ژانویه 27, 2021

مقاله درباره عصر اطلاعات، زبان احساسات، انتقال اطلاعات

1 min read
<![CDATA[]]>

با توجه به نتايج تحقيقات لاول و چک گيل، در هزاره جديد که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن کليه مهارت هاي زندگي به خصوص مهارت هاي ارتباطي مؤثر براي تمامي افراد به خصوص قشر دانشجو ضروري است و داشتن مهارت ارتباط کلامي و غير کلامي موثر، کليد اصلي جامعه پذيري است. بنابراين در چنين عصري کاربرد اينترنت در تدريس براي تقويت مهارت هاي ارتباطي دانشجويان مسأله اي غير قابل اغماض مي باشد.
بنابراين فناوري نوين نقش دانشجويان را از ناقل دانش به خالق محيط يادگيري متحول کرده و فراگيران ضمن آشنايي با چگونگي برقراري توازن ميان راهنمايي و عرضه مهارت و کسب انواع مهارت هاي ارتباطي و با ايجاد مجال تفکر و کار مستقل، فراگيران در تسهيل فرايند يادگيري به ايفاي نقش بپردازند.
با توجه به اهميت موضوع و نقش عمده اينترنت بر يادگيري مهارت هاي ارتباطي و ضرورت کسب انواع مهارت هاي ارتباطي در عصر اطلاعات براي دانشجويان ، محقق به بررسي سطح ونوع استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي دانشجويان مي پردازد. در اين راستا پژوهشگر ديدگاه دانشجويان را در رابطه با نقش استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت ارتباطي کلامي و غير کلامي را مورد بررسي قرار مي دهد.
بيان مسئله
يکي از ويژگي هاي بارز زندگي بشر در قرن بيستم و نيز هزاره سوم که هم اکنون در ابتداي آن واقع شده ايم، تغيير و تحولات اساسي در کليه شئون و جنبه هاي آن است. اين تحولات بيش از هر عاملي با رشد سريع فناوري ارتباط دارد. رشد فناوري اگرچه سبب رفاه و آسايش بشر امروزي شده است، اما به دليل سرعت خيره کننده آن، انسان ها قادر نيستند در همه حال خود را با شرايطي که مدام در حال متحول شدن است وفق دهند. به همين دليل آسيب هاي رواني و اجتماعي ناشي از رشد سريع فناوري در کنار ساير معضلات، زندگي ما را تهديد مي نمايد. مشخصه ديگر دنياي مبتني بر فناوري، پيچيدگي هاي آن است. هر اندازه که دانش بشري پيشرفت مي نمايد و زيربنا هاي مختلف زندگي انسان امروزي با علم و دانش عجين تر مي گردد، بر پيچيدگي اين زندگي افزوده مي شود. لذا بشر امروز براي ايفاي موفقيت آميز نقش خود بايد از دانش، نگرش و مهارت هاي بيشتر و بالاتري برخوردار باشد تا بتواند از عهده مسائل و مشکلات امور زندگي خود در دنياي پرپيچ و خم برآيد. (ملکيان، 1386،ص4)
در اين ميان، قشردانشجو بيشتر از ساير اقشار جامعه نيازمند کسب آگاهي و مهارت هاي زندگي مي باشند.مهارت هاي زندگي مربوط به نحوه عمل رفتار هستند و از اين رو بايد به طور عملي آموخته شوند. اين آموزش ها را مي توان به روش يادگيري فعال در برنامه هاي آموزشي يا از طريق نمايش مهارت هاي زندگي در محيط آموزشي آموخت و بهترين راه براي آموختن آنها، روش يادگيري محور است.
بنابراين در اين راستا، سيستم هاي نظام آموزشي کشور به خصوص نظام آموزش عالي براي ايجاد و پرورش مهارت هاي زندگي به خصوص مهارت هاي ارتباطي عمده ترين وظيفه را دارند. همچنين نقش اساتيدو وجود برنامه هاي مدون آموزشي در زمينه مهارت هاي زندگي و استفاده از وسايل جديد ارتباطي مثل اينترنت مي توانند با حفظ هويت فرهنگي و اجتماعي در پرورش مهارت هاي زندگي دانشجويان بسيار کارساز باشند.
“امروزه ظهور تکنيک ديجيتال و فلسفه ديجيتاليسم در جهاني شدن امورات در فرهنگ عالم با اهميت تلقي مي شود، در دنياي اينترنت ديگر مرزهاي زميني معني خود را از دست داده و تمام دنيا در دهکده جهاني خلاصه شده است” (مک لوهان، 1980، ص121).
بنابر اين امروزه اينترنت به عنوان مهمترين ابزار و روش براي توانمندي جوامع در قرن جديد بکار مي رود و عامل ايجاد تغييرات اساسي در زندگي، آموزش ،صنعت و فرهنگ محسوب مي شود. (ملکي، 1382،ص80).
لازمه زندگي کردن در جامعه اطلاعاتي و تبديل شدن به شهروند مطلع، آموختن انواع مهارت هاي ارتباطي به خصوص مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي است و بزرگترين عامل، در شکوفاسازي اين مهارت ها، بخش آموزش است.
نظام آموزش عالي هر کشور عمده ترين رسالت را در شکوفاسازي و يادگيري مهارت هاي ارتباطي به عهده دارد. “در اين شرايط، آموزشي موفق است که همگام با تغييرات فناوري جديد، پاسخگوي نيازها و تحولات در سطح جامعه باشد. با ظهور فناوري هاي جديد خصوصاً اينترنت نقطه ترديدي نمانده است که دنيا شاهد تحولات عظيم در زمينه آموزش خواهد بود” (موسوي، 1386، ص1382).
فناوري اينترنت عرصه آموزش را متحول ساخته است و منجر به کسب انواع مهارت هاي زندگي به خصوص مهارت هاي ارتباطي شده است. يکي از مهمترين مهارت هاي زندگي داشتن مهارت هاي ارتباطي است و ارتباط از مولفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است. ارتباط موثر نه تنها وسيله انتقال اطلاعات بين افراد بلکه نشانگر احساسات آنها نسبت به هم، تصحيح سوءتفاهم ها و نهايتاً لازمه رشد يک اجتماع است. (عباسپور، 1386، ص229)
در هزاره تبادل اطلاعات با رواج يافتن انواع رسانه هاي همگاني،همچون اينترنت که اطلاعات بي شمار وراه هاي ارتباطي بي حد ومرزي را در اختيار همگان قرار مي دهد،تمام افراد جامعه به خصوص دانشجويان به دليل نقش سازندگي فرداي جامعه،نيازمند يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي مي باشند..
در چنين شرايطي کسب مهارت هاي ارتباطي براي برخورد با مشکلات روزمره زندگي و جامعه پذيري مسئله اساسي است،زيرا با رشد سريع فناوري روز و سرعت خيره کننده آن،انسانها قادر نخواهند بود ،در همه حال خود را با شرايطي که مداوم در حال دگرگوني است ،وفق دهند.
بنابراين کسب انواع مهارت هاي ارتباطي براي دانشجويان از ضروريات است،زيرا لازمه زيستن در جامعه اطلاعاتي، مجهز بودن به انواع مهارت هاي ارتباطي است.در اين راستا با توجه به اهميت موضوع،محقق به بررسي رابطه بين سطح ونوع استفاده از اينترنت و يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي مي پردازد.
در اين راستا ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مورد بررسي قرار مي گيرد و سوالات اساسي تحقيق عبارتند از : جامعه موردنظر تا چه حد از مهارت هاي ارتباط کلامي و غيرکلامي بهره مند هستند؟ آيا اينترنت در يادگيري اين مهارت ها نقش اساسي را ايفا مي کند؟ آيا اينترنت به عنوان يک وسيله ارتباطي جديد در برخورد دانشجويان با مشکلات زندگي نقش به سزايي دارد؟
ضرورت تحقيق
اگر قرن بيست و يکم را دروازه ورود به عصر اطلاعات بدانيم، مهمترين دستاوردهاي فناوري اطلاعات در قرن بيست و يکم ايجادو گسترش شبکه جهاني اينترنت است. گسترش روزافزون اين شبکه باعث شده است ،بسياري از مرزهاي موجود در ارتباطات بين افراد و ملل مختلف از بين برود. فناوري با يک تغيير بنيادين منجر به شکل گيري نوع جديد از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتي شده است.
بيشتر کارشناسان و متخصصان فناوري اطلاعات بر اين باورند که در عصر حاضر ما با اقيانوسي از اطلاعات مواجهه هستيم و بايد در عوض پرتاب کردن خود به درون اين اقيانوس با نحوه غواصي کردن در آن آشنا شويم زيرا هر اندازه که فناوري به افق هاي جديدي دست مي يابد، تحولات عظيمي در آموزش و يادگيري انواع مهارت ها در تمام سطوح آموزشي ايجاد مي گردد.
چنين عصري، نيازهاي زندگي امروزوبه دنبال آن تغييرات سريع اجتماعي ،فرهنگي، شبکه پيچيده ارتباطات انساني ،تنوع ،گستردگي و هجوم منابع اطلاعاتي انسان ها را با چالش ها و مشکلاتي روبروساخته است که مقابله موثر با آنها نيازمند توانمندي و مهارت هايي است تا افراد بتواند زندگي خود را به شکل مطلوبي به سامان برساند. (ديناني، 1385، ص1)
در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته است هر چند سال يکبار حجم اطلاعات موجود در جهان به دوبرابر افزايش مي يابد. در چنين شرايطي نظام هاي آموزش عالي نمي توانند بر منابعي تکيه کنند که به سرعت معني و اعتبار خود را از دست مي دهند. بر اين اساس هدف آموزش و پرورش نيز در اين عصر پيچيده تر شده و ديگر بخش دانش ها و مهارت ها کافي نيست و از يادگيرندگان انتظار مي رود به سطوح بالايي از حيطه شناختي يادگيري مشارکتي و کسب انواع مهارت ها به خصوص مهارت هاي ارتباطي برسند. (سرکارآراني،1386، ص31)
دراين راستا، بکارگيري اينترنت و وسايل ارتباطي جديد مي توانند در يادگيري مهارت هاي ارتباطي در فراگيران براي مواجهه شدن با مسائل و مشکلات زندگي روزمره موثر واقع شوند و با تقويت خودپنداره ،اتکاء به نفس، حس همکاري ،ايجاد روحيه مقاومت در برابر مشکلات زندگي و ساختن يک شهروند متعادل با مهارت هاي ارتباطي مقبول در اجتماع در توسعه پايدار ملي کشور گام هاي اساسي بردارند.
به اين ترتيب با توجه به امر بازنگري فرايند آموزش و استفاده از فناوري روز جهان در حوزه آموزش عالي ، به دليل اينکه اينترنت با سرعت خيره کننده اش درعصر اطلاعات ،راه هاي ارتباطي وسيعي را پيش روي افراد قرار مي دهد ،يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي لازمه زيستن در عصر اطلاعاتي شده است .
به اين ترتيب يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي براي کليه افراد،به خصوص دانشجويان بسيار ضروري است ،زيرا براي جامعه پذيري و برخورد با مشکلات ،يادگيري مهارت هاي ارتباطي امري اجتناب ناپذير است.بنابراين محقق در اين پژوهش به بررسي نقش اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مي پردازد.
اهداف تحقيق
در اين پژوهش، محقق به دنبال بررسي نقش اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مي پردازد. لذا اهداف اين تحقيق عبارتند از:
هدف کلي: بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت هاي ارتباطي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
اهداف جزئي
1- بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت رمزگذاري در جامعه مورد مطالعه.
2- بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت رمز خواني در جامعه مورد مطالعه.
3- بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه.
4- بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه.
5- بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه.
6- بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه.
7- بررسي رابطه بين جنسيت و ميزان يادگيري مهارت هاي ارتباطي در جامعه مورد مطالعه.
فرضيه هاي تحقيق
1- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
2- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
3- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
4- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
5- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
6- بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
7- بين جنسيت و ميزان يادگيري مهارت هاي ارتباطي در جامعه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
سوالات تحقيق
در اين تحقيق، محقق به بررسي نقش اينترنت در يادگير]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.