آوریل 14, 2021

مقاله درباره زبان احساسات، ابراز وجود

1 min read
<![CDATA[]]>

4-2-11 بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .
جدول 4-2-11-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
نوع استفاده از اينترنت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
فراواني مشاهده شده
2
2
4
فراواني مورد انتظار
2/0
2/0
7/0
4/2
5/0
4
2
فراواني مشاهده شده
3
15
3
21
فراواني مورد انتظار
8/0
1
7/3
8/12
7/2
21
3
فراواني مشاهده شده
2
2
9
18
3
34
فراواني مورد انتظار
3/1
7/1
6
7/20
3/4
34
4
فراواني مشاهده شده
2
1
8
1
12
فراواني مورد انتظار
5/0
6/0
1/2
3/7
5/1
12
5
فراواني مشاهده شده
1
3
4
فراواني مورد انتظار
2/0
2/0
7/0
4/2
5/0
4
6
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
2/0
6/0
1/0
1
7
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
2/0
6/0
1/0
1
8
فراواني مشاهده شده
2
1
7
12
22
فراواني مورد انتظار
9/0
1/1
9/3
4/13
8/2
22
9
فراواني مشاهده شده
2
9
1
12
فراواني مورد انتظار
5/0
6/0
1/2
3/7
5/1
12
10
فراواني مشاهده شده
1
3
3
14
3
24
فراواني مورد انتظار
9/0
2/1
2/4
6/14
3
24
11
فراواني مشاهده شده
3
8
11
فراواني مورد انتظار
4/0
5/0
9/1
7/6
4/1
11
12
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
2/0
6/0
1/0
1
13
فراواني مشاهده شده
6
6
فراواني مورد انتظار
2/0
3/0
1/1
7/3
8/0
6
14
فراواني مشاهده شده
1
1
6
15
4
27
فراواني مورد انتظار
1/1
3/1
7/4
5/16
4/3
27
15
فراواني مشاهده شده
1
3
12
9
25
فراواني مورد انتظار
1
2/1
4/4
2/15
2/3
25
کل
فراواني مشاهده شده
8
10
36
125
26
205
فراواني مورد انتظار
8
10
36
125
26
205
جدول 4-2-11-2 جدول آزمون خي دو نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابراز وجود
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
430/57
56
422/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-11-2 که برابر 422/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر مي باشند .
4-2-12 بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن وجود در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .
جدول 4-2-12-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
نوع استفاده از اينترنت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
فراواني مشاهده شده
1
3
4
فراواني مورد انتظار
4/0
7/0
3/1
3/1
3/0
4
2
فراواني مشاهده شده
2
7
8
4
21
فراواني مورد انتظار
2/2
7/3
8/6
7
4/1
21
3
فراواني مشاهده شده
5
8
10
9
2
34
فراواني مورد انتظار
5/3
6
9/10
3/11
3/2
34
4
فراواني مشاهده شده
2
2
5
3
12
فراواني مورد انتظار
2/1
1/2
9/3
4
8/0
12
5
فراواني مشاهده شده
2
2
4
فراواني مورد انتظار
4/0
7/0
3/1
3/1
3/0
4
6
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
2/0
3/0
3/0
1/0
1
7
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
2/0
3/0
3/0
1/0
1
8
فراواني مشاهده شده
3
3
11
5
22
فراواني مورد انتظار
3/2
9/3
1/7
3/7
5/1
22
9
فراواني مشاهده شده
2
3
6
1
12
فراواني مورد انتظار
2/1
1/2
9/3
4
8/0
12
10
فراواني مشاهده شده
4
6
5
7
2
24
فراواني مورد انتظار
5/2
2/4
7/7
8
6/1
24
11
فراواني مشاهده شده
3
5
3
11
فراواني مورد انتظار
1/1
9/1
5/3
6/3
8/0
11
12
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
2/0
3/0
3/0
1/0
1
13
فراواني مشاهده شده
2
3
1
6
فراواني مورد انتظار
6/0
1/1
9/1
2
4/0
6
14
فراواني مشاهده شده
3
5
8
10
1
27
فراواني مورد انتظار
8/2
7/4
7/8
9
8/1
27
15
فراواني مشاهده شده
2
4
6
12
1
25
فراواني مورد انتظار
6/2
4/4
8
3/8
7/1
25
کل
فراواني مشاهده شده
21
36
66
68
14
205
فراواني مورد انتظار
21
36
66
68
14
205
جدول 4-2-12-2 جدول آزمون خي دو نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
995/72
56
063/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-12-2 که برابر 063/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر مي باشند .
4-2-13 بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .
جدول 4-2-13-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
نوع استفاده از اينترنت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
فراواني مشاهده شده
2
2
4
فراواني مورد انتظار
3/0
1/1
2/2
4/0
4
2
فراواني مشاهده شده
6
13
2
21
فراواني مورد انتظار
2/0
6/1
7/5
6/11
8/1
21
3
فراواني مشاهده شده
1
3
12
16
2
34
فراواني مورد انتظار
3/0
7/2
3/9
7/18
3
34
4
فراواني مشاهده شده
2
2
7
1
12
فراواني مورد انتظار
1/0
9/0
3/3
6/6
1/1
12
5
فراواني مشاهده شده
2
1
1
4
فراواني مورد انتظار
3/0
1/1
2/2
4/0
4
6
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
3/0
6/0
1/0
1
7
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
3/0
6/0
1/0
1
8
فراواني مشاهده شده
3
10
9
22
فراواني مورد انتظار
2/0
7/1
6
1/12
9/1
22
9
فراواني مشاهده شده
1
1
1
8
1
12
فراواني مورد انتظار
1/0
9/0
3/3
6/6
1/1
12
10
فراواني مشاهده شده
4
4
14
2
24
فراواني مورد انتظار
2/0
9/1
6/6
2/13
1/2
24
11
فراواني مشاهده شده
4
7
11
فراواني مورد انتظار
1/0
9/0
3
1/6
1
11
12
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
3/0
6/0
1/0
1
13
فراواني مشاهده شده
1
5
6
فراواني مورد انتظار
1/0
5/0
6/1
3/3
5/0
6
14
فراواني مشاهده شده
2
9
14
2
27
فراواني مورد انتظار
3/0
1/2
4/7
9/14
4/2
27
15
فراواني مشاهده شده
1
4
15
5
25
فراواني مورد انتظار
2/0
2
8/6
8/13
2/2
25
کل
فراواني مشاهده شده
2
16
56
113
18
205
فراواني مورد انتظار
2
16
56
113
18
205
جدول 4-2-13-2 جدول آزمون خي دو نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
935/52
56
592/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-13-2 که برابر 592/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات وجود در جامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر مي باشند .
نتيجه گيري فصل چهارم
در بخش آمار توصيفي براساس تجزيه و تحليل داده هاي آماري جدول 4-1-1 مشخص گرديد؛ از 207 نفر دانشجويان 85 نفر زن و 122 نفر مرد، حجم نمونه مورد مطالعه پژوهشگر را تشکيل داده اند، که 9/58 درصد دانشجويان مرد و 1/41 درصد دانشجويان زن بودند و براساس تجزيه تحليل داده هاي آماري جدول 4-1-2 مشخص گرديد؛ از 207 نفر نمونه 202 نفر به پرسشنامه پاسخ داده بودند که 4/14 درصد از کل نمونه که معادل 29 نفر در رشته علوم پايه و 8/73 درصد از کل نمونه که معادل 149 نفر در رشته فني مهندسي و 9/11 درصد از کل نمونه که معادل 24 نفر در رشته علوم انساني مشغول به تحصيل مي باشند.
و براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول 4-1-3 مشخص گرديد؛ از کل حجم نمونه 8/33 درصد دانشجويان در طول هفته 3 ساعت از اينترنت استفاده مي کنند و 9/10 درصد از دانشجويان 4 ساعت و 9/18 درصد 5 ساعت و 5/5 درصد دانشجويان 6 ساعت و 8/30 درصد دانشجويان بيشتر از 6 ساعت در طول هفته از اينترنت استفاده مي کنند.
براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول 4-1-4 مشخص گرديد؛ بيشترين نوع استفاده دانشجويان از اينترنت براي مباحث علمي با 6/16 درصد و براي مباحث تفريحي و پژوهشي 2/13 درصد مي باشد و کمترين نوع استفاده از اينترنت چت کردن با 2 درصد قيد شده است.
در بخش آمار استنباطي، براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول4-2-1 مشخص گرديد؛ بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري با ضريب همبستگي 252 /0 رابطه معني دار، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد شد، و براساس جدول 4-2-8 مشخص گرديد؛ بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد
براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول4-2-2 مشخص گرديد بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني با ضريب همبستگي 170 /0 رابطه معني دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد شد و براساس جدول 4-2-9 مشخص گرديد؛ بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد
براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول4-2-3 مشخص گرديد؛ بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل با ضريب همبستگي 182 /0 رابطه معني دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد شد و براساس جدول 4-2-10 مشخص گرديد؛ بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد.
براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول4-2-4 مشخص گرديد بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود با ضريب همبستگي 200/0 رابطه معني دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد شد .براساس جدول 4-2-11 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد
براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول4-2-5 مشخص گرديد بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن با ضريب همبستگي 198 /0 رابطه معني دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد شد .براساس جدول 4-2-12 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد.
براساس تجزيه و تحليل داده هاي جدول4-2-6 مشخص گرديد بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات با ضريب همبستگي 041/0 رابطه معني دار وجود ندارد و فرض H0 پذيرفته مي شود.براساس جدول 4-2-13مشخص]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.