می 14, 2021

مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۲۰

1 min read

۴-۶-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

 

هدف از انجام آزمون فرضیه چهارم بررسی این موضوع است که آیا عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند؟ و فرضیه آماری آن به شرح زیر است:
H0: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا نمی­ کند.
H1: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
این فرضیه با بهره گرفتن از مدل ۴بر اساس داده ­های تلفیقی برآورد می­ شود.
مدل۴:
ROIit=α+β۱SIit+ β۲Iaitit
نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه چهارم نشان می­دهد که سطح معنی­داری آن کمتر از ۵ درصد لذا برای تخمین مدل این فرضیه از روش تلفیقی استفاده می­ شود. بنابراین به دلیل معنی دار شدن آزمون هاسمن، برای برآود ضرایب مدل در این فرضیه از روش اثرات ثابت بهره برده شده است. میزان دوربین واتسون به دست آمده برای این فرضیه بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گرفته پس استقلال خطا پذیرفته شده است. به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. ضریب تعیین به دست آمده برابر ۶/۷۱درصد بوده که این مقدار نشان می­دهد متغیرهای مستقل توانایی پیش ­بینی متغیر وابسته را دارند به عبارتی مدل تبیین شده است. هم چنین سطح معنی­داری آزمون فیشر(f) کمتراز ۵ درصد است. بنابراین، بین متغیرهای مستقل و وابسته همبستگی ایجاد شده و مدل معنی­دار شده است. در این فرضیه دیده می­ شود که سطح معنی­داری آزمون t برای متغیر مالکیت نهادی کمتر از ۵ درصد (۰۲۹/۰) است.که این نشان می­دهد بازده سرمایه گذاری متاثر از مالکیت نهادی است. در فرضیه سوم ضریب مالکیت نهادی ۰۵۲/۰ بود که در فرضیه چهارم این مقدار کمتر شده است (۰۲۹/۰) که این نشان می­دهد حضور عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر رابطه مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری دارد پس فرض H0 رد و فرض H1 تایید می­ شود .بنابراین، می­توان نتیجه گرفت عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون فرضیه­ چهار

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROIit=α+β۱SIit+ β۲Iaitit
شرح ضریب خطا Tمقدار سطح معناداری
مالکیت نهادی ۰۲۷۵/۰ ۰۱۲۶/۰ ۱۸/۲ ۰۲۹۷/۰
عدم تقارن اطلاعاتی ۵۸۲/۰ ۰۳۰/۰ ۹۷/۱۸ ۰۰۱/۰
مقدار ثابت ۰۱۲/۷- ۴۱۳/۰ ۹۵/۱۶- ۰۰۱/۰
ضریب تعیین ۷۱۶/۰
مقدارF ۹۴/۹
سطح معناداریF ۰۰۱/۰
دوربین واتسون ۴۴/۲

 

 

 

فصل پنجم

 

 

نتیجه گیری وپیشنهادهای

 

 

پژوهش

 

 

۵-۱- مقدمه

 

مدیران به عنوان مسئولان تهیه­ صورت­های مالی با اشراف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با دارا بودن سطح آگاهی بیشتر نسبت به سایر کاربران از صورت های مالی، به طور بالقوه­ای سعی می­نمایند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. به طور مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه­ های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کم­گویی هزینه­ها و گزارش سود بیشتر در صورت­های مالی شوند. نیز ممکن است دارایی­ ها و سرمایه­ واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر برسد و انگیزه­ تزریق سرمایه و منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می­یابد.
در چنین شرایطی، اصول و رویه­ های حسابداری به پشتوانه­ی مراجع تدوین­کننده ی استاندارهای حسابداری با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه­ منصفانه­ی صورت­های مالی، مفهوم محافظه ­کاری را به کار می­بندند.
حسابداری

 

۵-۲-تحلیل نتایج آزمون فرضیه ­ها

 

در این تحقق برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش داده ­های ترکیبی استفاده شده است. در روش داده ­های ترکیبی داده ­های مربوط به کلیه­ شرکت­ها برای سال­های مختلف، به صورت همزمان برای تخمین مدل­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. در روش داده ­های ترکیبی، مدل­ها در طی یک دوره­ زمانی تخمین زده می‌شوند و تغییرات سالانه در این روش هموار می­ شود.

 

۵-۲-۱-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه اول پژوهش

 

جهت آزمون این فرضیه که می­گوید بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد. در این فرضیه به علت معنی داری شدن آزمون لیمر، برای آزمون فرضیات از روش تلفیقی و اثرات تصادفی استفاده می­ شود. در جدول ۴-۹ مشاهده می­ شود که مقدار دوربین واتسون رعایت شده(۰۴/۲) پس می توانیم مطمئن باشیم خطای متغیرها با هم رابطه نداشته و مستقل از همدیگر می باشند. در این فرضیه میزان تبیین مدل (دقت) ۳۳/۰ درصد است که این مقدار قابل اتکا نبوده و می توان گفت مدل توسط متغیر مستقل تبیین نشده است و از طرف دیگر میزان خطای محاسبه شده برای آزمون فیشر بیشتر از ۵ درصد است که این نشان از عدم رابطه خطی بین دو متغیر این فرضیه می­باشد .از طرفی سطح معنی­داری(میزان خطا) آزمون t بیشتر از ۵ درصد(۷۱۱/۰) بنابراین می توان گفت متغیر مستقل نتوانسته متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار دهد . با توجه به نتایج پیش فرضها و معنی دار نشدن آزمون t می توان گفت که بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین این فرضیه رد می شود. در پژوهش جیمی ماتائو[۱۳۸] (۲۰۱۰) با عنوان تاثیر محافطه­کاری حسابداری و سرمایه گذاری به بررسی آثار محافظه­ کاری حسابداری بر انگیزه­ های سرمایه­ گذاری توسط مدیران پرداخت. نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظه­ کاری و سرمایه­­گذاری شرکت و عملکرد عملیاتی آتی برای شرکت­ هایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایه­­­گذاری و محافظه ­کاری را می توان با بهره گرفتن از ادبیات توجیه کرد. به این صورت که محافظه­­کاری می ­تواند موجب ایجاد انگیزه­­های ناسالم در جهت سرمایه ­گذاری توسط مدیران شود و آنها از پذیرش پروژه­­هایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف­ نظر کنند.این فرضیه با نتایج تحقیق ماتائو مطابقت ندارد.

 

۵-۲-۲-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه دوم پژوهش

 

جهت آزمون این فرضیه که می­گوید عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند. در این فرضیه به علت معنی داری شدن آزمون لیمر، برای آزمون فرضیات از روش تلفیقی و اثرات ثابت استفاده می­ شود. در جدول ۴-۱۰ مشاهده می­ شود که مقدار دوربین واتسون رعایت شده (۴/۲) پس می توانیم مطمئن باشیم خطای متغیرها با هم رابطه نداشته و مستقل از همدیگر می­باشند. در این پژوهش میزان تبیین مدل (دقت) ۷/۷۱ درصد است که این مقدار قابل اتکا بوده و می توان گفت مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است و از طرف دیگر میزان خطای محاسبه شده برای آزمون فیشر کمتر از ۵ درصد است که این نشان از رابطه خطی بین متغیرهای این فرضیه می باشد .از طرفی سطح معنی داری(میزان خطا) آزمون t برای محافظه ­کاری کمتر از ۵ درصد(۰۱۷۰/۰) بنابراین می­توان گفت متغیرهای مستقل توانسته ­است متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار دهد . در فرضیه اول مشاهده شد که محافظه ­کاری بر بازده سرمایه گذاری تاثیر معنی­داری نداشت و در این فرضیه با وجود دخالت عدم تقارن ،محافظه کاری بر بازده سرمایه گذاری تاثیر معنی داری داشت بنابراین می­توان گفت عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند، بنابراین، این فرضیه تایید می­ شود. چن و سو (۲۰۱۳)[۱۳۹] مالکیت غیر مستقیم سرمایه ­گذاری شرکت­ها برشرکت­های سرمایه­پذیر بر هزینه بدهی و نقش محافطه­کاری حسابداری را در کاهش هزینه بدهی را بررسی نمودند. آن­ها نشان دادند در شرکت­هایی که ساختار سرمایه ­گذاری در آن­ها پیچیده است، هزینه کارگزاری و عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و اعتبار­دهندگان زیاد است. آن­ها معتقد هستند که در چنین شرکت ­هایی تضاد منافع میان سهامداران و اعتبار­دهندگان زیاد است و هزینه بدهی نیز بالاست. آن­ها دریافتند که محافطه­کاری حسابداری در شرکت­ها با لایه ­های غیر مستقیم سرمایه ­گذاری، موجب کاهش بدهی خواهد شد. نتایج این پزوهش با پژوهش چن و سو همسو می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۵-۲-۳ –نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه سوم پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.