آوریل 14, 2021

پایان نامه عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری ( مطالعه موردی : شهر همدان )

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه فهرست مطالب


عنوان                                                                                       صفحه


 


فصل اول : کلیات تحقیق                  


1-1. مقدمه  …………………………………………………………………………………………        1


1-2. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          3


1-3. ضرورت و اهمیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..          4


1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….          6


1-5. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………           6


1-6. سوالات  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..          7


1-7. . مشکلات و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………          7


1-8. ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………          7


1-9. تعریف واژگان کلیدی ………………………………………………………………………..           7


 


فصل دوم : ادبیات تحقیق


2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………..        9


2-2. بازاریابی سیار…………………………………………………………………………………       10


2-2-1. ویژگیهای تلفن همراه از منظر بازاریابی…………………………………………………….       11


2-2-2. مفهوم تبلیغات……………………………………………………………………………….       13


2-2-3. رسانه های سنتی تبلیغات……………………………………………………………………        14


2-2-4. طبقه بندی تبلیغات موبایلی…………………………………………………………………..        15


2-2-5. تبلیغات پیامکی………………………………………………………………………………       17


2-2-6. پاسخ به تبلیغات پیامکی………………………………………………………………………      22


2-2-7. عوامل موثر بر اثر بخشی و پذیرش تبلیغات پیامکی…………………………………………       23


2-2-7-1. بکار بردن مفهوم بازاریابی بر مبنای اجازه……………………………………………….      23


2-2-7-2. شخصی سازی…………………………………………………………………………….      26


2-2-7-2-1. شخصی سازی بر اساس مکان……………………………………………………………..      26


2-2-7-2-2. شخصی سازی بر اساس زمان ……………………………………………………………..      27


2-2-7-2-3. شخصی سازی براساس ترجیحات مشتری…………………………………………………..      28


2-2-7-3. خصوصیات دموگرافیک……………………………………………………………………..        29


2-2-7-4. گرایشات فرهنگی…………………………………………………………………………….       30


2-2-7-5. کاربرد پذیری یا سودمندی ……………………………………………………………………       32


2-2-7-6. رعایت حریم شخصی………………………………………………………………………….      36


2-2-7-7. اعتبار تبلیغات و آشنایی با برند………………………………………………………………..      38


2-3. تئوریها و مدلهای ارائه شده برای تبلیغات موبایلی…………………………………………………..      39


2-3-1. مدل پارک و همکارانش…………………………………………………………………………..     42


2-3-2. مدل ریتی پنت و همکارانش………………………………………………………………………      45


2-3-3. مدل اسکارل و همکارانش……………………………………………………………………….      48


2-4. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..      52


2-4-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………… .     52


2-4-2. تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………..      58


2-5. چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………      63


 


فصل سوم : روش تحقیق


3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………….     68


3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………     68


3-3. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..     69


3-4. نمونه آماری …………………………………………………………………………………………    69


3-5. ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………..    69


3-6. روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….    71


3-7. پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….    72


3-8. تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………..    73


فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها


4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………… ……   75


4-2. تحلیل  توصیفی ……………………………………………………………………………………..    75


4-2-1. توصیف جمعیت شناختی …………………………………………………………………………     75


4-2-2. جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………     76


4-2-3. سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….     76


4-2-4. شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………    77


4-2-5.  تحلیل توصیفی پاسخ های پاسخ دهندگان ……………………………………………………….     78


4-2-5-1. نظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز…………………………   78


4-2-5-2. تعداد پیامک های ارسالی در هفته………………………………………………………………    79


4-2-5-3.  علت استفاده از پیامک…………………………………………………………………………..  80


4-2-5-4. نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی…………………………………………..   81


4-2-5-5. رتبه بندی نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی………………………………..    81


4-2-5-6.  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی……………………………………………..   82


4-2-5-7.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی …………………….     82


4-2-5-8.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی ………………………………………………..   83


 


4-2-5-9. واکنش پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند ………………………………………………………………………………….   83


 


4-2-5-10. واکنش پاسخ دهندگان به هنگام دریافت پیامک های تبلیغاتی …………………………………………………………..     84


 


4-2-5-11.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید………………………………….     84


 


4-2-5-12.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران………………………………………      84


4-2-5-13. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید………………………………………..       84


4-2-5-14.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک…… …………….    84


4-3. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….     85


4-3-1. فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………      85


4-3-2. نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     94


فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1.  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      96


5-2. یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………        96


5-3.  بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. …………       97


5-4.  محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..      100


5-5.  پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       100


5-6 . پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………………………………………       101


 


6 .    فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………       103

  1. پیوست ها


6-1. پیوست اول : نمودارها ……………………………………………………………………………………………………………………………….       107


6-2. پیوست دوم : پرسشنامه آنلاین ………………………………………………………………………………………………………………….     113


6-3.  پرسشنامه  شخصی …………………………………………………………………………………………………………………………………….     118


 


 


 


 


 


 


 


 


فهرست جدول ها


عنوان                                                                                       صفحه


2-1. مقایسه تبلیغات رسانه ها  ………………………………………………………………………..        14


2-2.  طبقه بندی تبلیغات موبایل  ………………………………………………………………………        16


2-3.  نرخ پاسخ به تبلیغات در صبح ……………………………………………………………………………………………………………………….         27


2-4.  نرخ پاسخ به تبلیغات در بعد از ظهر………………………………………………………………………………………………………………         28


2- 5 .  نرخ پاسخ توسط گروه های سنی مختلف به پیام های تبلیغاتی موبایلی………………………………………………       30


2-6 .  خلاصه ای از مدلها و تئوری های مرتبط با بازاریابی بر مبنای اجازه پیامک ……………………………………………..        39


2- 7.   خلاصه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………         60


2- 8 .   متغیرها و سازه های مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………         65


3- 1. متغیر ها و سوالات مربوطه …………………………………………………………………………………………………………………………         70


3-2.  متغیر ها و آلفای کرونباخ مربوطه …………………………………………………………………………………………………………….. .        73


4- 1.  توزیع فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس…………………………………………………………………………………………          75


4-2.  توزیع فراوانی سن برحسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………         76


4-3.  توزیع فراوانی شغل بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………….          77


4-4.  توزیع فراوانی همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ………………………………………………………………………..         78


4-5.  توزیع فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته بر حسب جنس…………………………………………………………….        79


4-6.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص علت استفاده از پیامک بر حسب فراوانی ……………………………………………       80


4- 7.  رتبه بندی دلایل استفاده از پیامک بر اساس میانگین …………………………………………………………………………………      81


4-8.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص محتوای پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی ……………………………………..     81


4-9. رتبه بندی محتوای پیامک بر اساس میانگین ………………………………………………………………………………………………… .     82


4-10.  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی …………………………………………………………….      82


4-11.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی ……….      83


4-12.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی …………………………       84


4-13.   نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند………………………………………………………………………………………….     84


4-14.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص واکنش به تبلیغات پیامکی ………………………………………………………….     85


4-15.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تعداد پیامک های تبلیغاتی در روز بر حسب فراوانی …………………………        84


4-16.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید……………………………………………………       84


4-17.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران ……………………………………………….        86


4-18.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک  ……………………….        87


4-19.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول …………………………………………………………………………………        87


4-20.   تاثیر نگرش بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………………………………………………..         88


4-21 .  مقایسه نظرات پاسخ دهندگان با مشاغل متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی ………………..         89


4-22.  مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان با تحصیلات متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی….       90


4-23.  مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان در سنین مختلف در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی……….       91


4-24.  مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان مرد و زن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی …………………..      92


4-25.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه ششم …………………………………………………………………………….. ..     93


4-26.  تاثیر آشنایی با برند بر پاسخ مشتریان ………………………………………………………………………………………………………….       93


4- 27.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هفتم …………………………………………………………………………….       94


4-28.  تاثیر شخصی سازی بر پاسخ مشتریان ……………………………………………………………………………………………………..        95


4-29.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هشتم …………………………………………………………………………..        95


4- 30.  تاثیر ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه بر پاسخ مشتریان ………………………………………………………………………….         96


4-31.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه نهم ……………………………………………………………………………..        97


4-32.  تاثیر محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ………………………………………………………………………………………………………..        97


4-33. تاثیر نگرش، شخصی سازی، ارسال تبلیغات برمبنای اجازه و محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ……………….        98


5-1.  یافته های تحقیق و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..      105


 


 


 


فهرست شکل ها


عنوان                                                                                       صفحه


2-1. مدل تحقیق ریتی پنت و همکارانش   ……………………………………………………………. .        44


2-2. مدل تبلیغات پیامکی موفق اسکارل و همکارانش…………………………………………………..        46


2-3. چارچوب مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………….          63


4-1. فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………..          108


4-2.  فراوانی سن بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………………….          109


4-3. فراوانی شغل بر حسب جنس ………………………………………………………………………………………………………………………..          110


4-4 .  فراوانی پاسخ های همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ……………………………………………………………… ..         111


4- 5. فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته …………………………………………………………………………………………………….         112


 


 


 


عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی

دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری  ( مطالعه موردی : شهر همدان )


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.