ژانویه 16, 2021

مقاله درباره مهارت خواندن، زبان احساسات، ابراز وجود

1 min read
<![CDATA[]]>

سوال کلي تحقيق
سطح و نوع استفاده از اينترنت چه نقشي بر يادگيري مهارت هاي ارتباطي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دارد؟
سوالات ويژه تحقيق
1- آيا بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري در جامعه مورد نظررابطه وجود دارد؟
2- آيا بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزخواني در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
3- آيا بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
4- آيا بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابراز وجود در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
5- آيا بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
6- آيا بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
7- آيا بين جنسيت و ميزان يادگيري مهارت هاي ارتباطي در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟
تعاريف نظري
اينترنت: اينترنت به مجموعه جهاني از رايانه ها اطلاق مي شود که اطلاعات را بين نقاط گوناگون دنيا را رد و بدل مي کند و يکي از گسترده ترين وسايل ارتباطي، آموزشي و پژوهشي است که در آستانه هزاره سوم در عرصه آموزش و پژوهش موفقيت هاي چشمگيري را براي نظام آموزش عالي خواهد داشت. (صالحي، 1382، ص92)
يادگيري: يادگيري يا آموختن را مي توان فرايند پردازش اطلاعات و کسب انديشه و مهارت هاي جديد يا کشف و شهودي تعريف کرد که بر رفتار تاثير مي گذارد. تاثير يادگيري بر رفتار معمولاً پايدار است و در تجربيات فرد تغييرات نسبتا پايدار، بوجود مي آورد. (سيف، 1383، ص17)
ارتباط: ارائه مفاهيم، تفکرات، معاني يا پيام ها به ديگران است. (فرهنگي، 1384، ص6)
مهارت هاي ارتباطي: توانايي فرد براي برقراري ارتباط با ديگران در جهت برآوردن نياز و خواسته به شيوه اي قابل قبول است. (ناصري، 1386، ص108)
مهارت رمزگذاري: مهارت رمزگذاري، يکي از انواع مهارت ارتباط کلامي است که شامل: نوشتن و صحبت کردن است. در اين مهارت فراگير تعدادي از کانال هاي ارتباطي را هنگام تايپ کردن و نوشتن مطالب مورد استفاده قرار مي دهد و در صحبت کردن نيز از طريق تعدادي کانال هاي ارتباطي، کلمات و واژه ها را بکار مي برد. (برلو، 1960، ص41)
مهارت رمزخواني: مهارت رمزخواني، يکي از انواع مهارت ارتباط کلامي است که شامل: خواندن و شنيدن است. مهارت شنيدن؛يکي از مهارت هاي رمزگذاري است که مشارکت در يک گفت و شنود است و فرستنده را، در انتقال خواست هاي دروني اش ياري مي دهد و موجب درک صحيح گيرنده مي شود.شنيدن فعاليتي غير ارادي است، که به صورت بالقوه در افراد وجود دارد . کرل (2000، ترجمه آل ياسين، 1380، ص 31)
مهارت خواندن: نيز يکي از انواع مهارت هاي رمزخواني است، داشتن اين مهارت به فراگير کمک مي کند مطالب فرستنده پيام را درک کرده و فرستنده پيام را در انتقال پيام يا مفاهيم ياري نمايد. (برلو، 1960، ص41)
مهارت ابرازوجود: يکي از مهارت هاي ارتباط کلامي است که ابراز افکار ،احساسات و اعتقادات فرد به نحوي مناسب و صادقانه را شامل مي شود.استفاده از اين مهارت يکي از عوامل موفقيت آميزبودن تعامل بين گيرنده و فرستنده پيام است. (لنج، 1976، ص302)
مهارت گوش دادن: يکي از مهارت هاي غيرکلامي است و يکي از فعاليت هاي روانشناختي پيچيده است که درک ،تعبير و تفسير اهميت يک تجربه حسي رادربرمي گيرد. اين مهارت بسياري از جنبه هاي زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد و فعاليتي اکتسابي است که گيرنده پيام را در درک مطالب فرستنده پيام ياري مي دهد. بولتون (2005، ترجمه حميدرضا سهرابي، 1384،ص71-62).
مهارت زبان احساسات: يکي از مهارت هاي غيرکلامي زبان است که از طريق آن احساسات افراد نسبت به روابط شان ارائه مي شود اين مهارت براي گوينده بيشترين اهميت را در پي خواهد داشت و به فرستنده پيام کمک مي کند که احساسات واقعي خويش را به نمايش بگذارد و منجر به برقراري ارتباط مؤثر بين فرستنده و گيرنده پيام شود. (همان منبع، ص127)
تعاريف عملياتي
اينترنت: مجموعه شبکه هاي جهاني از رايانه ها است که از طريق پست الکترونيکي، ارسال فکس و خط تلفن (مودم) براي گفتگو و تبادل نظر گروهي و شخصي بکار مي رود. اينترنت، وسيله مناسبي براي پژوهش و مجراي اطلاعاتي مناسبي براي مباحث علمي و تحقيقي است.
يادگيري: در اين تحقيق منظور از يادگيري، آموختن مهارت هاي ارتباطي است که شامل: يادگيري مهارت هاي کلامي (مهارت رمزگذاري، رمزخواني ، ابراز وجود وتعقل) و مهارت هاي غير کلامي (مهارت زبان احساسات و گوش دادن)است.
ارتباط: در اين تحقيق منظور از ارتباط، انتقال پيام بين گيرنده و فرستنده از طريق پست الکترونيکي براي انتقال پيام واطلاعات علمي، پژوهشي و چت کردن است.
سطح: در اين تحقيق، منظور از سطح استفاده از اينترنت،ميزان ياlevel است،يعني؛ ميزان استفاده افراد از اينترنت در طول هفته.
نوع: در اين تحقيق نوع استفاده از اينترنت شامل: چت کردن، کاوش و جستجو اطلاعات براي مباحث علمي ،پژوهشي وتفريحي مورد نظر پژوهشگر مي باشد.
مهارت هاي ارتباطي: داشتن مهارت براي برقراري ارتباط موثر با ديگران و به اشتراک گذاشتن ايده ها و نظرات بين فرستنده و گيرنده است. اين مهارت ها براي برقراري ارتباط شنيداري و ديداري ضروري است. اين مهارت ها يا به صورت کلامي هستند که به صورت رمزهاي کلامي و صحبت کردن فرستنده و گيرنده پيام انجام مي شوند يا به صورت غيرکلامي با رمزهاي غيرکلامي اند که با حرکات چشم، دست و … انجام مي شوند.
در مهارت ارتباط کلامي، پيام به صورت رمزهاي گفتاري انتقال مي يابد، مانند: گفتگوي فراگيران با يکديگر و در مهارت ارتباط غيرکلامي، پيام به صورت علائم يا رمزهاي غيرکلامي (حرکت دست، چشم، صدا) انتقال مي يابد.
در اين پژوهش مهارت کلامي شامل مهارت رمزگذاري است که شامل: مهارت نوشتن و صحبت کردن مي باشد که سوالات اول و دوم را شامل مي شوند. سوال اول مهارت نوشتن را بررسي مي کند که براساس ديدگاه جعفري محدثه تدوين شده و سوال دوم مهارت صحبت کردن است که براساس ديدگاه هارجي تدوين شده است. مهارت رمزخواني نيز شامل: مهارت خواندن و شنيدن است که مهارت خواندن سوال سوم پژوهش مي باشد که براساس تحقيقات آداک البرز تدوين شده است. مهارت شنيدن سوال سوم و چهارم پژوهش است که براساس ديدگاه بولتون، اهري نجاتي و کاشاني تدوين شده است. مهارت تعقل نيز سوال پنجم پژوهش است که براساس ديدگاه پاشاشريفي تدوين شده است. مهارت ابراز وجود به عنوان سوال ششم پژوهش است که براساس ديدگاه بولتون تدوين گرديده. سوال هفتم پژوهش افشاي احساسات فرستنده پيام براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است .سوال هشتم نيز که نقش اينترنت در ايجاد رفتار تعاملي را در نظر مي گيرد، براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است.
در اين پژوهش مهارت غير کلامي شامل مهارت گوش دادن است که منجر به برانگيختن توجه فرستنده پيام ،برقراري ارتباط و تشويق گيرنده پيام به ارسال پيام شده وهمچنين به ارسال پيام کمک مي کند. سوالات 9 تا 21 پژوهش را شامل مي شود که مهارت تماس چشمي، مهارت توجه ،مهارت پيگيري، مهارت تشويق ،سکوت توجه آميز ،مهارت توضيح و انعکاس( احساسات ،معني و تلخيص) را مي سنجد و براساس ديدگاه بولتون تدوين شده است.
در اين پژوهش نيز سوالات 22 تا 28 مهارت زبان احساسات، مهارت فرا زبان ،کلام خصمانه ،گفتار تند ،کاوش ،مهارت بازتاب و تلخيص را بررسي مي کند که براساس ديدگاه شاه ولي تدوين شده اند.
مقدمه فصل دوم
در قرن بيست و يکم که رهبري آن را اطلاعات بر عهده دارد و فناوري نوين در ارائه اطلاعات و برقراري ارتباط عمده ترين نقش را ايفا مي کند.
اينترنت تحولات عظيمي را در زمينه ارتباطات انساني ايجاد کرده است. گستردگي کار اينترنت موجب گرديد؛ تمامي افراد جامعه به خصوص قشر دانشجو بتوانند در زمينه علمي، پژوهشي، سياسي ، اجتماعي و… اطلاعات را جستجو کنندو بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند. بنابراين با توجه به اهميت نقش اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي در اين فصل جهت آشنايي خوانندگان با مباني نظري، ابتدا به تعريف ارتباط، اجزا و انواع آن ،عوامل موثر در ارتباطات، مهارت ارتباطي ،انواع مهارت کلامي و غير کلامي و ويژگي آنها مي پردازيم. سپس با بيان فناوري اطلاعات و اينترنت و نقش آن در برقراري ارتباط به بررسي نقش اينترنت در برقراري ارتباط، مزايا و موانع اينترنت در برقراري مهارت ارتباطي را اشاره خواهيم کرد.
در پايان در بخش پيشينه تحقيقات، محقق به بررسي سابقه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور مي پردازد.
مهارت نوشتن، مهارت مطالعه کردن را به دنبال دارد و افرادي که به نوشتن علاقه دارند در فعاليت هاي اجتماعي بسيار مشارکت دارندو با قلم خود تجربيات، نقدها ،پيشنهادات و افکار خود را به ديگران منتقل مي کنند. (جعفري محدثه، 1385،ص1)
مهارت نوشتن منجر به تقويت مهارت هاي تفکر مي شود اما اين مهارت نياز به پرورش دارد و از طريق تمرين و تکرار مي توان آن را شکوفا ساخت، وجود اين مهارت منجر به درک موثر پيام فرستنده و گيرنده خواهد شد.
مهارت صحبت کردن: مهارت گفتگو، توصيف کردن ، گفتن يا دستورالعمل دادن است که طي آن توضيح دهنده به توصيف و تجويز مي پردازد و به ارائه علل حقايق و يا رويدادها مي پردازد. فرد با استفاده از اصطلاحات، مثال ها و سازماندهي مناسب و صحيح، نظرات خود را بيان مي دارد. مهارت صحبت کردن يکي از مهمترين و رايج ترين مهارت هاي اجتماعي است. مهمترين کارکردهاي صحبت کردن عبارتند از:
1- ارائه اطلاعاتي که فقط از طريق توضيح دادن، قابل انتقال است.
2- اطلاعات جهت دستيابي به درکي مشترک به اشتراک گذارده مي شوند.
3- ابهامات موجود در تعامل اجتماعي را روشن مي نمايند.
4-فرد در خصوص نگرش ها، حقايق يا ارزش هابه ابراز عقيده مي پردازد.
5- ويژگي هاي اصلي پديده هارا ترسيم مي کند. هارجي(2007، ترجمه خشايار بيگي، 1386، ص197)
مهارت صحبت کردن موجب رد يا پذيرش فرد در گروه مي شودو نقش تاثيرگذاري در ايجاد،حفظ و تداوم ارتباط دارد.
مهارت خواندن22: مهارت خواندن يکي از مهارت هاي رمزخواني است که شامل: چشم پوشي از بخش هاي غير مهم مطالبي است که فرد مي خواند، حدس زدن معني لغات از کلمات مجاور، مطالعه سطحي و جستجوي سريع بخش هاي مهم مطالب ،روخواني براي فهم کلي مطالب و افزايش سرعت خواندن است. (شرکت آموزشي آداک البرز، 1387، ص2)
حافظه انسان طوري است که پس از چند دقيقه قسمتي از مطالب را فراموش مي کند و بعد از يک شبانه روز فقط رئوس مطالب را به خاطر مي آورد اما داشتن مهارت خواندن منجر مي شود که فرد در روش مطالعه خود تجديد نظر کرده و بر ضعف حافظه خود غلبه نمايد.
مهارت شنيدن23: مهارتي است که فرد در حين شنيدن حرف هاي ديگران، حرف هاي آنها را ارزيابي کرده و پاسخ هاي خود را طرح ريزي و مرور کرده و به اجرا مي گذارد. (رکهام، 1978، ص6)
انواع مهارت شنيدن عبارتند از:
1- شنيدن جهت درک مطلب: اين مهارت زماني بکار مي رود که فرد مي خواهد درک ،تجربه و اطلاعات خود را افزايش دهد و به موضوعات حساس و مهم توجه کرده تا پيام مخابره شده را به طور کامل درک کند.
2- شنيدن جهت ارزيابي: اين مهارت زماني بکار مي رود که فرد براي انجام قضاوتي مناسب در مورد پيام هاي ديگران سخنان آنان را مورد ارزيابي قرار مي دهد. در اين]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.