نوامبر 28, 2020

مقاله درباره مقدار خطا، نرم افزار، طلاق

1 min read
<![CDATA[]]>

که در آنرتبه هاي متناظر مقادير داده ها و n تعداد مشاهدات است . مقدار اين آماره بين 1- ( همبستگي منفي کامل ) و 1+ ( همبستگي مثبت کامل ) تغيير مي کند و مقدار صفر نشان مي دهد که هيچ رابطه خطي وجود ندارد، استفاده شده است؛ اين روش، زماني کاربرد دارد که تعداد نمرات کم بوده و به صورت رتبه اي باشند يا آنها را بتوان به صورت رتبه اي درآورد، رتبه افراد در در يک گروه برحسب ترتيبي که آنها در يک ويژگي مورد نظر به دنبال هم قرار مي گيرند ،نشان داده مي شود.
براي بررسي نوع استفاده از اينترنت فرض ها، از آزمون خي دو استفاده خواهد شد؛ “آزمون مجذور خي دو50 آزموني است که براي داده هاي گسسته يا ناپيوسته يعني داده هاي شمرده شده و نه مقادير اندازه گيري شده بکار مي رود. اين آزمون صرفا براي برآورد اين احتمال که آيا عاملي غير از عامل تصادف (خطاي نمونه گيري) رابطه ظاهري ايجاد کرد يا نه بکار مي رود”
در آزمون خي دو، آماره آزمون بصورت بدست خواهد آمد که درآن داريم. (شريفي، 1382، ص 243)
فراواني مورد مشاهده شده =
فراواني مورد انتظار =
مي باشد در اين تحقيق براي رد يا پذيرش فرض از سطح معني داري داده شده در جدول آزمون خي دو استفاده خواهيم نمود. در صورتي که سطح معني داري از مقدار خطاي مجاز 0.05 کوچکتر باشد، فرض را رد و در صورتي که سطح معني داري از مقدار خطاي مجاز 0.05 بزرگتر باشد، فرض را مي پذيريم .
مقدمه فصل چهارم
پس از گردآوري داده ها، محقق بايد داده هاي گردآوري شده را با استفاده از روش هاي آماري مناسب تحليل کند. تحليل داده ها به استنباط معنا از مشاهداتي که به عنوان بخشي از طرح تحقيق بعمل آورده است، اطلاق مي شود. تحليل داده هاي کمي مشتمل بر قراردادن مشاهدات به صورت عددي و دستکاري آنها بر حسب خواص رياضي شان است . (بيابانگرد، 1384، ص383).
مهمترين بخش يک کار پژوهشي را تجزيه تحليل داده هاي آن، تشکيل مي دهد. در اين پژوهش داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه تحليل قرار گرفته و نتايج در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي ارائه شده است. در بخش آمار توصيفي از شاخص هاي مرکزي نظير فراواني ، درصد، جداول و نمودار ، و توزيع فراواني و ميانگين استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطي براي پاسخگويي به فسمتي از فرضيه هاي اول تا ششم پژوهش(سطح استفاده از اينترنت)، از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و براي پاسخگويي به فسمتي از فرضيه ها هاي اول تا ششم ( رابطه نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ارتباطي) از آزمون خي دو استفاده گرديد و براي پاسخگويي به فرضيه هفتم پژوهش و بررسي نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت هاي ارتباطي از آزمون خي دو استفاده شده است.
دليل کاربرد آزمون خي دو ،اينست که؛ اين آزمون زماني استفاده مي شود که داده هاي گسسته يا ناپيوسته يعني داده هاي شمرده شده و نه مقادير اندازه گيري شده به کار مي رود اين آزمون صرفاً براي برآورد اين احتمال که آيا عاملي غير از عامل تصادف (خطاي نمونه گيري ) رابطه ظاهري ايجاد کرده يا نه، بکار مي رود.
اما در ضريب همبستگي اسپيرمن؛ رتبه افراد در يک گروه بر حسب ترتيبي که آنها در يک ويژگي مورد نظر ،به دنبال هم قرار مي گيرند،نشان داده مي شود و هيچ فرضي مبتني برفواصل مساوي بين رتبه ها وجود ندارد.(سيف،1383،ص374)
4-1 بخش آمار توصيفي
در بخش آمار توصيفي اطلاعات موجود در پرسشنامه ها در قالب جداول و نمودارهاي آماري خلاصه مي شود و نيز در اين بخش از فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و ساير آماره ها استفاده شده است .
4-1-1 توزيع فراواني و درصد جنسيت دانشجويان
با توجه به اطلاعات موجود در جدول 4-1-1 مشاهده مي گردد که از 207 نفري که دراين تحقيق شرکت کرده اند تعداد :
122 نفر معادل 9/58 درصد از کل نمونه مرد و 85 نفر معادل 1/41 درصد از کل نمونه زن مي باشند .
4-1-1 جدول توزيع فراواني و درصد جنسيت دانشجويان ‍‍‍‍‍
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
122
9/58
زن
85
1/41
کل
207
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول 4-1-1 بصورت بصري نمودار دايره اي جنسيت دانشجويان را رسم مي نماييم .
4-1-1 نمودار دايره اي جنسيت دانشجويان
4-1-2 بررسي توزيع فراواني و درصد رشته تحصيلي دانشجويان
به منظور بررسي توزيع فراواني و درصد رشته تحصيلي دانشجويان بر حسب جنسيت آنها يك جدول توافقي دو طرفه كه سطرهاي آن شامل جنسيت دانشجويان و ستونهايش رشته تحصيلي آنها مي باشد را رسم نموده و تفسير مي نمائيم .
4-1-2 جدول توزيع فراواني و درصد رشته تحصيلي دانشجويان بر حسب جنيست آنها
جنسيت
رشته تحصيلي
کل
علوم پايه
فني مهندسي
علوم انساني
مرد
فراواني
10
93
16
119
درصد
5
46
9/7
9/58
زن
فراواني
19
56
8
83
درصد
4/9
7/27
4
1/41
کل
فراواني
29
149
24
202
درصد
4/14
8/73
9/11
100
با توجه به اطلاعات موجود در جدول 4-1-2 مشاهده مي گردد که از 207 نفري که در اين تحقيق شرکت کرده اند تعداد 5 نفر به اين سؤال پاسخ نداده اند و از 202 نفري که پاسخ داده اند تعداد :
29 نفر معادل 4/14 درصد از کل نمونه در رشته علوم پايه مشغول به تحصيل هستند که از اين تعداد 10 نفر مرد و 19 نفر زن مي باشند . 149 نفر معادل 8/73 درصد از کل نمونه در رشته فني مهندسي مشغول به تحصيل هستند که از اين تعداد 93 نفر مرد و 56 نفر زن مي باشند .
24 نفر معادل 9/11 درصد از کل نمونه در رشته علوم انساني مشغول به تحصيل هستند که از اين تعداد 16 نفر مرد و 8 نفر زن مي باشند .
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول4-1-2 بصورت بصري نمودار هيستوگرام رشته تحصيلي دانشجويان را بر حسب جنسيت آنها رسم مي نماييم .
نمودار 4-1-2 نمودار توزيع فراواني رشته تحصيلي دانشجويان برحسب جنسيت آنها
4-1-3 بررسي توزيع فراواني و درصد ميزان استفاده از اينترنت در هفته توسط دانشجويان
به منظور بررسي توزيع فراواني و درصد ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت در هفته بر حسب جنسيت آنها يك جدول توافقي دو طرفه كه سطرهاي آن شامل جنسيت دانشجويان و ستونهايش ميزان استفاده ي آنها مي باشد را رسم نموده و تفسير مي نمائيم .
4-1-3 جدول توزيع فراواني و درصد ميزان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان بر حسب جنيست آنها
جنسيت
ميزان استفاده ( ساعت )
کل
3
4
5
6
بيشتر از 6
مرد
فراواني
35
11
21
9
41
117
درصد
4/17
5/5
4/10
5/4
4/20
2/58
زن
فراواني
33
11
17
2
21
84
درصد
6/16
5/5
5/8
1
4/10
8/41
کل
فراواني
68
22
38
11
62
201
درصد
8/33
9/10
9/18
5/5
8/30
100
با توجه به اطلاعات موجود در جدول 4-1-3 مشاهده مي گردد که از 207 نفري که در اين تحقيق شرکت کرده اند تعداد 6 نفر به اين سؤال پاسخ نداده اند و از 201 نفري که پاسخ داده اند تعداد :
68 نفر معادل 4/14 درصد از کل نمونه 3 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کنند که از اين تعداد 35 نفر مرد و 33 نفر زن مي باشند ، 22 نفر معادل 9/10 درصد از کل نمونه 4 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کنند که از اين تعداد 11 نفر مرد و 11 نفر زن مي باشند ، 38 نفر معادل 9/18 درصد از کل نمونه 5 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کنند که از اين تعداد 21 نفر مرد و 17 نفر زن مي باشند ، 11 نفر معادل 5/5 درصد از کل نمونه 6 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کنند که از اين تعداد 9 نفر مرد و 2 نفر زن مي باشند و 62 نفر معادل 8/30 درصد از کل نمونه بيشتر از 6 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کنند که از اين تعداد 41 نفر مرد و 21 نفر زن مي باشند .
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول4-1-3 بصورت بصري نمودار هيستوگرام ميزان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان را بر حسب جنسيت آنها رسم مي نماييم .
نمودار 4-1-3 توزيع فراواني ميزان استفاده از اينترنت در هفته توسط دانشجويان بر حسب جنسيت آنها
4-1-4 توزيع فراواني و درصد نوع استفاده از اينترنت
با توجه به اطلاعات موجود در جدول 4-1-4 مشاهده مي گردد که از 207 نفري که دراين تحقيق شرکت کرده اند 2 نفر به سؤال فوق جواب نداده اند و از 205 نفري که پاسخ داده اند تعداد :
4-1-4 جدول توزيع فراوني و درصد نوع استفاده از اينترنت
نوع استفاده
فراواني
درصد
1-چت کردن
4
2
2-تفريحي
21
2/10
3-علمي
34
6/16
4-پژوهشي
12
9/5
5-چت و تفريحي
4
2
6-چت و علمي
1
5/0
7-چت و پژوهشي
1
5/0
8-تفريحي و علمي
22
7/10
9-تفريحي و پژوهشي
12
9/5
10-علمي و پژوهشي
24
7/11
11-چت، تفريحي و علمي
11
4/5
12-چت ، تفريحي و پژوهشي
1
5/0
13-چت ، علمي و پژوهشي
6
9/2
14-تفريحي ، علمي و پژوهشي
27
2/13
15-چت ، تفريحي ، علمي و پژوهشي
25
2/12
کل
205
100
4 نفر معادل 2 درصد از کل نمونه فقط براي چت کردن ، 21 نفر معادل 2/10 درصد براي تفريح ، 34 نفر معادل 6/16 درصد استفاده علمي و 12 نفر معادل 8/5 درصد استفاده پژوهشي دارند و مابقي دانشجويان ترکيبي از استفاده هاي ذکر شده از اينترنت را دارند که به فراواني آنها در جدول فوق اشاره شده است .
4-1-5 بررسي توزيع فراواني و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه
به منظور بررسي توزيع فراواني و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه جدول توزيع فراواني و درصد پاسخ به سؤالات را رسم نموده و يکي از سؤالات را به عنوان مثال بررسي مي نماييم .
4-1- 5 توزيع فراواني و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه
سؤالات
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
ميانگين
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد دربارهاسترس، رابطه نامشروع، اوقات فراغت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.