آوریل 14, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

1 min read
لیزین (%)

۹۸/۰

۹۸/۰

۹۸/۰

۹۸/۰

متیونینوسیستین (%)

۶۸/۰

۶۸/۰

۶۸/۰

۶۸/۰

ترئونین (%)

۶۹/۰

۶۹/۰

۶۹/۰

۶۹/۰

*هر کیلوگرم مکمل ویتامینی مورداستفاده تأمین‌کننده موارد زیر بود:۳۶۰۰۰۰۰ واحد بینالمللی ویتامین A، ۸۰۰۰۰۰ واحد بینالمللی ویتامین ۳D، ۷۲۰۰ واحد بین المللی ویتامین E، ۸۰۰ میلیگرم ویتامین ۳K، ۷۲۰ میلیگرم ویتامین ۱B، ۲۶۴۰ میلیگرم ویتامین ۲B، ۴۰۰۰ میلیگرم ویتامین ۳B، ۱۲۰۰۰ میلیگرم ویتامین ۵B،۱۲۰۰ میلیگرم ویتامین ۶B، ۴۰۰ میلیگرم ویتامین ۹B، ۶ میلیگرم ویتامین ۱۲B، ۶۰ میلیگرم ویتامین ۲H، ۲۰۰۰۰۰ میلیگرم کولین کلراید ۶۰ درصد، ۴۰۰ میلیگرم آنتی اکسیدان، ۱۰۰۰ گرم کریر (سبوس گندم و کربنات کلسیم)
**هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین‌کننده موارد زیر بود: ۴۰۰۰۰ میلی گرم منگنز، ۲۰۰۰۰ میلیگرم آهن، ۳۳۸۸۰ میلیگرم روی، ۴۰۰۰ میلی گرم مس، ۴۰۰ میلیگرم ید، ۸۰ میلیگرم سلینیوم، ۱۰۰۰ گرم کریر (سبوس گندم و کربنات کلسیم).
۵۴
۸-۳ خصوصیات استخوان درشت‌نی
جهت تعیین خصوصیات استخوان درشت‌نی، در ۴۲ روزگی و پس از کشتار، استخوان درشت‌نی چپ به‌دقت جدا شده و پس از جدا کردن تمامی بافتها، خصوصیاتی مانند حجم، طول، وزن، چگالی و میزان خاکستر مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد وزن نسبی به روش کیم و همکاران (۲۰۰۴) تعیین گردید، هم‌چنین طول درشت‌نی با استفاده از کولیس با دقت ۰۵/۰ و در فاصله بین دو انتها استخوان اندازهگیری شد. حجم استخوان درشت‌نی با قرار دادن استخوان درشت‌نی در استوانه مدرجی که حاوی مقدار مشخصی آب بود با این فرض که وزن مخصوص آب در دمای اتاق یک گرم بر سانتیمترمکعب است تعیین گردید (کیم و همکاران، ۲۰۰۴). میزان چگالی (دانسیته) با تقسیم وزن استخوان درشت‌نی بر حجم آن تعیین شد (ژانگ و سون[۱۱۲] ۱۹۹۷). برای تعیین میزان طول، حجم و وزن نسبی استخوان خشک، استخوان به مدت ۲۴ ساعت در آون در دمای ۱۰۰ درجه قرار گرفت، هم‌چنین برای به دست آوردن وزن خاکستر، استخوانهای خشک‌شده را آسیاب و در داخل بوته چینی که قبلاً توزین شده قرار داده و به مدت ۲۴ ساعت در کوره با دمای ۶۰۰ درجه قرار داده شد.
۹-۳ فراسنجه‌های خونی
در ۴۲ روزگی از ورید بال یک قطعه جوجه گوشتی از هر واحد آزمایشی خون‌گیری به عمل آمد.کلسیم، فسفر و آنزیم‌های کبدی موجود در نمونه‌های سرم با استفاده از روش آنزیمی CHOD-PAP و با کیت تجاری شرکت پارس آزمون تعیین شد.
۱۰-۳ ترکیب لاشه
در ۴۲ روزگی دوره پرورش، از هر واحد آزمایشی یک قطعه جوجه گوشتی که نزدیک‌ترین وزن را نسبت به میانگین هر واحد آزمایشی داشت را انتخاب و توزین و پس از شماره‌گذاری کشتار گردید. پرکنی بلافاصله انجام گرفت و بعد از جداسازی سر، پاها و تخلیه امعا و احشا مجدداً توزین گردید. قسمت‌های مختلف مانند سینه، ران، چربی محوطه بطنی، سنگدان، کبد و پیش معده به روش هویقربارت و پاک[۱۱۳] (۱۹۹۶) جدا و با ترازوی دیجیتالی توزین و ثبت گردید، سپس اعداد بدست امده را بر وزن زنده پرنده تقسیم کرده و در ۱۰۰ ضرب گردید تا اعداد به درصد وزن زنده تبدیل گردند.
۵۵
۱۱-۳ فلور میکروبی روده
بررسی جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی در ۴۲ روزگی انجام شد. برای این منظور سطح شکمی لاشه و نواحی اطراف آن ضدعفونی شد و سپس با استفاده از اسکالپر ایلئوم از ناحیه زائده مکل[۱۱۴] تا محل اتصال آن به سکوم و راست روده جدا شده و در نایلون‌های استریل برای انتقال به آزمایشگاه قرار داده شد. برای رقیق کردن نمونهها از روش رقیق کردن پی‌درپی (به نسبت ۱ به ۱۰) در محلول استریل سرم فیزیولوژیک استفاده شد. با استفاده از اسکالپر استریل برشی در ایلئوم ایجاد و نمونه داخل آن به مقدار یک گرم به لوله آزمایشگاه منتقل گردید و نه برابر وزن نمونه به آن‌ها محلول رقیق کننده سرم فیزیولوژیک افزوده شد. نمونه به‌وسیله همزن همگن گردید. سپس یک میلیلیتر از محلول یک دهم به لوله آزمایش حاوی ۹ میلیلیتر محلول رقیقکننده اضافه و همگن گردید به همین ترتیب نمونهها تا رقت شش رقیق شدند. از رقت‌های دو، چهار و شش برای شمارش کلنی استفاده گردید. با استفاده از سمپلر، ۱/۰ میلی‌لیتر از هر رقت برداشته بر روی محیط کشتهای عمومی[۱۱۵] و محیط کشت ائوزین متیلین بلو آگار [۱۱۶] تهیه شده از شرکت کیولب[۱۱۷] کشت داده شد. کلیه مراحل آزمایشگاهی فوق در کنار شعله و با دقت پیگیری شد تا احتمال بروز آلودگی توسط عوامل محیطی از بین برود. پلیتها بهمدت ۴۸ ساعت درون انکوباتور با دمای ۳۷ درجه قرار داده شدند. سپس تعداد کلنی‌های هر پلیت شمارش گردید و عدد حاصل در عکس رقت ضرب و نتیجه به‌عنوان تعداد واحد تشکیل کلنی[۱۱۸]در یک گرم نمونه به دست آمد. از عدد حاصل لگاریتم در مبنای ۱۰ گرفته شده است (منتظر، ۱۳۸۸).
۵۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.