آوریل 14, 2021

دانلود پایان نامه : مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


فصل اول: مقدمه و گستره ی مسئله مورد پژوهش…. 1


1-1- مقدمه. 2


1-2- بیان مسئله. 4


1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9


1-4- اهداف پژوهش… 10


1-4-1- هدف کلی.. 10


1-4-2- اهداف اختصاصی.. 10


1-5- سوالات یا فرضیه پژوهش… 10


1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11


1-6-1- افسردگی.. 11


1-6-2- اضطراب.. 11


1-6-3- بهزیستی روانی.. 11


1-6-4- باورهای غیرمنطقی.. 12


1-6-5- طرحواره های ناسازگار اولیه. 12


فصل دوم: گستره ی نظری و پیشینه پژوهش    13


2-1- باور منطقی.. 14


2-2- باور غیرمنطقی.. 14


2-2-1- ویژگی باورهای غیرمنطقی.. 15


2-2-2- انواع باورهای غیرمنطقی الیس… 15


2-3- باید ها 21


2-4- طرحواره های ناسازگار اولیه. 21


2-4-1- مفهوم طرحواره. 21


2-4-2- طرحواره های شناختی و ناخودآگاه در روان تحلیل گری: 23


2-4-3- طرحواره ها در سیستم شناختی.. 24


2-4-4- طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آن ها 26


2-4-5- ارتباط طرحواره ها و افسردگی و اضطراب   32


2-5- بهزیستی روان شناختی.. 33


2-5-1- نظریه‌های بهزیستی روانی.. 35


2-5-1-1- مدل تعادل پویا 35


2-5-1-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن.. 35


2-5-1-3- نظریه ی ناهمخوانی.. 36


2-5-1-4- نظریه ی هدف غایی.. 37


2-6- افسردگی.. 37


2-6-1- نظریه های افسردگی.. 37


2-6-1-1- مدل پرخاشگری درونی شده. 37


2-6-1-2- فقدان عزت نفس و افسردگی: 38


2-6-1-3- افسردگی و تقویت… 38


2-6-1-4- مدل شناختی.. 39


2-7- اضطراب.. 39


2-8- پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران: 41


2-9- پیشینه پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر. 44


فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 47


3-1- روش پژوهش… 48


3-2- جامعه پژوهش… 48


3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 48


3-4- ابزارهای پژوهش… 48


3-4-1- پرسشنامه فرم کوتاه یانگ… 48


3-4-1-1- اعتبار و پایایی پرسشنامه یانگ… 49


3-4-2- پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (IBT) 50


3-4-3- مقیاس بهزیستی روانی ریف ((SPWB   50


3-4-4- افسردگی بک (BDI) 51


3-4-4-1- روایی و پایایی آزمون افسردگی بک    51


3-4-5- پرسشنامه اضطراب بک (BAI) 52


3-4-5-1- روایی و پایایی آزمون اضطراب بک    52


3-5- روش اجرا و جمع آوری داده ها 53


3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 53


فصل چهارم: یافته های پژوهش… 54


4-1- مقدمه. 55


4-2- نتایج توصیفی تحقیق (جداول یک بُعدی) 55


4-2-1- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن   55


4-2-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مقطع تحصیلاتی.. 55


4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب وضعیت تاهل.. 56


4-3- یافته های توصیفی.. 57


4-4-    تحلیل های آمار استنباطی.. 61


4-5-    بررسی فرضیه های پژوهش… 62


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 67


5-1- مقدمه. 68


5-2- خلاصه تحقیق.. 68


5-3- نتیجه حاصل از یافته های توصیفی.. 69


5-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات.. 70


5-4-1- فرضیه های تحقیق.. 70


5-4-2- بحث و نتیجه. 75


5-5-    محدودیت های تحقیق.. 76


5-5-1- محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 76


5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. 76


5-6-    پیشنهادات.. 77


مراجع    78


پیوست ها 87


پیوست 1……………………………………………………. 86


پیوست 2……………………………………………………. 90


پیوست 3……………………………………………………. 97


پیوست 4…………………………………………………. 104


 


 


فهرست جداول


جدول 4-1: داده های توصیفی بر حسب میانگین و انحراف معیار سن جامعه نمونه. 55


جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 56


جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 57


جدول 4-4: نمره میانگین و انحراف استاندارد میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان.. 58


جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد مولفه های طرحواره‌های ناسازگار بین دو گروه 58


جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد مولفه های بهزیستی روانی بین دو گروه 60


جدول 4-7: جدول نرمالیته. 61


جدول 4-8: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌ های دوگروه در مؤلفه‌های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی.. 62


جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی مؤلفه‌های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی در دو گروه 63


جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) در مولفه های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی در دوگروه 63


جدول 4-11: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه در مؤلفه‌های طرحواره‌های ناسازگار 64


جدول 4-12: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی مؤلفه‌های طرحواره ‌های ناسازگار در دو گروه 65


جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) در مولفه های طرحواره‌های ناسازگار در گروه 65


 


 


 


فهرست اشکال و نمودارها


شکل 2‑1: عناصر اصلی نظریه طرحواره های اختلال هیجانی.. 25


نمودار 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلاتی.. 56


نمودار 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 57


 


 


افسردگی[1] یکی از شایع ترین اختلال های خلقی محسوب شده که زندگی افراد را به شیوه های گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد، به گونه ای که منجر به اختلال در عملکرد، کار و روابط فرد با دیگران می شود و زندگی وی را به مخاطره می اندازد. افسردگی با احساس ناراحتی و بیچارگی و با علائمی همچون اختلال در خواب، اختلال در اشتها، کاهش میل جنسی، عدم تمایل به انجام فعالیت های روزمره، کندی جریان فکر، احساس گناه، خجالت، محکوم کردن خود و بیزاری از خویش و کاهش روابط اجتماعی همراه است. علاوه بر این، افسردگی می تواند مزمن و عود کننده باشد، چنان که با وجود اثربخشی رویکرد های درمانی، بین نصف تا سه چهارم افسرده ها در فاصله زمانی دو سال پس از بهبود، دوباره به دوره دیگری از افسردگی مبتلا می شوند (چاد[2]، به نقل از بانهوفر[3]، 2009).


اضطراب[4] به منزله بخشی از زندگی انسان هاست که حد متعادلی از آن در همه افراد وجود دارد و پاسخی سازش یافته برای محرک های درونی و بیرونی تلقی می شود؛ به طوری که اگر نباشد، زندگی عادی انسان را مختل می سازد. اضطراب در پاره ای از مواقع سازندگی و خلاقیت در فرد پدید می آورد، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آن ها را فراهم می سازد و او را برای مواجه شدن با مسئولیت های مهمی مانند آماده شدن برای امتحان یا پذیرفتن وظیفه اجتماعی بر می انگیزد. مثلاً اضطراب انسان را وادار می کند تا به موقع از خواب بیدار شود و سر کارش حاضر باشد، هنگام رانندگی خوابش نبرد، از پول و اشیای قیمتی خود مراقبت کند و برای کارهای مهم زندگی اش برنامه ریزی نماید (بیابانگرد، 1383).


بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مؤلفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آن ها را بر فرایند زندگی پذیرفت، چرا که این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا مکانیزم های سازشی خود را در راه مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهد. پس اضطراب لزوماً پدیده ای نابهنجار و مرضی نیست؛ چنانکه در تعریف آن گفته شده: «اضطراب، واکنش فطری و بهنجار به یکی از این دو امر است: تهدیدی که متوجه شخص، نگرش ها یا حرمت خود او می شود؛ به فقدان افراد یا چیزهایی که مایه اطمینان و امنیت او می باشند منجر شود». اما اگر اضطراب از حد متعادل فراتر رود، یعنی جنبه مزمن و مداوم بیابد، نه تنها پاسخ سازش یافته نیست؛ بلکه منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای می شود که فرد را از بخش عمده امکاناتش محروم می کند و انواع اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی، تا ترس های ناموجه و وحشت زدگی ها گسترده اند، به وجود می آورد. از طرفی پیچیدگی های جاری تمدن، سرعت تغییرات و بی توجهی به مذهب و ارزش های خانوادگی، برای افراد و اجتماع، تعارض ها و اضطراب های تازه ای به وجود آورده و در این میان، زنان که توان کمتری دارند، آسیب بیشتری می بینند (کاستلو[5]، به نقل از هاتون[6]، 2006).


الیس به عنوان یک روانشناس و صاحب نظریه درمان عقلانی– هیجانی، معتقد است فرد ضمن قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند باورهای غیرمنطقی[7] در برتری جویی مفرط خود مبتلا به عوارض نسبتاً شدید می شود که اغلب آن را اختلال عاطفی می نامیم. به عقیده وی توسل به این عقاید، به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود. وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل می جوید در نگرش و برداشت های خود شدیداً بر اجبار الزام و وظیفه تاکید دارد و اگر خود را از این قیدها براند به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد. الیس اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی می داند و به نظر او افکار عواطف، واکنشهای متفاوت و جداگانه ای نیستند. از این رو تا زمانی که تفکر غیرمنطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهند بود. انسان اختلالات و رفتار غیر منطقی اش را از طریق بازگو کردن آنها برای خود تداوم می بخشد به نظر الیس فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیرمنطقی می کند، احتمالاً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد. انسان به وسیله اشیاء خارجی مضطرب نمی شود بلکه دیدگاه و تصوری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند. تمام مشکلات عاطفی افراد از تفکرات جادویی و موهومی آنها سرچشمه می گیرد که از نظر تجربی معتبر نیستند (الیس، 1999).


طرحواره های ناسازگار اولیه[8] درون مایه ها یا الگوهای فراگیر و عمیقی درباره خود و دیگران هستند که به شدت ناکارآمد هستند. این طرحواره ها از خاطرات، هیجان ها، شناخت ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند که طی دوران کودکی یا نوجوانی پدید آمده و در طول زندگی پیچیده تر می شوند و نقش عمده ای در چگونگی تفکر، احساس و ارتباط با دیگران ایفا می کنند. (یانگ[9]، کلوسکو[10]، ویشار؛ ترجمه حمید پور، 1393)


مفهوم بهزیستی[11] و عوامل مرتبط به آن از دیرباز مورد توجه مطالعات انسانی بوده است و دیدگاه ها و نظریات گوناگونی در این زمینه وجود داشته است. علاقمندی پژوهشی بی شماری درباره توصیف وضعیت بهزیستی روانی دانشجویان در کشورهای مختلف وجود دارد. در گذشته مطالعات روانشناختی بیشتر بر روی بیماری های روانی تمرکز داشته است و همچنین بیشتر به درمان توجه کرده است. به عبارتی دیگر تعریف سلامت مترادف با فقدان بیماری روانی و علائم مرتبط با آن تلقی می شده است. از دهه 1980 به بعد در تعریف سلامت تغییرات زیادی بوجود آمد. روانشناسی سلامت تنها به جنبه های منفی و رفع آن ها توجه ندارد؛ بلکه همانطور که در تعریف سازمان جهانی بهداشت وجود دارد؛ به جنبه های مثبت سلامت و تقویت آن ها نیز توجه دارد؛ بنابراین فردی واجد شرایط سلامت است که از جنبه های اجتماعی، روانی و زیستی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد. ویژگی مهم روانی که فرد واجد سلامت، می بایست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزیستی است. بهزیستی روانی[12] به طور گسترده ای مورد بررسی و به روشهای مختلفی مفهوم سازی شده است. آنها همچنین بهزیستی را احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی می دانند که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده و شغل است (مایرز و دینر[13]، به نقل از بهزادنیا، 1389). با توجه به نکات ذکر شده و اینکه باورهای غیرمنطقی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی در افراد افسرده و اضطرابی متفاوت عمل می کنند، تفاوت این عوامل بین افراد افسرده و اضطرابی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال مقایسه باورهای غیرمنطقی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان با علائم افسردگی و علائم اضطرابی است.


[1] Depression


[2] Jad


[3] Banhofer


[4] Anxiety


[5] Costello, C.


[6] Hawton, K.


[7] Irrational Beliefs


[8] Early maladaptive schemas


[9] Young


[10] Kolosko


[11] Well- being


[12] Mental Well- being


[13] Myers & Diener


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.