هنجاری با رفتار بزهکارانه خود‎گزارش‎دهِ کمتر رابطه داره.

در سال ۲۰۰۵، شوارتز و همکاران در ۱۸۱ نفر نوجوون مهاجر اسپانیایی در آمریکا (۹۲ پسر و ۸۹ دختر) با میانگین سنی ۷,۱۲ سال و مراقبان اصلی اونا (۱۸ مرد و ۱۶۳زن) نشون دادن که بین هویت و رفتار مشکل‎آفرین رابطه معناداری هست. انسجام هویت به‎طور معناداری با گزارش نوجوون و والد از رفتار مشکل‎آفرین در پسران در رابطه بود؛ اگر در دختران، انسجام هویت به‎طور معناداری فقط با گزارش نوجوون از رفتار مشکل‎آفرین در رابطه بود.

یافته های تحقیق شوارتز، سن بالا۸، پانتن و شاپوچنیک که در سال ۲۰۰۹ گزارش شده، نشون می‎دهد که

در ۲۵۰ نوجوون اسپانیایی در آمریکا که به مدت سه سال پیگیری شدن، نوجوانانی که  نمره‎های پریشونی و گیجی هویتشون طیّ زمان افزایش می‎یابد، بیشتر احتمال داره که سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و رفتار جنسی رو شروع کنن. نوجوانانی که نمره‎های پریشونی و گیجی هویتشون طی زمان ثابته، کمتر احتمال داره که سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، و رفتار جنسی رو شروع کنن و در آخر، نوجوانانی که نمره‎های پریشونی و گیجی هویتشون طی زمان کاهش می‎یابد، از همه کمتر احتمال داره که سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، و رفتار جنسی رو شروع کنن.

سیگار

در ایران، سماوی و حسین‎چاری (۱۳۸۸) به خاطر پیش‎بینی”سوء مصرف مواد مخدر براساس پایگاه هویت”، با اجرای پرسشنامه زمینه‎یابی مصرف الکل و مواد و اندازه تجدید‎نظر شده پایگاه هویت من بنیون و آدامز در ۱۶۰ دانشجو با بهره‎گیری از راه آماری رگرسیون نشون دادن که هویت‎های بازداشته و پراکنده، پیش‎بینی‎کننده مثبت و با معنی سوء مصرف موادند و هویت‎های موفق و معوق نمی‎تونن سوء مصرف مواد رو پیش‎بینی کنن.

دانشجو

 

ادبی (۱۳۷۹) در بررسی”رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی” در ۱۵۶ علم‎آموز راهنمایی و ۲۶۸ دانش آموز دبیرستانی به این نتیجه رسید که هویت سردرگم با سلامت روانی کمتر رابطه داره.

دانش آموز

در کل، هر چند تحقیق‎های انجام‎شده در مورد هویت در اوایل نوجوونی و بعداً در مورد اثر هویت

بر رفتار مشکل‎آفرین تقریباً کم‎ان، تحقیق‎های موجود، مبیّن رابطه مثبت پریشونی و گیجی هویت و رابطه منفی انسجام هویت با رفتار مشکل‎آفرین هستن.

۱٫Rutter, M. ۴٫ Dubois, D. L. ۷٫ Hartmann, B. R.
۲٫ Silva, P. A. ۵٫ Yasui, M.
۳٫ Moran, B. L. ۶ . Dorham, C. L.

 

۱٫Wires, J. W. ۴ Munro, B. ۷٫ Edwards, J.
۲٫ Barocas, R. ۵٫ Munro, G ۸٫ Mason, C.A.
۳٫ Hollenbeck, A. R. ۶٫ Doherty-Poirer, M.