ژانویه 25, 2021

فایده های برنامه ریزی راهبردی

<![CDATA[]]>

فایده های برنامه ریزی راهبردی

  • برنامه ریزی راهبردی جهت دهنده است وازایجاداختلال جلوگیری  می کند

  • تعیین هدف های قابل اندازه گیری واندازه گیری معیارهای خاص هدف ها

  • برنامه ریزی راهبردی براساس نیازهای واقعی مشتریان پی ریزی می  شود نه براسااس نیاز نیاز های شخصی

  • برنامه ریزی راهبردی پویاست وازسستی درانجام کارهاجلوگیری میکند.

  • این گونه برنامه ها براساس حقایق محیط درونی وبرونی شرکت وسازمان بنا می شود

  • برنامه ریزی راهبردی ازاجزای مختلفی باکلیت واحدتشکیل شده است (همان منبع).
]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.