نوامبر 28, 2020

مقاله درباره زبان احساسات، مقدار خطا، ابراز وجود

1 min read
<![CDATA[]]>

4-2-5 فرض
بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد .
رابطه معني داري وجود ندارد
آزمون آماري
رابطه معني داري وجود دارد.
4-2-5 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن ميزان استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن
مهارت گوش دادن
ميزان استفاده
ضريب همبستگي اسپيرمن
198/0
سطح معني داري
005/0
حجم نمونه
201
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول ضريب همبستگي اسپيرمن که برابر 005/0 مي باشد و مقايسه آن با مقدار خطاي مجاز 0.05 با اطمينان 95 درصد فرض رد مي شود يعني بين ميزان و نوع استفاده از اينترنت و مهارت گوش دادن از لحاظ آماري رابطه معني داري وجود دارد و با توجه به مقدار و علامت ضريب همبستگي اسپيرمن داده شده در جدول فوق که برابر 198/0 مي باشد اين رابطه از نوع مستقيم مي باشد يعني هرچه ميزان استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت رمزخواني آنها نيز افزايش مي يابد .
4-2-6 فرض
بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه ،رابطه وجود دارد .
رابطه معني داري وجود ندارد
آزمون آماري
رابطه معني داري وجود دارد.
4-2-6 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن ميزان استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات
مهارت زبان احساسات
ميزان استفاده
ضريب همبستگي اسپيرمن
041/0
سطح معني داري
560/0
حجم نمونه
201
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول ضريب همبستگي اسپيرمن که برابر 560/0 مي باشد و مقايسه آن با مقدار خطاي مجاز 0.05 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني بين ميزان و نوع استفاده از اينترنت و مهارت زبان احساسات از لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد .
4-2-7 فرض
بين جنسيت و ميزان يادگيري مهارت ارتباطي، رابطه وجود دارد .
رابطه معني داري وجود ندارد
آزمون آماري
رابطه معني داري وجود دارد.
جدول 4-2-7-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
جنسيت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم و کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
مرد
فراواني مشاهده شده
14
28
71
9
122
فراواني مورد انتظار
6/10
6/33
2/67
6/10
122
درصدکلي
8/6
5/13
3/34
3/4
9/58
زن
فراواني مشاهده شده
4
29
43
9
85
فراواني مورد انتظار
4/7
4/23
8/46
4/7
85
درصدکلي
9/1
14
8/20
3/4
1/41
کل
فراواني مشاهده شده
18
57
114
18
207
فراواني مورد انتظار
18
57
114
18
207
درصدکلي
7/8
5/27
1/55
7/8
100
جدول 4-2-7-2 جدول آزمون خي دو
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
029/6
3
110/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-7-2 که برابر 110/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت ميزان يادگيري مهارت ارتباطي مستقل از جنسيت مي باشد .
4-2-8 بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .
جدول 4-2-8-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
نوع استفاده از اينترنت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
فراواني مشاهده شده
1
1
2
4
فراواني مورد انتظار
1/0
6/0
4/1
4/1
3/0
4
2
فراواني مشاهده شده
1
8
10
2
21
فراواني مورد انتظار
7/0
4/3
6/7
6/7
7/1
21
3
فراواني مشاهده شده
3
10
9
12
34
فراواني مورد انتظار
2/1
5/5
3/12
3/12
8/2
34
4
فراواني مشاهده شده
2
4
4
2
12
فراواني مورد انتظار
4/0
9/1
3/4
3/4
1
12
5
فراواني مشاهده شده
2
2
4
فراواني مورد انتظار
1/0
6/0
4/1
4/1
3/0
4
6
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
2/0
4/0
4/0
1/0
1
7
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
2/0
4/0
4/0
1/0
1
8
فراواني مشاهده شده
2
3
12
5
22
فراواني مورد انتظار
8/0
5/3
9/7
9/7
8/1
22
9
فراواني مشاهده شده
1
1
4
5
1
12
فراواني مورد انتظار
4/0
9/1
3/4
3/4
1
12
10
فراواني مشاهده شده
5
8
9
2
24
فراواني مورد انتظار
8/0
9/3
7/8
7/8
2
24
11
فراواني مشاهده شده
2
5
3
1
11
فراواني مورد انتظار
4/0
8/1
4
4
9/0
11
12
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
2/0
4/0
4/0
1/0
1
13
فراواني مشاهده شده
4
2
6
فراواني مورد انتظار
2/0
1
2/2
2/2
5/0
6
14
فراواني مشاهده شده
1
4
9
10
3
27
فراواني مورد انتظار
9/0
3/4
7/9
7/9
2/2
27
15
فراواني مشاهده شده
5
7
9
4
25
فراواني مورد انتظار
9/0
4
9
9
1/2
25
کل
فراواني مشاهده شده
7
33
74
74
17
205
فراواني مورد انتظار
7
33
74
74
17
205
جدول 4-2-8-2 جدول آزمون خي دو نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
99/48
56
735/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-8-2 که برابر 735/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري در جامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر مي باشند .
4-2-9 بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .
جدول 4-2-9-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
نوع استفاده از اينترنت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
فراواني مشاهده شده
2
1
1
4
فراواني مورد انتظار
1/0
5/0
7/1
4/1
2/0
4
2
فراواني مشاهده شده
1
3
9
7
1
21
فراواني مورد انتظار
6/0
8/2
9/8
5/7
2/1
21
3
فراواني مشاهده شده
2
3
17
11
1
34
فراواني مورد انتظار
1
5/4
4/14
1/12
2
34
4
فراواني مشاهده شده
1
7
4
12
فراواني مورد انتظار
4/0
6/1
1/5
3/4
7/0
12
5
فراواني مشاهده شده
1
1
1
1
4
فراواني مورد انتظار
1/0
5/0
7/1
4/1
2/0
4
6
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
4/0
4/0
1/0
1
7
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
4/0
4/0
1/0
1
8
فراواني مشاهده شده
5
11
6
22
فراواني مورد انتظار
6/0
9/2
3/9
8/7
3/1
22
9
فراواني مشاهده شده
2
4
6
12
فراواني مورد انتظار
4/0
6/1
1/5
3/4
7/0
12
10
فراواني مشاهده شده
3
10
10
1
24
فراواني مورد انتظار
7/0
2/3
2/10
5/8
4/1
24
11
فراواني مشاهده شده
4
3
4
11
فراواني مورد انتظار
3/0
4/1
7/4
9/3
6/0
11
12
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
4/0
4/0
1/0
1
13
فراواني مشاهده شده
3
3
6
فراواني مورد انتظار
2/0
8/0
5/2
1/2
4/0
6
14
فراواني مشاهده شده
1
2
12
8
4
27
فراواني مورد انتظار
8/0
6/3
5/11
6/9
6/1
27
15
فراواني مشاهده شده
1
3
7
11
3
25
فراواني مورد انتظار
7/0
3/3
6/10
9/8
5/1
25
کل
فراواني مشاهده شده
6
27
87
73
12
205
فراواني مورد انتظار
6
27
87
73
12
205
جدول 4-2-9-2 جدول آزمون خي دو نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
368/71
56
081/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-9-2 که برابر 081/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني در جامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر مي باشند .
4-2-10 بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .
جدول 4-2-10-1 جدول توزيع فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار
نوع استفاده از اينترنت
يادگيري مهارت ارتباطي
کل
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
فراواني مشاهده شده
2
1
1
4
فراواني مورد انتظار
1/0
5/0
1/1
6/1
7/0
4
2
فراواني مشاهده شده
4
4
10
3
21
فراواني مورد انتظار
5/0
8/2
7/5
4/8
6/3
21
3
فراواني مشاهده شده
5
10
15
4
34
فراواني مورد انتظار
8/0
5/4
3/9
6/13
8/5
34
4
فراواني مشاهده شده
5
5
2
12
فراواني مورد انتظار
3/0
6/1
3/3
8/4
2
12
5
فراواني مشاهده شده
1
2
1
4
فراواني مورد انتظار
1/0
5/0
1/1
6/1
7/0
4
6
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
3/0
4/0
2/0
1
7
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
3/0
4/0
2/0
1
8
فراواني مشاهده شده
1
4
9
7
1
22
فراواني مورد انتظار
5/0
9/2
6
8/8
8/3
22
9
فراواني مشاهده شده
4
6
2
12
فراواني مورد انتظار
3/0
6/1
3/3
8/4
2
12
10
فراواني مشاهده شده
5
6
10
3
24
فراواني مورد انتظار
6/0
2/3
6/6
6/9
1/4
24
11
فراواني مشاهده شده
1
1
5
4
11
فراواني مورد انتظار
3/0
4/1
3
4/4
9/1
11
12
فراواني مشاهده شده
1
1
فراواني مورد انتظار
1/0
3/0
4/0
2/0
1
13
فراواني مشاهده شده
1
5
6
فراواني مورد انتظار
1/0
8/0
6/1
4/2
1
6
14
فراواني مشاهده شده
3
3
9
7
5
27
فراواني مورد انتظار
7/0
6/3
4/7
8/10
6/4
27
15
فراواني مشاهده شده
3
2
12
8
25
فراواني مورد انتظار
6/0
3/3
8/6
10
3/4
25
کل
فراواني مشاهده شده
5
27
56
82
35
205
فراواني مورد انتظار
5
27
56
82
35
205
جدول 4-2-10-2 جدول آزمون خي دو نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل
مقدار
درجه آزادي
سطح معني داري
خي دو
732/60
56
309/0
با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول 4-2-10-2 که برابر 309/0 مي باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز 05/0 با اطمينان 95 درصد فرض پذيرفته مي شود يعني مي توان گفت نوع استفاده از اينترنت با]]>

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله دربارهپژوهشگران، ابراز وجود، وجود رابط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.