مارس 7, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، ماوراءالنهر

1 min read
<![CDATA[]]>

درباره علايم ظهور، در منابع شيعي ، پنج علامت حتمي ذکر کرده اند که عبارتند از : خروج سفياني ، خسف دربيداء خروج يماني، قتل نفس زکيه ، نداي آسماني.(صدوق،1416ق، ص650)
در باره علايم غير حتمي ، موارد فراواني مطرح شده که در برخي ، ابهام وجود دارد. گاهي اوقات ، علايم ظهوررا به علايم طبيعي وعلايم انساني تقسيم مي کنند. علايم طبيعي آن است که انسان هيچ نقشي درآن ندارد ومربوط به طبيعت است ؛ مثل طلوع خورشيد از مغرب و… وعلايم انساني ، مثل عالم گير شدن فساد وفتنه در عالم…
در منابع اهل سنت نيزاين علايم آمد ه است که همه آن ها در کتاب الفتن واشراط الساعه ذکر شده است وبرخي از اين علايم ، مبهم مي باشد.(قادري،1388،ص127)
2- ابوداوود در سنن خود از ام سلمه روايت کرده که پيامبرص فرمودند:
” فيبايعونه بين الرکن والمقام …؛ مردم با مهدي در بين رکن ومقام بيعت مي کنند”.
در ادامه روايت آمده است :
فاذا راي الناس ذلک اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فيبايعونه بين الرکن والمقام …؛ پس زماني که مردم آن را ديدند بزرگاني از اهل شام وگروه هايي از اهل عراق به سوي او مي آيند وبا مهدي در بين رکن ومقام بيعت مي کنند . ابو داوود 1410ق،ج2 ح4286)
يکي ازمواردي که فراوان در کتب اهل سنت وشيعه درباره آخرالزمان مطرح شده ” فراگيرشدن ظلم وستم وگسترش هرج ومرج” است.
درروايات متعددي عبارت” کما ملئت ظلما وجورا” وجود دارد که نشانگردونکته است . اول اين که ظلم وستم تمام جامعه بشري را فرامي گيرد.
3- در صحيح بخاري به اسناد خود از ابوموسي نقل مي کند که پيامبرص فرمود:
ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويکثر فيها الهرج والمرج والقتل ؛ همانا درهنگامه ي قيامت ايامي خواهد بود که درآن ايام ، علم ازبين مي رود وجهل سرازيرمي شود وهرج ومرج وقتل زياد مي شود.”ترجمه ماتن”( بخاري ،1401ق،ج8، ص89).
در صحيح بخاري چند حديث به همين مضمون وبه اسناد مختلف نقل مي کند. 4- درصحيح بخاري از ابوهريره از رسول خدا نقل مي کند که فرمود: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقي الشح وتظهرالفتن ويکثرالهرج : قالوا يارسول الله ايم هو؟ قال : القتل القتل ؛ نزديک مي شود زماني که عمل در آن کم مي شود وبخل بالا مي گيرد وفتنه ها ظاهروهرج زياد مي شود. سوال کردند : يارسول الله ، هرج چيست؟ فرمود: قتل قتل .”ترجمه ماتن”(همان،همان)
5- در صحيح بخاري از ابو هريره نقل کرده که رسول خدا ص فرمود:
ستکون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي – فمن وجد ملجئا او معاذا فليعذبه ؛ به زودي فتنه هايي فرا مي رسد که نشسته بهتراز ايستاده است وايستاده بهترازراه رونده است وراه رونده بهترازساعي است. پس هرکس پناهگاهي بيابد، هرآينه به آن جا پناه ببرد.”ترجمه ماتن”( بخاري 1401،ج8 ص92)
6-در صحيح مسلم نيز از اسامه نقل شده که پيامبرص فرمود:
هل ترون ما اري اني لاري مواقع الفتن خلال بيوتکم کمواقع القطر؛ آيا مي بينيد آنچه را من مي بينم که فتنه ها دردرون خانه هايتان واقع مي شود ؛ مثل محل وقوع قطرات.( مسلم،1932ق، ج8 ص168)
7- در صحيح مسلم از ابوهريره نقل مي کند که رسول خداص فرمود:
ستکون فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خيرمن الماشي والماشي خير من الساعي … ومن وجد فيها ملجا فليعذبه.(همان،همان)
“زماني مي رسد که فتنه ي نشسته بهتر از ايستاده وفتنه ايستاده بهترازراه رونده وفتنه راه روند بهترازتلاش گر مي شود… وهرکس درآن پناه گاهي بيابد ، پناهنده شود.”ترجمه ماتن”
8- ابوداوود در سنن خود از رسول خدا ص حديثي نقل مي کند که فرمود:
امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل ؛اين امت من دررحمت الهي قراردارند وبراي آن ها در آخرت عذابي نيست . عذاب شان در دنيا با فتنه ها وزلزله ها وقتل ها خواهد بود.”ترجمه ماتن”( ابوداوود ،بي تا، ج2ص308)
9-ابوداوود درسنن خود از ابوموسي اشعري نقل کرده که پيامبرص فرمود:
“ان بين يدي الساعه فتنا کقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مومنا ويمسي کافرا ويمسي مومنا ويصبح کافرا القاعد فيها خيرمن القائم والقائم فيها خيرمن الماشي والماشي فيها خيرمن الساعي” ؛ همانا هنگام وقوع قيامت فتنه ها فرا مي رسد مثل تکه هاي شب تاريک .مردصبح مي کند درحالي که مومن است وشب هنگام ، کافر مي شود ويا شب مي شود ودرحالي که مومن است وصبح هنگام کافر مي شود. درآن ايام ، نشسته بهترازايستاده است وايستاده بهترازازراه رونده وراه رونده بهترازاز ساعي است.(همان،همان) ص305)
10- ترمذي درسنن با اسناد خود از انس بن مالک نقل کرده که انس گفت: من براي شما حديثي از رسول خدا ص نقل مي کنم که که کسي براي شما نقل نکرده است . رسول خدا فرمود:
ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهرالجهل ويفشوا الزنا ويشرب الخمروتکثرالنساء ويقل الرجال حتي يکون لخمسين امراه قيم واحد؛
“همانا از علايم قيامت آن است که علم برچيده وجهل ظاهر وزنا وشرب خمر آشکاروزنان زياد ومردان کم مي شوند به حدي که براي پنجاه زن يک مرد سرپرست يافت مي شود؛ يعني قحطي مردان رخ مي دهد”.”ترجمه ماتن” ،(ترمذي ،1403ج3 ح2301)
11- نسايي در سنن خود از پيامبرص نقل مي کند که آن حضرت فرمود:
يخرج من آخر الزمان قوم کان هذا منهم يقروءن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام کما يمرق السهم من الرميه ..؛
“درآخرالزمان اقوامي مي آيند که قرآن مي خوانند لکن از گلويشان تجاوزنمي کند(صرف قرائت ونه عمل به آن) واز اسلام مي گريزند همان طور که تيراز کمان بيرون مي رود.”ترجمه ماتن”،( نسايي بي تا،ج4 ،ص252).
ب- طلوع خورشيد از مغرب :
از علايم آخرالزمان وبه تعبيرمنابع اهل سنت، از اشراط الساعه (علايم قيامت) طلوع خورشيد از مغرب است . البته در تفسير اين علامت ، نظرات متعددي را مطرح کرده اند . برخي وقوع آن را غيرممکن دانسته ودرتوجيه آن برآمدند . آن ها مي گويند : شايد مراد اين باشد که خورشيد ازابتداي طلوع ، نمايان نشود ويا کسوفي صورت مي گيرد ودر هنگامه هاي غروب ، آشکار مي شود؛ لذا مردم خورشيد رادرمغرب مشاهده مي کنند.(حکيمي،1382ق،ص110)
1- درصحيح مسلم از حذيفه بن اسيد غفاري نقل کرده که پيامبرص فرمود:
انما لن تقوم حتي ترون قبلها عشر آيات … وطلوع الشمس من مغربها ؛ همانا قيامت واقع نمي شود مگرآن که در علامت را قبل ازآن ببيند … يکي از آن ها طلوع خورشيد از مغرب است .( مسلم،1932ق، ج8ص179)
2- نيزدرصحيح مسلم با اسناد ديگرازحذيفه بن اسيد ازرسول خداص نقل مي کند که فرمود:
” ان الساعه لا تکون حتي تکون عشرآيات … وطلوع الشمس من مغربها”.(همان،همان)
” قيامت به پا ني شود جز اين که ده علامت رخ دهد ….ويکي از آن ها طلوع خورشيد از سمت مغرب است.”ترجمه ماتن”.
3- بخاري در صحيح خود از ابي هريره روايت کرده که رسول خداص فرمود:
الا تقوم الساعه حتي تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون فذلک حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت في ايمانها خيرا؛
“قيامت برپا نمي شود تا اينکه خورشيد از مغربش طلوع کند . پس هنگامي که طلوع کرد ومردم آن را ديدند ، همه ايمان مي آوردند . پس آن زمان ، ايمان کسي که قبلا ايمان نياورده يا خيري را در ايمانش به دست نياورده نفع نمي بيند.”ترجمه ماتن”( بخاري،1410ق، ج5 ح6141 )
ودرکتاب بذل المجهود آمده است :”من وراء النهر”يعني ماوراء النهر مانند بلاد بخاري ، سمرقندو.. و”لآل محمد” يعني للمهدي .(سهارنفوري،بي تا،ج17،ص199)
“مردي ازسرزمين ماوراء النهربيرون مي آيد به او حارث بن حراث گويند وجلوي او مردي راه مي رود به نام منصور ، که به استقبال آل محمد مي آيد همان گونه که قريش به استقبال پيامبر”ص” آمد، بر، هرمومني واجب است که به او ياري رساند يا گفت: دعوت او را اجابت کند.”ترجمه ماتن”
“ودربذل المجهود آمده ، از ماوراءالنهريعني ازشهرهاي بخارا وسمرقندو… وآل محمد يعني مهدي”ع” “ماتن”
پ- خسف در بيداء(فرورفتن زمين ميان مکه ومدينه).
خسف درلغت به معناي ” فرورفتن وپنهان شدن ” است .(لسان العرب ج4 ص91) بيداء نام سرزميني است بين مکه ومدينه (معجم البلدان ج1 ص523) يکي از نشانه هاي ظهورحضرت مهدي “ع” واز علايم آخرالزمان که در کتب معتبرشيعي وسني مطرح شده ، همين نشانه است ومراد اين است که سفياني با لشکري عظيم ، خيلي از سرزمين ها را فتح مي کند وجنگ وخونريزي عجيبي به راه مي اندازد . سپس به سمت مکه حرکت مي کند ودر سرزمين بيداء ( بين مکه ومدينه) به طرزمعجزه آسايي در زمين فرو مي روند . اين نشانه ، درمتب معتبر روايي از شيعه وسني مطرح شده وروايات فراواني درباره آن ذکرکرده اند. ( الغيبه نعماني ص176و188 وصحيح مسلم ج8ص167،سنن ابن ماجه ح4063 و4064 ؛ غيبت طوسي ص436؛کمال الدين ج2 ص649)( به نقل از ؛ قادري،1388،ص137)
متن حديث :
1- مسلم در صحيح خود با اسناد خود از ام سلمه نقل مي کند که برخي از اصحاب از او درباره خسف دربيداء وسپاهي که درآن فرو مي رود پرسيدند؟ ام سلمه از رسول خدا “ص” نقل کرد که آن حضرت فرمود:
يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله بعث فاذا کانوا ببيداء من الارض خسف بهم …؛ مردي به خانه خدا پناه خواهد برد . لشکري به سوي او فرستاده مي شود. وقتي آن لشکربه سرزمين بيداء رسيد ، درآن سرزمين فرو خواهد رفت .”ترجمه ماتن”( مسلم ،1932ق،ج8 ص167)
2- باز هم مسلم در صحيح خود اين مطلب را با اسناد ديگري از رسول خداص نقل مي کند که فرمود :
سيعوذ بهذا البيت يعني الکعبه قوم ليست لهم منعه ولاعدد ولاعده يبعث اليهم جيش حتي اذا کانوا ببيداء من الارض خسف بهم؛ به زودي به اين خانه يعني کعبه، گروهي پناه خواهند برد که وسيله دفاعي ولشکروامکانات ندارند . لشکري به سوي آن ها فرستاده خواهد شد . هنگامي که ان لشکربه سرزمين بيداء رسيد در ان جا فرو خواهد رفت “ترجمه ماتن”.(همان،همان)
مسلم درصحيح خود باب خاصي را به اين موضوع اختصاص داده ، ” باب الخسف بالجيش الذي يوءم البيت ” ودرآن چند ين حديث دراين باره مطرح مي کند که مضامين آن ها در حول همين دوحديث است که ذکر شد . مسلم تصريح مي کند مرادازبيداء منطقه اي در اطراف مدينه است.”ماتن”
3- بخاري در صحيح خود با اسنادش ازعايشه نقل مي کند: حدثنا محمد بن الصباح ، حدثنااسماعيل بن زکريا عن محمد بن سوقه ، عن نافع بن جبيربن مطعم قال حدثتني عايشه قالت : قال رسول الله “ص” :
لا ينتهي ناس عن غزو هذا البيت حتي يغزوه جيش حتي اذا کانوابا لبيداء من الارض خسف باولهم وآخرهم قلت: فان کان فيهم من يکره ؟ قال :يبعثهم الله علي ما في انفسهم .
( بخاري،1410ق، ج3 ص76)
“پيش از از اين که مردمي اين شهر”کعبه” را غارت کنند سپاهي مي رسد وبا آنان مي جنگد حتي اگر دربيابان باشند زمين همه آنان را فرو مي برد ، پرسيدم : حتي اگر بعضي از آن ها کراهت داشته باشد ؟ گفت : خدا آن ها را به جان خود مي اندازد “ترجمه ماتن”
4- ابن ماجه درسنن خوددرکتاب الفتن در”باب جيش البيدا”
ابن ماجه ازابن ابي شيبه نقل کرده که رسول خداص فرمود:
لا ينتهي الناس عن غزو هذاالبيت ، حتي يغزوه جيش ، حتي اذاکانوا بالبيداء خسف باولهم واخرهم ولم ينج اوسطهم ؛
مردم از جنگ اين خانه (کعبه) خلاص نمي شوند تااين که سپاهي آهنگ آن مي کند. هنگامي که اين سپاه به بيداء رسيد ، اول تا آخرشان درزمين فرومي روند ووسط هاي آن ها نيزنجات پيدا نمي کنند.”ترجمه ماتن”،(ابن ماجه ،1429ق،ج2 ص1351).
5-در سنن ترمذي همين حديث ، با چندين سند درباب ” ماجاء في الخسف” آمده است. حديث ديگري راازسنن]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.