ژانویه 20, 2021

فروش فایل پایان نامه : مقاله (پایان نامه) : مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

<![CDATA[]]>

پایان نامه فهرست مطالب


 


چکیده 1


مقدمه. 2


ضرورت انجام تحقیق.. 6


پیشینه تحقیق.. 8


سوالات تحقیق.. 8


فرضیه‌های تحقیق.. 9


تعریف اصطلاحات… 9


روش‌شناسی تحقیق.. 9


فصل اول: مفاهیم، ادبیات، پیشینه. 10


مبحث اول : پیشینه مؤسسات مالی.. 10


گفتار اول : پیشینه مؤسسات مالی در جهان. 10


گفتار دوم: پیشینه مؤسسات مالی در ایران. 12


مبحث دوم : مفهوم و ضوابط حاکم بر ورشکستگی مؤسسات مالی.. 15


گفتار اول: تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی.. 15


گفتار دوم: مفهوم ورشکستگی مؤسسات مالی.. 20


بند اول: مفهوم مسئولیت مدنی.. 24


بند دوم: انواع مسئولیت… 26


مبحث سوم : مبانی، منابع و ارکان مسئولیت مدنی.. 31


گفتار اول: مبانی و منابع مسئولیت مدنی.. 31


بند اول: نظریه تقصیر. 33


بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر) 34


گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی.. 35


بند اول: ضرر. 36


بند دوم: فعل ‌زیان‌بار. 38


بند سوم: رابطه‌ی‌ سببیت… 39


فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش…. 42


مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی.. 42


گفتار اول: منابع حقوق بانکی.. 42


بند اول: قوانین.. 42


بند دوم: آیین‌نامه‌ها 43


گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی.. 44


بند اول: تحولات ساختاری قبل از وقوع انقلاب اسلامی.. 44


بند دوم: تحولات ساختاری بعد از وقوع انقلاب اسلامی.. 46


مبحث دوم : تشریح ساختار بانک مرکزی.. 49


گفتار اول: معرفی بانک مرکزی.. 49


بند اول: شکل‌گیری بانک مرکزی.. 50


بند دوم: وظایف بانک مرکزی.. 50


بند سوم: اختیارات بانک مرکزی.. 52


گفتار دوم: ساختار بانک مرکزی.. 52


بند اول: مجمع عمومی.. 53


بند دوم: شورای پول و اعتبار. 54


بند سوم: هیئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس… 55


مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی.. 56


گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر) 56


گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر) 60


بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی) 63


بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی) 64


مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی.. 65


گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت… 66


بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران. 68


بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران. 70


گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت… 71


بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر. 72


بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر. 73


بند سوم: نظریه خطر. 74


بند چهارم: نظریه تضمین حق.. 75


بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون. 77


بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت… 79


گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت… 80


بند اول: وقوع ضرر. 80


بند دوم: احراز رابطه سببیت… 84


گفتار چهارم: اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت… 85


بند اول: اصل قانونی بودن. 86


بند دوم: اصل مسئولیت دولت… 87


گفتار پنجم: نقش دولت در حیات مؤسسات مالی.. 90


گفتار ششم : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی.. 93


فصل سوم : جمع بندی مطالب، بررسی سوالات و فرضیه ها و ارائه پیشنهادات… 95


گفتار اول: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز. 95


گفتار دوم: مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته. 97


گفتارسوم: روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران. 101


گفتار چهارم: پاسخ سوالات تحقیق.. 102


گفتار پنجم: بررسی فرضیات… 105


نتیجه‌گیری.. 107


پیشنهادات… 109


پیوست‌ها 110


پیوست شماره 1: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 110


پیوست شماره 2 : قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.. 117


منابع. 119


متن کامل :


 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی


دانلود پایان نامه


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.