نوامبر 28, 2020

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : منبع کنترل درونی

1 min read
<![CDATA[]]>

با پرسشنامه امیدواری اسنایدر (1995) 21/0 گزارش شده است (پلانته و بوکاسینی، 1997). مقایسه این دو نتیجه نشان می‌دهد که مقیاس ایمان مذهبی ایرانی با قوت بیشتری می‌تواند افسردگی و ناامیدی را پیش‌بینی کند و این امر نشان‌دهنده روایی واگرای قوی‌تر این پرسشنامه است. همبستگی بسیار بالای پرسشنامه ایمان مذهبی و خرده مقیاس‌های آن با دو مؤلفه آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام نیز حاکی از این است که مقیاس ایمان مذهبی روایی همگرای مطلوبی دارد (گودرزی و نوری، 1392).
3-4-3. پرسشنامه شادکامی آکسفورد
آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 گویه است و میزان شادکامی فردی را می‌سنجد. پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است (آن‌ها به منظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه‌ای دارای سه بخش مهم دانسته‌اند: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی). این آزمون در سال 1989 توسط مایکل آرگایل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک (BDI،1976) ساخته شده است. امروزه به طور گسترده‌ای از این آزمون در پژوهش‌های مربوط به شادکامی استفاده می‌شود.
این پرسشنامه شامل 5 عامل شامل می‌باشد:
الف)رضایت از زندگی
ب) حرمت خود
ج) بهزیستی فاعلی
د) رضایت خاطر
و) خلق مثبت
این آزمون شامل 29 گویه چهار گزینه‌ای است که نمره‌گذاری گزینه‌های هر گویه به ترتیب عبارت است از: الف (0)، ب (1)، ج (2)، د (3). هرچه نمره فرد بالاتر باشد از میزان شادکامی بالاتری برخوردار است و نمرات بین 0 تا 87 خواهد بود.
ویژگیهای روان‌سنجی پرسشنامه شادکامی آکسفورد
آرگایل و همکاران (2001) پایایی پرسشنامه آکسفورد را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 90/0 و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته 78/0 گزارش کرده‌اند. روایی همزمان این پرسشنامه با بهره گرفتن از ارزیابی دوستان افراد درباره آن‌ها 43/0 محاسبه شد. علی پور و آگاه هریس (1386) در بررسی روایی و پایایی مقیاس شادکامی آکسفورد نشان دادند که تمام 29 گویه این مقیاس با نمره کل همبستگی بالایی داشتند. آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 91/0 بود. همبستگی پیرسون بین مقیاس شادکامی آکسفورد با مقیاس افسردگی بک و زیر مقیاس‌های برون‌گرایی و نورزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به ترتیب برابر با 48/0-، 45/0 و 39/0- بود که روایی همگرا و واگرای مقیاس شادکامی آکسفورد را تأیید می‌کرد. به طور کلی، یافته‌های پژوهش‌های مختلف نشان دادند که OHI برای اندازه‌گیری شادکامی در جامعه ایرانی از پایایی مناسبی برخوردار است.
3-4-4. پرسشنامه دل‌بستگی کولینز و رید
این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت‌های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل‌دهی روابط دل‌بستگی نسبت به چهره‌های دل‌بستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 گویه می‌باشد که از طریق علامت‌گذاری روی یک مقیاس 5 درجه‌ای (از نوع لیکرت) که از «به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد» (1)، «تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد» (5)، تشکیل می‌گردد، سنجیده می‌شود.
با تحلیل عوامل، 3 زیر مقیاس که هر مقیاس شامل 6 گویه است، برای این مقیاس استخراج شده است:
الف) وابستگی (D) : اندازه‌گیری میزان اعتماد به دیگران، تکیه به آن‌ها و قابل دسترسی بودنشان در صورت لزوم.
ب) نزدیک بودن (C): اندازه‌گیری میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی.
ج) اضطراب (A): سنجش ترس از داشتن رابطه.
زیرمقیاس اضطراب (A) با دل‌بستگی اضطرابی-دوسوگرا مطابقت دارد و زیرمقیاس نزدیک بودن (C) یک بعد دوقطبی است که توصیف‌های ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می‌دهد. بنابراین، نزدیک بودن در تطابق با دل‌بستگی ایمن می‌باشد و زیر مقیاس وابستگی (D) را می‌توان تقریباً عکس دل‌بستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید بر اساس زمینه‌یابی انجام شده حداکثر 10 دقیقه در نظر گرفته شده است.
بر اساس دستورالعمل پرسشنامه، 6 گویه مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می‌شود و با توجه به اینکه در مورد هر جمله در پاسخنامه، آزمودنی علامت خود را روی کدام دایره زده است نمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می‌شود. برای گزینه‌های 1 تا 5 به ترتیب نمرات 0 تا 4 در نظر گرفته می‌شود. گویه های 1، 6، 8، 12، 13، 17 دل‌بستگی ایمن را می‌سنجند. گویه های 2، 5، 7، 14، 16، 18 دل‌بستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و سرانجام گویه های 3، 4، 10، 11، 15 دل‌بستگی دوسوگرا / اضطرابی را می‌سنجد. گویه های 5، 6، 8، 16، 17، 18 به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. نمرات 6 گویه هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیرمقیاس به دست می‌آید.
ویژگیهای روان‌سنجی پرسشنامه دل‌بستگی کولینز و رید
هازن و شیور (1987) روایی بازآزمایی کل این مقیاس را 81/0 و آلفای کرونباخ مقیاس را 78/0 به دست آوردند. روایی درونی این ابزار در پژوهش رحیمیان، بوگر، نوری، عریضی، مولوی و فروغی مبارکه (1386) برای کل آزمون، سبک اضطرابی، دوری جو و ایمن به ترتیب 75/0، 83/. 81/0 و 77/0 به دست آمد که روایی مطلوبی را نشان می‌دهد (صفایی و همکاران، 1390).
3-4-5. مقیاس منبع کنترل راتر
این مقیاس دارای 29 گویه است که توسط راتر در
سال 1966 تدوین گردیده است و با بهره گرفتن از آن می‌توان به منبع کنترل درونی یا بیرونی پی برد. هر گویه دارای دو جمله به صورت الف و ب می‌باشد و نمره‌گذاری آن به صورت صفر و یک است. در این پرسشنامه 6 گویه انحرافی وجود دارد که آزمودنی را از مسیر اصلی آزمون بازمی‌دارد تا به هدف آزمون پی نبرد که این گویه ها عبارت‌اند از: 1، 8، 14، 19، 24، 28. از این رو، ابتدا می‌بایست هنگام نمره‌گذاری این گویه ها را حذف نمود و سپس، هرچه نمره فرد بیشتر شود، بیانگر گرایش آزمودنی به سمت منبع کنترل بیرونی خواهد بود. لذا نمرات بالاتر از میانگین به معنای منبع کنترل بیرونی و نمرات پایین‌تر از میانگین به معنای منبع کنترل درونی آزمودنی‌ها در نظر گرفته می‌شود. میانگین این مقیاس 84/8 می‌باشد؛ بنابراین، تنها آزمودنی‌هایی که نمره 9 یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی خواهند بود.
ویژگیهای روان‌سنجی پرسشنامه منبع کنترل راتر
ضریب پایایی اولیه‌ی مقیاس منبع کنترل با بهره گرفتن از روش تنصیف برابر با 65/0، به روش کودر ریچاردسون 73/0 و با روش بازآزمایی با فاصلهی زمانی یک ماه 72/0 به دست آمده است. در ایران، ضریب پایایی بازآزمایی 75/0 و ضریب آلفای آن برابر با 70/0 گزارش شده است. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 84/0 و ضریب روایی همزمان این مقیاس با مقیاس عزت‌نفس کوپر اسمیت و خودپندارهی پیرز-هاریس به ترتیب 61/0 و 72/0 به دست آمده است (فدایی و همکاران، 1390).
3-5. روش تحلیل داده‌ها
برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار و همبستگی) استفاده شد. جهت ارزیابی برازندگی مدل پیشنهادی، تحلیل‌های مربوط به مفروضه‌های زیربنایی الگویابی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل‌های گسترده‌تری انجام شد که همگی از طریق تحلیل مسیر و الگویابی معادلات ساختاری (SEM)، اعمال گردید. بررسی روابط غیرمستقیم مسیرها از روش بوت استراپ ماکرو پیشنهادی توسط پریچر و هیز (2008؛ به نقل از یاوری، 1391) استفاده شده است. تمام تحلیل‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای بسته‌ی آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) ویراست 22 و تحلیل ساختارهای گشتاوری (AMOS) ویراست 22 انجام گرفت.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
4-1. مقدمه
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه‌ی ایمان مذهبی با سلامت روان با واسطه‌گری شادکامی، منبع کنترل و سبک دل‌بستگی دوسوگرا است. بدین منظور، فرضیاتی مطرح و دادههایی در رابطه با هر یک از متغیرها جمع‌آوری گشته است. در این فصل، ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر توصیف میشود؛ سپس اطلاعات جمع‌آوری شده با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی)، آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه به روش گام به گام)، تحلیل مسیر و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
4-2. ویژگی جمعیت شناختی نمونهی پژوهش

این مطلب را هم بخوانید :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در موردبرنامه های آموزشی

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.