ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه – دانلود پایان نامه : شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه فهرست مطالب                                                                    صفحه


مقدمه                                                                                                                          1


فصل اول: کلیات پژوهش                                                                            3


مقدمه                                                                                                            4


1-1 تعریف مسأله                                                                             8      


1-2 اهمیت موضوع                                                                           9   


1-3 سوالات تحقیق                                                                                10


1-4 اهداف تحقیق                                                                                          10


1-5 پیشینه تحقیق                                                                                  11


1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                        13


1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                              13


1-8 جامعه آماری مورد پژوهش                                                                 14


1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق                                                14


110 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                15


فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع16                                                           


مقدمه                                                                                             17


2-1 بخش اول: مفاهیم و کلیات                                                              18


2-1-1 تعریف پروژه18


2-1-2 پروژه های ساخت18


2-1-3 قراردادهای ساخت19                                                                     .


2-1-4 اجزاء اصلی قرارداد22


2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه23                                                                 .


2-1-5-1 کارفرما23


2-1-5-2 پیمانکار     24


2-1-5-3 مشاور 27


2-1-6 قراردادهای پیمانکاری 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهای طراحی مهندسی (E) 28


2-1-6-2 قراردادهای تأمین تجهیزات( P) 28


2-1-6-3 قراردادهای EPC                                                                                                       29


2-2 بخش دوم: دعاوی30


2-2-1دعاوی موجه و غیر موجه31                                                            .


2-2-2 انواع دعاوی32


2-2-2-1 دعاوی قراردادی32


2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد32                                                              .


2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33


2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33


2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34


2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34


2-2-3-2 ادعاهای زمانی35                                                                      .


2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36                                                                  .


2-2-3-4 ادعاهای کیفی36


2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37                               .


2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43


2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44                                                              ..


2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45


2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50


2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه                                     .                                                                                      51


2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC                                                                               52


2-3-5-1 عوامل داخلی                                                                            52


2-3-5-2 عوامل خارجی                                                                       54


2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه                                                     55


2-4-1 انواع هزینه                                                                               55


2-4-1-1 هزینه های مستقیم                                                                   55


2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم                                                              55


2-4-2 ادعای هزینه ای متداول                                                                56


2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی    56                                                                 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار                                                       57


2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته                                                             57


2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده                              58


2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع                                                           59


2-4-2-6 دعاوی تغییرات                                                                      60


2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما                            61


2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار                                                              61


2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی                                                              63


2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه                                   63


2-5-2 روند مدیریت ادعا                                                                      65


2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت                                        68


2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل                                  69


2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف                                                          70


2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی                                      71


2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی                               72


2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73


2-6-5 راه های حل اختلاف                                                                    74


2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری                                     79


فصل سوم: روش تحقیق                                                                             85


مقدمه                                                                                               86


3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                 87


3-2 روند تحقیق                                                                                  88


3-2-1مرحله اول                                                                                88


3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه    90


3-3-1 فاکتور احتمال وقوع                                                                    90


3-3-2 فاکتور میزان تأثیر                                                                       91


3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه                                                               92


3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات                                                          93


3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه                                                             93


3-4-2 تعیین حجم نمونه                                                                       93


3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی                                                    95


3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی                                                    97


3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی                                           98


3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک                             99


3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100


3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری                                        103


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                           104


مقدمه                                                                                              105


4-1 جمع آوری داده                                                                            106


4-1-1 طراحی پرسشنامه                                                                       106


4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107


4-2 محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل                                             109


4-2-1 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه               110


4-2-2 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه سه گروه                113


4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه                                           116


4-4 تعیین میزان توافق نظر                                                                     122


4-4-1 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی هزینه                              123


4-4-2 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی زمان                               127


4-5 ارائه راهکارهای پیشگیری                                                                132


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        133


مقدمه                                                                                              134


5-1 خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق                                                               136


5-2 پیشنهادات                                                                                 141


5-1-2پیشنهادات اجرایی                                                                      141


5-2-2 پیشنهاد تحقیقات آتی                                                                 144


5-3 محدودیتهای پژوهش                                                                      145


منابع                                                                                                     146


 


 


پیوست الف- علل تأخیر پروژه های عمرانی                                                  150


پیوست  ب- 100 عامل بروز ادعا در قراردادهای ساخت                                  152


پیوست  ج- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه کارفرما                155


پیوست  د- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه مشاور                  159


پیوست  ذ- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه پیمانکار                163


پیوست  ر- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه کارفرما                  167


پیوست  ز- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه مشاور                   171


پیوست  ژ- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه پیمانکار                 175


پیوست  س- میانگین گیری  و رتبه بندی عوامل دعاوی هزینه                            179


پیوست  ش- میانگین گیری و رتبه بندی عوامل دعاوی زمان                              183


پیوست  چ- پرسشنامه                                                                            187


 


فهرست جداول                                                                                                 صفحه


جدول 4- 1 اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه کارفرما                                    110


جدول 4-2  اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه مشاور                                     111


جدول 4-3  اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه پیمانکار                                   112


جدول 4-4  اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه کارفرما                                     113


جدول 4-5   اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه مشاور                                     114


جدول 4-6   اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه پیمانکار                                   115


جدول 4-7   عوامل برتر ادعای هزینه                                                                  116


جدول 4-8   15 عامل مشترک برتر ادعای هزینه                                                         117


جدول 4-9    عوامل برتر ادعای زمان                                                                  118


جدول 4-10 15 عامل مشترک برتر ادعای زمان                                                  119


جدول 4-11 مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای هزینه از دیدگاه سه گروه                                120


جدول 4-12 مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای زمان از دیدگاه سه گروه                                 121


جدول 4-13 درصد توافق نظر مشاور و پیمانکار در ادعای هزینه                                    124


جدول 4-14 درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعای هزینه                                     125


جدول 4-15 درصد توافق نظر پیمانکار و کارفرما در ادعای هزینه                                   126


جدول 4-16 درصد توافق نظر پیمانکار و کارفرما در ادعای زمان                                    128


جدول 4-17 درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعای زمان                                      129


جدول 4-18 درصد توافق نظر مشاور و پیمانکار در ادعای زمان                                     130


جدول 4-19 خلاصه نتایج توافق نظر بین گروهها                                               131


جدول 5-1 علل محتمل بروز دعاوی هزینه                                                 136


جدول 5-2 علل محتمل بروز دعاوی زمان                                                  137


 


متن کامل در لینک زیر :


پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان


 

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.