ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه ارشد – دانلود پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامهفهرست مطالب


عنوان                                            صفحه


چکیده 1


مقدمه. 2


فصل اول: مبانی و مفاهیم پژوهش


1-1-مبانی پژوهش… 4


1-1-1- بیان مسئله. 4


1-1-2-پیشینه پژوهش… 5


1-1-3- اهداف و ضروریات تحقیق. 8


1-1-4-سوالات پژوهش… 8


1-1-5-فرضیات.. 8


1-1-6-روش تحقیق. 9


1-1-7- ساماندهی تحقیق. 9


1-2-مفاهیم. 9


1-2-1-1- مفهوم لغوی عقد. 9


1-2-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد. 11


1-2-3- اهمیت خانواده 11


1-2-4- تعریف نکاح. 12


1-2-5- موارد انحلال عقد نکاح. 13


1-2-6- مفهوم فسخ نکاح. 13


1-2-7-مفهوم طلاق. 13


1-2-8- وجود مشترکانی میان فسخ نکاح وطلاق. 15


1-2-9- وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق. 16


1-2-10- مفهوم عده 16


فصل دوم: بررسی علل فسخ نکاح از منظر قانون مدنی


2-1- جنون زوجین.. 19


2-1-1- مفهوم جنون. 19


2-1-1-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی.. 20


2-1-1-2- درجات جنون. 21


2-1-1-3- اقسام جنون. 21


2-1-1-3-1 مجنون دائمی.. 22


2-1-1-3-2 مجنون ادواری.. 22


2-1-2- جنون موجب فسخ نکاح. 23


2-1-3- تفاوت جنون زن و مرد 26


2-2-عیوب مختص مرد 27


2-2-1-عنن.. 28


2-2-1-1-طریقه اثبات عنن.. 29


2-2-2-خصاء 30


2-2-2-2-خصاء متأخّر. 30


2-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلی.. 31


2-3- عیوب مختص زن. 31


2-3-1-قرن. 32


2-3-2-جذام. 33


2-3-3-رص… 33


2-3-4- افضا 34


2-3-5-زمین گیری و نابینایی.. 34


2-4- صور مختلف عیوب زن. 35


2-5- جنون و عنن مرد پس از عقد. 35


2-6-سقوط خیار با علم به عیب.. 36


2-7-ابتلاء مرد به امراض مقاربتی.. 36


2-8-استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او. 37


2-9-طلاق به علت عسرو حرج. 38


2-10-خیار تدلیس… 41


2-10-1-ارکان تدلیس… 43


2-10-2-مطالبه خسارت ناشی از تدلیس… 43


2-11-خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف.. 44


3-11-1-خیار تخلف از وصف در  نکاح منقطع ونکاح دائم. 45


2-11-2-خیار  فسخ در صورت تخلف از شرط.. 45


2-11-3-فوریّت خیار فسخ. 46


2-11-4- شرایط ایجاد حق فسخ. 46


2-11-5-خصوصیات  خیار فسخ. 47


2-11-6-اسقاط و انتقال خیار فسخ. 48


2-11-7-فسخ نکاح در زمان عده رجعی.. 48


فصل سوم: بررسی فسخ نکاح از منظر مذاهب خمسه


3-1- جنون. 50


3-2-عیوب مختص مرد 52


3-2-1-عنن از منظر مذاهب خمسه. 54


3-2-2-خصا از منظر مذاهب خمسه. 56


3-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلی از منظر مذاهب خمسه. 57


3-3-عیوب مختص زنان از منظر فقه امامیه. 59


3-3-1-قرن. 59


3-3-2- بیماری جذام و برص… 61


4-4-محدود و محصور  بودن عیوب فسخ نکاح. 65


3-5-زمان اعتبار عیوب مستوجب فسخ نکاح. 66


3-5-1-زمان اعتبار عیوب موجود در مرد 67


3-5-2-زمان اعتبار عیوب موجود در زن. 68


3-6- نتیجه گیـری.. 70


منابع و مآخذ. 72


 


متن کامل :


فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه :

 


 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.