مارس 7, 2021

مقاله درباره زبان احساسات، وجود رابط، وجود رابطه

1 min read
<![CDATA[]]>

با توجه به نتايج بدست آمده از جدول 4-2-11بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود در جامعه مورد مطالعه، توسط آزمون خي دو مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد؛از آنجايي که مقدار آماره خي دو 430/57مي باشدوسطح معني داري آن 422/0 (سطح معني داري بيشتر ار 05/ 0 ) مي باشد،بنابراين اين مقدار در سطح 05/0 معني دار نمي باشد، در نتيجه فرض H0پذيرفته شده و مشخص گرديد؛بين نوع استفاده از اينترنت و يادگيري مهارت ابرازوجود رابطه معني داري وجود ندارد و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود درجامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر است.
در مجموع چنين مي توان اظهار نظر کرد که از 207 نفر، 201 نفر دانشجويان نقش اينترنت در يادگيري مهارت ابرازوجود را 200 /0 در نظر گرفته اند و دانشجويان معتقدند که سطح استفاده از اينترنت در ايجاد مهارت ابرازوجود تاثير دارد. بنابراين بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود رابطه معني داري وجود دارد، ولي بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود رابطه معني داري وجود ندارد و براي تقويت مهارت هاي ارتباطي دانشجويان مي بايست يادگيري مهارت ابراز وجود را در کانون توجه قرار دهيم.
5- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن رابطه وجود دارد.
براساس تحليل داده هاي بدست آمده و با توجه به جدول 4-2-5 مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بدست آمده برابراست با 198/0 واين مقدار در سطح 005/ 0 (سطح معني داري کمتر ار 05/ 0 ) رابطه معني دار و مستقيم وجود دارد، بنابر اين فرض محقق تاييد مي گردد و مبني بر معني دار بودن رابطه است و اين بدان معناست که بين سطح استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت گوش دادن رابطه معني داري وجود دارد.
با توجه به نتايج بدست آمده از جدول 4-2-12بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه توسط آزمون خي دو مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد؛ازآنجايي که مقدار آماره خي دو 995/72مي باشدوسطح معني داري آن 063/ 0 0(سطح معني داري بيشتر ار 05/ 0 ) مي باشد،بنابراين اين مقدار در سطح 05/0 معني دار نمي باشد، در نتيجه فرض H0پذيرفته شده و مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت و يادگيري مهارت گوش دادن رابطه معني داري وجود ندارد و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن درجامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر است.
در مجموع چنين مي توان اظهار نظر کرد که از 207 نفر، 201 نفر دانشجويان نقش اينترنت در يادگيري مهارت گوش دادن 198 /0 در نظر گرفته اند و دانشجويان معتقدند که سطح استفاده از اينترنت در ايجاد مهارت گوش دادن تاثير دارد.
بنابراين بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن رابطه معني داري وجود دارد، ولي بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن رابطه معني داري وجود ندارد.براي تقويت مهارت هاي ارتباطي دانشجويان مي بايست يادگيري مهارت گوش دادن را در کانون توجه قرار دهيم
6- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات رابطه وجود دارد.
براساس تحليل داده هاي بدست آمده و با توجه به جدول 4-2-6 مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن بدست آمده برابراست با 041/0 واين مقدار در سطح 560/0 (سطح معني داري بيشتر ار 05/ 0 ) رابطه معني دار وجود ندارد، بنابر اين فرض H0 پذيرفته و فرض H1 رد مي شود و اين بدان معناست که بين سطح استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت زبان احساسات رابطه معني داري وجود ندارد.
و با توجه به نتايج بدست آمده از جدول 4-2-13بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه، توسط آزمون خي دو مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد؛ از آنجايي که مقدار آماره خي دو 934/52مي باشدوسطح معني داري آن 592/ 0 (سطح معني داري بيشتر ار 05/ 0 ) مي باشد،بنابراين اين مقدار در سطح 05/0 معني دار نمي باشد، در نتيجه فرض H0پذيرفته شده و مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت و يادگيري مهارت زبان احساسات رابطه معني داري وجود ندارد و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات درجامعه مورد مطالعه مستقل از يکديگر است.
در مجموع چنين مي توان اظهار نظر کرد که از 207 نفر، 201 نفر دانشجويان نقش اينترنت در يادگيري مهارت زبان احساسات 41 /0 در نظر گرفته اند. بنابراين بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات رابطه معني داري وجود ندارد.
7- بين جنسيت و سطح يادگيري مهارت هاي ارتباطي رابطه وجود دارد.
براساس تحليل داده هاي بدست آمده و با توجه به جدول 4-2-7 از آنجايي که مقدار آماره خي دو 029/6مي باشدوسطح معني داري آن 110/ 0 (سطح معني داري بيشتر ار 05/ 0 ) مي باشد،بنابراين اين مقدار در سطح 05/0 معني دار نمي باشد، در نتيجه فرض H0پذيرفته شده و اين بدان معناست که بين ميزان يادگيري مهارت ارتباطي با جنسيت رابطه وجود ندارد.
در مجموع چنين مي توان اظهار نظر کرد که از 207 نفر، 201 نفر دانشجويان جنسيت را در يادگيري مهارت ارتباطي بي تاثير دانسته اند.
ب. تفسير يافته هاي پژوهش
پژوهش حاضر به بررسي سطح و نوع سطح استفاده و نقش اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي از ديدگاه دانشجويان مي پردازد. بدين منظور مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي از ديدگاه دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت و ضمن بررسي نظرات دانشجويان در رابطه با دو مولفه ارتباط کلامي و غيرکلامي از طريق ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون خي دو مشخص گرديد.
1- دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت رمزگذاري با 252 /0 بالاترين و مهمترين مهارت ارتباطي در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معناست؛ بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت رمزگذاري آنها افزايش مي يابد.
براساس جدول 4-2-8 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد در نتيجه دانشجويان بالاترين تاثير اينترنت در يادگيري مهارت رمزگذاري درنظر گرفته اند و عقيده دارند اينترنت منجربه يادگيري مهارت رمز گذاري آنان مي شود و دانشجويان،مي توانند با کمک فناوري روز مهارت ارتباطي مناسبي را کسب نمايند و اينترنت کانون رشد و پرورش اين مهارت مي باشد.
2- دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت ابرازوجود با 200 /0 دومين مهارت ارتباطي در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معني است بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت ابراز وجود آنها افزايش مي يابد.
براساس جدول 4-2-11 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد در نتيجه دانشجويان بعد از مهارت رمز گذاري مهمترين نقش اينترنت را در يادگيري مهارت ابراز وجود درنظر گرفته اند و عقيده دارند با توجه به اهميت اين مهارت دانشجويان مي توانند با داشتن مهارت ابرازوجود و به کارگيري اينترنت عمده ترين نقش را در نظام آموزشي ايفا نمايند.
3- دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت گوش دادن با 198 /0 بعد از مهارت رمزگذاري و مهارت ابرازوجود سومين مهارت ارتباطي مهم در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معناست بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت گوش دادن آنها افزايش مي يابد.
براساس جدول 4-2-12 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد در نتيجه دانشجويان بعد از مهارت رمز گذاري و ابرازوجود مهمترين نقش اينترنت را در يادگيري مهارت گوش دادن درنظر گرفته اند و عقيده دارند با توجه به اهميت اين مهارت دانشجويان با بهره گيري از فناوري نوين در نظام آموزشي به يادگيري مهارت گوش دادن خود بپردازند.
4- دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت تعقل با 182 /0 چهارمين مهارت ارتباطي مهم در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معني است بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت تعقل آنها افزايش مي يابد.
براساس جدول 4-2-10 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد در نتيجه دانشجويان بعد از مهارت رمز گذاري، ابرازوجود، گوش دادن چهارمين تاثير اينترنت را در يادگيري مهارت تعقل درنظر گرفته اند و عقيده دارند ؛اينترنت در يادگيري و پرورش مهارت تعقل آنها عمده ترين نقش را ايفا مي نمايد و موقعيت هاي يادگيري مهارت تعقل فراواني را در اختيار آنان قرار مي دهد.
5- دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت رمزخواني با 170 /0 پنجمين مهارت ارتباطي مهم در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معني است بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد مهارت رمزخواني آنها افزايش مي يابد.
براساس جدول 4-2-9 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد در نتيجه دانشجويان بعد از مهارت رمز گذاري و ابرازوجود و گوش دادن و مهارت تعقل پنجمين تاثير اينترنت را در يادگيري مهارت رمزخواني درنظر گرفته اند و عقيده دارند ؛اينترنت در يادگيري مهارت رمزخواني نقش مهمي دارد.
6- دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت زبان احساسات را با 41 /0 پنجمين مهارت ارتباطي در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود دارد و اين بدان معناست بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات رابطه معني داري وجود ندارد
براساس جدول 4-2-13 مشخص گرديد بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد. و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد تاثيري در يادگيري زبان احساسات نخواهد داشت.
7- دانشجويان معتقدند؛ بين جنسيت و سطح يادگيري مهارت هاي ارتباطي رابطه معني داري وجود ندارد وميزان يادگيري انواع مهارت ارتباطي مستقل از جنسيت مي باشد.بنابراين جنسيت افراد در ميزان يادگيري مهارت هاي ارتباطي نقشي ندارد.
مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي پيشين
الف. پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور
1- پرستو عباسپور در (1386) تحقيقي با عنوان” کارگاه مهارت زندگي با تاکيد بر مهارت ارتباطي و روابط بي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.