ژانویه 25, 2021

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده

1 min read
<![CDATA[]]>

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده

یک الگوی غیر انطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی می شود و با سه مورد از موارد زیر تظاهر می کند که از نظر زمانی در یک دوره دوازده ماهه بروز می کنند:


1-تحمل که به یکی از دو صورت زیر تعریف می شود:


الف)نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تاثیر دلخواه


ب)کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن


2-حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر ظاهر می شود:


الف)سندرم ترک مشخص برای آن ماده


ب)همان ماده برای رفع یا جلوگیری از علائم ترک مصرف می شود.


3-ماده غالبا به مقادیر بیستر و برای دوره طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.


4-میل دائمی برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد  و یا تلاش های ناموفقی در این زمینه صورت می گیرد.


5-زمان زیادی در فعالیت های لازم برای بدست آوردن ماده ،مصرف ماده(تدخین پیاپی)یا رهایی از آثار ماده صرف می شود.


6-فعالیت های مهم اجتماعی ، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود.


7-ادامه مصرف ماده علی رغم آگاهی از مشکلات روانشناختی یا جسمانی مستمر یا عود کننده ای که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده و یا در نتیجه آن تشدید می شوند.


مت آمفتامین


ماده ای شیمیایی است که به گروه مخدرهای محرک تعلق دارد و روند طبیعی دستگاه عصبی را سرعت می بخشد. از نظر شیمیایی آمفتامین نسل قبلی مت آمفتامین است. با اینکه آمفتامین ها به عنوان جایگزین افدرین یه کار برده می شوند،اما ماده اصلی ساخت مت آمفتامین در واقع افدرین یا سودوافدرین است.


مواد شیمیایی افدرین و سودوافدرین از یک خانواده هستند. فرمول مولکولی مشابه اما ساختاری مت آمفتامین تفاوت دارند. به هر حال تفاوت های ساختاری بین این دو ماده تاثیری در تولید مت آمفتامین ندارند زیرا تصاویر قرینه هم هستند. هر دوی آن ها را می توان به عنوان پیش ساز در ساخت مت آمفتامین به کار برد. پیش سازها موادی هستند که ممکن است در طبیعت غیر فعال باشند اما وقتی با ماده شیمیایی دیگری ترکیب شوند فراورده های جدید می سازند. تولید مت آمفتامین با یک ترکیب غیر فعال (افدرین یا سودوافدرین) شروع شده و دیگر مواد شیمیایی به آن افزوده می شوند تا ماده ی مخدر تولید شود(مهلینگ،1389).


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.