ژانویه 27, 2021

تحقیق (پایان نامه) : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و طراحی سایت پلان گردشگری)

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامهفهرست عناوین


چکیده 1


فصل اول.. 2


کلیات پژوهش… 2


مقدمه. 3


1-1 بیان مساله. 5


1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6


1-3 اهداف تحقیق.. 6


1-3-1 هدف اصلی.. 6


1-3-2 اهداف فرعی.. 6


1-4 پیشینه پژوهش… 7


1-5 سوالات تحقیق.. 8


1-6 فرضیات تحقیق.. 8


1-7 روش تحقیق.. 9


1-7-1 تحقیق از نظر هدف.. 9


1-7-2 تحقیق از نظر نوع. 9


1-8 روش گردآوری اطلاعات.. 9


1-9 قلمرو تحقیق.. 10


1-10 جامعه و نمونه آماری.. 10


1-10-1 جامعه آماری.. 10


1-10-2 نمونه آماری.. 10


فصل دوم.. 11


مبانی نظری پژوهش… 11


2-1 اهمیت گردشگری.. 12


2-2 تاریخچه گردشگری.. 12


2-3 تعریف واژگان. 13


2-3-1 تعاریف فنی گردشگری.. 14


2-4 انواع گردشگری.. 15


2-5 گونه شناسی گردشگران. 16


2-6 عناصر صنعت گردشگری.. 18


2-7 آثار گردشگری.. 19


2-8 عوامل بروز آثار گردشگری.. 20


2-9 فرهنگ وگردشگری.. 21


2-10 منشور بین المللی گردشگری فرهنگی. 22


2-11 اهداف گردشگران. 23


2-12 مدیریت بازاریابی گردشگری.. 23


2-13 بخش بندی بازارگردشگری.. 25


2-14 پژوهش در گردشگری.. 25


2-15 گردشگری در قرن بیست و یکم 28


2-16 برنامه ریزی گردشگری.. 29


2-17 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری.. 30


2-18 برنامه ریزی گردشگری در ایرانونمونه هایی از سایر کشورها 32


2-19 برنامه ریزی گردشگری در ایران. 34


2-20 تجربه کشورهای خارجی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری.. 37


2-21 پیشنهادات برای بهبود عمومی برنامه ریزی گردشگری در ایران. 41


2-22 تعریف گردشگری ساحلی. 42


2-23 انواع گردشگری ساحلی. 43


فصل سوم.. 45


معرفی منطقه مورد مطالعه. 45


3-1 معرفی استان بوشهر. 48


3-2 معرفی شهرهای اصلی استان بوشهر. 52


3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52


3-2-2  شهرستانهای کنگان و جم- بندر کنگان و شهر جم. 54


3-2-3 شهرستانهای دیر، گناوه، دیلم. 55


3-2-4 شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان. 55


3-3 ویژگیهای جمعیتی استان بوشهر. 60


3-4 جغرافیای سیاسی استان بوشهر. 61


3-5 آب و هوا 61


3-5-1 چشمه ها 62


3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63


3-5-3 مراتع. 63


3-5-4 چشم اندازهای کوهپایه ای.. 64


3-5-5 بادهای محلی.. 64


3-6 جغرافیای اقتصادی استان بوشهر. 65


3-6-1 وضعیت و جایگاه صنعت استان. 65


3-6-2 روند تغییرات سیرتوسعه صنعتی استان بوشهر. 66


3-6-3 وضع موجود محورهای توسعه صنعتی.. 68


3-7 هنرهای سنتی. 68


3-8  جاذبه های گردشگری استان بوشهر. 69


3-9  جاذبه‌های اجتماعی استان بوشهر. 71


3-9-1  بنای گور دختر تنگارم. 72


3-9-2 قلعه خورموج.. 72


3-9-3 بندر سیراف.. 73


3-9-4 قلعه نصوری.. 73


3-9-5 قلعه هلندی ها جزیرهخارک.. 74


3-9-6 عمارت ملک و پارک ساحلی آب شیرین کن ‌بوشهر. 74


3-10 گردشگری ساحلی در ایران. 74


3-11 گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 76


3-12 مشکلات گردشگری ساحلی استان بوشهر. 76


3-13 راهکارهای توسعه گردشگری ساحلی استان. 77


3-14 ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 79


فصل چهارم.. 81


یافته های تحقیق.. 81


مقدمه. 82


4-1 سن پاسخگویان. 83


4-2 جنس پاسخگویان. 84


4-3 میزان تحصیلات پاسخگویان. 84


4-4 وضعیت اشتغال پاسخگویان. 85


4-5 تحلیلرضایتگردشگران اززیر ساخت ها و مجتمع هایگردشگری استان بوشهر. 88


4-5-1 میزانرضایتازامکاناتتبلیغیوراهنمایی.. 88


4-5-2 میزانرضایتازامکاناترفاهیواقامتی.. 89


4-5-3 میزانرضایتازامکاناتدسترسیوحملونقل.. 89


4-5-4 میزانرضایتازامکاناتبهداشتی- درمانی.. 89


4-5-5 میزانرضایتازپاکیزگیمکانهایگردشگری.. 90


4-5-6 میزانرضایتازنحوهمدیریتمکانهایگردشگری استان بوشهر. 90


4-6 تجزیه و تحلیل داده ها در مدلSWOT.. 90


4-6-1 ماتریس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهدیدها (SWOT) 92


4-6-1-1 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 93


4-6-1-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1(EFE) 95


4-6-2 راهبرد‌های طبقه‌بندی شده 97


4-7 نمودار راهبردی روش سوات.. 100


4-8 مهمترین موارد نظرسنجی. 100


فصل پنجم.. 101


بررسی فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101


5-1 مقدمه. 102


5-2 نتایج آزمون فرضیات.. 102


5-2-1 آزمون فرضیه اول. 103


5-2-2 آزمون فرضیه دوم. 105


5-2-3 آزمون فرضیه سوم. 106


5-3 نتیجه گیری.. 107


5-4 پیشنهادات.. 107


5-4-1 پیشنهادات در سطح ملی.. 108


5-4-2 پیشنهاداتی در سطح استانی.. 108


5-4-3 پیشنهادات مطالعاتی برای تحقیقات آینده 109


5-5 طراحی سایت پلان گردشگری و ورزشهای ساحلی. 110


منابع.. 113


 


 


 


فهرست جدول ها


جدول 3-1 : خانوار و جمعیت استان بوشهر به تفکیک جنس در سال 1390. 59


جدول 3-3 : فهرست امکانات و زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر. 79


جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 83


جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…. 84


جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 84


جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. 85


جدول4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به گردشگری های ساحلی، آبی و تابستانی(قایقرانی، شنا و شیرجه و غواصی، والیبال و فوتسال ساحلی و موج سواری و دیگر جاذبه های مرتبط با آن..) برخوردار است؟. 85


جدول4-7 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به ورزش های آبی برخوردار است؟. 86


جدول4-10 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال : استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به بیابان گردی و کویر نوردی برخوردار است؟. 88


جدول 4-11- میزان رضایت گردشگران از امکانات تبلیغی و راهنمایی.. 88


جدول 4-12- میزان رضایت گردشگران از امکانات رفاهی و اقامتی استان بوشهر. 89


جدول 4-13- میزان رضایت گردشگران از امکانات دسترسی و حمل و نقل.. 89


جدول 4-14- میزان رضایت گردشگران از امکانات بهداشتی.. 90


جدول 4-15- میزان رضایت گردشگران از پاکیزگی مکانهای گردشگری استان بوشهر. 90


جدول 4-16- میزان رضایت گردشگران از  نحوه مدیریت مکانهای گردشگری.. 90


جدول 4-17- آلفای کرونباخ.. 91


جدول4-18- ماتریسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهدیدها (SWOT) 92


جدول 4-19- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف (IFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 94


جدول 4-20- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 96


جدول 4-21- استراتژیهای تدوین شده در راستای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر  با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی.. 97


جدول 5-1 نتایج ازمون تک متغیره t. 104


جدول 5-2 رابطه بین میزان درآمد با تمایل به مشارکت… 104


جدول 5-3 رابطه همبستگی بین توسعه توریسم ساحلی استان بوشهر و ایجاد مجتمع های گردشگری.. 105


جدول 5-4  تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 106


جدول 5-5 رابطه همبستگی بین مدیریت گردشگری و توسعه ورزش های آبی استان بوشهر. 107


 


 


فهرست شکل ها


شکل4-1-توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های آماری.. 83


تصویر 5-1 : نمای ماهواره ای از محل سایت پلان پیشنهادی.. 111


تصویر 5-2 : سایت پلان پیشنهادی به تفکیک… 112


 


 


 


فهرست نقشه ها


نقشه 3-1 : موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور. 46


نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفکیک شهرستان ها 47


متن کامل :


دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و  طراحی سایت پلان گردشگری)
]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.