آوریل 14, 2021

مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، برخی …

1 min read

………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۱۴-۳-۲ استفاده از زئولیت در پرورش آبزیان …………………………………………………………………………………………. ۳۱
۱۵-۳-۲ تأثیر زئولیت بر مرغ‌های تخم‌گذار …………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱۶-۳-۲ استفاده از زئولیت در مرغ‌های گوشتی ……………………………………………………………………………………… ۳۳
۱-۱۶-۳-۲ عملکرد و ترکیب لاشه و راندمان پروتئین جوجه گوشتی …………………………………………………… ۳۳
۲-۱۶-۳-۲ تأثیر زئولیت بر کیفیت بستر ………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۱۶-۳-۲ تأثیر زئولیت بر فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………….. ۳۵
۴-۲ نانوذرات نقره …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱-۴-۲ کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب
۲-۴-۲ ویژگی‌های نانوذرات نقره …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۴-۲ راه‌های جذب نانونقره ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۴-۲ توزیع و انتشار نقره در بافت‌ها و اندام‌های بدن ………………………………………………………………………….. ۳۹
۵-۴-۲ دفع نقره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
.۶-۴-۲ محدودیت در استفاده از نانونقره ………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۵-۲ استخوان درشت نی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۶-۲ فراسنجه خونی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۱-۶-۲ آنزیم‌های کبدی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۶-۲ آلکالین فسفاتاز …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۶-۲ آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز ……………………………………………………………. ۴۴
۷-۲ فلور میکروبی روده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل سوم مواد و روش‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۱-۳ ویژگی‌های محل اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۳ مشخصات سالن پرورش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۳ آماده‌سازی سالن و وسایل مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۴-۳ گروه‌ها و پرندگان آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۵-۳ مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۱-۵-۳ دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۵-۳ روشنایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۵-۳ رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۴-۵-۳ دانخوری و آبخوری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۶-۳ برنامه واکسیناسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۷-۳ مشخصات جیره ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
ج
۸-۳ خصوصیات استخوان درشت‌نی ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۹-۳ فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.