ژانویه 20, 2021

سایت مقالات فارسی – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، برخی …

1 min read
۲۰۸/۷۵

۷/۵۰c

۵/۱% زئولیت

۹/۰۰

۴/۲۵b

۸۶۴/۷۵d

۰۰/۲۳۲

۷۵/۶c

سطح احتمال

۰۷/۰

۰۱/۰>

۰۱/۰>

۵۲/۰

۰۱/۰>

SEM

۵۹/۰

۳۷/۰

۵۶/۴۱

۹۵/۱۱

۷۵/۰

در هر ستون میانگین‌های با حروف نامشابه دارای اختلاف معنی‌داری هستند (۰۵/۰>P).
۱-۲-۴ کلسیم و فسفر
با توجه به جدول ۲-۴ نانوزئولیت و زئولیت طبیعی تأثیر معنی‌داری بر میزان کلسیم در سرم خون جوجه‌های گوشتی نداشته‌اند، اما از نظر عددی میزان کلسیم در تیمار شاهد کمتر از سایر تیمارها بود، هم‌چنین استفاده از زئولیت تاثیر معنی‌داری بر میزان فسفر خون در مقایسه با تیمار شاهد نداشت، اما استفاده از نانوزئولیت در سطوح ۵/۰ و ۱ درصد سبب افزایش معنی‌دار فسفر نسبت به تیمار شاهد و تیمارهای حاوی زئولیت شده است. نتایج این آزمایش با نتایج به‌دست آمده توسط نظیفی و همکاران (۱۳۸۷)، محمدی (۱۳۸۷)، وارد و همکاران[۱۲۹] (۱۹۹۱)، یوتلو و همکاران (۲۰۰۷) و الرجیو و همکاران (۲۰۱۱) مشابه بوده است، اما گزارشات متعددی مبنی بر افزایش میزان کلسیم خون هنگام استفاده از جیره‌های حاوی زئولیت نیز گزارش شده است (بالارد و ادوارد،۱۹۸۸ و لیچ و همکاران،۱۹۹۰).
۶۵
الرجیو و همکاران (۲۰۱۱) اعلام کردند که استفاده از زئولیت تاثیری بر میزان کلسیم و فسفر سرم خون جوجه‌های گوشتی در جنس نر و ماده نداشته است. زیرا زئولیت‌ حاوی درصد بالایی از آلومینیوم[۱۳۰] به شکل ساختار Al-Si است. این ساختار از شکسته شدن پیوند بین مواد معدنی در طول هضم جلوگیری می‌کند که موجب کاهش فسفر و افزایش کلسیم در سرم خون می‌شود.
پریزادیان‌کاوان و همکاران (۲۰۱۳) گزارش کردند استفاده از سطح ۵/۱ درصد زئولیت مصنوعی و سطوح ۵/۱ و ۳ درصد کلینوپتیلولیت سبب بالا رفتن میزان کلسیم در ۲۱ روزگی می‌شود، هم‌چنین استفاده از ۵/۱ درصد زئولیت مصنوعی یا کلینوپتیلولیت در ۴۲ روزگی سبب بالا رفتن میزان کلسیم در سرم خون می‌شود. صفایی‌کتولی و همکاران (۲۰۱۲) نیز اعلام کرد که استفاده از ۲ درصد زئولیت طبیعی در جیره جوجه‌ای گوشتی سبب افزایش معنی‌دار میزان کلسیم در مقایسه با تیمار شاهد شد.
با وجود عدم معنی‌دار بودن میزان کلسیم در این آزمایش اما از نظر عددی استفاده از زئولیت و نانوزئولیت سبب افزایش جزئی در مقدار کلسیم سرم خون شدند. دلیل این امر را می‌توان در خصوصیات خاص زئولیت‌ها جستجو کرد. چرا که زئولیت‌ها در درون دستگاه گوارش کاتیون‌هایی همچون کلسیم و سدیم را آزاد می‌کنند ولی کاتیون‌هایی مانند آمونیوم و پتاسیم را جذب می‌نمایند (مامپتون، ۱۹۹۹).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.