ژانویه 18, 2021

عوامل موثر در ایجاد خودگردا نی2 در مدارس :

1 min read
<![CDATA[]]>

عوامل موثر در ایجاد خودگردا نی2 در مدارس :
نو ا ندیشی در مدیریت آموزش و پرورش از ویژگی های بارز نظام های آموزش و پرورش در دهه
های اخیر به شمارمی رود ویکی ازاین مفاهیم خودگردانی است که براثرتمرکززدایی قابل ملاحظه
و پایدار درنظام های آموزشی و انتقال اختیار و اقتدار تصمیم گیری به مدرسه پدید می آید ( علاقه بند، 1380: 103) .
چندین عامل در شکل گیری خود گردانی در مدارس موثر بوده اند که عبارتند از :
1 ـ روش تخصیص منابع : که منظور از منابع به معنای وسیع آن عبارت است از مدرسه، برنامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.robert katz          2.self-management
 
درسی ، تجربه های یادگیری ، معلمان ، وسایل و تجهیزات وخدمات است .
2 ـ تحقیق در باره اثر بخشی مدرسه : در نتیجه ایجاد الگوهای جدید مدیریت آموزشی در سطح
مدرسه مورد توجه صاحبنظران آموزش و پرورش قرار گرفته است .
3 ـ تأثیر تحقیقات رشته های دیگر : درتوضیح تحولات مدیریت آموزشی، مطالعات و تحقیقات
رشته های دیگر را نیز باید مد نظر داشت.
4 ـ رفاه ملی : نگرا نی ازنظر رفاه اقتصادی ، یکی ازعواملی است که برونداد تمرکززدایی و تمرکز
گرایی در الگوهای  جدید مدیریت آموزش و پرورش موثر بوده است. زیرا بدون آموزش و پرورش
کیفی ،رفاه ملی به مخاطره می افتدوحفظ استاندارد های بالای زندگی نامیسرمی شود(علاقه بند،
1380: 105و 106 ).]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.