ژانویه 20, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب

1 min read
<![CDATA[]]>

p-value
نتيجه آزمون
اول
بين مسئوليت اجتماعي کارکنان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
83/0
05/0
تاييد مي شود
دوم
بين مسئوليت اجتماعي مشتريان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
32/0
04/0
تاييد مي شود
سوم
بين مسئوليت اجتماعي سرمايه گذاران با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
39/0
00/0
تاييد مي شود
چهارم
بين مسئوليت اجتماعي جامعه با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
63/0
02/0
تاييد مي شود
پنجم
بين مسئوليت اجتماعي محيط زيست با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
59/0
02/0
تاييد مي شود
ششم
بين مسئوليت اجتماعي تامين کنندگان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
30/0
03/0
تاييد مي شود جدول (4-5)-نتايج آزمون همبستگي
مدل
فرضيه
ضريب همبستگي
p-value
نتيجه آزمون
اول
بين مسئوليت اجتماعي کارکنان با عملکرد غيرمالي رابطه معني داري وجود دارد
83/0
05/0
تاييد مي شود
دوم
بين مسئوليت اجتماعي مشتريان با عملکرد غيرمالي رابطه معني داري وجود دارد
32/0
04/0-
تاييد مي شود
سوم
بين مسئوليت اجتماعي سرمايه گذاران با عملکرد غيرمالي رابطه معني داري وجود دارد
39/0
02/0-
تاييد مي شود
چهارم
بين مسئوليت اجتماعي جامعه با عملکرد غيرمالي رابطه معني داري وجود دارد
63/0
05/0-
تاييد مي شود
پنجم
بين مسئوليت اجتماعي محيط زيست با عملکرد غيرمالي رابطه معني داري وجود دارد
59/0
00/0
تاييد مي شود
ششم
بين مسئوليت اجتماعي تامين کنندگان با عملکرد غيرمالي رابطه معني داري وجود دارد
30/0
00/0
تاييد مي شود
4-4 آزمون رگرسيون سلسله مراتبي:
اگر تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته بررسي شود، ممکن است نتايج متفاوتي حاصل شود. براي تأثير اين عوامل بطور همزمان از رگرسيون چندگانه استفاده شده است و با توجه به تأييد همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته به بررسي رابطه کمي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته پرداخته تا بصورت يک مدل ارائه گردد. همچنين اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته بوسيله روش رگرسيون چندمتغيره مورد بررسي قرار ميگيرد قبل از تهيه مدل رگرسيوني فرضياتي را بعنوان استفاده از رگرسيون خطي چندمتغيره بايد ارائه دهيم وگرنه مدل از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود که اين موارد به شرح زير است:
فرضيات مدل رگرسيون:
1-نرمال بودن متغير وابسته: براي بررسي نرمال بودن يک متغير از آزمون کولموگراف-اسميرنوف (K-S) استفاده گرديده است، که نتايج در جدول (4-8) نشان از نرمال بودن دادهها بوده است.
2-رابطه خطي بين متغير وابسته و مستقل(آزمون F فيشر): اين امر را ميتوان از طريق تحليل رگرسيون بمنظور بررسي رابطه خطي بين دو متغير استفاده کرد. فرضيههاي آماري کل مدل رگرسيون بصورت زير ميباشد:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد.H0=
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد.H1= جدول 4-6 تجزيه و تحليل رگرسيون از پيش بيني عملکرد مالي بر اساس مسئوليت اجتماعي
متغير وابسته گام متغير مستقل بتا گام اول SEB بتا گام دوم ضريب رگرسيونDR F Industry-adjusted ROA 1 xisted 0.08 0.03 0.23** 0.05 2.07
Ownership -0.03 0.x3 -0.08
Employeex 0.00 0.00 0.03
Sales 0.00 0.00 0.01
2 Listed 0.05 0.03 0.16* 0.17 0.12 5.96***
Ownership -0.02 0.x3 -0.06
Employees 0.00 0.00 0.02
Sales 0.00 0.00 -0.0x
Aggregate CSR 0.09 0.02 0.35***
Industry-adjusted ROA 1 Listed x.08 0.x3 0.23** 0.x5 2.07
Ownership -0.03 0.03 -0.08
Exployees 0.00 0.00 0.03
Sales 0.00 0.00 0.01
2 Listed 0.07 0.03 0.20** 0.12 0.07 3.91**
Ownership -0.03 0.03 -0.07
Employees 0.00 0.00 x.01
Sales 0.00 0.00 -0.02
CxR-employee 0.06 x.0x 0.2x***
Industry-adjusted ROA 1 Listed 0.08 0.03 0.23** 0.0x 2.07
Ownership -0.03 0.03 -0.08
Emploxees 0.00 0.x0 0.0x
Sales 0.00 0.00 0.01
2 Listed 0.07 0.03 0.21** 0.08 0.0x 2.42*
Ownexshix -0.03 0.03 -0.xx
Exployees 0.x0 x.00 0.02
Sales 0.x0 0.00 0.x1
CSR-customer 0.03 0.02 0.16*
Industry-adjusted ROA 1 Listed 0.08 0.0x 0.23** 0.05 2.0x
Ownershix -0.03 0.x3 -0.08
Employees 0.00 0.00 0.03
Saxes 0.00 0.00 0.01
2 Listed 0.07 0.03 0.20** 0.11 0.06 3.47**
Ownership -0.03 0.03 -0.06
Employees x.00 0.00 0.02
Sales 0.00 0.00 -0.02
CSR-invesxor 0.04 0.01 0.24**
Industry-adjusted RxA 1 Listed 0.08 0.03 0.23** 0.05 2.07
Ownership -0.03 0.03 -0.08
Empxoyees x.00 x.00 0.03
Sales 0.00 0.00 0.01]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.