ژانویه 17, 2021

مقاله درباره پژوهشگران، ابراز وجود، وجود رابط

1 min read
<![CDATA[]]>

با توجه به نتايج فرضيه سوم پژوهش ديدگاه دانشجويان در زمينه سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت هاي تعقل بررسي شده و مشخص گرديد ؛دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت تعقل با 182 /0 چهارمين مهارت ارتباطي مهم در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معني است که بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد، مهارت تعقل آنها افزايش مي يابد و بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد .
بنابراين با توجه نتايج فرضيه پژوهش پيشنهاد مي شود:
1-مسؤلين نظام آموزش عالي مي بايست بابرگزاري کار گاه هاي آموزشي، مسئوليت پشتيباني و حمايت ذهني ، رواني و اجتماعي دانشجويان را بر عهده بگيرند تا با ايجاد آموزش مهارت هاي تعقل توانمندي هاي لازم را براي تصميم گيري آگاهانه، درست فکر کردن، مقابله با استرس، افزايش خودکارآمدي و برقراري ارتباط موثر و ساير توانايي هاي رواني اجتماعي در کنار پيشگيري از آسيب هاي احتمالي بهداشت رواني دانشجويان را در محيط دانشگاهي تامين نمايند.
2- برگزاري دوره هاي آموزشي در ارتباط با انواع مهارت تعقل و دعوت مشاوران خبره و اساتيد فلسفه و روانشناسي جهت تدريس اين مهارت ها.
3- آموزش انواع رفتارهاي مناسب در موقعيت هاي مختلف در برخورد با رفتارهاي نامناسب و آموزش انواع مهارت انعطاف پذيري تفکراز طريق برنامه هاي آموزشي اينترنتي .
4- آموزش مهارت جامعيت در تفکر و مهارت ذهن فلسفي در دانشجويان از طريق واحدهاي درسي و انجام کارهاي گروهي در زمينه بکارگيري قوه تعميمدر نوقعيت هاي حل مسأله.
5- طراحي و توليد سي دي هاي خود آموز پرورش تفکر همانند: کنجکاوي، فهم عميق، ديد وسيع، ترديد منطقي از طريق طراحي برنامه هاي رايانه اي براي قرار گيري درموقعيت حل مساله.
6- برگزاري سمينارهاي آموزشي و دعوت صاحبان فن به خصوص اساتيد روانشناسي به منظور آشنايي دانشجويان با تقويت تفکر که با مفاهيم اساسي يادگيري منطبق باشند تا دانشجويان ضمن آشنايي با اين مهارت بتوانند تغييرات اساسي در عادات، گرايش ها و نگرش ها و تمايلات و شيوه برخورد و دانش دانشجويان فراهم نمايند.
7- گذاشتن واحدهاي درسي در زمينه يادگيري مهارت تفکر براي دانشجويان تا بتوانند ضمن آشنايي با ترويج رفتار موثر، انعطاف پذيري و پذيرش ايده هاي نو و ايجاد يک مدل تازه براي تقويت مهارت فکري و تفکر .
با توجه به نتايج فرضيه چهارم پژوهش، ديدگاه دانشجويان در زمينه سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت ابرازوجود بررسي شد و مشخص گرديد؛دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت ابرازوجود با 200 /0 دومين مهارت ارتباطي در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معني است، که بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد، مهارت ابراز وجود آنها افزايش مي يابد.
بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد در نتيجه دانشجويان بعد از مهارت رمز گذاري مهمترين نقش اينترنت را در يادگيري مهارت ابراز وجود درنظر گرفته اند.
بنابراين با توجه به نتايج فرضيه چهارم پيشنهاد مي شود:
1- دعوت از مشاوران خبره و اساتيد روانشناسي جهت آشنايي دانشجويان با مهارت ارتباط ابرازوجود از طريق کارگاه آموزشي و آشناسازي دانشجويان با انواع تکنيک هاي رفتار جرات آميز
2- به نمايش گذاردن انواع فيلم هاي آموزشي درباره مهارت ابرازوجود و آشناسازي دانشجويان با انواع ابرازوجود و بکارگيري اين تکنيک ها در زندگي روزمره.
3- گذاشتن واحدهاي درسي در زمينه تکنيک مهارت ابراز وجود و آموزش رفتار مناسب جهت برقراري ارتباط موثر، جلب بحث ديگران، مطرح کردن درخواست خود و ابراز احساسات مثبت و منفي و آشناسازي با انواع سبک هاي پاسخ دهي
4- برنامه ريزان درسي و متخصصين محتواي آموزشي با همکاري متخصصين روانشناسي محتواي مناسبي در زمينه مهارت ابرازوجود و انواع تکنيک هاي آن تدوين نمايند تا دانشجويان بتواند ضمن آشنايي با انواع سبک هاي پاسخ دهي با ابراز احساسات مثبت به تعامل گروهي بپردازند.
با توجه به نتايج فرضيه پنجم پژوهش، ديدگاه دانشجويان در زمينه سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت گوش دادن بررسي شد و مشخص گرديد؛ دانشجويان نقش اينترنت را در يادگيري مهارت گوش دادن با 198 /0 بعد از مهارت رمزگذاري و مهارت ابرازوجود سومين مهارت ارتباطي مهم در نظر گرفته اند و بين نظرات دانشجويان تفاوت معني داري وجود ندارد و اين بدان معناست،که بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن رابطه معني داري، از نوع مثبت و کامل وجود دارد و هرچه سطح استفاده افراد از اينترنت بيشتر باشد، مهارت گوش دادن آنها افزايش مي يابد .
بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن ارتباط معني داري وجود ندارد و H1 پذيرفته شد. در نتيجه دانشجويان بعد از مهارت رمز گذاري و ابرازوجود مهمترين نقش اينترنت را در يادگيري مهارت گوش دادن درنظر گرفته اند .
بنابراين با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي شود:
1- برگزاري انواع دوره هاي آموزشي براي دانشجويان جهت آشناسازي آنها با انواع خرده مهارت هاي گوش دادن و آشناسازي دانشجويان در بکارگيري فناوري نوين جهت تقويت اين مهارت ها
2- گذاشتن کارگاه هاي آموزشي و دعوت متخصصين فن در زمينه آشنايي دانشجويان براي مهارت گوش دادن موثر و فعال .قرار دادن بودجه مناسب براي دانشگاه ها جهت تجهيز آنها به انواع فناوري ها (رايانه، ويدئو، تلويزيون، نوارويديويي آموزشي و اسلايد) ،تا دانشجويان با استفاده ازآنها بتواند به يادگيري خود محورمهارت هاي ارتباطي به خصوص مهارت گوش دادن دست يابند.
3- گذاشتن انواع سمينار و کنگره هاي آموزشي جهت آشناسازي دانشجويان با انواع مهارت گوش دادن (مهارت توجه، مهارت پيگيري، مهارت انعکاس) و راه هاي پرورش و تقويت اين مهارت ها.
پيشنهادهاي پژوهشي
با توجه به اهميت جايگاه اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي و ضرورت يادگيري انواع مهارت هاي ارتباط کلامي و غيرکلامي و مسئوليت سنگين موسسات آموزشي در تقويت و پرورش اين مهارت ها و نقش فناوري روز، به خصوص اينترنت در يادگيري انواع مهارت ارتباط کلامي و غيرکلامي با توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش:
در فرضيه اول (بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد) ديدگاه دانشجويان بررسي شده و مشخص گرديد؛ سطح استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت رمزگذاري بالاترين تاثير را دارد. بنابراين به کليه پژوهشگران و صاحبنظران آينده پيشنهاد مي شود، پژوهش هايي در رابطه با موضوعات زير انجام دهند:
1- انجام پژوهشي با عنوان شيوه هاي تقويت مهارت رمزگذاري دانشجويان از طريق اينترنت از ديدگاه متخصصين .
و با توجه به نتايج بدست آمده در فرضيه دوم پژوهش: بين سطح و نوع استفاده از اينترنت و يادگيري مهارت رمزخواني در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد. ديدگاه دانشجويان بررسي شد و مشخص گرديد؛ سطح استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت رمزخواني تاثير دارد بنابراين به کليه پژوهشگران و صاحبنظران آينده پيشنهاد مي شود:
1- انجام پژوهشي با عنوان بررسي سطح استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت رمزخواني از ديدگاه متخصصين.
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه سوم (بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت تعقل در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد) ديدگاه دانشجويان بررسي شده و مشخص شد، که سطح استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت تعقل تاثير دارد. بنابراين به کليه پژوهشگران و صاحبنظران پيشنهاد مي شود :
1- انجام پژوهشي با عنوان شيوه هاي تقويت مهارت تعقل دانشجويان از طريق اينترنت از ديدگاه متخصصين .
با توجه به نتايج بدست آمده از فرضيه چهارم پژوهش (بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد) ديدگاه دانشجويان بررسي شد و مشخص گرديد، بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت ابرازوجود رابطه معناداري وجود دارد، بنابراين به کليه پژوهشگران و صاحبنظران آينده پيشنهاد مي شود :
1- انجام پژوهشي با عنوان شيوه هاي تقويت مهارت ابرازوجود دانشجويان از طريق اينترنت از ديدگاه متخصصين .
با توجه به نتايج بدست آمده از فرضيه پنجم پژوهش (بين سطح و نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن در جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد) ديدگاه دانشجويان بررسي شد و مشخص گرديد، بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت گوش دادن، رابطه معني داري وجود دارد. بنابراين به کليه پژوهشگران و صاحبنظران آينده پيشنهاد مي شود :
1- انجام پژوهشي با عنوان شيوه هاي تقويت مهارت گوش دادن دانشجويان از طريق اينترنت از ديدگاه متخصصين .
منابع و مآخذ:
1- ابراهيمي، زهرا (1386). مقاله: پنج حوزه مطرح در فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن بر فرايند ياددهي و يادگيري. مجموعه مقالات دومين همايش فناوري آموزشي. نشر: دانشگاه علامه.
2- اصغر کيا، علي (1387). اينترنت و تأثيرات اجتماعي. مجله الکترونيکي سايت www.google.com
3- افضل نيا،محمدرضا(1384).طراحي وآشنايي با مراکز مواد و منابع يادگيري.نشر:سمت.
4- برلو، م(1960). مقاله:ارتباط مهارت کلامي.پايگاه اينترنتي آفتاب.www.aftab.ir
5- بست،جان(2000).روشهاي تحقيق در علوم تربيتي در فناوري.ترجمه حسن پاشاشريفي،نرگس طالقاني(1381).تهران:رشد.
6- بولتون،رابرت(2005). روانشناسي روابط انساني(مهارت مردمي). ترجمه حميد رضا، سهرابي(1384). نشر:رشد.
7- بيابانگرد، اسماعيلي(1384). روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران : نشر دوران.
8- پاشا شريفي، حسن، موسوي، فرانک (1387). مقاله: مهارت ذهنيت فلسفي، لازمه زندگي جوانان در هزاره سوم. مجموعه مقالات همايش مهارت زندگي. نشر: دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه.
9-پارس آنلاين،(2006)مقاله استفاده از اينترنت براي تحقيقات علمي.مجله الکترونيکي رويتر.
10- تدبير، م (1384). هنر گوش دادن مذکره، شماره 82.
11- تيمورپور، سپيده(1386).مقاله:مهارت زندگي پارادايمي درفرايند موفقيت.مجموعه مقالات همايش مهارت زندگي. نشر: دانشگاه آزاد اسلامي.
12- جارياني، ابوالقاسم(1381). فناوري ICT رويکردي جديددر آموزش و پرورش. فصلنامه رشد تکنولوژي آموزشي، بهمن 81، شماره 18.
13- جعفري،مصطفي.(1386). مهارت زندگي.www.jaafari-blogfa.com
14- جعفري محدثه، عدليه (1385. مقاله: دريچه اي رو به خلاقيت. www.google.com
15- حاجي علي اکبري، فيروز، قلمچي، عليرضا (1385). مقاله تکنولوژي ارتباطات و نقش آن در پژوهش. سايتwww.google.com
16- حافظ نيا،محمدرضا(1381). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني.تهران:سمت.
17- حمزه بيگي،طيبه(1383). نگرش بر]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.