می 14, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، آرماگدون

1 min read
<![CDATA[]]>

در روايات معتبرشيعي ، مدت زمان خروج سفياني را پنجم ماه رجب مطرح کرده اند .( نعماني ،1403، ص369) از آغازخروج سفياني تا پايان حکومت او نيز پانزده ماه مي باشد که شش ماه از ان را در جنگ وخونريزي به سر مي برد وشهرهايي چون دمشق ، حمص ، فلسطين، اردن وحلب را تصرف کرده ونه ماه در اين مناطق حکومت مي کند . (همان ،همان)
درروايت آمده است که خروج سفياني با پرچم هاي سرخ از سمت روم خواهد بود واميروفرمانده لشکرش ، مردي از قبيله کلب است .( مجلسي،1404ق ،ج52 ص272)
روايات درباره سفياني وصفات وخصوصيات وخروج وويژگي هاي ان در منابع شيعي به قدري زياد است که آيت الله صافي گلپايگاني در کتاب ارزشمند منتخب الاثر ادعاي تواتردرباره آن مي کند.(صافي گلپايگاني،1419ق، ص464)
ج- خروج دجال :
يکي از نشانه هاي ظهورو يا به تعبيرروايات اهل سنت از علايم آخرالزمان” خروج دجال” است. درباره دجال وعمرآن وصفات وويژگي ها وخصوصيات ظاهري وقتل آن مطرح شده است . درمنابع شيعي مفصل ترين حديثي که درباره دجال ذکرشده ، درکمال الدين شيخ صدوق است .
(صدوق ،بي تا ج2،ص525و528)
دجال در لغت از ” دجل” به معناي روغن مالي کردن يا روشن کردن چيزي است که باطن آن بي ارزش باشد .(طريحي،بي تا،ج5 ،ص365) در اصطلاح به فرد کذاب ومنافق وفريبکارمي گويند. درروايات اهل سنت، گاهي به تعبيراتي مثل مسيح الدجال برمي خوريم که مراد همان دجال است . حالا چرا به او مسيح دجال مي گويند؟ چون قيام اوبيشترزمين را دربرمي گيرد “لانه يعم الارض” گويا زمين را مسح مي کند(همان ج2 ص11) وبرخي گفتند: چون با پرچم مسيحيت خروج مي کند.(رضواني،1384ش، ص524.)
دجال از تنها علايم ونشانه هايي است که در کتب مقدس مسيحيت نيز مطرح شده و درآن کتاب ها نيز ، يک شخصيت منفي وضد مسيح ع معرفي شده است .
درانجيل يوحنا ، دجال راکسي معرفي مي کند که با مسيح “ع” ضديت دارد و مي خواهد خود رادرجاي او قرار دهد .
دررساله اول يو حنا آمده است :
دروغگو کيست ؟ جزآن که مسيح بودن عيسي ع راانکار کند. ان دجال است که پدروپسرراانکار مي کند.
(يوحنا ،بي نا، بي تا،باب 2، آيه 22)
همان طور که گفته شد درباره دجال ، احاديث فراواني در مصادراهل سنت ونيز صحاح سته موجود است وتمامي اين مصادر، خروج دجال رااز علايم آخرالزمان ونشانه هاي قيامت ذکرکرده اند. در منابع اهل سنت رواياتي است که تصريح دارد دجال از زمان رسول خدا ص زنده بوده است .
دجال کارهاي سحرآميز وخارق العاده انجام مي دهد ومردم را گمراه کرده وادعاي ربوبيت مي کند وآخر، حضرت عيسي ع اورامي کشد . (قادري ،1388ش،ص145)
متن احاديث:
1- پيامبرص در بعضي از نمازها ودعاهايش ، از فتنه دجال به خدا پناه مي برد :
در سنن نسائي به سند خود در اين مورد احاديث متعددي آورده است ؛
ازجمله از ابوهريره نقل کرده است که رسول خدا ص چنين دعا مي کرد :
اللهم اني اعوذ بک من عذاب القبرواعوذ بک من عذاب النار… واعوذ بک من شرالمسيح الدجال؛
پروردگارا به تو پناه مي برم از عذاب قبر . به توپناه مي برم از عذاب آتش جهنم .. وبه توپناه مي برم از شرمسيح دجال.( نسائي ،بي تا،ص275)
2- همچنين در صحيح بخاري از عايشه نقل شده است:
سمعت رسول الله “ص” يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال ؛ شنيدم رسول خدا ص در نمازهايش ، از فتنه دجال به خدا پنا مي برد.( بخاري،1401ق، ج8 ،ص103)
3- پيامبر” ص” امتش راازاوبرحذرداشته است :
درصحيح بخاري با اسناد خود از انس نقل کرده است که پيامبرص فرمود:
مابعث نبي الاانذرامته الاعورالکذاب…؛ هيچ پيامبري مبعوث نشد ، مگران که امتش راازاعورکذاب(دجال) برحذر داشته است.(همان، همان)
4- دجال ، کافر است :
در صحيح بخاري ازرسول خدا “ص” روايت کرده است که فرمود :
ان بين عينيه مکتوب کافر؛ بين دو چشم او نوشته شده است: کافر.”ترجمه ماتن” (بخاري،1401ق، ج8 ص103)
شايد اين تعبيررسول خدا ص تاکيد کنايي بر حتمي بودن کفردجال باشد.
در صحيح مسلم نيز اين حديث از رسول خدا ص روايت شده است .( مسلم ،1932ق،ج8ص193)
مسلم ، در باب “صفه الدجال” چندين حديث با اسناد متعدد مي آورد، مبني براين که دجال ، کافراست وبين دو چشمش نوشته شده : کافراست.(همان، ص195)
5- دجال ، ادعاي ربوبيت مي کند:
درسنن ابن ماجه ، حديثي از رسول خدا ص نقل مي کند که دجال به مردم مي گويد:” انا ربکم ؛ من پروردگار شما هستم”ترجمه ماتن ( ابن ماجه،1429ق، ج2 ح4077)
6- دجال ، امور خارق العاده را ارائه مي کند:
درصحيح بخاري از حذيفه نقل مي کند که رسول خداص فرمود :
انّ معه ماء ونارا ، فناره ماء بارد وماوءه نار؛
همانا با دجال ، آب وآتش است ؛ پس آتش او ، آب گوارا است وآب او، آتش است.
( بخاري ،1401ق ،ج8 ص103)
درصحيح مسلم همين حديث بخاري رابااسناد متعددي نقل مي کند وگاهي مضامين آن کمي اختلاف دارد . “ماتن”
7- باز، درصحيح مسلم از رسول خداص نقل کرده است که فرمود :
معه نهران يجريان احدهما راي العين ماء ابيض والاخرراي العين نار…؛ با دجال دوچشمه است؛ يک چشمه رامردم، آب سفيد مي بينند ويک چشمه ديگررا آتش.( مسلم ،1932ق،ج8ص193)
درسنن ابن ماجه از رسول خداص چنين نقل مي کند:
انّ معه طعام وشراب ؛ همراه دجال ، غذا وشراب است.( ابن ماجه ،1429،بي تا،ج2 ح4073)
8- درسنن ترمذي ازرسول خدا”ص” نقل کرده است که فرمود:
…فيامرالسماء ان تمطر فتمطر ويامرالارض ان تنبت فتنبت …؛
دجال به آسمان امر مي کند که ببارد وآسمان ، مي باردوامرمي کند به زمين که بروياند وزمين مي روياند.”ترجمه ماتن” (ترمذي،1403ق، ج3 ،ح2341)
9- دجال وارد مدينه نمي شود:
در صحيح بخاري از انس از رسول خدا “ص” چنين روايت کرده است :
المدينه ياتيها الدجال فيجد الملائکه يحرسونها فلايقربها الدجال ولاالطاعون ان شاءالله؛
دجال به سمت مدينه مي آيد ؛ سپس مي يابد که ملائکه از مدينه حراست مي کنند؛ پس دجال وارد مدينه نمي شودوهمچنين طاعون ؛ اگر خدا بخواهد.( بخاري ،1401ق،ج8 ،ص103)
درصحيح مسلم از انس بن مالک روايت کرده است که رسول خدا “ص” فرمود:
“ليس من بلد الاسيطوه الدجال الامکه والمدينه …”؛
منطقه اي نيست که دجال زيرپا نگذارد، مگرمکه ومدينه.( مسلم،1932ق، ج8 ،ص206)
10-در صحيح بخاري از انس از رسول خدا”ص” چنين روايت کرد:
يجيء الدجال حتي ينزل في ناحيه المدينه ثم ترجف المدينه ثلاث رجفات فيخرج اليه کل کافرومنافق؛
دجال مي آيد؛ تا اينکه نزديک مدينه فرودمي آيد . در مدينه سه باراعلام جنگ داده مي شودوخارج مي شوندبه سوي دجال ، هرکافرومنافقي.( بخاري،1401ق، ج8 ،ص102)
11-صفات ظاهري دجال:
مسلم در صحيح خوداز حذيفه از رسول خدا”ص” نقل کرده که آن حضرت فرمود:
“الدجال اعورالعين اليسري جفال الشعر، معه جنه ونار،فناره جنه وجنته نار”؛
چشم راست دجال اعوروموي سرش مجعداست .بادجال بهشت وآتش است. آتش او، بهشت وبهشت او، آتش است.”ترجمه ماتن”( مسلم 1932ق،ج8 ،ص195)
درروايت ديگري مسلم از عبدالله بن عمرنقل مي کندکه رسول خدا “ص” فرمود:
“…انّ المسيح الدجال اعورالعين اليمني کان عينه عنبه طافئه” ؛همانا دجال ، چشم راستش اعوراست ؛ مثل دانه انگوري که برروي آب قرار دارد.(همان،همان)
12-درسنن ابن ماجه در حديثي از رسول خداص نقل کرده است:
“انّه شاب قطط دجال”؛ دجال جواني است با موهاي به هم پيچيده(مجعد).(سنن ابن ماجه ج2 ح4075)
چ-محل خروج دجال :
1- مسلم در صحيح خود از رسول خدا”ص” نقل مي کند که حضرت فرمود:
“انّه خارج خله بين الشام والعراق”؛ دجال در نقطه اي بين شام وعراق خارج مي شود.”ترجمه ماتن” ( مسلم،1932ق، ج8 ص197)
2- ابن ماجه نيز در سنن خود محل خروج دجال را خله ، بين شام وعراق ذکر مي کند.( ابن ماجه،1429ق، ج2،ح4077)
3-ابن ماجه در سنن خود از ابوبکر نقل مي کندکه رسول خدا ص فرمود:”انّ الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان”؛ همانا دجال از سرزميني در مشرق خروج مي کند که به آن خراسان گفته مي شود.”ترجمه ماتن”،(همان ،ح4072)
4-ترمذي در سنن خود ، همين حديث ابن ماجه را نقل مي کند.( ترمذي،1403ق، ج3، ح2338)
ح- دجال به دست عيسي ع کشته مي شود :
1 -در صحيح مسلم از رسول خدا ص روايت کرده است که فرمود: “فيطلبه حتي يدرکه بباب لد فيقتله؛ عيسي “ع” دجال را طلب مي کند ، واو را در باب “لد” مي يابد و مي کشد.”ترجمه ماتن”( مسلم ،1932ق،ج8 ،ص198)
2-ابن ماجه در سنن خود از رسول خدا ص نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
“…ويقول عيسي “ع” ان لي فيک ضربه لن تسبقني بها فيدرکه عند باب اللّد الشرقي فيقتله”؛
عيسي “ع” مي گويد : همانا من به تو(دجال) ضربه اي بزنم که سابقه نداشته باشد. پس دجال را جلوي درب شرقي “لد” مي گيرد واورا مي کشد.”ترجمه ماتن”( ابن ماجه ،1429ق،ج2، ح4077)
خ-عمر طولاني دجال:
در صحيح مسلم ، از رسول خدا ص حديث مفصلي با عنوان حديث جساسه نقل شده که طبق بخشي ازآن ،دجال به مردم مي گويد: “انّي مخبرکم انّي اناالمسيح واني اوشک ان يوذن لي في الخروج.”(مسلم،همان)
“من به شما خبر مي دهم که همان مسيح هستم که نزديک است به من اذن خروج داده شود””ترجمه ماتن”.
2 -در صحيح مسلم از رسول خدا ص چنين نقل کرده است:
“ما بين خلق آدم الي قيام الساعه خلق اکبرمن الدجال” ؛(مسلم ،همان)
” از هنگام خلقت آدم تا روز قيامت ، خلقتي با عظمت ترازدجال خلق نشده است.” ترجمه ماتن.
عنوان ششم : حکومت حضرت مهدي “ع” ، نزول عيسي ع ، واقعه آرماگدون ، فتح کاخ سفيد
الف) محل نزول وصفات ظاهري عيسي”ع” :
– ابوداوود درسنن خود از ابوهريره از رسول خدا ص نقل کرده است :
…ثم ينزل عيسي بن مريم عندالمناره البيضاء شرقي دمشق …؛
سپس عيسي بن مريم درمناره سفيد رنگ درشرق دمشق فرود مي آيد.( ابي داوود،بي تا، ج2 ،ح4321)
– بازابوداوود در سنن خود از ابوهريره از رسول خداص نقل مي کند که فرمود:
“وانّه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه ، رجل مربوع، الي الحمره والبياض …فيقاتل الناس علي الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزيرويضع الجزيه ويهلک الله في زمانه الملل کلها الا، الاسلام ويهلک المسيح الدجال فيمکث في الارض اربعين سنه ثم يتوفي فيصلي عليه المسلمون؛
همانا عيسي فرود مي آيد . هرگاه اوراديديد، اورابشناسيد؛ مردي چهارشانه وسرخ وسفيد است… براي اسلام ، با مردم مي جنگد . صليب را خرد مي کند وخوک را مي کشد وجزيه قرار مي دهد. خداوند، تمام اديان رانابود مي کندوفقط اسلام باقي مي ماند . عيسي دجال را مي کشد ؛ سپس چهل سال درزمين باقي مانده آن گاه فوت مي کند ومسلمين براو نماز مي خوانند.” ترجمه ماتن”(همان ح4324)
در اين احاديث ، سه نکته مهم مطرح شده است: يکي اين که عيسي “ع” به دين اسلام است ودر ترويج آن مي کوشد ؛ به دين اسلام مي ميردومسلمين بر اونماز مي خوانند .
دوم: ديگراين که چهل سال درزمين زندگي مي کند .
سوم : اين که احکام الهي رااجرا کرده وچنان به بخشش وعدالت با مردم رفتارمي کندکه ديگرافراد ، به مال ، نيازي نمي يابند. درجمع بين اين احاديث ، آيا اين مطلب به راحتي قابل اثبات نيست که عيسي”ع” که اين کارها را انجام مي دهد ودر احاديث قبلي نيز آمده که امام او، از بين مسلمين است، اين امام ، کسي جزمهدي موعود نيست ؟ همان طور که برخي ازشارحان صحيح بخاري ومسلم پذيرفته اند که اين امام ، امام مهدي است.”ماتن”
ب- واقعه آرماگدون (قرقيسيا)
ازمواردي که درروايات شيعي وسني مطرح شده ، واقعه آرماگدون است که از علايم آخرالزمان ونشانه هاي ظهور مهدي مي باشد. جنگ سختي در منطقه اي به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.