می 10, 2021

فایل دانشگاهی – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

1 min read
c63/6

۵/۰% زئولیت

bc13/7

a08/7

۱% زئولیت

bc13/7

abc87/6

۵/۱% زئولیت

ab25/7

abc84/6

سطح احتمال

۰۱/۰>

۰۴/۰

SEM

۱۰/۰

۰۹۷/۰

در هر ستون میانگین‌های با حروف نامشابه دارای اختلاف معنیداری هستند (۰۵/۰>P).
فنگ و همکاران[۱۵۱] (۲۰۰۰) گزارش کردند که استفاده از نانوذرات نقره سبب تغییرات در هر دو باکتری گرم مثبت و منفی می‌شود. زمانی‌که متوسط اندازه ذرات نانونقره به ۱۲ نانومتر برسد، این ذرات سبب آسیب‌های خاصی به سلول‌های اشرشیاکلای می‌گردد، به شکلی که دانه‌های نامنظمی در غشای سلول باکتری ایجاد می‌شود و از این طریق سبب از بین رفتن غشای و دیواره سلولی باکتری می‌گردد.
۷۷
پارتیکل‌های نانونقره، خوشه‌هایی از اتم‌های نقره به قطر ۱-۱۰۰ نانومتر هستند (مورونس و همکاران[۱۵۲]، ۲۰۰۵، لی و همکاران، ۲۰۰۷ و کیم و همکاران، ۲۰۰۷) که با اتصال به پروتئین‌های حاوی گوگرد در سطح غشای باکتری‌ وارد آن‌ها شده و با تغییر در مورفولوژی و نفوذپذیری غشا و تأثیر در زنجیره‌ی تنفسی و تقسیم سلولی، در نهایت منجر به مرگ سلولی می‌گردد (ویجنیشواران و همکاران[۱۵۳]، ۲۰۰۷، کولین و همکاران[۱۵۴]، ۲۰۰۷ و یو و هی[۱۵۵]، ۲۰۰۸).
اختلال در عملکرد طبیعی دیواره سلولی باکتری ممکن است به علت ویژگی کاتالیزوری نانونقره باشد. اکسیژن جذب شده بر روی سطح نانوذرات نقره می‌تواند یک اتم هیدروژن را از گروه‌های تیول سیستئین (-SH) دیواره سلولی را حذف کند. گروه تیول از پیوند دی‌سولفید در نبود هیدروژن به شکل –SS در آمده و در نتیجه مسیر انتقال الکترون از طریق زنجیره تنفسی را مسدود می‌کند (زورک و کونوپکا[۱۵۶]، ۲۰۰۷).
محققین گزارش کردند که در باکتری اشرشیاکلای تحت نفوذ نانونقره سنتز پروتئین شوک حرارتی و پروتئین‌های غشای خارجی افزایش پیدا می‌کند (لوک و همکاران[۱۵۷]، ۲۰۰۶). با توجه به نقص در تولید انرژی، پروتئین‌های غشای خارجی باکتری نمی‌تواند حمل و نقل‌های سلول را به‌طور مؤثر انجام دهد در نتیجه مواد در سیتوپلاسم تجمع می‌کنند (چمیلویک -کورزنیوسکا و همکاران[۱۵۸]، ۲۰۱۳). سوندی و سالوپک-سوندی[۱۵۹] (۲۰۰۴) معتقدند که تجمع نانونقره در غشای سلولی منجر به افزایش سرعت نفوذپذیری سلول و در نهایت مرگ سلول می‌شود. مویدجی و رابرتز[۱۶۰] (۲۰۰۶) نشان دادند که تأثیر نانوذرات نقره بر روی سلول‌های موجودات زنده به قطر، اندازه و شکل نانوذرات بستگی دارد.
۷۸

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.