ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه : روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

1 min read
<![CDATA[]]>

پرسشی  که در اینجا مطرح می شود این است که کدام یک از خدمات عمومی باید توسط یک حکومت شهری کارآمد فراهم شود؟ شهرهای موفق نیازمند خدمات عمومی و زیر ساخت هایی هستند که مکمل سرمایه های خصوصی و نیروی کار تولیدی بوده و موجب ایجاد محیط اجتماعی و کالبدی مناسب از دید ساکنان شهر می گردد .


هرگونه فعالیتی در شهرها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه‌هاست که طبیعتاً پیش نیاز آن تعادل‌بخشی بین هزینه‌های مصرفی و منابع درآمدی است. به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگیهای طبیعت و نشأت گرفته از آن می‌باشد به گونه‌ای که در اکثر سیستمهای طبیعی و مصنوعی، عدم تعادل بین ورودی سیستم یا منابع درآمد و خروجی سیستم یا هزینه‌ها منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم می‌گردد. (بصیرت ،1388 ، ص61)


“بررسی اجمالی مخارج شهرداری ها چه در ایران و چه در سایر کشورها حاکی از رشد مخارج در در سال های متمادی می باشد.در عین حال شهرداری ها همواره با مشکل تأمین مالی به منظور ارائه خدمات در یک سطح مطلوب روبرو می باشند . از مواردی که بر رشد بودجه شهردار یها اثر گذار هستند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


1-2-2- تأثیر افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی


افزایش نیاز به خدمات عمومی در فرآیند شهرنشینی همراه با رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم در رشد هزینه های شهرداری مطرح میگردد. از جمله موارد عینی افزایش تقاضا برای خدمات عمومی ناشی از افزایش درآمد به افزایش میزان زباله ایجاد شده با افزایش تقاضا برای اتومبیل و در نتیجه خیابان و جاده اشاره نمود. . بدیهی است که با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی افزایش م ییابد و در نتیجه افزایش هزینه های عمومی را طلب می نمای


 


2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری (Expectations and Demonstration Effects)


عامل دیگری که در افزایش تقاضا برای خدمات شهری مؤثر است افزایش انتظارات جامعه شهری برای  بر خورداری از خدمات عمومی مناسب تر می باشد که این خود تحت تأثیر افزایش آگاهی جامعه شهری در کشورهای در حال توسعه از وضعیت و کیفیت خدمات ارائه شده در کشورهای پیشرفته می باشد، این آگاهی که در ادبیات  توسعه به  اثر تظاهری شناخته می شود و  موجب گردیده است  که مسئولین شهری  در کشورهای در حال توسعه برای افزایش و بهبود کیفیت  خدمات  شهری تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه هزینه ها افزایش یابد. قابل توجه است که این عوامل در برخی از زمینه ها مانند استفاده از اتومبیل شخصی به طور نسنجیده افزایش یابد و در نتیجه فشار زیادی بر بودجه شهرداری ها برای ارائه خدمات جنبی و مکمل آن مانند احداث پارکینگ و خیابان  و  پلها  وارد شود.


 


دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری


3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات


عامل دیگری که در رشد بودجه شهردار یها می تواند مؤثر باشد افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم و همچنین افزایش هزینه تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی باشد. بدیهی است که در شرایط  تورمی، شهرداری ها بدون افزایش بودجه از ارائه خدمات موجود ناتوان خواهند بود. اما اینکه با افزایش شهرنشینی هزینه ارائه خدمات افزایش یابد موضوعی است که باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد. در ارتباط با افزایش هزینه لازم است که به بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی نیز توجه نمود چنانچه بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی و از جمله شهرداری ها  به میزان بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی در طول زمان افزایش نیابد اما دستمزدهای پرداختی همانند بخش خصوصی افزایش یابد نتیجه ای به جز افزایش هزینه ها در بخش عمومی را به دنبال نخواهد داشت. در چنین شرایطی است که بودجه شهرداری ها با کسری  مواجه خواهد گردید که باید  بر آن چاره اندیشی نمود.


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.