آوریل 14, 2021

مقاله درباره مهارت خواندن، زبان احساسات، ابراز وجود

1 min read
<![CDATA[]]>

روش نمونه گيري و حجم نمونه
گردآوري داده هاي مورد نياز در پژوهش هاي توصيفي- پيمايشي به دو طريق امکان پذير است:
1- شمارش کامل افراد جامعه مورد نظر.
2- نمونه گيري و انتخاب نمونه که معرف جامعه باشد. (سرمد، 1382، ص184).
در پژوهش هاي علوم رفتاري متداول ترين روش هاي نمونه گيري (تصادفي ساده، سيستماتيک، طبقه اي، خوشه اي و چند مرحله اي) است.
در اين پژوهش محقق با استفاده از روش تصادفي ساده به تعيين نمونه مورد نظر مي پردازد. در نمونه گيري تصادفي ساده نشانه ها يا واحدهاي مورد مطالعه براي گروه هاي نمونه به گونه اي انتخاب مي شود که همه آنها فرصت برابري در انتخاب شدن دارند و هر انتخاب نيز از انتخاب ديگر مستقل مي باشد. (سيف نراقي ، 1384، ص172).
در اين پژوهش حجم جامعه 450 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي است که از سايت اينترنت استفاده مي کنند و سپس به روش تصادفي ساده 207 نفر انتخاب مي شوند. براي تعيين حجم نمونه: از فرمول کوکران 44 براي تعيين حجم نمونه اين پژوهش استفاده خواهد شد. در اين فرمول حداکثر اشتباه مجاز d معادل 5 0و 0 و ضريب اطمينان 95 و 0 % و ضريب آلفاي 96و1 و مقادير p و q نيز هر يک معادل 5و 0 در نظر گرفته شده است.
.
Pq( t2(
d2
n =
N =تعداد جامعه
t = 96/1
d = 05/0
p = 5/0
q = 5/0
n =تعداد نمونه
بنابراين با نمونه اي به حجم207 n = با اطمينان 95%مي توان مطمئن بود که خطاي نمونه گيري کمتر از 05/0 d =خواهد بود.(سرايي، 1383، ص 129).
ابزار جمع آوري اطلاعات و چگونگي تهيه آن
در اين پژوهش ابزار جمع آوري اطلاعات شامل: پرسشنامه محقق ساخته است که به صورت بسته پاسخ تهيه شده است و شامل 28سوال مربوط به مهارت هاي ارتباطي است که در مقياس ليکرت به صورت 5 طيف (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم) تدوين شده است. در اين پرسشنامه ديدگاه دانشجويان در زمينه ميزان و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت هاي ارتباطي مورد بررسي قرار مي گيرد. براي هرکدام از اين گزينه ها که توسط دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي که از سايت اينترنت استفاده مي کنند، ارزش عددي منظور خواهد شد. اين پرسشنامه با دو مولفه و 28 گويه تدوين شده است . در اين راستا ديدگاه دانشجويان دوره کارشناسي که در سال 1388 مشغول به تحصيل هستند و از سايت اينترنت دانشگاه استفاده مي کنند، مورد بررسي قرار مي گيرد.
خيلي زياد = 5 زياد= 4 متوسط = 3 کم = 2 خيلي کم = 1
بخش هاي پرسشنامه
در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نحوه ساخت پرسشنامه براساس مهارت هاي ارتباطي، به دو مولفه تقسيم شده است. که عبارتند از: 1- مهارت هاي ارتباط کلامي 2- مهارت هاي ارتباط غيرکلامي .
در اين پرسشنامه مولفه اول، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت هاي ارتباط کلامي بررسي مي کند. که براي پاسخ گويي به سوالات يک تا چهار پژوهش تدوين گرديده است. اين مولفه شامل هشت گويه مي باشد که عبارتند از:
گويه اول، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت نوشتن بررسي مي کند اين گويه براساس ديدگاه جعفري محدثه تدوين شده است. (جعفري محدثه، 1385، ص1)
گويه دوم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت صحبت کردن بررسي مي کند اين گويه براساس ديدگاه هارجي تدوين شده است. هارجي (2007، ترجمه خشايار بيگي، 1386، 197).
گويه سوم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت خواندن بررسي مي کند اين گويه براساس ديدگاه آداک البرز تدوين شده است. (آداک البرز، 1387،ص2).
گويه چهارم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت شنيدن بررسي مي کند، اين گويه براساس ديدگاه بولتون و کاشاني و ميرزايي اهري نجاتي تدوين شده است. بولتون(2005، ترجمه حميدرضا سهرابي، 1384، ص 94) و (کاشاني، 1384، ص68) و (ميرزايي اهري نجاتي، 1383، ص17).
گويه پنجم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت تعقل بررسي مي کند، اين گويه براساس ديدگاه پاشا شريفي تدوين شده است. (پاشاشريفي، 1387، ص199).
گويه ششم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت ابراز وجود بررسي مي کند،که اين گويه براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. بولتون( 2005، ترجمه حميدرضا سهرابي، 1384، ص94).
گويه هفتم، نقش اينترنت را در افشاي احساسات فرستنده پيام بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. (همان منبع، ص94)
گويه هشتم، نقش اينترنت را در ايجاد رفتار تعاملي بين فرستنده و گيرنده پيام بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. (همان منبع، ص94)
در اين پرسشنامه مولفه دوم نقش اينترنت را در يادگيري مهارت هاي ارتباط غيرکلامي بررسي مي کند، که براي پاسخگويي به سوالات پنجم و ششم پژوهش تدوين گرديده است که شامل 20 گويه مي باشد که عبارتند از:
گويه نهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت گوش دادن بررسي مي کند، که براساس ديدگاه کرل و کريمي تدوين شده است. کرل (2000، ترجمه آل ياسين، 1380، ص31) و (کريمي، 1387، ص1).
گويه دهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت تماس چشمي (رعايت فاصله مناسب با گوينده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. بولتون( 2005، ترجمه حميدرضا سهرابي، 1384، ص62).
گويه يازدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت توجه(توجه به گوينده پيام) بررسي مي کند ،که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. (همان منبع، ص71).
گويه دوازدهم، نقش اينترنت را در ارتباطات ميان فردي (ارتباط فرد با فرد ديگر) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. (همان منبع، ص71).
گويه سيزدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت پيگيري (توجه مداوم گيرنده پيام نسبت به پيام فرستنده) بررسي مي کند ،که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است. (همان منبع، ص76).
گويه چهاردهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت تشويق کوتاه(برقراري ارتباط با پاسخ هاي کوتاه گيرنده پيام نسبت به فرستنده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص76).
گويه پانزدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت سوالات کم (کاهش سوالات بيشمار گيرنده پيام در هنگام گفتگو با فرستنده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است (همان منبع، ص76).
گويه شانزدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت سکوت توجه آميز (بکار بردن سکوت و آزاد گذاردن گيرنده پيام براي تفکر و بيان مطالب خود) بررسي مي کند ،که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است.(همان منبع، ص76).
گويه هفدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت انعکاسي (درک و پذيرش احساس طرف مقابل) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص94).
گويه هجدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت توضيح (پاسخ کوتاه و موجز به گوينده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص94).
گويه نوزدهم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت انعکاس معنا(ارائه احساسات در پاسخ کوتاه گوينده) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص94).
گويه بيستم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت انعکاس احساسات(بکاربردن جملات احساسي کوتاه از طرف گيرنده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص94).
گويه بيست و يکم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت انعکاس تخليص(تکرار مختصر و کوتاه پيام به هنگام ارسال پيام از طرف گوينده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه شاه ولي تدوين شده است(شاه ولي، 1382، ص22).
گويه بيست و دوم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت زبان احساسات(تغيير لحن کلام و تن صدا از طرف گوينده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است بولتون(2005، ترجمه حميدرضا سهرابي، 1384، ص127).
گويه بيست و سوم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت فرا زبان (ويژگي صدا و تن و لحن گفتار مخاطب در ارائه پيام به گيرنده) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص130).
گويه بيست و چهارم، نقش اينترنت را در يادگيري کلام خصمانه (بکارگيري خشم و افزايش تن صدا در هنگام برقراري ارتباطات) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص130).
گويه بيست و پنجم، نقش اينترنت را در يادگيري گفتار تند (بکارگيري گفتار تند به منظور خاتمه دادن گفتگو در برابر مخاطب پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است(همان منبع، ص130).
گويه بيست و ششم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت کاوش (کاوش و جستجو پيام در ذهن گيرنده پيام به منظور درک پيام مخاطب) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه شاه ولي تدوين شده است(شاه ولي،1382، ص32).
گويه بيست و هفتم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت بازتاب (مهارت ارائه بازتاب و گفتگو دو طرفه به صورت پرسش و پاسخ بين فرستنده و گيرنده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه شاه ولي تدوين شده است(همان منبع، ص32).
گويه بيست و هشتم، نقش اينترنت را در يادگيري مهارت تلخيص(خلاصه کردن گفتار گوينده پيام از طرف فرستنده پيام) بررسي مي کند، که براساس ديدگاه شاه ولي تدوين شده است(همان منبع، ص32).
روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري
منظور از روايي يک آزمون اين است که آيا آزمون به عنوان يک وسيله اندازه گيري، براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب است يا نه؟ (سيف، 1381، ص183). روايي محتواي اين پرسشنامه براساس:
الف. روايي45 محتواي پرسشنامه
1- پرسشنامه بر پايه الگوي مبناي نظري و راهنمايي اساتيد راهنما و مشاور در دو بخش مربوط به مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي طرح گرديده است.
2- با ارائه پرسشنامه اوليه به حضور اساتيد راهنما و مشاور و تعدادي از اساتيد ديگر، تمامي نظرات آنها اعمال شده و سوالات مبهم حذف گرديد.
ب. اعتبار46 پرسشنامه
اعتبار يک وسيله اندازه گيري است که اگر ويژگي هاي موردي سنجش را با همان وسيله يا وسايل مشابه دوباره اندازه گيري کنيم، نتايج حاصله تا حد مشابه دقيق و قابل اعتماد باشد. (سرمد، 1382، ص195).
اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ 47 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه ها برابر با 9256/0 در سطح آلفاي 0.01 معني دار مي باشد، بنابراين مي توان گفت : پرسشنامه از ضريب اعتبار بالايي برخورددار مي باشد .
(سيف، 1381، ص416)
که در اين فرمول داريم :
n = تعداد سؤالات پرسشنامه
= واريانس هر يک از سؤالات
= واريانس کل پرسشنامه
روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات :
در اين پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد.
1- آمار توصيفي:48 به يک مجموعه از مفاهيم و روش هاي بکارگرفته شده، جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهيه جداول، رسم نمودار گفته مي شود. هدف از آمار توصيفي ارائه داده ها به صورت جداول و نمودار يا عدد براي توصيف نتايج حاصل از تحقيق است. شيولسوان(2002، ترجمه کيامنش، 1383، ص9).
در اين پژوهش از شاخص هاي مرکزي نظير فراواني، درصد، ميانگين و از شاخص هاي پراکندگي نظير واريانس، انحراف معيار، جداول توزيع فراواني و رسم نمودار استفاده خواهد شد.
2- آمار استنباطي49 به مجموعه روش هايي که فقط با استفاده از داده هاي حاصل از مطالعه يک زير مجموعه کوچک با نام نمونه ها، خصوصيات گروه بزرگ جامعه را مورد استنباط قرار مي دهند، آمار استنباطي گفته مي شود.(همان منبع، ص10).
در بخش آمار استنباطي از آزمونهاي آماري مناسب جهت آزمودن فرضها استفاده مي شود در اين تحقيق براي بررسي سطح استفاده از اينترنت فرض ها از ضريب همبستگي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.