ژانویه 17, 2021

مقاله درباره زبان احساسات، دانش آموز، استان کرمانشاه

<![CDATA[]]>

عباسپور در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد؛ ارتباط از مولفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است و توجه به روابط بين فردي و استفاده از اينترنت را در تقويت مهارت ارتباطي موثر مي داند،همچنين به يکي از ابعاد ارتباطي توجه نموده است، در حالي که تحقيق حاضر تمامي ابعاد مهارت ارتباطي چه مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي را مورد بررسي قرار داده و نقش اينترنت در يادگيري انواع مهارت رمزگذاري – رمزخواني مهارت تعقل و ابرازوجود و گوش دادن و زبان احساسات مورد بررسي قرار داده است و توجه به تقويت مهارت ارتباط از نوع کلامي و غيرکلامي را مهمترين مولفه اصلي زندگي اجتماعي دانشجويان در نظر گرفته و توجه به غني سازي شبکه اينترنت را در توسعه اين مهارت امري ضروري مي داند.
2- مهنوش خزايي به شيوه کتابخانه اي در (1386) تحقيق تحت عنوان” مهارت زندگي رمز موفقيت انسان در هزاره سوم” انجام داد، به اين نتيجه رسيد؛ در قرن بيست و يکم عصر فروپاشي مرزهاي ارتباطي و عصري است که رشد ماهواره اينترنت با رويارويي حجم وسيع اطلاعات موقعيت و بحران هاي بي شماري را براي انسان به ارمغان آورد. توجه به مهارت زندگي در برنامه نظام آموزش عالي و احداث کارگاه هاي آموزشي را در تقويت مهارت زندگي مورد بررسي قرار داده است.
اما تحقيق حاضر به شيوه توصيفي -پيمايشي به بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت ارتباطي ني پردازد ،بنابراين يکي از ابعاد مهارت هاي زندگي يعني مهارت ارتباطي را مورد بررسي قرارمي دهد و ضمن پرداختن به تمامي ابعاد مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي و عناصر مولفه هاي آن، نقش اينترنت را در يادگيري اين مهارت مورد بررسي قرار مي دهد.
3- سپيده تيمورپور در (1386) تحقيقي با عنوان” مهارت زندگي پارادايمي در فرايند موفقيت” به شيوه کتابخانه اي انجام داده و به اين نتيجه رسيد؛ فقدان يا حذف مهارت زندگي فرد را مستعد و آسيب پذير نسبت به مشکلات و آسيب هاي رواني و اجتماعي مي کند و وظيفه نظام آموزشي را تقويت مهارت فردي و اجتماعي درنظر گرفته اند و برنامه ريزي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و برنامه ريزي براي تدريس دروس مهارت زندگي را امري ضروري درنظر گرفته اند.
اما تحقيق حاضر به شيوه توصيفي و پيمايشي به بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و يادگيري مهارت ارتباطي مي پردازد. ضمن بررسي انواع مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي نقش اينترنت و استفاده از آن را در يادگيري اين مهارت مورد بررسي قرار مي دهد. بنابراين در تحقيق حاضر يکي از ابعاد مهم مهارت زندگي مورد بررسي قرار گرفته است. ضرورت غني سازي شبکه هاي اينترنت و تقويت مهارت کلامي و غيرکلامي در عصر فروپاشي مرزهاي ارتباطي مهمترين کليد جامعه پذيري دانشجو در نظر گرفته است.
ب. پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور
1- مرکز فناوري کاربرد ويژه در (2000): 500 دانش آموز پايه چهارم تاششم ابتدايي در هفت ناحيه آموزشي را که نيمي به اينترنت دسترسي داشته اند (گروه آزمايشي) و نيمي که به طور عادي آموزش ديده بودند، (گروه گواه) مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد؛ گروهي که از اينترنت استفاده کرده بودند، خودانگيخته تر بوده و فرايند يادگيري را با علاقه دنبال کرده و داراي مهارت ارتباطب بهتري بودند ،سطح توجه و تمرکز دانش آموزان در گروهي که از اينترنت استفاده کرده بودند نسبت به گروه کنترل بيشتر بود.
ولي تحقيق حاضر به شيوه توصيفي پيمايشي در دانشجويان مقطع کارشناسي انجام گرفته است. که به بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت ارتباطي مي پردازد. در اين راستا نقش اينترنت در تقويت مهارت رمزگذاري، رمزخواني و مهارت تعقل و ابرازوجود و گوش دادن و ابرازوجود مورد بررسي قرار مي دهد ضمن بررسي نقش اينترنت در يادگيري اين مهارت ها راهکارهاي نوين جهت تقويت مهارت هاي کلامي و غيرکلامي ارائه مي دهد.
2- دانشگاه ميسوري در (2005): تحقيقي در زمينه” نقش آموزش اينترنت در يادگيري مهارت ابرازوجود” انجام دادو به اين نتيجه رسيد؛ 85 درصد از شرکت کنندگان در نتيجه آموزش ديدن از طريق اينترنت در اين حوزه، تغييرات مهمي در زندگي خود تجربه کردند و افرادي که آموزش ديده بودند، داراي مهارت ابرازوجود بالايي بودند و از رفتار کليشه اي و تکراري اجتناب مي کنند. در اين پژوهش محقق به بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت ارتباطي مي پردازد ،که علاوه بر مهارت يادگيري ابرازوجود به تمامي ابعاد مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي و به بررسي نقش اينترنت در يادگيري مهارت هاي رمزگذاري، رمزخواني ، گوش دادن ، تعقل و زبان احساسات مي پردازد. ضمن بررسي عناصر و مولفه هاي يادگيري مهارت ارتباطات کلامي و غيرکلامي تاثير اينترنت در تقويت اين مهارت ها را بررسي مي کند.
3- دانشگاه کاليفرنيا در (2008): تحقيقي با عنوان” نقش اينترنت در تقويت مهارت تعقل” را به صورت تجربي انجام داد و به اين نتيجه رسيد ؛بين افرادي که از اينترنت استفاده کرده بودند با يادگيري مهارت تعقل و تفکر آنها رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد و توجه نظام آموزش عالي براي تقويت شبکه اينترنت و حمايت و پشتيباني ذهني، رواني و اجتماعي دانشجويان را امري ضروري تلقي کردند.
اما پژوهش حاضر به شيوه توصيفي پيمايشي انجام شده، که علاوه بر توجه نقش اينترنت در يادگيري مهارت تعقل به بررسي ابعاد مختلف مهارت يادگيري ارتباط کلامي و غيرکلامي مي پردازد و علاوه بر توجه نقش اينترنت در يادگيري تعقل به بررسي نقش اينترنت در يادگيري مهارت رمزگذاري ، رمزخواني ، ابرازوجود ، زبان احساسات و گوش دادن و تقويت آنها در جهت جامعه پذيري دانشجويان توجه خاصي شده است.
محدوديت هاي تحقيق
انجام هر پژوهشي نمي تواند خالي از محدوديت باشد. گاهي تاثير اين محدوديت ها ممکن است بر روي روند انجام کار و رسيدن به نتيجه تاثير منفي بگذارد. محدوديت هاي تحقيق دو دسته اند: 1- محدوديت هاي خارج از کنترل محقق 2- محدوديت هاي که در کنترل و نظارت آنها محقق دخالت دارد. (سيف نراقي، 1380، ص209)
پژوهش حاضر نيز با وجود محدوديت هاي زير انجام پذيرفته است.
الف. محدوديت هاي خارج از کنترل محقق
1-جهت گيري دانشجويان نسبت به چت کردن و منفي تلقي کردن آن.
2- همکاري ضعيف برخي از دانشجويان در پاسخگويي به سوالات پرسشنامه.
3- داشتن پيش زمينه ذهني درباره نقش اينترنت که موجب ايجاد مقاومت در پاسخگويي به سوالات مي شد.
4- تنوع در سطح اطلاعات دانشجويان نسبت به موضوع و عدم امکان سنجش آنها.
5- کمبود منابع در خصوص مهارت هاي ارتباطي در استان کرمانشاه.
6- به دليل گستردگي و مراحل زياد انجام طرح، پژوهشگر با کمبود زمان مواجهه شد.
ب. محدوديت هاي در کنترل محقق
1- مقطع تحصيلي دانشجويان
2- رشته تحصيلي دانشجويان
پيشنهادها
الف. پيشنهاد کاربردي
تاثير فناوري نوين (اينترنت) نه تنها زندگي اجتماعي و اقتصادي کشورهاي توسعه يافته، بلکه نظام آموزشي آنها را به طور عميق متحول کرده است و در ايجاد انواع مهارت هاي زندگي به خصوص مهارت ارتباطي در دانشجويان تحولات عظيمي بوجود آورده است. به همين خاطر در کشورهاي در حال توسعه دست اندرکاران آموزش و پژوهش براي ايجاد مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان از طريق غني سازي اينترنت توانسته اند در نحوه آموزش و ايجاد انواع مهارت هاي ارتباطي در نظام آموزشي تحولات چشم گيري ايجاد نمايند . از آنجايي که دانشجويان مهمترين افراد براي ساختار فرداي جامعه هستند و نقش مهمي را در ايجاد يادگيري خودمحور مي توانند، ايفا نمايند لذا با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهادهاي کاربردي ارائه خواهد شد.
با توجه به فرضيه اول پژوهش؛ ديدگاه دانشجويان در زمينه سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت رمزگذاري بررسي شد و مشخص گرديد؛ دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت رمزگذاري با 252 /0بالاترين و مهمترين مهارت ارتباطي در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معناست بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت رمزگذاري آنها افزايش مي يابد.
بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد، در نتيجه دانشجويان بالاترين تاثير اينترنت را در يادگيري مهارت رمزگذاري درنظر گرفته اند. بنابراين با توجه به نتايج حاصل از فرضيه اول پژوهش و اهميت يادگيري مهارت رمزگذاري به منظور توسعه مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پيشنهاد مي شود:
1- نظام آموزش عالي با آموزش شيوه هاي کسب مهارت رمزگذاري در محيط مبتني بر رايانه ، يادگيري فعال و خودمحواز طريق اينترنت را براي دانشجويان فراهم آورد.
2- ايجاد فرهنگ سازي در بين دانشجويان براي استفاده از فناوري روز به خصوص اينترنت در آموزش و انجام فعاليت هاي آموزشي از طريق اينترنت.
3-متخصصين مهارت هاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي با قرار دادن بودجه و احداث شبکه غني آموزشي به منظور ارتقاء فرهنگ و بسترسازي مناسب براي استفاده از فناوري، در تقويت مهارت هاي ارتباطي و غني سازي فرهنگ دانشجويان در به کارگيري اينترنت در يادگيري مهارت ارتباطي به خصوص رمزگذاري بپردازند.
با توجه به نتايج فرضيه دوم پژوهش ديدگاه دانشجويان در زمينه سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت رمزخواني بررسي شدو مشخص گرديد؛ دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت رمز خواني را با170/0 را آخرين مهارت در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معني است که بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد، مهارت رمزخواني آنها افزايش مي يابد .بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد.
با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي شود:
1- برنامه ريزان درسي با همکاري متخصصين محتواي آموزشي و متخصصين مهارت هاي ارتباطي محتواي مناسبي را در زمينه مهارت ارتباط رمزخواني تدوين کنند،که ضمن آشناسازي دانشجويان با انواع اين مهارت و سبک هاي توجه وتمرکز بستر مناسبي را براي تقويت يادگيري مهارت رمزگذاري دانشجويان فراهم نمايند.
2- آشناسازي دانشجويان با انواع مهارت رمزخواني و گذاشتن کارگاه هاي آموزشي و دعوت متخصصين مهارت هاي ارتباطي جهت غني سازي اطلاعات دانشجويان در بکارگيري صحيح انواع مهارت هاي رمزگذاري در محيط آموزشي و کاري.
3- غني سازي شبکه هاي اينترنت و به نمايش گذاردن انواع فيلم آموزشي در زمينه يادگيري مهارت رمزخواني و تکنيک هاي ارائه اين مهارت ها در موقعيت کاري و آموزشي
4- پرورش مهارت رمزخواني دانشجويان مي بايست به عنوان بخشي از برنامه هاي اصلاحات آموزشي وسيعتري که فناوري را با]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.